Haarlemsche Courant Ongeluk te Lisse Tegenaanvallen in diverse sectoren van het Oostelijk front Nieuwsblad voor Noord-Holland Bommen op Berlijn en Rome Helsinki gebombardeerd. eischt zes slachtoffers. Vrachtauto met arbeiders door sneltrein gegrepen. 289e Jaargang No. 4® Bureaux: Groote Boutstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: DerkS Donderdag 17 Februari 1944 Versch«nt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. I27it Kantoor IJrauiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Abdij van Cassino tn de asch gelegd Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: „Ten Zuidoosten van Kriwoi Rog sloe gen onze troepen talrijke vijandelijke aanvallen in hevige gevechten af en ruimden in een tegenaanval verscheidene penetratieplekken op. Ten Westen van Tsjerkassy en ten Oosten van Sjaskoff werd in een totaal met modder overdekt terrein het taaie vijandelijke verzet ge broken; hevige tegenaanvallen werden af geslagen en onze aanval werd voortgezet. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front mislukten ten Zuiden van Staraja Rus- sa, tusschen het Ilmen-meer en het Peipus- meer en bij Narwa vrij sterke plaatselijke aanvallen der bolsjewisten. Verscheidene eigen aanvaisoperaties werden met succes uitgevoerd. Bij de gevechten in den centra- len sector van het front heeft zich kapitein Rade als commandant van een afdeeling stormgeschut bijzonder onderscheiden. In Italië verliep de dag Dinsdag bij weder- zijdsche activiteit van verkennings- en stoot troepen zonder groote gevechtshandelingen. Plaatselijke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Het eerbiedwaardige bouwwerk van de abdij van Cassino, dat zooals Dinsdag ge meld, door de vijandelijke luchtmacht aangevallen werd, hoewel zich in de abdij en in de naaste omgeving geen Duitsche soldaat bevond, is voor het grootste deel verwoest en in de asch gelegd. De ruïnes zijn thans opgenomen in het Duitsche verdedigingsfront. De Duitsche luchtmacht viel met formaties gevechts- en slagvliegtuigen in de avonduren van Dinsdag en Dinsdagnacht concentraties van schepen en het havengebied van Anzio en Nettuno met goede uitwerking aan. Een torpedojager en vier vrachtschepen met een inhoud van 19.000 brt. werden door voltreffers beschadigd; verscheidene benzine- en mate riaalopslagplaatsen werden vernietigd, kwar tierruimten voor de troepen werden in brand geschoten. Op 14 Februari des avonds vielen vijande lijke bommenwerpers opnieuw Rome aan. Britsche vliegtuigen ondernamen Dinsdag nacht opnieuw een terreuraanval op de Duit sche hoofdstad. Zij wierpen bij bewolkten hemel op verscheidene deelen der stad een groot aantal brisant- en brandbommen neer, die schade veroorzaakten in woonwijken, aan cultuurmonumenten, kerken en zieken huizen. De bevolking leed verliezen. In weer wil van de ongunstige voorwaarden voor de afweer vernietigden luchtverdedigingsstrijd krachten volgens de tot dusver nog onvolle dige rapporten 48 terreurbommenwerpers. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen neer op plaatsen in hei: Rijnsch- Westfaalsche gebied". Nog steeds crisis in Marokko. Generaal Giraud heeft een bezoek ge bracht bij den sultan van Marokko, om hem er van in kennis te stellen, dat de op standsbeweging der Mar-okkaansche pa triotten met onverbiddelijke strengheid zal worden neergeslagen. Gelijk bekend heerscht in Marokko zulk een noodtoe stand, dat het daar tot inheemsche demon stratie gekomen is. Zweedsch protest te Moskou. Het Zweedsehe ministerie van buiten- landsche zaken heeft medegedeeld, dat het Zweedsehe gezantschap te Moskou Dins dag heeft geprotesteerd tegen het laten vallen van bommen op het Torneadal op 12 Februari. De geruchten omtrent Finlands houding. Helsinki is