Haarlemsche Courant Kesseïring weerlegt leugens omtrent Monte Cassino. ,Geen Duitsche soldactt Wat in het klooster verloren in de abdij". ging. Vergroote Duitsche actie aan Oostelijk front. Nieuwe zware luchtaanval op Helsinki. ssdmm 289e Jaargang' No. 41 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 106M Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12330 - Hoofdredacteur: F. c. Berks Nieuwsblad voor Noord-Holland De opperbevelhebber van de in Italië strijdende Duitsche troepen, generaal-veld- maarschalk Kesseïring heeft ten aanzien van den barbaarschen Engelsch-Ameri- kaanschen bomaanval op de oude eerbied waardige abdij Monte Cassino de volgen de verklaring afgelegd: 1. Op 15 Februari 1944 in den tijd van 9.30 tot 10 uur hebben verscheidene golven van aanvallende viermotorige Engelseh-Amerikaan sche gevechtsvliegtuigen talrijke bommen uit geworpen op de abdij van Monte Cassino, het moederklooster van de Orde der Benedictijnen. Hierbij is het klooster volkomen verwoest en is een groot aantal der bewoners van het klooster gedood, bedolven of gewond. Het klooster had reeds op 15 Januari door vijan delijk artillerievuur groote schade geleden. 2. De vijandelijke leiding beweert den aan val te hebben ondernomen ter vernietiging van de in het klooster aanwezige Duitsche troepen en verdedigingswerken. Daartegenover stel ik ondubbelzinnig vast: Toen het Vaticaan eenige maanden geleden door bemiddeling van de Duitsche ambassade bij den Heiligen Stoel tot mij het verzoek richtte het klooster Cassino niet bij de gevechtshandelingen te betrek ken, heb ik mij met dit voorstel terstond accoord verklaard op voorwaarde dat de tegenpartij een dienovereenkomstige hou ding zou aannemen. Ik heb toen verboden dat Duitsche soldaten het klooster en zijn naaste omgeving zouden betreden. De strikte naleving van dit bevel is voort durend gecontroleerd door de bevoegde com mandanten en speciaal opgestelde wachtposten en veldgendarmerie. Zelfs van het verlof, om zwaar gewonden in geval van nood tijdelijk in het klooster onder te brengen, is tot aan het bombardement geen gebruik gemaakt. Wel werd aan talrijke Italiaansche vluchtelingen toegestaan zich onder de hoede van het kloos ter te begeven. Op den dag van den aanval bevonden zich dientengevolge verscheidene honderden vluchtelingen in de abdij die in ver trouwen op de heiligheid van het geestelijke gebied en zijn neutraliteit het klooster als toevluchtsoord hadden opgezocht. Om de in het klooster aanwezige niet te vervangen cul- tureele waarden, vooral de bibliotheek, in ieder geval in veiligheid te brengen, hebben reeds geruimen tijd geleden Duitsche troepen deze bezittingen naar het Vaticaan overge bracht. 3. De bewering, dat het klooster was gemaakt tot het „sterkste artillerie-ver sperringsfort ter wereld" is een vierkante leugen, die een bepaald doel nastreeft. 4. Ook de andere beweringen dat de abdij en het daarbij behoorende terrein gebruikt of ingericht was voor andere militaire inrichtin gen, machinegeweerstellingen, plaatsen van waarneming voor de artillerie enz. berusten op fantasie. In werkelijkheid bevond zich sinds het wegvoeren der cultuurschatten geen Duit sche soldaat meer in het klooster Monte Cas sino, zocdat noch het beschieten van het abdij gebouw door Amerikaansche artillerie op 15 Januari, noch de luchtaanval van 15 Februari eenigerlei militaire schade heeft aangericht of ook maar één Duitschen soldaat heeft gewond. Getroffen werden uitsluitend de nog in het klooster achtergebleven monniken en de Ita liaansche gevluchte burgers. Schriftelijke verklaringen. 