Haarlemsche Courant Verbitterde worsteling bij Narwa. Vrijstelling van arbeidsinzet Nieuwsblad voor Noord'Holland Kennemer Editie De strijd om Cassïno duurt voort. Concentrische aanval op Londen. Voor handel, ambacht, hotel-, café- en restaurant bedrijf, voor accountants-, boekhoud- en admini- stratiebureaux, en belastingadviseurs. Indieningstermijn tot 7 Maart 1944. 289e Jaargang No. 38 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Socndaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: p. Ct Berks Dinsdag 15 Februari 1944 Verschijnt aageiijKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij.Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Sovjet-aanvallen bij Witebsk en Newel ineengestort. De stad Loega ontruimd. Bolsjewisten staken hun aanvallen tusschen Pripet en Berezina. Bij Sjasjkof in één dag 127 tanks vernietigd. Zware aanvals- en afweergevechten bij Tjerkassy en Kriwoi Rog. Luchtaanval op Rome. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt „Terwijl ten Zuidoosten van Kriwoi Rog plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten mislukten, leveren onze troepen ten Westen van Tsjerkassy en ten Oosten van Sjaskof nog steeds zware aanvals- en afweergevechten. Hier werden Zondag 127 vijandelijke pantserwagens en 68 stuk ken gesehut vernietigd. In het gebied van Sjaskof heeft zich de Mosellandische 34ste infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Hochbaum bij zonder onderscheiden. Bij Dubnow vernie tigden troepen van een pantserdivisie eep doorgebroken bolsjewistische gevechtsgroep." Tusschen Pripjet en Berezina hebben de boijewisten hun aanvallen gestaakt. Onze troepen hebben hier door hun standvastig heid in de periode van 16 Januari tot 10 Februari, gesteund door formaties gevechts- en slagvliegtuigen van de luchtmacht, on onderbroken vijandelijke doorbraakpogingen van 30 infanteriedivisies en talrijke pantser- formaties verijdeld en den vijand zware ver liezen aan menschen en materiaal toege bracht. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier de stormgeschutbrigade 244 bijzonder onderscheiden. Bij Witebsk en ten Noorden van Newel stortten nieuwe hevige aanvallen der bols jewisten in verbitterde gevechten ineen. Tusschen het Ilmenmeer en het Peipusmeer voerden onze troepen overeenkomstig het bevel en door den vijand niet gehinderd in enkele sectoren verdere distancieerings- bewegingen uit. De stad Loega werd in dit verband na het vernielen van voor den oor- Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 1745 jaar, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- marine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Het Postkantoor te Amsterdam. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cul tuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. c) Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet door slaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 17 Febr. 9-12 uur, Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 15-18 uur Zwolle, hotel Gijten- beek. 18 Febr. 9-12 uur Assen, Concerthuis aan de Vaart; 15-18 uur Groningen, Heerenstraat 46. 19 Febr. 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat. 20 Febr. 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 21 Febr. 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 22 Febr. 9-14 uur, Amersfoort, Pol, Durch- gangslager, Leusderweg. 