in den afgeloopen nacht opnieuw uit de lucht aangevallen. Offi cieel is vannacht om 2 uur het volgende bericht verstrekt: gisteravond en in den afgeloopen nacht heeft de vijand met sterke luchtstrijdkrachten Helsinki en de naaste omgeving der hoofdstad aan gevallen. Aan den aanval voor middernacht namen meer dan 100 vliegtuigen deel. De uitgewor pen brand- en brisantbommen veroorzaak ten te Helsinki branden en schade aan ge bouwen. Om 2 uur des morgens duurde de aanval nog voort. Volgens de tot dusver ont vangen berichten waren de verliezen onder de bevolking betrekkelijk gering. De parlementscommissie voor buitenland- sche politiek heeft gisteren een vergadering gehouden, waaronder de minister van bui- tenlandsche zaken, Ramsay, verslag uit bracht over den politieken toestand. Bij de beoordeeling van de door de sensatiebe- richten van Britsche, Amerikaansche en ook neutrale bladen opgeblazen vraag, of Fin land aan den vooravond staat van belang rijke beslissingen, blijft men in Berlijn nog steeds gereserveerd en kalm. De geruchten, volgens welke Finsche politici in Stockholm inlichtingen inwinnen over den aard en den omvang van de voorwaarden, waaronder Finland eventueel bereid zou kunnen zijn zijn vrijheidsstrijd te staken, worden hier weliswaar met belangstelling, doch zonder de minste opwinding gevolgd. Wanneer een deel van de vijandelijke pers thans reeds meent te kunnen spreken van minimumeischen, die Finland wel ge dwongen zal zijn om aan te nemen en wan neer daarbij ook de „onvoorwaardelijke ca pitulatie" genoemd wordt, dan valt niet moeilijk te raden hoe de voor het lot van Finland verantwoordelijke kringen hierop zullen reageeren. Overigens gelooft men te Berlijn de verdere ontwikkeling met kalmte te kunnen afwachten, die door de omstan digheden niet alleen vereischt, doch ge rechtvaardigd schijnt. Eventucele eischen. In een terugblik op de dezer dagen tot Finland gerichte adviezen en dreigementen schrijft het blad Karjala: Het is onnoodig te verzekeren, dat het Finsche volk na een zoo langen oorlog oprecht naar den vrede ver langt. De raad van de Angelsaksische pers aan Finland echter, die een onvoorwaarde lijke capitulatie eischt, is niet in overeen stemming met de Finsche opvatting. Bo vendien zijn de eischen van de Sovjet-Unie aan Finland van Russische zijde niet dui delijk geformuleerd. Hun indirecte weer klank treedt echter openlijk genoeg aan het licht in de Angelsaksische pers, volgens welke de eerste voorwaarden zouden neer komen op het volledig strekken der wape nen en op een Russische bezetting van het land tot aan den definitieve vrede. Wat zou er dan evenwel nog teredden zijn? vraagt het blad. Wellicht een groepje communis ten. die inderdaad, zooals eens in de Balti- sche staten, hun land verraden aan het bols jewisme. In ieder geval zal Finland zich voor dezen dood nooit vrijwillig offeren. Duitschers redden 492 vijandelijke piloten. Sedert 't begin van den oorlog zijn door Duitsche reddingsvliegtuigen, reddingsvaar tuigen en andere hulpmiddelen van den Duitschen reddingsdienst voor op zee in nood verkeerenden 492 vijandelijke piloten gered, waarvan alleen 252 in 1943. Dikwijls moesten de reddingsacties ondanks vijande lijke aanvallen, die deze reddingsmaatrege len trachtten te verhinderen, worden uit gevoerd. KORT NIEUWS Op bevel van Graziani zijn de lichtingen 1922 en 1923 en het eerste vierde deel van de lichting 1924 onder de wapenen geroe pen. Tot nieuwen gouverneur-gene raal van Gibral tar is benoemd Sir Thomas Erst- word. Na Duin kerken was hij leider van de „Ci vil Guard". Het ministerie van financiën te Vichy heeft de uitgave van schat kistbonnen ter waarde van 10 milliard francs aangekondigd. De looptijd is 30 jaar. De eerste Turksche