Haarlemsche Courant Rede van Churchill in Lagerhuis. Pauze aan Oostelijk front loopt weer ten einde. Bomaanvallen op het oosten des lands Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Duitsche stellingen bij Nettuno verbeterd. Einde van den oorlog niet in zicht". Capitulatie voor Moskou- 289e Jaargang No. 45 x x Bureaux: Groote Houtstraat 9}. Tel. Advert. 10721, Redactie 10600 Postgiro 131958 Haarlemsche ct, Htarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Woensdag 23 Februari 1944 Verschynt üageiyics, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkery: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.ï Graf. Bedreven D ami ate, Haarlem K 1297 Penetraties in het midden en Zuiden opgeruimd. Straatgevechten te Kriwoi Rog. Choim ontruimd. Boven Duitschland S3 vliegtuigen neergeschoten. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Onze troepen leveren in Kriwoi Rog met vooruitgedrongen vijandelijke strijdkrach ten zware straatgevechten. Bij Swenigo- rodka, ten Oosten van Sjasjkof, ten Zui den van de Berezina en ten Noordoosten van Rogatsjef werd^fc.vijandelijke aanval len bloedig afgeslagüh; plaatselijke pene traties werden opgeruimd of afgegrendeld. Ook ten Noorden van JiVelikije Loeki vielen de bolsjewisten tevergeefs aan. Na vernieling van alle militaire installaties werden de puin-, hoopen van de voormalige stad Choim in het kader van een voorgenomen distancieerings- beweging ontruimd. Tusschen het Ilmen-meer en het Peipus- meer mislukten in verscheidene sectoren vrij krachtige vijandelijke aanvallen. Generaal der artillerie Stemmermanri, be velhebber van de ten Westen van Tsjerkassy ingesloten en vervolgens doorgebroken ge vechtsgroep, is op den laatsten dag van de doorbraak door een artillerievoltreffer op zijn auto gesneuveld.v Hij heeft zich groote ver diensten verworven wat betreft de onwrikbare houding en de doorbraak der gevechtsgroep. Het leger heeft met hem een bijzonder dap peren troepencommandant verloren. In Italië konden onze troepen in verschei dene sectoren van het landingshoofd van Net tuno ondanks taaien vijandelijken tegenstand hun stellingen verbeteren. Tegenaanvallen van den vijand op onze nieuwe linies werden af geslagen. De ten Zuiden van Apriiia ingeslo ten vijandelijke strijdkrachten worden groeps gewijze opgeruimd. Formaties Duitsche ge- vechts- en slagvliegtuigen zetten overdag en 's nachts haar aanvallen op het landingshoofd van Nettuno met goede uitwerking voort. In de haven van Anzio werden twee koopvaardij schepen met een inhoud van 9000 brt, door bomtreffers zwaar beschadigd en verscheidene opslagplaatsen van benzine en munitie ver nietigd. In de middaguren van 21 Februari vielen formaties Amerikaansche bommenwerpers, krachtig door jagers beschermd, plaatsen in West- en midden-Duitschland aan. De ontstane schade is gering. Ifühevige lucht gevechten en door luchtdoerartillerie wer den 33 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 25 viermotorige bommenwerpers, neerge schoten. Maandagnacht wierpen enkele vijandelijke 6toringsvliegtuigen bommen neer op West- en Zuidwest-Duitschland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in de vroege morgenuren van Dinsdag het ge bied van Londen aan. Vooral EnschedeArnhem en Nijmegen zwaar getroffen Formaties Britsch-Amerikaansche bom menwerpers ondernamen in de middaguren Tan 22 Februari aanvallen op verscheidene plaatsen in het Oosten des lands. Vooral de steden Bnschede, Nijmegen en Arnhem werden zwaar getroffen. Het sterke gebruik van brandbommen toont aan, dat de aan vallen niet zoozeer op militaire doelen, dan wel in de eerste plaats op dicht bebouwde stedelijke woonwijken gericht waren, waardoor een groot aantal woonhuizen, verscheidene kerken, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen verwoest wer den. De Nederlandsche burgerbevolking leed zware verliezen. Het Is op het oogen- blik nog niet mogelijk nauwkeurige gege vens over verliezen en verwoestingen- te verkrijgen, daar het reddingswerk nog aan den gang is. De vrouw van Gandhi overleden. De zender Delhi.meldt, dat de vrouw van Gandhi op 74-jarigen leeftijd te Poena is overleden. Sedert het begin van dit jaar heeft zij met haar man in arrest, aan hart aanvallen geleden. Zondag