Haarlemsche Courant Commandanten der ontzette gevechtsgroep onderscheiden. Tankaanvallen der Sovjets afgeslagen. Voortreffelijke houding der divisie Wiking. Ontvangst bij den Führer. Groote branden te Londen.. BEKENDMAKINGEN. 289e Jaargang- No. 44 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 1M00 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Nieuwsbltul voor Noord-Holland Kennemer Editie Dinsdag 32 Februari 1944 Verschijnt üageiyKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor Umuiden: Rembrandtlaan 55, IJmi>iden-Oost Üitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem tK 12Ö7 De Fiihret heeft luit.-geperaal Gille wegens zijn buitengewoon dapper optreden tijdens de gevechten ten Westen van Tsjerkassy de Zwaarden behoorende bjj het Eikenloof van het Ridderkruis van het IJzerenkruis verleend. Luit.-generaal Lieb ontving het Eikenloof behoorende bij het Ridderkruis van het IJze ren Kruis, den SS-Hauptsturmfiihrer Leon Dcgrelle werd het Ridderkruis van het IJzeren Jvruis verleend. De drie officiëren namen Zondag uit handen van den Führer in diens hoofdkwartier hun ondcrspheidingcn in ontvangst. Over de verleening der hooge onderscheidin gen publiceert het D.N.B. nog het volgende officieele communiqué: Na de bevrijding van de ten Westen van Tsjerkassy afgesneden Duitsche gevechtsgroep heeft de Führer Zondag in zijn hoofdkwartier de volgende commandanten van de troepen- onderdeelen ontvangen, die daar ingesloten waren: den commandant van een vooruitge schoven afdeeling, ^lit.-generaal Lieb, die bij de doorbraak door de omsingelingsring de stoottroepen aanvoerde, den commandant van de SS-pantserdivisie „WiKing", SS-gruppen- führer ert luit.-generaal der Waffen-SS Gille, wiens uit Germaansche vrijwilligers bestaan de divisie zich onder zijn lekfing in de zwaar ste gevechten weer zeer bijzonder heeft onder scheiden en den commandant van de SS'-vrij- willigess-brigade „Wallonië", SS-Hauptsturm- führer Leon Degrelle, die na den heldendood van den commandant der brigade het bevel op zich genomen heeft en die zich in de beslissen de doorbraakgevechten schitterend gehouden heeft. De Führer heeft genoemden commandanten persoonlijk de hun uit waardeering voor hun schitterend persoonlijk optreden en den held- haftigen strijd van hun troepen verleende hooge onderscheidingen overhandigd. Verdere hoofe onderscheidingen voor troe pencommandanten en manschappen, die zich eveneens onderscheiden hebben, zijn verleend en zullen door de plaatselijke bevelhebbers worden .overhandigd. De Führer liet zich door de commandanten een uitvoerige uiteenzetting geven over het verloop van de zware en harde gevechten, die na een wekenlange worsteling bekroond werden door de succesvolle doorbraak' en het ontzet. Verklaringen voor de pers. Op uitnoodiging van den Reichspressechef dr. Dietrich hebben Maandag de drie officie ren het woord gevoerd voor vertegenwoor digers van de buiteniandsche pers te Berlijn. Luitenant-generaal Lieb na den helden dood van den bevelhebber van de ingesloten Duitsche troepen, generaal Stemmermann, laatste commandant van deze formaties luitenan-generaal Gille, en S.S.-hauptsturm- führer Leon Degrelle, de stichter van de rexistische beweging, hebben in hun verkla ringen op ondubbelzinnige wijze de Sovjet- Russische bewerihg weerlegd over de liqui. datie van de gevormde Duitsche uitstulping. Van de ingesloten Duitsche troepen zjjn niet zooals het Sovjet-Russische inlichtingenbureau heeft gemeld, 90 procent vernietigd, doch ongeveer 90 procent van de afgesneden for maties in zyn de Duitsche linie teruggekeera. De woorden van de drie officieren waren een getuigenis van den ongebroken Duitschen soldatenmoed, die zijn doel slechts ziet in het bevechten van de eindoverwinning. Na den Reichspressechef, dr. Dietrtich, sprak het eerst luitenant-generaal Lieb. Hij zeide, dat het nog niet veel meer dan 24 uur geleden was, dat hij'van zijn soldaten diep in de Sovjet-Unie wegging om naar DUitsch- land te vliegen. „Ik heb den indruk, dat velé menschen in het buitenland zich voorstellen, dat een