Haarlemsche Courant 119 Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. Zesde zware aanval op Britsche hoofdstad Nieuwsblad voor Noord-Holland Uitgestrekté branden te Londen. Ernstig ongeluk op den Heerenweg te Heemstede. Gisteravond weer luchtalarm te Londen 289® Jaargang No. 46 Bureaux: Groote Houtstraat S3. Tel. «advert. 10124, Redactie lac*» Poetgiro 134050 Haarlemsctae Ct, Haarlem Bitkantoor, Soendaplein 31. Tel. 12330 Hoofdredacteur: F. C. Berks Donderdag 24 Februari 1944 Verschijnt' dagelijks, behalveN op Zon- en Feestdagen Drukkeryz. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaa» 55, IJrnuiden-Oost Uitg,: Graf. Bedrijven Daniiate, Haarlem K 12F7 Aanvallen öp midden, en Zuid-Duitschland en het Protectoraat. In het Oosten: Kriwoi Rog ontruimd. Zware afweergevechten ten N.O. van Rogatsjef. heeft. De Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen worden over het algemeen in Londen opgevat, als het begin van de slotphase van den lucht oorlog, en als een inleiding van de te verwach ten invasie. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Zuidoosten van Kriwoi Rog braken onze grenadiers, door stormgeschut gesteund, door de vijandelijke stelling heen en brachten den taai weerstand biedenden bolsjewisten in den verderen aanval zware, bloedige verlie zen toe. De stad Kriwoi Rog werd na ver bitterde gevechten en na vernieling van alle voor den oorlog belangrijke installaties ont ruimd. In het gebied van Swenigorodka en in het gebied ten Zuiden van de Pripjet verliepen e.igen aanvaller met succes Bij een verras senden luchtaanval op bet. Sovjet-vliegveld Sjitomir werden 20 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Terwijl ten Zuiden van de Bêrezina en ten Zuidoosten«9an Witebsk plaatselijke aanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen, duren ten Noordoosten van Rogatsjef de zware gei vechten met doorgedrongen vijandelijke strijd krachten voort. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front verloopen onze distancieeringsbewegin- gen ten Zuidwesten en ten Westen van het Ilmenmeer volgens plan. Ten Odsten van het Peipus-meer mislukten herhaalde aanvallen der bolsjewisten Dinsdag overdag verloor de vijand aan het Oostelijk front 47 vliegtuigen. In Italië deed de vijand in het landingshoofd van .Nettuno enkele vergeefsche plaatselijke aanvallen. Daarbij werd een vijandelijke com pagnie, .die met steun van pantserwagens onze stellingen 'aanviel, vernietigd. Bij de voortge zette opruiming van het omsingelingsgebied ten Zuiden van Aprilia werden gevangenen gemaakt. Onze formaties slagvliegtuigen zetten haar aanvaller op de ontschepingen van den vijand in de haven van Anzio voort en veroorzaakten nieuwe vernielingen en zware branden. In de middaguren van 22 Febrüari vielen formaties Amerikaansche bommenwerpers, krachtig door jagers beschermd, plaatsen in midden-Duitschland aan. Tegelijkertijd vlogen Amerikaansche bommenwerpers boven Zuid-Duitschland en het Protecto raat. Door talrijke brisant- en brandbom men ontstond vooral in de woongebieden van enkele steden schade. De Duitsche luchtverdediging was ook Dins dag bij den strijd tegen de Amerikaansche bommenwerpers succesvol. Zij vernietigde 119 vliegtuigen, waaronder 95 viermotorige bom menwerpers. Dinsdagnacht wierpen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen bommen neer op plaatsen in het West-Duitsche gebied. De Duitsche luchtmacht ondernam Dins dagnacht een nieuwen doeltreffenden zwa- ren aanval op Londen. Sterke formaties zware gevechtsvliegtuigen bestookten het stadsgebied met groote hoeveelheden bri sant- en brandbommen, die aanzienlijke schade en uitgestrekte brandën veroor zaakten. Het bericht omtrent het neerschieten van 119 vijandelijke vliegtuigen vestigt de aan dacht op de toenemende afweerkracht van de Duitsche luchtmacht. Een eerste hoogtepunt werd bereikt toen tusschen 9 en 11 October, 1943 binnen 72 uur 208 bommenwerpers ver nietigd werden. De eerste week van Januari bracht een nieuwe reeks hooge vernietigingscijfers. Van 262 vliegtuigen, die vernietigd werden, waren er 234 viermotorige toestellen. Een derde hoogtepunt lag tusschen 20 en 22 Februari, toen bij de aanvallen op Leipzig, Stuttgart, West- en