5. Het feit dat zich binnen het bereik van het klooster geen Duitsch soldaat heeft opge houden wordt door de volgende schriftelijke verklaringen versterkt: a. De abt van het klooster Monte Cassino, bisschop Gregorio Diamare, verklaarde: „des- gewenscht verklaar ik op schrift, dat zich in het klooster van Monte Cassino geen Duitsche soldaat bevond of bevindt. 15 Febr. 1944, Gregorio Diamare, Viscovo Abate de Monti Cassino." b. De beheerder der abdij van Monte Cas sino, don Nicola Clementi, en de bisschoppe lijke gedelegeerde van het bestuursbureau van het diocees van Monte Cassino, don Francesco Salconio, verklaarden: „Don Nicola Clementi, beheerder der abdij van Monte Cassino en don Francesco Salconio, bisschoppelijk gedelegeer de van het bestuursbureau van het diocees van Monte Cassino, die zich in veiligheid hebben weten te stellen voor den bomaanval van 15 Februari, waardoor de geheele abdij verwoest werd, verklaren, dat zich in het klooster en in zijn geheele omgeving geen Duitsche verdedi gingswerken of troepen of oorlogsmateriaal van eenigerlei aard bevonden hebben. 16 Februari 1944, don Nicola Clementi, be heerder van de abdij van Monte Cassino, don Francesco Salconio, bisschoppelijk gedelegeer de van het bestuursbureau van het diocees van Monte Cassino. 6. Nu de'inrichtingen van het klooster zijn vernield, spreekt het uit militair oogpunt van zelf, dat het klooster Monte Cassino in de Duitsche verdedigingswerken wordt opgeno men. 7. De Pauselijke residentie Castel Gandolfo, die eveneens door Engelsch-Amerikaansche bomenwerpers aangevallen en zwaar bescha digd is, en waarbij meer dan 500 personen, on der wie 16 kloosterzusters, gedood werden, is nooit door Duitsche troepen bezet geweest. De exterritorialiteit van dit gebied is heel bijzon der gerespecteerd. Uit het klooster van Monte Cassino wordt gemeld, dat bijna alle kunstschatten van dit cultuurmonument vernietigd werden. Het door Coliccio gesneden koorgestoelte uit 1696 is geheel verbrand, evenals het hout snijwerk van de sacristie. De mozaieken, vier schilderstukken van Solimana, zijn vernield. Het gewelf van de kloosterkerk is ingestort, waardoor ook fresco's van Luca Giordano vernietigd werden. Ook de fresco's boven de deuren zijn vernield. De bronzen hoofddeur van de kerk, waarop in zilver ingelegd de be zittingen van de abdij stonden opgesomd, werd uit de hengsels gelicht en door de lucht geslingerd en heeft door den kloosterbrand sterk geleden. De bibliotheek van het klooster met haar 80.000 deelen en 1200 handschriften was zoo als gemeld, voor het grootste deel tijdig door Duitsche soldaten naar Rome overgebracht en daar ter beschikking van het Vaticaan gesteld. Helaas is toch een groot aantal bullen en andere handschriften verloren gegaan, die in de kloostermuren waren gemetseld en met het oog op de heiligheid van de plaats door de Duitsche soldaten niet verwijderd waren. Onder deze documenten bevindt zich de commentaar van Origenes over den brief aan de Romeinen, die door Rufines in de zesde eeuw werd vertaald, alsmede een Dante met opmerkingen in de marge uit de vierde eeuw. Vermoedelijk zijn ook alle Pauselijke bullen, die op Monte Cassino betrekking hadden en sedert de elfde eeuw verzameld werden, in de ruïnes van het klooster verbrand. 8. Als verantwoordelijk opperbevelhebber in Italië stel ik derhalve het volgende vast: Een van cultuur gespeende Amerikaansche soldateska heeft in onmachtige woede een der kostbaarste monumenten van Italië zinloos verwoest en gevluchte Italiaansche burgers, mannen, vrouwen en kinderen door bommen en artillerievuur verpletterd. Daarmede is opnieuw bewezen, dat de Angel Saksische en bolsjewistische oorlogvoering geen ander doel kent dan de eerbiedwaardige getuigen der Europeesche cultuur te vernieti gen. Voor de cynische leugenachtigheid en de schijnheilige verklaringen, waarmede de An gelsaksische leiding de schuld daarvoor