Haarlemsche Courant Hevige gevechten tusschen Ilmenmeer en de Finsche Golf. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Sovjets op verscheidene punten afgeslagen. 289e Jaargang No. 37 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10«00 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Maandag 14 Februari 1944 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^: z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 1297 Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: Bij geringere gevechtsactiviteit dan de vo rige dagen ontstonden Vrijdag slechts in en kele sectoren van het Oostelijk front tamelijk omvangrijke gevechtshandelingen. Zoo behaal den onze troepen ten Zuidoosten van Kriwoi Rog, in het gebied ten Westen van Tsjerkassy en ten Oosten van Sjasjkoü in hevige aanvals- en afweergevechten successen. Hierbij werden alleen ten Oosten van Sjaskof 52 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Bij Witebsk alsmede tusschen het Ilmen meer en de Finsche Golf werden nieuwe hevige aanvallen der bolsjewisten deels in gevechten van man tegen man afgeslagen; tusschen Loega en het Peipus-meer werden de bolsjewisten door aanvallen van onze formaties teruggeslagen. De gevechten duren hier nog voort. In den afweerslag bij Witebsk heeft zich het pioniersbataljon 6 van een velddivisie van de luchtmacht onder bevel van den eersten luite nant Zurmühlen bijzonder onderscheiden. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front hebben zich de Rijnsch-Westfaalsche 277ste infanteriedivisie onder bevel van luit. generaal Berlin en de artillerie van het leger onder bevel van den drager van het Eiken loof, luit.-generaal Tomaschki schitterend ge houden. Aan de Italiaansche fronten stortten in het landingshoofd van Nettuno hevige door pant serwagens gesteunde aanvallen op de nieuwe Duitsche linies bij Aprilia in het vernietigings- vuur van de Duitsche artillerie ineen. Hierbij werden 17 vijandelijke pantserwagens stukge schoten. De bloedige verliezen van den aan valler waren in het Ilankeerende vuur van de Duitsche infanteriewapens bijzonder zwaar. Batterijen vèrdragend geschut beschoten met goede uitwerking concentraties van schepen in de haven van Nettuno en een vliegveld in het landingshoofd. Ten Noordoosten van Cas- telforte werd een vijandelijke penetratie ver kleind; een heuvel werd stormenderhand op den vijand veroverd. Ten Noordwesten van Cassino heerschte den geheelen dag levendige gevechtsactiviteit. Ver schillende zware aanvallen van Amerikaan- sche formaties werden in verbitterde gevech ten afgeslagen. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vlogen op 11 Februari des middags krachtig door jagers beschermd, boven West-Duitsch- land en zetten hun terreuraanvallen op ver scheidene plaatsen voort. Door het lukraak neerwerpen van bommen ontstonden vooral in woonwijken van da steden Frankfort a. Main en Ludwigshafen schade en verliezen onder de bevolking. Onze luchtverdedigingsstrijdkrach ten beletten den vijand opnieuw geconcen treerde aanvallen te ondernemen en vernie tigden volgens de nog onvolledige rapporten 26 vijandelijke vliegtuigen. Vrijdagnacht vlogen enkele vijandelijke sto rings vliegtuigen boven het West- en Noord west-Duitsche gebied. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen Vrijdagnacht doelen in Zuidoost-Engeland aan. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: In het Zuidelijk deel van het Oostelijk front bevochten onze divisies ten Zuidoosten van Kriwoi Rog, ten Westen van Tsjerkassy en ten Oosten van Sjasjkof onder afweer van aan- houdende vijandelijke ontlastings- en tegen aanvallen in verbitterde gevechten nieuwe sue cessen. Bij Doebno zijn zware gevechten aan den gang met mobiele Sovjet-Russische gevechts groepen. Er werden 16 vijandelijke pantser wagens stukgeschoten. Bij Witebsk verijdelden onze dappere grena diers, op doeltreffende wijze gesteund door artillerie en slagvliegtuigèn, ook Zaterdag hevige doorbraakpogingen der bolsjewisten en vernietigden 49 vijandelijke pantserwagens, In deze afweergevechten hebben zich het gre nadier-regiment 529 onder leiding van den drager van het Eikenloof luit.-kolonel Kiesling en het artillerie-regiment 299 onder leiding van luit.