meldde de re geering te Bombay, dat zij een nieuwen aanval had gehad en dat haar toestand zeer ernstig was. Zweedscfi-Hollandsch-Belgisch handelsverdrag. Te Stockholm is Vrijdag een handelsac- coord tot stand gekomen tusschen Zweden eenerzijds en Nederland en België ander zijds. Er is besloten tot beperking van het goederenverkeer. De ANP-correspondent té Berlijn meldt: De pauze, die sedert eenigen tijd in den strijd aan het Oostelijk front was ingetre den, schijnt haar einde genaderd te zijn. De intensiteit der gevechten neemt, nu de vorst aanhoudt-, weer toe. De Maandag begonnen aanvallen van het roode leger ten Noord oosten van Rogatsjew moeten reeds be schouwd worden als het begin van een nieuw offensief in de richting van Bo- broeisk. dat erop gericht is de Duitsche strijdkrachten, die bij Orsja den autoweg van Smolensk naar Minsk versperd houden, in den rug te bedreigen. Alle doorbraakpo gingen konden verijdeld worden. Ook de strijd om Kriwoi Rog schijnt in een beslissend stadium te zijn getreden. De verlegging van het front heeft tengevolge gehad, dat Kriwoi Rog in een saillant is ko men te liggen, een positie, die strategisch niet nfeer te rechtvaardigen is. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, wanneer Kriwoi Rog, dat langen tijd een waar bolwerk in de bocht van den Dnjepr heeft gevormd, door de Duitschers prijsge geven wordt. Bij Narwa zijn alle aanvallen op de gren delstelling tusschen deze stad en het Pei- pusmeer, die den toegang tot Estland afsluit fagestuit. De ontruiming van Staraja Roes- sa heeft het noodzakelijk gemaakt, ook de stad Choim prijs te geven, vooral nu het roode leger ook ten Noorden van Welikije Loeki* zijn aanvallen heeft hervat, waardoor Choim van het achterland zou kunnen wor den. afgesneden. Brief van Stalin voor Roosevelt. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washing ton meldt, heeft president Roosevelt bekend gemaakt, dat de Sovjet-ambassadeur te Washington Roosevelt een brief van Stalin heeft overhandigd. Roosevelt wilde over den inhoud van den brief niets mededeelen. BEKENDMAKING 10.000 gulden belooning. De Höhere S.S.- und Polizeiführer deelt mede In de avonduren van 15 Februari 1944 heb ben onbekende personen een overval met vuurwapens gedaan op de woning van den wachtmeester der politie Olij, Kometensingel 121 te Amsterdam. De daders losten uit ver scheidene pistolen ongeveer vijftien a twin tig schoten van de straatzijde door het raam op de huiskamer, blijkbaar met het voor nemen om den politiebeambte Olij te dooden. Olij bleef ongedeerd, zijn vrouw daarentegen die zich in dezelfde kamer bevond, werd door twee schoten zeer zwaar gewond. De brutaliteit van de terroristen, die dezen laffea overval hebben gepleegd, blijkt wel het auideïijkste uit het feit, dat zij zonder met iets rekening te houden in de kamer hebben geschoten, hoewel zij konden ver wachten hierdoor ook andere personen te treffen. De bevolking wordt- derhalve aangespoord mede te helpen bij het opsporen der daders. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die tot arrestatie van de daders leiden, wordt een belooning van 10.000 gulden uitgeloofd. Er wordt met nadruk op gewezen, dat alle per sonen, die weten wie de daders zijn en deze niet aangeven, volgens de bepalingen van de Ordnungsschutsverordnung op dezelfde wijze gestraft kunnen worden als de daders zelf. Vanzelfsprekend krijgen alle personen, die de daders voor of na het plegen van het misdrijf onderdak verleenen, dezelfde straf als de daders. Ter zake dienende aanwijzingen worden door iedere Duitsche en Nederlandsche po- litieinstantie in ontvangst genomen. Churchill heeft gisteren in het Lagerhuis een rede gehouden, waarin hij begon met den nadruk er op te leggen, dat hij nooit de meening heeft verkondigd, dat het einde van den oorlog in Europa nabij is en dat Duitschland op 't punt is genaderd waarop het zal ineenstorten. Nooit ook heeft hij Churchill - een garantie ge geven, dat het jaar 1944 het einde van den Europeeschen oorlog zou brengen. In dit opzicht heeft hij ook nooit een dienover eenkomstige verwachting laten doorsche meren. Churchill verklaarde, dat de Engelsch-Ame- rikaans'che luchtaanvallen op Duitschland thans beschouwd moeten worden als „het