gezant Tn Canada zal binnenkort in Ottawa aanko men. De aardbeving in Turkije. De eerste foto van deze eatastrophe. In het gebied der stad Gerede werden honderden huizen ver woest en raakten duizenden menschen dakloos. De zwaar ge troffen bewoners trachten uit de ruïnes nog iets van hun bezit te bergen. (Transocean/Europapress Pax c) Rijksminister dr. Seyss-Inquart, die door den Führer benoemd werd tot president der Duitsche Academie, is in de groote aula van de Universiteit te Miinchen door Rijksminister dr. Goebbels in zijn ambt geïnstalleerd. Rijksminister dr. Seyss-Inquart tijdens zijn installatierede. (Henkel/PBZ/R P. c) De Daily Wor ker maakt bekend dat in Napels nu ruim 100.000 werkloozen zijn. De in Déne marken woonach tige 2.52 meter metende langste man ter wereld komt niet toe met zijn broodrant soen en zelfs niet met zijn toeslag- kaart. Zijn ver zoek om een drie dubbele portie is echter afgewezen. Een Grieksche kotter met 200 ton meel van het Int. Roode Kruis is door een vijan delijke duikboot tot zinken ge bracht. Eén van de meest bekende generaals uit den eersten wereld oorlog, generaal Ribard, is in den ouderdom van 82 jaar overleden. Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 jaar, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- marine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aan- meldingsplichtig' zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet door slaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 18 Febr. 9-12 uur Assen, Concerthuis aan de Vaart; 15-18 uur Groningen, Heerenstraat 46. 19 Febr. 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat. 20 Febr. 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 21 Febr. 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 22 Febr. 9-14 uur, Amersfoort, Pol, Durch- gangslager, Leusderweg. 23 Febr. 9-14 uur Den Haag, Gebouw Amici- tia, Westeinde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waf- fen SS Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Lange- straat 56, Heerlen: Saroleastraat 25, Gronin gen: Heerenstraat 46, Enschedé: Hengelosche- straat 30, en het SS-Ersatzkommando Den Haag: Korte Vijverberg 5. Nu de Britsche garantie aan Polen afloopt. De Poolsche uitgeweken regeering te Lon den heeft een communiqué uitgegeven, waar in wordt medegedeeld, dat het bezoek van den minister van buitenlandsche zaken der Pool sche emigranten, aan Washington is uitgesteld, omdat zijn aanwezigheid wegens „belangrijke staatszaken" te Londen vereischt wordt. De Daily Sketch acht het onwaarschijnlijk, dat de Engelsche garantie aan Polen, die dit voorjaar afloopt, in haar huidigen vorm her nieuwd zal worden. Reeds toen het Poolsch- Russische probleem acuut werd, is in Berlijn- sche politieke kringen gewezen op de moge lijkheid, dat Engeland mogelijk zou trachten de Poolsche emigranten aan het lijntje te hou den tot het garantieverdrag afgeloopen zou zijn en Engeland zich vrijer tegenover Polen zou kunnen bewegen. De Poolsche journalistenvereeniging in Lon den heeft den minister voor de inlichtingen een protestresolutie gezonden wegens het ver bod van het weekblad Wiadomoscie Polski door de Britsche regeering. De Times merkt op, dat den hoofdredacteur van het tijdschrift meer dan eens erop gewe zen is, dat uitlatingen in zijn blad ten doel hadden de tweedracht onder de Geallieerden aan te wakkeren. Dit had echter geen effect gehad. Om die reden heeft de minister de vergunning om te verschijnen ingetrokken. Britsche kabinetswijziging verwacht. Het blad News of the World schrijft, dat men binnenkort een nieuwe reorgani satie van het Britsche kabinet verwacht. In hoofdzaak zou zij betrekking hebben op den Lord-kanselier Lord Simon, den minister van landbouw, Hudson en moge