midden-Duitschland 276 vliegtuigen neergeschoten werden. Telt men bij deze gecontroleerde verliezen nog die, wel ke de vijandelijke eskaders op de thuisvlueht en bij de landing leden en de zwaar bescha digde vliegtuigen, dan kan het totale verlies op ten minste 30 tot 40 procent van de ge bruikte vliegtuigen worden gesteld. Opnieuw wordt het traject der Amerikanen gekenmerkt door talrijke vliegtuigwrakken. Ook het" luchtdoelgeschut heeft een groot aan deel in het Duitsche succes gehad, maar vooral waren het de eskaders Duitsche jagers en tor pedovliegtuigen. die zich met ongekenden aan valslust op de dichte formaties der Amerikaan sche bommenwerpers stortten. Een golf groote bommenwerpers werd op die manier volkomen vernietigd, met uitzondering van 3 toestellen. Talrijke vijandelijke machines zijn boven zee brandend neergestort. De Amerikaansche luchtmacht verloor bij haar zware nederlaag op 22 Februari ten min ste duizend man vliegend personeel, die als specialisten met een'iangdurige opleiding niet zoo eenvoudig te vervangen zijn. De Londensche correspondent van 't Zweed- sche blad Dagens Nyheter meldt, dat de aan zienlijke verliezen in Londen groot opzien ge baard hebben. Hij schrijft voorts: „Het is duidelijk, dat de Engelsche openbare meening de omvang van het luchtoffensief niet voldoen de gerealiseerd heeft." Over den aanval op Leipzig, die overdag geschiede,d schrijft hij, dat deze tot nu toe het grootste aantal aan Engelsche en Amerikaansche vliegers gek-ost Duitsche ski-jagers in den aanval ten Zuiden van Pripjet. In de ochtenduren willen de Sovjets een tegenaanval onder nemen. In afwachting van de komst van den vijand graven de jagers zich in, het geen in den moerassigen grond maar zeer primitief kan geschieden. (PK' Tiemann HfH/St. P. c) Ziekenauto na botsing in brand geraakt; patiënte in de vlammen omgekomen. Gistermiddag is op den Heerenweg te Heemstede een ernstig ongeluk met een ziekenauto gebeurd, waarbij een 64-jarige inwoonster van Zierikzee om het leven is gekomen. Omstreeks half twee kwam-uit de richting Den Haag een ziekenauto. Toen deze de kruising bij de Lanckhorstlaan genaderd was, reed een vrachtauto, geladen met zand, komende uit de Lanckhorstlaan den Heeren weg op. De bestuurder wilde voorrang ver- leenen aan de, ziekenauto, <joch de hydrau lische remmen weigerden met het gevolg dat de vrachtauto tegen den zijkant van de ziekenauto botste, waardoor deze omsloeg en nog ongeveer dertien meter over den weg schoof. De dop van de benzinetank werd hierdoor afgerukt en de uitstroomen- de benzine geraakte in brand, waarbij ook de auto vlam vatte. Door ijlings toesnellende voorbijgangers konden de chauffeur en twee inzittenden, de gezusters V. uit Zierikzee, worden gered. De in de auto vervoerde zieke, mej. J. L„ eveneens uit Zierikzee, die naar Haarlem gebracht zou worden, kon echter niet meer wayden bevrijd en is in de vlammen omge komen. Haar stoffelijk overschot is, nadat de brandweer het vuur had gebluscht, naai de algelmeene begraafplaats te Heemstede overgebracht. De gezusters V., die brand wonden hadden opgeloopen, zijn resp. naar het Diaconessenhuis en de Mariastichtmg te Haarlem overgebracht. De ziekenauto, af komstig uit Bergen op Zoom, is totaal verbrand. RADIOPRAATJE VAN MAX BLOKZIJL In de serie brandende kwesties spreekt Max Blokzijl heden, Donderdag over Hil versum 1 om 18.45 over: „Wat meer. critische nuchterheid astublieft". Velerlei tactiek toegepast Voor de vijfde maal in den loop van de laatste vier avonden en nachten werd Woensdagavond in Londen luchtalarm ge maakt. Enkele minuten na het loeien der sirenes dreunde het luchtdoelgeschut. In den nacht van Dinsdag op Woens dag had intusschen de zegde zware aan val van de Diutsche luchtmacht op Lon den plaats gevonden. De laatste tien dagen hebben sterke Duitsche eskaders bommenwerpers alleen op de Brit sche hoofdstad vier zware aanvallen onder nomen, waarvan de uitwerking nog krachti ger bleek te zijn dan bij de vroegere aan vallen, daar de eskaders thans waren inge vlogen. Vernomen wordt, dat zich een heele reeks aanvalsvormen hebben ontwikkeld, die de Engelsche afweer steeds weer in verwar ring brengen; windroostechniek, spiraaltech niek, lijntaktiek, die