-kolonel Reinking bijzonder onder scheiden. Ten Noorden van Newel alsmede tusschen Ilmenmeer en Finsche Golf versterkte de vijand zijn druk. Terwijl in enkele sec toren hevige vijandelijke aanvallen wer den afgeslagen, hadden op verscheidene plaatsen eigen tegenaanvallen een succes vol verloop. Ook in den sector van Narwa zijn hevige gevechten aan den gang. Aan de Italiaansche fronten mislukte op het landingshoofd van Nettuno een vijandelijke aanval op Aprilia onder het geconcentreerde vuur van alle wapens. Zware artillerie van het leger, gevechts- en slagvliegtuigen vielen dag en nacht ontschepingen en scheepsbewegingen van den vijand bij Nettuno en Anzio aan. Een vijandelijk landingsvaartuig werd tot zinken gebracht, een groote benzineopslagplaats ver nietigd en verscheidene schepen werden ge dwongen koers te wijzigen. Kustbatterijen dei- marine beschoten vijandelijke scheepsdoelen in de Golf van Gasta en plaatsten treffers op een kruiser. Bij Cassino duurde de verbitterde worsteling ook Zaterdag met onverminderde hevigheid voort. De pantsergrenadiers, die weken lang in harde afweergevechten zijn gewikkeld, sloe gen daarbij krachtige vijandelijke aanvallen af en zuiverden tijdens succesvolle tegenaanval len verscheidene haarden van verzet aan den Noordrand van de stad. In deze gevechten on derscheidde zich bijzonder het grenadiersregi ment 211 onder leiding van majoor Knuth. Zaterdagnacht wierpen eenige vijandelijke vliegtuigen bommen op plaatsen in West- Duitschland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen onder namen storingsaanvallen op Zuidoost-Engeland en Londen. Duitsche motortorpedobooten brachten tijdens een nachtelijken aanval op de Engelsche kust aan den mond van de Humber een Britsch bewakingsvaartuig tot zinken. Vernietigende aanval van de Prawda op Polen te Londen. Briefwisseling ChurchillStalin. De diplomatieke correspondent van Reuter geeft te verstaan, dat tusschen Churchill en Stalin brieven zijn gewisseld inzake de Poolsch-Russische kwestie. Men neemt aan, dat het antwoord van Stalin aan de uitge weken Poolsche reegering is overhandigd. Politieke kringen te Berlijn zijn van mee ning, dat het antwoord van Stalin wel zoo danig zal zijn dat de Britsche regeering een publicatie niet raadzaam zal achten. De Prawda publiceerde Zaterdag een arti kel, dat de Poolsche uitgeweken regeering op nog scherper toon aanvalt dan tot dusver door de bolsjewistische pers werd aangeslagen. Een der opschriften luidt: „De vijandige machinaties der uitgeweken Poolsche regee ring gecamoufleerd door valsche woorden van vriendschap". Het artikel verwijt den Poolschen emigranten, dat die iederen zin voor de werkelijkheid heeft verloren. Geallieerde waarnemers te Moskou zijn van meening, dat dit artikel de voorbode is van nieuwe gebeurtenissen. De Moskousche cor respondent van Reuter meldt, dat deze ver nietigende aanval naar het schijnt elke moge lijkheid voor een regeling door middel van onderhandelingen voor goed heeft verijdeld. De Sovjet-reegering wil thans het vraagstuk definitief regelen. Men kan dan ook aan nemen, dat zij thans naar andere wegen zoekt, waarbij zij de Polen te Londen volkomen zal negeeren. Badoglio krijgt gebieden terug. Generaal Sir Maitland Wilson, de opper bevelhebber der Geallieerde strijdkrachten in het Middellandsehe Zeegebied, heeft een decreet uitgevaardigd, volgens hetwelk enkele gebieden in Zuid Italië weer onder de Badog- lio-regeering worden geplaatst. Hieraan is echter de voorwaarde verbonden, dat deze gebieden alleen door die Italiaansche ambte naren mogen worden beheerd, die sympathie koesteren voor de Anglo-Amerikanen. De strategisch belangrijke eilanden Pantelleria, Lampedusa en Limosa behooren niet tot< de gebieden die zijn teruggegeven. Terwijl Engeland op de in het nauwste ge deelte van de Middellandsehe Zee gelegen eilanden aanspraak maakt als aanvulling van de vesting Malta, willen de Amerikanen van hun kant de eilanden tot steunpunten maken voor hun luchtverkeersnet, dat de geheele wereld omspant. Schendingen van neutraal gebied. De Stockholmsche bladen melden, dat Za terdagavond een of twee vreemde vliegtuigen boven het gebied van Haparanda en Oever Tornea eenige brisant- en brandbommen heb ben uitgegooid. Er zijn geen slachtoffers ge vallen en tot nu toe is slechts schade van weinig beteekenis geconstateerd. De ZWeed- sche luchtdoel-artillerie heeft het vuur ge opend. De bladen melden, dat bij onderzoek is gebleken, dat op Haparanda 9 bommen zijn geworpen, waaronder eenige van 250 kilo gram. Afton Tidningen is van meening, dat hier sprake is van Sovjet-bommen. Na