23 Febr. 9-14 uur Den Haag, Gebouw Amici- tia, Westeinde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waf- fen SS Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Lange- straat 56, Heerlen: Saroleastraat 25, Gronin gen: Heerenstraat 46, Enschedé: Hengelosche- straat 30, en het SS-Ersatzkommando Den Haag: Korte Vijverberg 5. log belangrijke installaties ontruimd. In andere sectoren mislukten vijandelijke aan vallen, terwijl eigen aanvaisoperaties met succes verliepen. In het gebied van Narwa is de strijd in hevigheid toegenomen. Verscheidene pene traties der bolsjewisten konden afgegrendeld worden. De verbitterde worsteling duurt voort. De groepscommandant van een jacht- eskader, kapitein Barkhorn, drager van het Eikenloof, behaalde op 13 Februari 1944 aan het Oostenlijk front zijn 250ste overwinning in de lucht. Op het Italiaansche oorlogstooneel verliep de Zondag in het gebied van Nettuno zonder noemenswaardige gevechtshandelingen. Onze grenadiers konden zonder sterken vijande- lijken weerstand plaatselijke stellingscorrec ties tot stand brengen. Formaties gevechts- en slagvliegtuigen, alsmede batterijen geschut voor den strijd op verren afstand bestookten ook Zondag overdag en 's nachts concentra ties van schepen en ontschepingen in het gebied van Anzio en Nettuno. Hierbij werd een koopvaardijschip van 6000 brt. door bom- treffers tot zinken gebracht. Twee andere schepen van middelbare grootte werden be schadigd Bij Cassino duurden de zware gevechten ook Zondag den geheeien dag voort. Een nieuwe vijandelijke penetratie tot halver wege de puinhoopen van Cassino werd door het schitterende regiment grenadiers 211 in een tegenaanval weer geheel en al opgeheven. Sterke formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen hebben op 13 Februari des avonds opnieuw een geconcentreerden aanval gedaan op Londen. Tusschen 21.00 en 22.00 uur vielen groote hoeveelheden bommen in het opge geven gebied, dat duidelijk zichtbaar was. Toen de laatste Duitsche vliegtuigen de Brit- sche hoofdstad verlieten, waren reeds om vangrijke branden waar te nemen, die zich over groote oppervlakten uitstrekten. De Britsche afweer was niet 7n staat den gecon centreerden aanval te verhinderen. De ver liezen van de Duitsche formaties waren zeer gering. Behalve Londen werden ook nog andere doelen in Zuidoost Engeland met bri sant- en brandbommen aangevallen. Vijandelijke vliegtuigen bombardeerden in den nacht van 12 op 13 Februari de stad Rome, zonder militaire schade aan te richten. De luchtmacht heeft Zondagnacht bij goed zicht met sterke formaties gevechtsvlieg tuigen een geconcentreerden aanval gedaan op Londen. Door het neerwerpen van een groot aantal brisant- en brandbommen wer den uitgestrekte branden veroorzaakt." Willkie en Bricker candidaat. Wendell Willkie en gouverneur Bricker hebben officieel bekend gemaakt, dat zij zich candidaat hebben laten stellen voor het pre sidentschap der V. S., ten behoeve van de republikeinsche partij. Overstrooming der Oranjerivier. De Oranjerivier in Zuid-Afrika is buiten haar oevers getreden en heeft de ergste over strooming veroorzaakt sedert de laatste tien jaren. Talrijke huizen staan onder water. De eerste hulp is door het Roode Kruis en militaire organisaties geboden. Von Papen bij Menemendzjogloe. De Duitsche ambassadeur in Turkije, Von Papen, heeft Vrijdag een lang onderhoud gehad met den Turkschen minister van bui- tenlandsche zaken, Menemendjogloe. Voor dien had de ambassadeur een korte vacantie doorgebracht in een der Turksche provincies. Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de Sovjet-republiek Azerbeidsjan het plan een gezant naar Ankara te zenden. De diplomatieke vertegenwoordiger zal ressor teeren onder de Sovjet-ambassade. Wellicht pakjes voor geïnterneerden in Japan. In tegenstelling tot de bewering van Was hington, dat Japan niet zijn toestemming ver leent tot het zenden van pakketten aan krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers in Japan, heeft de Japansche woordvoerder aan buitenlandsche journalisten verklaard, dat er van Japansche zijde principieel geen enkel bezwaar tegen dergelijke zendingen gemaakt wordt. Evenwel moet er nog een oplossing komen voor de niet gemakkelijke kwestie eener voor beide partijen toegankelijke in voerhaven. Van officieele Japansche zijde heeft men nog geen standpunt bepaald ten aanzien van het Amerikaansche voorstel om dergelijke zendingen via Wladiwostock te leiden. De onderhandelingen hierover, die gevoerd worden met behulp van de Zwitser- sche regeering, worden evenwel voortgezet. Oproep tot vrijwillige evacuatie van Zuidfransche kustgebied. De Fransche radio heeft een oproep uitge zonden tot de bewoners van het kustgebied van de Middellandsche Zee, om vrijwillig te evacueeren. Het verdient aanbeveling dat allen, die er niet noodzakelijk moeten blijven» naar het binnenland verhuizen Aan den oproep is reeds gevolg gegeven door een aan tal kinderen, vrouwen, ouden van dagen en zieken. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: Ten behoeve van den arbeidsinzet wordt sedert eenigen tijd een nader onderzoek inge steld naar de mannelijke werkkrachten, welke in de Nederlandsche bedrijven werkzaam zijn. Geschiedde tot voor kort de z.g. uitkamming van deze bedrijven ten behoeve van den ar beidsinzet rechtstreeks door de arbeidsbureaux thans wordt een andere methode, de procedure der z.g. Z-kaarten, toegepast, waarbij meer dan tot dusverre aandacht kan worden ge schonken aan de belangen van de onderne mingen. De thans gevolgde methode steunt op de verordening van den Rijkscommsisaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 108-1942, op grond waarvan elke ondernemer verplicht is desgevraagd inlichtingen te verstrekken, in het bijzonder omtrent de benoodigde of in zijn bedrijf aanwezige arbeidskrachten. Onder de nieuwe procedure vallen thans de navolgende groepen van bedrijven en per sonen: 1. De handel (groothandel, detailhandel, tus- schenpersonen) met uitzondering van den levensmiddelenhandel, tenzij deze laatste min der dan 50 van den geheeien omzet uit maakt. Uitgezonderd zijn verder de handel in oude materialen en afvalstoffen, alsmede on dernemingen, die uitsluitend of voor meer dan 50 den houthandel uitoefenen. Ondernemin gen, die zoowel bij de industrie als bij den handel zijn georganiseerd, zijn aan de proce dure onderworpen, zoodra zij een zelfstandige handelsafdeeling hebben of wanneer de han- delsafdeeling zoo belangrijk is, dat men prac- tisch van een handelszaak kan spreken. 2. Alle bedrijven, die aangesloten zijn bij de hoofdgroep ambacht of een van hare onder- deelen, uitgezonderd voedselvoorzieningsbe- drijven (b.v. slagers, bakkers, banketbakkers) en persbedrijven voor hooi en stroo, dorsch- bedrijven en grasbedrijven. 3. Hotels, café's, restaurants, pensions en aanverwante bedrijven, aangesloten bij de bedrijfsgroep „Horeca". 4. Accountants, boekhoud- en administratie- bureaux, belastingadviseurs en soortgelijke bedrijven en beroepen. Deze bekendmaking geldt niet meer voor den textieldetailhandel en het textielambacht, aangezien voor deze groepen de Z-kaarten- procedure reeds is afgesloten. Textielonderne mingen, die geen of niet tijdig verzoeken heb ben ingediend, worden thans door de ar beidsbureaux bezocht; hun werkkrachten kun nen elders worden ingezet, zonder dat eenig beroep mogelijk is. Wil nu een ondernemer zekerheid hebben of en in hoeverre hij en zijn personeel voor vrij stelling van arbeidsinzet in aanmerking komen dan dient hij bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amerstoort een aanvrage daartoe in. Duit sche ondernemingen, d.w.z. ondernemingen, waarvan de eigenaar of de meerderheid van de eigenaren Rijksduitscher is, alsmede onder nemingen, waarvan het kapitaal voor meer dan 50 Rijksduitsch bezit is, of die een Rijks duitsche „Uebernahmetreuhander" hebben, die nen hun aanvrage in bij de Duitsche kamer voor koophandel voor Nederland te Amster dam, welke de aanvragen doorgeeft aan de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort. Deze instantie beslist over de aanvragen,waar bij dan aan de Nederlandsche vakgroepen resp. voor Duitsche ondernemingen de Duitsche ka mer van koophandel, ruim gelegenheid wordt gegeven om de belangen van de ondernemers te bepleiten. De ondernemers dienen zich voor de behartiging van hun belangen tot hun vak groepen te wenden. De ontvangst van een aanvrage wordt be vestigd door de toezending van een ontvangst