schuift op de schouders van mij en mijn soldaten, kan ik slechts de diepste verachting tot uitdruk king brengen. (w.g.) KESSELRING, generaal-veldmaarschalk. De slachtoffers. Onder het puin der vernielde abdij wer den tot dusver ongeveer 100 gedoode Bene dictijner monniken gevonden, zoo meldt de omroep van Rome. Voorts zijn tot dusver reeds meer dan 600 doode of zwaar ge wonde burgers geborgen. Het aantal min der zwaar gewonden bedraagt, voor zoover tot dusver is vastgesteld, bijna 1000. Volgens een bericht uit Washington heeft president Roosevelt tegenover persvertegen woordiger den luchtaanval op den Monte Cas sino verdedigd met de mededeeling, dat hij noodzakelijk was ter voorkoming van slacht offers in eigen gelederen. Tijdens het vervoeren van de tot dusver op Pauselijk gebied bij Castel Gandolfo onderge brachte vrouwen en kinderen, heeft het Anglo Amerikaansche luchtwapen Donderdag een nieuwen terreuraanval op het onschuldige plaatsje ondernomen en, naar de zender te Rome meldt,zijn bommen laten neerkomen tus schen de rijen der op bevel van den Paus wederom geëvacueerde bevolking. Talrijke personen werden daarbij gewond of gedood. Amerikaansche aanval op Hongkong. Van 12 Amerikaansche vliegtuigen, die op 11 Februari Honkong aanvielen, werden vol gens Central Press 4 neergeschoten, waar onder één machine waarschijnlijk. Tijdens de luchtaanvallen, die blijkbaar gericht waren op het vliegveld, lieten de Amerikaansche piloten hun bommen blindelings vallen, zon der evenwel schade op het vliegveld aan te richten. Een Japansche machine wordt -ver mist. 1 Dr. Ley in Nederland. Naar wjj vernemen is de Reichsorgani- sationsleiter en leider van het Duitsche Ar beidsfront, dr. Robert Ley, voor een kort be zoek in Nederland aangekomen. Dr. Ley heeft den Duitschen arbeider in opdracht van den Führer sinds 1933 talrijke sociale verbeteringen gebracht. De arbeiders in de Duitsche bedrijven hebben uit die tal rijke sociale daden, die betrekking hebben op hun gezondheid, hun vooruitzichten in het beroep, de verbetering van hun woningen, de bescherming van de jeugd en van de werkende vrouwen, in het algemeen op de rechtvaardigheid en de bevrijding van vroe gere sociale rechteloosheid, gezien, dat voor het eerst sinds het begin der industrialisatie in de vorige eeuw een man en met hem een beweging is opgestaan, die het werkelijk ern stig met de sociale doelstellingen en aankon digingen meent. In het bestek van de economische oorlog voering heeft dr. Ley van den Führer be langrijke opdrachten ontvangen. Als Reichs- wohnungskommissar zorgt hij voor het ver schaffen van woonruimte. Hij heeft daarbij nieuwe wegen aangetoond, die door het bou wen van noodwoningen, waaraan een stuk grond wordt toegevoegd, den door de lucht aanvallen ontstanen woningnood bevredigend moeten oplossen. in ae partij heeft hij de leiding van de „Personalpolitik", dit is het kiezen van den „Führungsnachwuchs", de opleiding en voorts alles wat met de organisatie verband houdt. In het Duitsche Arbeidsfront heeft dr. Ley ondernemers en werklieden vereenigd, hun begrip voor elkaar bijgebracht en zoo een beslissende ontspanning in het sociale leven bereikt. Hij, die eens Kraft durch Freude", „Schönheit der Arbeit", „Frohsinn und Kul- tur" aan de arbeiders bracht, levert thans aan de wereld het bewijs, dat sociale politiek de menschen, die zij dient, niet zwak maar hard en vastberaden, strijdvaardig en sterk maakt. In deze overtuiging is een groot deel van het werk van den Reichsorganisationsleiter gewijd aan de sociale belangen en verzorging van de in Duitschland werkende buitenland- sche arbeiders. Het Duitsche Arbeidsfront heeft in opdracht van dr. Ley een eigen groo te organisatie opgericht, die zich uitsluitend bezig houdt