den derden zwaren bomaanval op het Pauselijk zomerverblijf Castel Gandolfo heeft het Vaticaan geprotesteerd tegen deze nieuwe schending van het neutrale Pauselijke gebied. Bü5 de Finsche grensjagers. In de Ahkio, een kleine slede, die den vorm van een boot heeft, worden de levensmiddelen en een tent geladen. Dikwijls moet men in de openlucht overnachten. Het rendier wacht geduldig, tot het wordt ingespannen. (PK Krumme O/H P. c) De ambassa deur van Costa rica in Mexico heeft gerappor teerd dat men drie niet goedge keurde voor Cos tarica bestemde scheepsladingen met wapens heeft ontdekt. Verscheidene joodsche intellec- tueelen, waaron der de Roemeen- sche Zionisten leider, zijn gear resteerd, daar zij joden uit het gou vernement-gene raal hadden ge smokkeld. Ronald Fraser, een hooggeplaatst ambtenaar van het Engelsche mi nisterie van han del, zal zich bin nenkort naar Z.- - Amerika begeven om het officieele Britsche handels apparaat te ver beteren. De Waag op de Nieuwmarkt te Amster dam. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. C) PARUS 1944 ni D. - Veel belangstelling voor het staat kundig -gebeuren treedt in Frankrijk niet aan den dag, zoo in het gesprek op straat en op andere plaatsen, waar men al spoedig tot een oppervlakkige gedachtenwisseling pleegt te komen. In het algemeen gesproken is het mijn indruk, dat die belangstelling in de provincie grooter is dan in Parijs, al duurt het bijvoorbeeld in den trein heel wat langer dan in Nederland, voordat je contact hebt met je buurman. Het komt mij voor, dat deze matige in teresse tweeërlei oorzaak heeft. Om te be ginnen is er een kenmerkend verschil tus schen de Duitsche bezetting in Frankrijk en in Nederland. Kennen wij hier te lande sinds 1940 een militair bestuur doch daar naast ook een Duitscben inslag in het bur gerlijk leven, men bemerkt in Frankrijk veel minder van dit laatste, zoodat tal van maatregelen, die hier te lande nogal eens stof geven tot gedachtenwisseling achter wege en dus onbesproken blijven. Aan den anderen kant is de zwijgzaam heid van den Franschman ten aanzien van het maatschappelijk gebeuren ongetwijfeld gevolg van de bittere teleurstelling, die het jaar 1940 hem heeft gebracht en die hem in een toestand van neerslachtigheid heeft gevoerd, waar hij tot dusver niet bovenuit is kunnen komen. En zoo is -het voor een Nederlander, de er, laten we eerlijk zijn, al lang aan gewend is, zoo af en toe een eenigermate prikkelend discours te voeren over wat er gebeurd is en vooral over wat er nog gebeuren kan, een beetje enervee rend, telkens weer te moeten vernemen, met welk een flegma gesproken wordt over een eventueele invasie op Franschen bodem, over het verlies der overzeesche gebieden, de bomaanvallen der voormalige bondgenoo- ten en al wat ons, verhoudingsgewijs, zoo na aan het hart ligt. De politieke belangstelling is ongetwij feld dan ook meer op het binnenland, dan op het buitenlandsch gebeuren gericht. En dan valt het niet moeilijk, het verlangen te beluisteren naar de komst van een krach tige figuur, wien het misschien, misschien, nog gelukken zou, Frankrijk te heffen uit de jammerlijke inzinking, waaraan het land, door welke oorzaken en het ziin er vele daargelaten, ten prooi geworden is. Pétain? „Un zéro, monsieur!" zegt, meer eerlijk dan hoffelijk een ingenieur, met wien we een lange treinreis maakten. Hij was een bedaard, bezadigd man. en gaf blijk van een breeden blik in verschillende za ken, maar als we hem vragen naar zijn ver wachtingen haalt hij de schouders op. Een tuim tachtigjarige kan het Fransche vuur niet meer ontsteken. Laval? Hij mist het vertrouwen der groote massa en waar dat vertrouwen ontbreekt faalt alle inspan ning. En verder gaat het gesprek en in het duister van de coupé gewaagt de man van de bittere teleurstelling in een Daladier, die Frankrijk volkomen onvoorbereid in den oorlog stortte en van het verraad der Engelschen, dat de débacle verhaastte en aan het einde blijkt, dat in den druk dezer tijden voor Frankrijk geen andere troost is dan het tooverwoord: „Eens. En zelfs daar, waar de nieuwe koers wordt gezeild, is verdeeldheid en onzekerheid. Niet minder dan drie partijen betwisten el kander den voorrang om het apostolaat van de revolutionaire idee. Doriot, Déat en Bu- card zijn de leiders doch wel verre van iedere poging om tot een eenheid te gera ken staan ze min of meer met getrokken degen tegenover elkander