hoofdoffensief" der Geallieerden. In het voor jaar en in den zomer van dit jaar zullen deze aanvallen op Duitschland nog heviger wor den. Het luchtoffensief is het „fundament", waarop de Geallieerde plannen voor een over- ze.esche invasie worden gebouwd. De gedachte dat de Anglo-Amerikanen het „eersterangs- instrument*', de luchtmacht, zouden beperken, wordt door de Geallieerde regeeringen niet aanvaard. Als oorzaak van „het teleurstellende ver loop der operaties" in Italië noemde Churchill de weersgesteldheid. Het is overigens niet ^nogelijk, „een groote omsingelingsbeweging van amphibischen aard aan de Oost- of de Westkust van Italië uit te voeren." De strijd in Italië zal hard en moeilijk zijn. Churchill zeide er niet van overtuigd te zijn, dat op het oogenblik in Italië een andere re geering kan worden gevormd. Eerst moet de geheele politieke toestand van Italië aan een herziening worden onderworpen, wanneer de Geallieerden erin zouden slagen, Rome binnen te rukken. Ten aanzien van de getalsverhoudingen tusschen de legers, beschikbaar te stellen door Engeland en de Vereenigde Staten,' meende Churchill, dat, nadat de sterkte van beide legers aanvankelijk gelijk is ge weest, bij langer durende gevechten de Amerikanen natuurlijk ëen „numerieke meerderheid" zullen hebben, „hetgeeq ook van het groote Amerikaansche reservoir verwacht kan worden." In Zuid-Slavië is Tito een „voortreffelijk leider". Zijn partisanen zijn de eenigen, die in Zuid-Slavië werkelijk tegen de Duitschers vechten.. Het aanzien van koning Peter is in de oogen der partisanen verminderd. De Sovjet-Unie. Met betrekking tot de besprekingen van Cairo, Teheran en Moskou zeide Churchill: „tusschen de drie groote mogendheden zouden zeer weinig meeningsverschillen bestaan, als- haar vertegenwoordigers eens in de maand bijeen konden komen. Ik hoop, dat het moge lijk zal zijn, in het verdere verloop van den oorlog dergelijke besprekingen te houden. De vraag is opgeworpen, of de goede betrekkin gen, die in Moskou en Teheran zijn aange knoopt, duurzaam gebleken zijn, -of dat dit in de afgeloopen weken niet het geval is geweest. Moet b.v. uit de verklaring van de Prawda of uit artikelen, in verschillende organen der Sovjet-regeering verschenen, geconcludeerd worden tot een verkoeling in de Engelsch- Russische of Amerikaansch-Russische betrek kingen en tot een herleving van het Russisch wantrouwen jegens de WestSlijke bondgenoo- ten? Ik gevoel mij volkomen gerechtigd, het Huis ten aanzien van dit zeer belangrijke punt gerust te stellen. Geen stukje grond, dat te Moskou en Teheran werd gewonnen, is ver loren gegaan." De Poolsohe kwestie. V Churchill verklaarde voorts de kwestie van het toekomstige Polen persoonlijk met Stalin te hebben aangesneden en met zeer groote voldoening van Stalin te hebben vernomen, „dat deze vastbesloten is, een sterk, integraal en onafhankelijk Polen als een der leidende. Duitsch commentaar. i De diplomatieke correspondent van het D. N.B., dr. Siegfried Horn, schrijft: „Churchill bevestigt, dat de te Moskou en Teheran getroffen overeenkomsten ten volle geldig blijven, dat de Sovjetaanspraken op een Westgrens, die beantwoordt aan hun sub jectieve veiligheidsbehoeften, gerechtvaardigd zijn en door Engeland van harte ondersteund worden, dat een Polen, dat door de Sovjets „bevrijd" moet worden en hun daarvoor dank verschuldigd is, voor gebiedsafstand in het Oosten schadeloos gesteld moet worden door annexatie in het Noorden en hét Westen ten koste van Duitschland. Churchill geeft toe, dat hij persoonlijk met Stalin het Poolsche vraag stuk behandeld heeft en „met voldoening" heeft vernomen, dat Moskou voorstander is van de vorming van'een sterk Polen, dat na tuurlijk voorzien is van een regeering, die den Sovjets aangenaam is en dat daardoor gelijk geschakeld is. De Britsche premier noemt dit besluit, dat klaarblijkelijk-is medegedeeld in Stalin's laatste schrijven, aan Churchill, een „voorbeeld voor de vastgelegde politiek der Sovjet-Unie". ^Daaruit vSlgt, dat Engeland buigt voor de Sovjet-eischen' in het grensconflict met Polen en daarmede zijn vroegere veilig heidsgarantie voor Polen wijzigt in een veiligheidsgarantie voor de Sovjet-Unie, dat het tot stand brengen van een in Wes telijke