met het welzijn, de huisvesting, de verzorging, het besteden van dep vrijen tijd, de gezondheid, de medische hulp en de soeirale omstandigheden van de buitenland- sche arbeiders. Daarbij wordt uitgegaan van de overtuiging, dat het voor den buitenland- schen arbeider stellig niet gemakkelijk is zijn gewone omgeving eenigen tijd te verlaten en. zij het ook in een naburig en bevriend land. te werken voor een groot doel. Derhalve geldt alle zorg, die in het vijfde oorlogsjaar en in de gegeven omstandigheden maar mogelijk is, ook den in Duitschland werkenden Neder- landsche arbeiders. Dr. Ley heeft ook de mogelijkheid gescha pen, dat de Nederlandsche arbeiders in Duitschland in hun beroep promotie maken. Door verdere opleiding in het vak worden Nederlandsche arbeiders, die daartoe de be gaafdheid bezitten, verder ontwikkeld, opdat zij voor nieuwe taken bekwaam worden. Daarmede gaat uiteraard een verbetering van hun persoonlijke sociale positie gepaard. Elke in Duitschland werkende Nederlander heeft het dus zelf in handen zijn inkomen en zijn positie te verbeteren. Het verblijf van den Reichsorganisations leiter in Nederland geldt voornamelijk de be handeling van vragen der tewerkstelling en der sociale verzorging van buitenlandsche werkkrachten in Duitschland, die sinds jaren een belangrijke bijdrage leveren tot de econo mische oorlogvoering, en die na de Duitsche overwinning op nog veel breeder basis het voorwerp zullen zijn van sociale voorzienin gen, ook binnen hun eigen landsgrenzen. Bezoek aan den Leider. Donderdagmorgen heeft Reichsorganisations leiter dr. Ley den Leider een bezoek gebracht in diens hoofdkwartier te Utrecht. De secretaris-generaal Huygen begeleidde dr. Ley naar de werkkamer van den Leider, waar mede ter begroeting aanwezig waren de plaatsvervangend leider Van Geelkerken, de leider van het Arbeidsfront Woudenberg, de gemachtigde van den Leider voor de finan ciën, Van Bilderbeek, de organisatieleider, Kardoes, en de propagandaleider Leeuwen berg, De Leider sprak zijn vreugde uif over dit bezoek en vond gelegenheid op ongedwon gen wijze met dr. Ley van gedachten te wis selen, waarbij uiteraard ook de positie van de Nederlandsche arbeiders in Duitschland ter sprake kwam. Het onderhoud duurde ruim een half uur en droeg een zeer hartelijk ka rakter. KORT NIEUWS In Barcelona zijn drie door het krijgsgerecht ter dood veroordeel de communisten, die zich aan mis daden en moor den schuldig had den gemaakt, ter dood gebracht, gelijktijdig met twee beruchte straatroovers. In Zuid-Zwit serland is een schilderij gevon den met de voor stelling „ecco ho mo". Het draagt de aanduiding „Michel Angelo Buonarotti 1525". pr* Vrijdag 18 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 1171! Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan tl, IJmutden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K issn De positie van Witebsk. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Zuidoosten van Kriwoi Rog vielen de bolsjewisten zonder succes aan. Een aanval van een van onze pantserformaties leverde gevangenen en buit op. Ten Oosten van Sjasj- kof rukten onze troepen tegen den zich op verbeten wijze verdedigenden vijand verder op en vernietigden 36 Sovjet-Russische pant serwagens. Vijandelijke tegenaanvallen wer den hier en ten Westen van Tsjerkassy afge slagen. Bij Witebsk hervatte de vijand zijn door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteun de doorbraakpogingen. Onze dappere gre nadiers bevochten, op schitterende wijze door eenheden artillerie en granaatwer pers, Tijgers, stormgeschut en slagvlieg tuigen gesteund, na harde gevechten op nieuw een volledig afweersucces. Tusschen Ilmen- en Peipusmeer en bij Nar- wa ondernam de vijand talrijke aanvallen, die