zoogenaamde ingesloten troep als het waren uit gewoonte en door moreeien druk verplicht is, een slecht moreel te hebben en wanhopig te zijn. Ik kan U echter de ver zekering geven, dat dit verre van ons was en dat wij opgewekt en met het grootste ver trouwen het oogenblik tegemoet zagen, waar op ons kon worden bevolen, door dezen ring heen te breken en door een aanval in Zuide lijke richting de vereeniging met onze kame raden te bewerkstelligen. Dit bevel, dat 24 uur, nadat wij ons geluidloos hadden gereed gemaakt, moesten uitbrekne, ons vechten een weg door de Sovjetstellingen moesten banen en zoo door onophoudelijk aanvallen de ver binding met onze kameraden tot stand moes ten brengen. Naar Duitschen trant werd dit bevel met het grootste elan, de grootste geest drift en hartstochtelijken wil ten uitvoer gebracht. De Sovjet-artillerie trachtte des nachts met granaatwerpers en pantserwagens onzen opmarsch tot staan te brengen, doch daarin slaagde zij evenmin ais in den vroegen ochtend. Na betrekkelijk weinig uren was de Duitsche overwinning bevochten en de vereeniging met onze kameraden voltrokken. De Duitsche ver liezen waren uiterst gering, het aller grootste deel onzer soldaten is gezond en wel in de frontlinie opgenomen. Ik heb daarbij wonderen van dapperheid, toewijding en trouw gezien. De kameraad schap tusschen officieren en manschappen heeft in deze omeilijke uren haar hoogste vervulling ondervonden. Hoe woedend de vijand was over het sla gen van d| DiutsChe operatie, blijkt uit het feit, dat volgens een opgevangen radio- rriededeeling de commandeerende Sovjet- generaal, die bevel voerde aan het Zuidelijke front, waar wij de doorbraak volbrachten, onmiddellijk van zijn post is ontheven. Voorts heb ik kennje gekregen van een zeer verma kelijk radiogesprek, waarin de commandant van een Sovjet-artillerieregiment aan een afdeelingscommandant seinde: „U bent zoo dwaas, dat y onmiddelijk moest worden dood geschoten. hebt de Diutschers weer niet te pafcken gekregen. Ik beveel U zich voor een kanon te laten binden en naar de Duit- schers te laten schieten. Herhaalt U dit be vel". En deze man moest werkelijk het bevel herhalen. Dat was hun woede, omdat ons een militaire daad, de varrassing en de doorbraak gelukt waren." De commandant van de S.S.-pantser- divisie Wiking, gruppenführer en generaal der Waffen-S.S„ Gille, zeide o.m.: In den aanvang was het voor ons in het geheel nog geen begrip, dat wij ingesloten zouden zijn. Het grootste deel van onze man-f nen was daarvan pas overtuigd, toen wij door de luchtmacht gearvitailleerd moesten wor den. Toen de ontzettingstroepen tengevolge van den modder slechts met moeite vooruit konden komen, de omsingeling nauwer werd en het bevel tot verbreking van den ring kwam, was in zeer korten tijd de opstelling gereed. Ik had de divisie zoo opgesteld, dat wij door een wigvormigen aanval in de 'rich ting van Lysjanska door den vijand moesten breken en den kameraden in Lysjanka de hand reikten. De Führer, aldus vervolgde generaal Gille, heeft mjj zjjn dank en erkentelijkheid bewe zen door mij de Zwaarden bij het eikenloof te verleenen. Dat heb ik aan mijn mannen te danken. Zij weten, dat ik hen niet heb ver geten, zooals de Sovjetomroep beweerd had. De leiders hebben zich niet per vliegtuig uit den omsingelingsring verwijderd, zij heb ben de manschappen niet alfeen gelaten. De> ze Moskousche leugens moesten het doen voorkomen, alsof' er onderscheid wordt ge maakt tusschen officieren en manschappen. Het tegendeel is waar: wij allen, generaal kolonel en kapitein tot aan den gewonen sol daat zijn in den ring gebleven. Aan onze man nen danken wij het, dat wij er uit gekomen zijn. Zij hebben met voorbeeldige geestdrift gevochten en met ijzeren wilskracht hebben wij het klaargespeeld den vijandelijken ring te doorbreken. Degrelle. SS-Hauptsturmführer Degrelle, die deel uit maakte van ten afdeeling der achterhoede, deelde mede, dat in geen geval geheele for maties Duitsche troepen, zelfs niet ter sterkte van een compagnie, door den vijand vernie tigd zijn. Het is de taktiek van Stalin