richting vooruitgeschoven Polen er kent als een feit, waartoe Moskou heeft besloten en dat een voorbeeld is voor ver dere actfe van de expansiepolitiek der Sovjet-Unie, waarmede ook het Sovjet- Tsjechische pact en de aanspraak van Mos kou op gebieden in het Noorden en Zuid oosten van Europa indirect worden goed-, gekeurd. De verklaringen van den Britschen premier over de tendentieuze bepalingen der Atlanti sche charta toonen aan, dat evenals de oorlog ook de z.g. idealen, volgens welke deze oorlog gevoerd wordt, voor Engeland en de Vereenig de Staten een zuiver handelszaakje zijn. De Anglo-Amerikanen hebben zich aan den meest biedende verkocht.De meestbiedende was naar hun meening, hetgeen Churchill laat door schemeren, de Sovjet-Unie met haar gewel dige hoeveelheid menschen en materiaal. Vol gens Churchill is het onvoorwaardelijk noo- dig, de Sovjet-Unie tevreden.te stellen en een eventueel wantrouwen te Moskou te doen ver dwijnen. Churchill's rede staat dus in het teeken van de volledige en definitieve capitulatie voor Moskou en van het afzien van be langrijken politieken invloed in Europa. Om zijn landgenooten dit feit smakelijker op te dienen, zingt de premier een loflied op de bijdrage van Britsche luchtmacht en vloot aan den oorlog. Wij hebben hier geen reden om hem zijn illusies over de vermeende sterkte der Duitsche legers of zijn hoop op de inten- siveering van den luchtoorlog te ontnemen. Belangstelling verdienen zijn uitlatingen over de toenemende militaire bijdrage der Vereenig de Staten te land en in de lucht, dié door hem als een winst worden, beschouwd, maar toch de kwestie van een zeker streven naar de hegemonie bij dezen bondgenoot, ook op een ander dan op zuiver financieel gebied, in zich schijnt te dragen. Zware Flak beveiligt een belangrijken straatweg, waarover de voertuigen met verzorgingsmateriaal naar het Oosten rijden, tegen verrassingen door Sovjetpantsers. (PK Paul Wb/C.N.F. P. c) KORT NIEUWS Het geheele l ijdende personeel der stadstram van Montreal is in staking gegaan Australië's pre mier Curtin heeft meegedeeld, dat de oppositielei ders Robert Men- zies en William Hughes uit den Australischen oorlogsraad zijn getreden. Beiden zijn lid van de Australische een heidspartij. De Egyptische regeering heeft besloten in Mos kou een Egyp tisch consulaat- generaal op te richten. Het res sort van dit con- s ulaat-generaal omvat de geheele Sovjet-Unie. mogendheden van Europa tot stand te bren gen en te handhaven. Ik ben ervan overtuigd, dat dit besluit een voorbeeld is van de vast staande politiek der Sovjet-Unie." Churchill zeide overigens veel begrip te hebben voor het Sovjetstandpunt, dat Rusland het recht heeft, „zich te beveiligen tegen toekomstige aanval len uit het Westen." Engeland zal met Rusland samenwerken, opdat het deze beveiliging nled alleen door wapengeweld, maar ook door toe stemming van de Vereenigde naties .verkrijgt. De „bevrijding" van Polen kan door de Sovjetlegers bewerkstelligd vorcierl. nadat deze „millioenen offers" gebracht hebben. Churchill zeide, dat Stalin en hij het er ook over eens zijn, dat Polen op kosten van Duitschland in het Noorden en het Westen schadeloos gesteld moet worden. Tenslotte vérklaarde ChugMifll, dat de toe passing op Duitschland van de Atlantische charta als rechtsgrondslag niet in aanmerking komt. Tijdens de Lagerhuisdebatten, volgende op de redevoering van Churchill, vroeg een La- bour-afgevaardigde om een verklaring, waar om overzeesche troepen, die langer dan drie jaar over zee dienst hadden gedaan, nog geen vaderlandsch verlof hadden gekregen. Churchill antwoordde: „een systeem voor kort verlof, waarbij talrijke soldaten naar En geland en weer terug naar de gebieden waar zij staan, gebracht moeten worden, is op het oogenblik niet mogelijk, aangezien de daarvoor noodige transportmiddelen vei: uitgaan boven den omvang van het mogelijke." Doodvonnis voltrokken. Officieel wordt medegedeeld: De jood Max Werkendam uit Amster dam, Nederlandsch staatsburger, is bij vonnis van 'het Deutsche Obergericht dd. 13 December 1943 wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis, is, nadat de kwestie van gratie- verleening was onderzocht, voltrokken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1