de Duitsche vliegers „Ganzenmarschtaktiek" hebben 'genoemd en de wigtaktiek. Volgens de Duitsche piloten ontstonden wederom geweldige branden en verwoestingen. De luchtdoelartillerie van de Britsche hoofdstad weerde zich uit alle macht, doch zij vermocht niet de groepen uiteen te slaan, alhoewel het spervuur zeer hevig was. Ook de moderne Engelsche ra ketten-luchtdoelkanonnen, waarvan men in Groot Brittannië zeer veel verwachtte, kon den de Duitsche formaties niet tegenhouden. Volgens schatting van ervaren piloten heb ben de Engelschen de luchtdoelafweer rond om Londen verdrievoudigd. Desalniettemin wordt slechts een gering percentage der Duitsche machines vermist. Engelsche be richten spreken over zes neergeschoten ma chines. Berichten uit Londen Associated Press meldt, dat de Duitsche vliegers er in weerwil van het ongekend he vige afweervuur de geweldigste afweer- kanonnade, die Londen ooit beleefd heeft in geslaagd zijn, „een hoeveelheid brand- er^ brisantbommen boven Londen te laten val len, die vele groote branden deden uitbre ken en slachtoffers maakten". Overigens was het alarm in den nacht van Dinsdag op Woensdag het langste van Februari. Basler Nationalzeitung publiceert een eigen bericht uit Londen. Men kan in geen geval beweren, aldus het bericht, dat na 4% jaar oorlog met hun beperkingen en opwindingen, zij die door de luchtaanvallen getroffen wor den, zich daar niet veel van aantrekken, vooral omdat het thans moeilijker is iets aan te schaffen, dan tijdens den bliksemoorlog. Dit geldt vooral voor woningen en kleeding. De voornaamste taak schijnt echter het on derdak verschaffen aan de door bomaanval len getroffenen, daar in het overvolle Lon den het vooral voor de' minderbedeelden bij na onmogelijk is een andere wonin gte vin den. Er is reeds een nieuwe regeling getrsf- fen ten aanzien van de openbare sehuilge- legenheden Kolonel Jaf schrijft in de Arriba dat Duitschland de vraag, die reeds sedert een jaar in de geheeie wereld gesteld werd: „Waar is de Duitsche luchtmacht?" thans begint te veantwoorden. Het is verbazing wekkend hoe de luchtmacht op verschillende oorlogstooneelen tegelijk optreed^ met de vroegere kracht. Ondanks de strenge Brit sche censuurbepalingen kan men uit Angel saksische bron vernemen, dat de jongste aan vallen op Londen even erg geweest zijn als twee jaar geleden. Wanneer men verder be denkt, dat van Duitsche zijde steeds weer verklaard wordt, dat het uur der vergelding nog niet heeft geslagen, dan moet het herrij zen wan de Duitsche luchtmacht een belang rijk succes genoemd worden. Uit* deze ont wikkeling blijkt verder' duidelijk, dat de Anglo-Amerikaansche aanvallen zoo goed ais geen mvioed hebben kunnen uitoefenen op het produtcieproces in Diiïtschland. Hoe de oorlog ia weinige uren tijds den verandert. aanblik van een stad KORT NIEUWS Het postver keer met Argen tinië is door de Duitsche regee ring stopgezet en de Duitsche post kantoren zullen geen voor' Argen- fir^i bestemde zendingen meer aannemen. Een van de meest belangrijke verzamelingen van tinnen figu ren in geheel Duitschland is door terreuraan vallen voor het grootste deel ver loren gegaan. Roosevelt heeft opgedragen zeven fabrieken wegens arbeids- moeilijkheden over te nemen tot de productie daar weer normaal is. BOMMEN OP NEDERLAND. D. - De Murder Incorporated, in het Hol- landsch: de club der ihoordenaars heeft een bezoek aan Nederland gebracht. Een aantal steden in het Oosten des lands is door explosieve- en brandbommen gedeel telijk verwoest. Het centrum van Nijme gen' ligt in puin. Vier kerken brandden te gelijkertijd af. Geheeie straten waren, naar de eerste berichten luidden, één vuur zee. Gebouwen met cultureele waarde, o.m. een leeszaal, die een waardevolle col lectie boeken bevatte, gingen in de vlam men op. Het aantal dooden en gewonden was een etmaal na het gebeurde nog niet bij benadering op te geven in verband met het groot aantal slachtoffers, dat zich nog onder de puinhoopen moet bevinden. In Enschedé, waar men nauwelijks beko men was van de ellende, die het bombar dement van eenige weken geleden heeft veroorzaakt, zijn arbeiderswijken zwaar getroffen. Ook in Arnhem is de schade groot evenals in andere plaatsen, waar