in zware gevechten en met groote verliezen voor de bolsjewisten werden afgeslagen. Daar bij vernietigden onze troepen in één sector twee vijandelijke bataljons. Woensdagnacht ondernamen Sovjetvliegtui gen opnieuw een zwaren aanval op de Finsche hoofdstad Helsinki. Finsche luchtdoelartillerie schoot acht vijandelijke vliegtuigen neer. Ten Zuiden van Rome hebben onze troepen, de aanvallen tot verdere verkleining van het vijandelijke landingshoofd bij Nettuno, hervat. Een met steun van pantserwagens ondernomen vijandelijke tegenaanval ten Zuidoosten van Aprilia werd met groote verliezen »wr dett vijand afgeslagen. In den sector van Cassino viel de vijand op nieuw onze stellingen met sterko strijdkrach ten aan. Zijn aanvallen mislukten in harde afweergevechten. Onze kustartillerie bestreed met goede uitwerking levendig vijandelijk scheepvaartverkeer in de Baai van Gaeta. Aan de Adriatische kust werd door een stoottroep een vijandelijk steunpunt uitgeroeid en gevan genen en buit gemaakt. Duizend Amerikaansche soldaten verdronken. Troepentransportschip in den grond geboord. Het Amerikaansche ministerie van oorlog heeft bekend gemaakt, dat een Geallieerd troepentransportschip, dat Amerikaansche soldaten aan boord had, in de Europeesche wateren tot zinken is gebracht. Duizend man zijn gered ter wijl duizend anderen als vermist zijn opgegeven. Het ministerie deelde verder mede, dat dit een der ergste gebeurtenissen voor de Amerikaansche troepen op zee sedert het begin van den oorlog is. Tijdens den onder gang stond er een zware zee. Olie-embargo tegen Spanje verlengd. Volgens Svenska Dagbladet heeft radio Londen medegedeeld, dat de Amerikaansche regeering het verbod van petroleumexport naar Spanje met een maand heeft verlengd. Kostbare schilderijen gestolen. Inbrekers hebben een grooten slag ge slagen in een kunsthandel op het Rokin, te Amsterdam, waar zij, behalve tien Ooster- sche tapijten en twee kussens, ter waarde van f 10.000, ook 17 kostbare schilderijen stalen, welker waarde wordt geschat op circa f 145.000. De schilderstukken die alle uit de lijsten waren genomen, zijn van da volgende meesters: 1 exterieur van G. Lun- dens, 1 interieur (vrouw met kind aan tafel) van G. Brekelenkamp, 1 stalinterieur van H. Wouwerman, 1 kip op eieren van J. Groothe, 1 interieur van J. Victorijns, 1 Madonna met kind van Sasso Feratto, 1 Bijbelsche voorstelling van Stella, 1 scheep? timmerman van Bosboom, 1 landschap met koeien van Kamphuis, 1 stalintereur van J. H. van Beek, 1 stilleven (fruit) van Gras dorp, 1 Kruisdraging, 1 Bijbelsche voorstel ling van Rottenhammer, 1 landschap van Th. Heeremans, 1 vrouwenportret van Fer dinand Bol, 1 zeegevecht met visschers van Willaerts, 1 landschap school Watteau. MEELPRODUCTEN GESTOLEN Drie jongens van 15, 16 en 17 jaar heb ben zes doozen en vier pakken meelproduc- ten gestolen, welke op een wal lagen. De goederen hebben zij aan den zes en veertig jarigen Van N. gegeven. De jongens zijn op gespoord en Van N. is aangehouden wegens heling. TRANSFORMATOR WAS BIJNA GESTOLEN Een inspecteur van politie heeft Donder dagavond om negen uur den vier en dertig jarige V. op heeterdaad betrapt bij het ste len van een transformator van een lantaain op het De Ruyterplein. INLICHTINGEN VERZOCHT Het wnd. Hoofd der Staatsrecherche te Haarlem, verzoekt de rijwielstallinghou ders die in hun stalling sedert 30 Nov. 1943 een damesrijwiel in bewaring hebben, dat voorzien is van een massief rubberband om het voorwiel en een luchtband om het ach terwiel, daarvan mededeeling te doen aan zijn bureau aan de Smedestraat no. 9, alhier. Duitsche „Sturmgesehütze" op de Krim gereed om te vuren. (PIK Gronefeld/Transo/Europr. p. c)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1