en verwijten el kaar. nu ja, zoo is het nu eenmaal. Cri de Peuple, Oeuvre en Franciste zijn hun organen en daarin trekken ze van leer. Doriot en Déat zijn bekende namen. Niette min heb ik den indruk, dat Marcel Bucard van de drie niet de slechtste kansen maakt, misschien wel omdat hij geen parlementair verleden heeft. Bucard komt uit het volk voort, stelde zich aan het hoofd van wat hij de „revolution socialiste Frangaise" noem de, werd in 1934 in Thionville gearresteerd en vertoefde ook in 1935 in de gevangenis, werd in 1937 zelfs tot zes maanden ge vangenisstraf veroordeeld, doch hoezeer Leon Blum hem en zijn „Francisme" ook den voet dwars zette, hij volhardde in zijn nationaal-socialistisch streven, zijn bestrij ding van het Stalinisme en stelde een pro gramma samen, waarin richtlijnen werden getrokken voor den socialen en moreelen wederopbouw van Frankrijk en de bestrij ding van het communistisch marxisme. Bucard's „Francisme" richt zich niet h» de laatste plaats tot den arbeider. Muren en schuttingen getuigen er van. Ook beschikt het over een jeugdbeweging, die in haar uitrusting doet denken aan onzen „Jeugd storm", al zijn er op ander gebied wel ver schillen aan te wijzen. Wat zijn verhouding tot den Fransöhen arbeider betreft, in zijn sociaal programma liggen natuurlijk cfe sterkste troeven, want materieele nood heeft den Franschen „ouvrier" op het hel lend vlak gebracht. De loonen zijn laag en vele sociale voorzieningen, die wij kennen, ontbreken. Dit gevoegd bij de moeilijkheden die de bezetting medebrengt hebben een geest van ontevredenheid veroorzaakt, die tengevolge had, dat de Fransche arbeider in zijn politieke belijdenis een niet te misken nen communistischen inslag vertoont. Een communisme, dat dus allerminst berede neerd is, doch wordt aanvaard als het eenige, dat nog overblijft. Een weekloon van vier- a vijfhonderd francs is al een buitengewone verdienste. Meestal is het heel wat minder. Verzorging bij ziekte, invali diteit e. d. kent de Fransche arbeider niet en zijn misnoegen vindt thans uiting in een lonken naar uitersten, niet uit overtuiging maar omdat hij het communisme aanmerkt als het eenige, dat hem stoffelijke baat brengen kan. Het spreekt vanzelf, dat ijverig gepoogd wordt, deze strooming door ondergrond- sche actie zooveel mogelijk te bevorderen. Het blijft evenwel een feit, dat buitenland- sche invloeden weinig vermogen op den Franschen arbeider en dat het in de steden weinig of niet tot daden van terreur komt. De „maquis" is een verschijnsel van het platteland. Men verstaat er illegale benden onder, die meestal in het zuiden des lands daden van geweld pogen te bedrijven als aanslagen of officieele gebouwen, distri- butiebureaux e. d. acties, waarin de regie van over het Kanaal niet te miskennen valt. Men weet, dat sinds korten tijd het nieuwbenoemde hoofd der politie Darnand de opdracht ontvangen heeft, dit bende wezen onschadelijk te maken, waartoe thans de „Milice frangaise" is gevormd. Darnand schijnt wel een figuur van sterke maatregelen te zijn en zal er vermoedelijk wel in slagen, dit bendewezen te beteuge len. Niettemin ziet men ook in hem voor alsnog niet den sterken man, dien Frankrijk voor zijn binnenlandsch bestel zoo bitter noodig heeft. In het Parijsche stadsbeeld is de politiek door menige affiche vertegenwoordigd. Het meest ziet men de voorstelling- van een grijpende hand, die Frankrijk omvat, nadat Corsica er reeds aan ontvallen is. De be teekenis is duidelijk. Ook anti-joodsche platen zijn niet zeldzaam. Daarnaast vra gen Jeugdbeweging en Waffen S.S. de aan dacht, doch de eerlijkheid gebiedt, te er kennen, dat de aandacht toch meer uitgaat naar de reusachtige plakkaten, die vermel den, wat het theater of het witte doek in de naaste toekomst brengen zal. Tsjang Kai-sjek zou zetelverplaatsing voorbereiden. Central Press meldt, dat de regeering van Tsjoenking van plan is haar zetel over te brengen naar Tsjengtoe, de oude provinciale hoofdstad van Tsjetsjoean. Er zijn reeds voor bereidingen getroffen. „GELUKT EN MISLUKT". De titel van het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden hedenavond over Hilversum I, om 18.45 uur luidt: „Gelukt en mislukt". KORT NIEUWS. De Turksche regeering gaat een nieuwe goudmijn exploiteeren. De mijn bevindt zich niet ver van Adana. Men vermoedt dat ze 1000 Kg. goud per jaar zal opleveren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1