Britten en Amerikanen hebben huisge houden. Een vergissing van de vliegers, die meen den, boven Duitsche steden te zijn...... jawel, we kennen die smoesjes. Een he- öendaagsche oorlogsvlieger weet precies, waar hij zich bevindt. Hij wordt radiogra fisch bij voortduring op de hoogte gehou den, waar hij is en hij wordt gewaar schuwd, wanneer hij zijn bommen moet uitgooien. Zoo is het en igdere poging oim het voor te stellen, alsof er „vergissingen" in het spel zijn ligt tusschen belachelijke onnoozelheid en kwade trouw. Dit aan het adres van hen, die straks weer zullen aankomen met het verhaal, dat eigenlijk het Ruhrgebied of Keulen of ander Duitsch gebied bedoeld was. Men versta, eens en voor al, dat Dinsdagmid dag deze plaatsen in het Oosten des lands zeer nauwkeurig aangewezen moeten zijn in het plan van aanval. Men versta bijge volg ook, dat vandaag of morgen iedere andere willekeurige stad in Nederland de kans loopt, te worden getroffen door het vuur en het staal van overzee. Dit óók aan het adres van hen, die jaar en dag hebben loopen janken om een Anglo-Amerikaansche invasie. Als zulk een invasie ooit zou komen dan zou dat beteekenen, dat dagen en nachten lang onze Hollandsche kuststi'eken met haar vele steden en dorpen gebombardeerd zou den worden en dat de vernietiging van Eergisteren daarbij gering en onaanzien lijk zou zijn. Onze gedachten gaan uit naar het ver driet, dat opnieuw jn honderden, wel licht duizenden gezinnen ten hemel schreit. Wat vragen we in dit oogenblik, of het pto's of anti's zijn. die daarginds onder het puin liggen? Of zij bewustzijn hebben gehad van een nieuwen tijd dan wel of zij wellicht ook behoord 'nebben tot degenen, die hun vertrouwen stellen in een Enge land, dat d'riehonderd jaar lang ons land en ons volk vernederde en bestal? Zij wa ren Nederlanders als wij, bloed van ons bloed en ras van ons ras. Hun beproeving is de onze en wat hun is aangedaan voelen wij als een smaad, die ook ons smart. En dan rust als -vanzelf de vraag of er nu werkefejk zoo weinig sold a teneer wordt gevonden onder deze Engelsche en Ame rikaansche oorlcgsvliegers, .dat zij zich tot het blinde werktuig maken van den een of anderen patholoog, die er een versche sigaar bij opsteekt op het oogenblik dat op zijn bevel werken des vredes verwoest en vrouwen en kinderen vermoord worden. Wij zullen het antwoord op deze vraag niet vernemen. Maar zoo het ons nog iets te zeggen heeft, dat het land, dat ons vijf entwintig jaar geleden kwetste in ons Vlaamsche bloed en dat ons veertig jaar geleden wondde in ons Zuid-Afrikaansche bloed, zich thans vergrijpt aan onze volks- genooten, aan onze verwanten wellicht, dan zullen wij iets kunnen begrijpen van de misschien niek Christelijke, maar zéér menschelijke gevoelens, die eenmaal zul len rijpen tot de daad der vergelding, ver gelding van het onverdiende leed, ons allen, Duitschers. Belgen, Fransehen, Ne derlanders, aangedaan. Want er zal een einde komen, er moet een einde komen aan de verdwazing, die nog één verontschuldiging kan vinden voor deze zinlooze en meedoogerilooze moordpartijen en dit «inde zal het begin beteekenen van het besef, dat ook ons land een rekening te vereffenen heeft met den moordstaat van overzee. Het is dit be sef dat zich tot een eereschuld vormt jegens onze gedoode volksgenooten. Canada voor groote besluiten. Volgens het officieuze Engelsche nieuws bureau heeft de Canadeesche minister-presi dent Mackenzie King Maandag in het Cana deesche parlement een beslissing der Canadee sche rege^ring aangekondigd, die van vérstrek kende beteekenis zal zijn. „Het Canadeesche kabinet, aldus King, heeft Maandag een vraag van „de grootste beteekenis" ontvangen, waar op uiterlijk Donderdag een antwoord aan de Engelsche regeering zal- moeten worden ge geven. Nadere aanduidingen over den aard van deze vraag gaf Mackenzie King niet. DRIE JONGENS DOOR HET IJS GEZAKT VERDRONKEN Te Oirschot bij Eindhoven waren de 12- en 14-jarige broertjes R. met hun 12-jarig vriendje Van A. gaan schaatsenrijden op het ijs van een z.g. brandkuil. Alle drie zakten er door. Toen zij een kwartier later werden gevonden, warén de levensgeesten reeds geweken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1