om bij den aanvang van een omsingeling op zijn minst het drievoudige aantal van de werke lijk ingesloten strijdkrachten aan de wereld mede te deelen, teneinde steeds nog te kun nen beweren, wanneer de troepen ontzet wor den, dat de dan ontbrekende tweederden door de bolsjewisten vernietigd zijn. Het is de Na- tionaal-socialistische geest, zoo verklaarde Degrelle, die zich in deze buitengewone over winning deV Europeesche en Germaansche soldaten openbaart. De broedrschap en de toewijding aan den Führer, de toewijding aan het Nationaal-socialisme hebben deze over winning gebracht. Sinaasappelen voor kinderen. Bon 10 versnaperingen bij den groentehandelaar inleveren. Voor kinderen tot en met 13 jaar zal wederom 500 gram sinaasappelen beschik baar worden gesteld. Men moet hiertoe den bon Versnaperingen 10 vóór of op Zaterdag 26 Februari ó.s. bij zijn groentehandelaar inleveren. De aflevering der sinaasappelen zal met ingang van 4 Maart a.s. geschieden. Aan het Zuid-Itaiiaansche front gaat-het bergen en het vervoeren van gewonden dikwijls met groote moeilijkheden ge paard. In de onherbergzame streken zijn de muildieren onontbeerlijke helpers van de Duitsche Roode Kruis-soldaten en dikwijls de redders van gewonden. (PK Frass HH/St. P. cl Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 jaar, kan zich aanmelden, tenemde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- marine en dfc Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen, ete. Personen, tusschen 1830 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in ae Waffen-SS kan ieder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet door slaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 23 Febr. 0-14 uur Den Haag, Gebouw Amici- tia, Westeinde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waf- fen SS Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Lange- straat 56, Heerlen: Saroleastraat 25, Gronin gen: Heerenstraat 46, Enschedé: Hengelosche- straat 30, en het SS-Ersatzkommando Den Haag:. Korte Vijverberg 5. BEKENDMAKING Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland deelt mede: Steeds weer worden gevallen gemeld, waarin burgers verboden militaire ge bieden of onderkomens, kampen, ge vechtsstellingen, stellingen enz. nade ren en dan, door de wachtpost aan geroepen, niet onmiddellijk blijven staan. Met allen nadruk wordt de aan dacht van de burgerbevolking er op- «nieuw op gevestigd, dat op ieder, die na sommatie niet onmiddellijk blijft staan, zonder voorafgaande waar schuwingsschoten onmiddellijk met scherp wordt geschoten. De sommatie van een wachtpost moet steeds ernstig worden opgevat, aangezien deze het strikte bevel heeft, niet alleen te schieten, maar ook te treffen De Leider begroet den Reichsorganisationsleiter, dr. Ley, bij zijn bezoek aan het hoofdkwartier- te Utrecht. V.l.n.r.: General- kommissar z.b.V.W. Ritterbusch, Reichsorganisationsleiter dr. Ley en de Leider. (C.N.F./Otto Pax c) KORT NIEUWS De vermaarde Duitsche generaal majoor Siegfried Marseille is op 56-jarigen leef tijd aan het Oos telijk front ge vallen. Een van zijn zoons is de vermaarde jacht- vlieger kapitein Marseille. Als slachtoffer van een Britschen luchtaanval op Duitschland is omgekomen de bekende schilder professor Willy Jackel. Uit het Noord westen van Ana- tolië worden over stroomingen ge meld, die het ge volg zijn van aanhoudenden re genval. Bij Ma- nissa staan ver scheidene dorpen onder water. Zware gevechten bij Nettuno. Het Duitsche weermachtbericht van Maan dag luidt als volgt: Ten Z«iden van Kriwoi Rog, ten Oosten van Sjasjkof, ten Zuiden van de Berezina en ten Zuidoosten van Witebsk mislukten talrijke, deels door pantserwagens gesteunde aanvallen der. bolsjewisten. De vijand leed zware, bloe dige verliezen. Bij een aanval van pantser wagens verloor hij 20 van de 25 aanvallende pantserwagens. In het Noordelijke deel van het Oostelijke front voerden onze divisies in enkele sectoren ter verkorting van bet front overeenkomstig het bevel distancieeringsbewegingen uit. De opdringende bolsjewisten werden teruggesla gen. Ir. den Zuidelijken sector van het Oostelijk front hebben zich de Beiersche 97ste divisie jagers onder' bevel van generaal-majoor Rabe' von Pappenheim en de Oost-Pruisische 24ste pantserdivisie onder bevel van gen.