bewijs. Voorzoover Nederlandsche vakgroepen of de Duitsche kamer van koophandel voor reeds ingediende aanvragen ontvangstbewijzen hebben afgegeven, blijven deze van kracht. Het ontvangstbewijs waarborgt, dat de arbeids bureaux zoolang de beslissing op het verzoek niet is genomen, geen werkkrachten aan het bedrijf onttrekken. Mocht een ondernemer korten tijd na het indienen van zijn aanvrage nog geen ontvangstbewijs hebben gekregen, dan moet hij' zich onmiddellijk tot de Haupt abteilung Wirtschaft resp, de Duitsche kamer van koophandel wenden. Bij het verzoek moeten -worden overgelegd: 1. Een wit vragenformulier in drievoud, dat de totale personeelsbezetting weergeeft. 2. Voor elke mannelijke werkkracht van 18 tot en met 45 jaar (eigenaar, directeur of mede werkende familieleden daaronder begrepen) een driedeelige groene Z-kaart. Ook voor reeds vroeger door z.g. Ausweise vrijgestelde werkkrachten moeten Z-kaarten worden ingediend, aangezien deze Ausweise met de doorvoering van de Z-kaartenproce- dure hun geldigheid verliezen. Vast staat ech ter dat deze vroeger gegeven vrijstellingen in beginsel worden gehandhaafd. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn ver krijgbaar gesteld bij de vakgroepen, de kamers van koophandel en de Duitsche kamer van koophandel voor Nederland te Amsterdam en te Rotterdam. De vrijstelling van den arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalden, hetzij voor een onbepaalden tijd: Na de beslissing krijgt zoowel de betreffende vakgroep resp. de Duitsche kamer van koop handel als de ondernemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing is aangeteekend. De vrijstellingen, die naar aanleiding van de aanvragen zijn gegeven, zijn bindend voor de arbeidsbureaux en kunnen door deze bureaux niet worden ingetrokken. Mocht desondanks een vrijstelling door een arbeidsbureau niet worden erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitsche kamer van koophandel in de gelegen heid om in overleg met de Hauptabteilung Wirtschaft onmiddellijk daartegen op te komen De verzoeken om vrijstelling van bovenge noemde groepen van bedrijven en personen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort resp. bij Duitsche Kamer van koop handel te Amsterdam worden ingediend. On dernemers, die verzuimen binnen dezen ter mijn hun verzoek in te dienen, stellen daar mede zich zelf en hun personeel voor arbeids inzet elders ter beschikking. De arbeidsbureaux zullen t.z.t. aan deze be drijven de werkkrachten voor arbeidsinzet elders onttrekken, zonder dat de Hauptabtei lung Wirtschaft, de vakgroepen resp. de Duit sche kamer van koophandel of welke andere instantie dan ook, hiertegen bezwaren kan doen gelden. Met nadruk wordt er dus op gewezen, dat die ondernemers, die deze laatste gelegenheid tot het aanvragen van vrijstelling ongebruikt laten voorbijgaan, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hun belangen bij het vrijstel len van hun werkkrachten niet worden behar tigd. Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op 8 Februari, den sterfdag van dr. Todt, werd voor de eerste maal de door den Fiihrer gestichte Dr. Fritz Todt-prijs aan acht Duitschers, die zich door hun prestaties op het gebied van onderzoekingen en uitvindingen in de bewapeningsindustrie buitengewoon verdien stelijk hebben gemaakt, uitgereikt. Een overzicht tijdens de rede van den Rijksorganisatieleider, dr. Ley. (Hoffmann/Stapf Pax c) KORT NIEUWS Wegens het achterhouden van levensmidde lenbonnen van zieken en van ge storven patiënten, is de directeur van het zieken huis van de Pa ri jsche voorstad St. Cloud gear resteerd. Hij heeft de bonnen zwart verkocht. Portugal staat voor een nieuwe oogstcatastrofe. Nadat de oogst van het vorige jaar reeds dooi de misoogst van den herfst in ge vaar is gebracht, bestaat nu nau welijks nog hoop dat eventueele nog komende re genbuien het winterzaad zullen kunnen redden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1