lijk ook op den minister van oorlog, Sir James Grigg. Lord Simon, die sedert 1931 ononderbroken in functie is, zal waar schijnlijk geheel uit de regeering treden. Naar het heet, zou Sir James Grigg gaarne weer tot de ambtenaarsloopbaan terug- keeren. Waarschijnlijk zal Churchill geen afstand willen doen van Hudson. Laval naar Vichy. Laval is na een verblijf van verscheidene dagen te Parijs naar Vichy teruggekeerd- Hij bracht Pétain verslag uit over zijn be sprekingen met de Duitsche overheden. Hedenmorgen omstreeks acht uur is bjj Lisse, op den overweg in de spoorlijn Haar lcmLeiden, een zeer ernstig ongeluk ge beurd, waarbij zes personen gedood en vele anderen zwaar gewond werden. Op genoemd tijdstip reed een vrachtauto met aanhangwagen, waarmee eenige tientallen ar beiders uit Lisse naar hun werk vervoerd werden, den overweg op. Vermoedelijk wei gerde de motor, waardoor de vrachtauto op de rails tot stilstand kwam. Enkele oogenblikken later naderde uit de richting Leiden een elec- trische sneltrein, die in volle vaart op de stil staande vrachtauto botste en het voertuig eenige honderden meters meesleurde. De ge volgen waren verschrikkelijk. Van de inzit tenden werden zes arbeiders gedood, terwijl voorts nog een arbeider wordt vermist, die vermoedelijk onder den trein geraakt en nog niet gevonden is. Negen werklieden werden zwaar en vele an deren licht gewond. Het duurde geruimen tijd voor men de overblijfselen van de geheel ver nielde auto van de spoorbaan had verwijderd. Het treinverkeer ondervond eenige uren vertraging. De politie van Lisse heeft een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk ingesteld. Vrijwel alle slachtoffers waren uit Lisse af komstig. longens speelden met projectiel. Een doode, twee gewonden. Te Vriezenveen is een zeer ernstig onge luk gebeurd, waarbij een jongen werd ge dood en twee andere gewond .Drie. jongens van ongeveer vijftien jaar waren aan het spelen met een gevonden projectiel. Plot seling volgde een ontploffing. De gevolgen waren verschrikkelijk. Van den 15-jarigen Popken werd een hand afgerukt en zijn ge zicht werd zwaar verminkt. Hij overleed spoedig. Schoon kreeg zware verwon dingen aan hand, gezicht en borst en Mulder werd licht gewond. Beide gewon den zijn naar het Algemeen Ziekenhuis te Almelo vervoerd. Hun toestand is bevre digend. „IS DAT NU OOK AL POLITIEK?" Het praatje van Max Blokzijl, hedenavond om 18.45 uur over Hilversum I is petiteld: „Is dat nu ook al politiek?" De actie voor Finland in Zweden. In het Stockholmsche concertgebouw heeft Dinsdagavond een hulpactie ten bate van de Finsche jeugd plaatsgevonden. De Zweedsehe koninklijke familie was hierbij vertegenwoor digd door de kroonprinses en het erfprinselijk paar. Het geheele Finsche gezantschap met aan. het hoofd gezant Grippenberg was even eens aanwezig, buiten de talrijke Finsche en Zweedsehe genoodigden. De Zweedsehe aarts bisschop Eidom hield een redevoering. Ehren- rooth, Finsche minister van binnenlandsche zaken, sprak eveneens, doch hij repte niet over actueele politieke kwesties. De Zweedsehe krant Helsingborgs Dagblad wijst er op, dat Finland prijsgegeven zou zijn aan de Sovjet-Unie,wanneer de Duitsche troe pen van het Finsche front zouden worden te ruggetrokken. Het blad voegt daaraan toe, dat een opgeven van den Finschen strijd in een oogwenk het bolsjewisme over geheel Scandi navië zou loslaten, waar de mogelijkheden het te bestrijden het geringst zijn. In dit opzicht strijdt Finland ook voor het Noorsche volk, hetgeen de Geallieerden met het lot van Polen voor oogen misschien kunnen begrijpen. KORT NIEUWS. Op 1 Januari 1944 bevonden zich niet minder dan 70.493 vluchtelingen in Zwitser land.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1