-majoor Reichsfreiherr von Edelsheim bijzonder onder scheiden In Italië duren de heen- en weergolvende zware gevechten in het landingshoofd van Nettuno voort. Onze troepen sloegen verschei dene met steun van pantserwagens onderno men tegenaanvallen van den vijand af, vernie tigden bij eigen aanvallen een vijandelijke compagnie en sloten ten Zuiden van Aprilia een gevechtsgroep van den vijand in. Hevige doorbraakpogingen van deze formatie en ont- lastingsaanvallen werden afgeslagen. Onze verdragende artillerie beschoot de havens An- zio en Nettuno mét goede uitwerking. Aan het Zuidelijke front verliep de dag zon der belangrijke gevechtshandelingen. Op SP Februari des middags vielen formaties Amerikaansche bommenwerpers verscheidene plaatsen in Noord- en midden-Duitschland aan. Door brisant- en brandbommen ontstond hier en^daar aanzienlijke schade, vooral in Leipzig In de vroege morgenuren 'Van Maan dag ondernamen formaties Britsche bommen werpers bij gesloten wolkendek een terreur- adnvai op het gebied van Stuttgart. Vooral in de woongebieden van de stad Stuttgart werd schade veroorzaakt. Daarbij werden cultuur monumenten, kerken en openbare gebouwen vernield. Onze luchtverdedigingsstrijdkrach ten vernietigden'bij deze aanvallen ondanks veel hinder van de weersomstandigheden 49 Britsch-Amerikaansche vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers. De Duitsche luchtmacht viel in den af- geloopen nacht met sterke formaties zware gevechtsvliegtuigen opnieuw Londen aan. Groote hoeveelheden brisant- en brand bommen veroorzaakten wederom uitge strekte branden en vernielingen in het stadsgebied. Onze duikbooten hebben in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan in taaie en zware gevechten met vijandelijke groepen duikbootjagers en bewakingsgroepen 11 con- vooitorpedojagers tot zinken gebracht. De höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: Op 15 Februari 1944 is het Polizeistandgericht te Soest, provincie Utrecht, bijeengekomen en heeft de onderstaande leden van een. groep terroristen ter dood veroordeeld: 1. De student Cornelis Burger uit Zeist; 2. Schoenmaker Cornelis Karman. Baarn. 3. De student Rut Veenendaaluit Tiel. Het overtuigend bewijs van hun schuld is geleverd en de veroordeelden hebben bekend o.a. aan de volgende strafbare feiten te heb ben medegewerkt: Moord op den ambtenaar van den crisis controledienst Muller op 3 Nov. 1943, alsmede aan den overval op het distributiekantoor in Geidermalsen in September 1943. Bovendien waren zij voor een deel in het verboden bezit van vuurwapens, en hebben zij ophitsende anti-Duitsche pamfletten verspreid. Het vonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, met den kogel voltrokken! Voorts deelt de höhere SS- und Polizei führer mede: Op 14 Februari 1944 is het Polizeistandge richt in Assen bijeengekomen en heeft de on derstaande leden van een groep terroristen ter dood veroordeeld: 1. de wegwerker Gerben Desire Oswald, uit Harlingen; 2. de kantoorbediende Gerrit Schuil uit Harlingen; 3. de timmerman Lolle Rond a an uit Beetgum; 4. de student Folkert Bergsma uit Delft. Het overtuigend bewijs van hun schuld is geleverd en de veroordeelden hebben bekend een poging tot moord te hebben gedaan op den Nederiandschen eersten luitenant der po litie Van Wijnen te Harlingen, alsmede op een anderen pro-Duitsehen Nederland'er. Boven dien hebben zij hun, medewerking verleend bij overvallen op verscheidene gemeentehuizen en distributiekantoren. Voorts waren zij in het verboden bezit van vuurwapens en hebben zij anti-Duitsche pamfletten verspreid. Het vonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, met den kogel voltrokken. POSTVERKEER MET ARGENTINÏë VERBROKEN. Het postverkeer met Argentinië is verbra ken. Poststukken voor dat land kunnen niet meer worden aangenomen, 8

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1