Haarlemsche Courant Groote verwoestingen te Londen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie 12.000 huizen vernield Het bombardement van Nijmegen, Arnhem en Enschedé. 166 vliegtuigen boven Duitschland neergeschoten. Wederom zware aanval op Londen. 280e Jaargang No. 48 x x Bureaux: Groote Houtstraat 9S. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 1319S8 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor. Soendaplein S7. Tel. 12230 Hoofdredacteur: T. C. Derks Zaterdag 26 Februari 1944 Verschijnt dageiyKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271» Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrtiven Damiate, Haarlem K 1297 In een week 6000 ton bommen op de stad geworpen. Verwoestingen over het geheeie stadsgebied verspreid. Raadhuis een puinhoop; Sank of Londen en hoofdpostkantoor bijna volkomen verwoest. Tower heeft zwaar geleden. Groote woningnood. Militaire doelen te Greenwich vernietigd. Reizigers, die uit Engeland terugko men, maken een kennelijk geschokten indruk. Zij vertellen, dat het niet mo gelijk is aan te duiden, welke wijken van Londen door de Duitsche bommen zijn geteisterd, daar de verwoestingen letterlijk over de geheeie stad zijn ver spreid. Terwijl men in Londen over de aanvallen van Januari zeide: „als vroeger5', verneemt men thans steeds meer de bekentenis: „er ger dan ooit". De indruk, dien deze luchtaanvallen op de Londensche bevolking achterlaten is daarom zoo bijzonder groot, omdat onder het volk en ook in officierskringen niemand ernstig met de mogelijkheid rekening had gehouden, dat Duitschland op zoo doeltref fende wijze van repliek zou dienen. Na deze verrassing beoordeelt men de kansen voor een Geallieerde invasie in Europa nog pessimistischer en men ge looft algemeen, dat het tijdstip daarvoor thans weer moet worden uitgesteld. Uit het relaas van verschillende personen blijkt, dat vooral Greenwich hevig te lij den heeft gehad. Het marine-arsenaal van Woolwich is door talrijke brand- en bri santbommen getroffen; hetzelfde geldt van het arsenaal van Chatham. In de City is de Ca n k of Londen en het hoofdpostkantoor bijna volkomen verwoest. Ook de Totver lieeft zwaar ge leden. Hot raadhuis Is een puinhoop. Naar het oordeel van Engelsche vliegers is de aanblik van Londen thans practisch precies zoo als die van Berlijn of andere zwaar geteisterde Duitsche steden. Opval lend is de trefzekerheid der Duitsche bom menwerpers. De groote aanvalsserie begon de laatste tien dagen van de vorige maand. Tijdens deze twee aanvallen in Januari vielen meer dan 1000 ton brisant- en brandbommen op Londen. In Februari, vooral in deze week, nam de kracht der aanvallen toe. Binnen een week tijds wierp de Duitsche lucht macht 6000 ton brisant- en brandbommen op de doelen in de Britsche hoofdstad. Aan gezien de modernste typen der Duitsche bommen een aanmerkelijk grootere explo sieve en brandwerking hebben dan de Brit sche, kan men zich den omvang van de aan gerichte vernielingen gemakkelijk voor stellen. Op grond van vertrouwelijke inlich tingen uit diplomatieke kringen wordt het aantal huizen, dat tijdens de Duit sche aanvallen in Januari en Februari werd vernield op 12.000 geraamd, dat der beschadigde huizen ligt niet ver van de 60.000. Washington en het aftreden van Ramirez. Naar Efe uit Washington meldt, is men in politieke kringen der Ameri- kaansche hoofdstad van meening, dat de Geallieerden ingeval het aftreden van den Argentijnschen president gene raal Ramirez definitief zou zijn, het nieuwe Argentijnsche kabinet niet zul len erkennen en eenzelfde houding zul len aannemen als tegenover Bolivia het geval was. Het heeft er allen schijn van, dat het af treden van Ramirez veroorzaakt is door „een junta van generaals", die heeft aange drongen op een wijziging van de binnen- en buitenlandsche politiek. Ramirez heeft bij zijn aftreden een bood schap gericht tot het Argentijnsche volk, waarin hij o.a. verklaart: „Uitgeput door de bestuurstaak, zie ik mij genoodzaakt on middellijk rust te nemen. Ik heb mijn func tie derhalve overgedragen aan den vice- president van het land." Ook de ministers van oorlog en binnen- landsche zaken en de onderstaatssecretaris van het ministerie van arbeid moeten, even als Sueyro, de Argentijnsche minister van marine, zijn afgetreden. De Polen te Londen en het aanbod van Moskou. Tengevolge van de verklaring van Chur chill is zooals gemeld de houding der Po len te Londen weer strakker geworden. Zij wijzen thans de Curzonlinie beslist van de hand. De Britsche berichtendienst merkt in dit verband op, dat de Sovjet regeering „on geveer" de Curzonlijn heeft voorgesteld met mogelijke plaatselijke correcties ten gunste van Polen. Dit aanbod is door de Sovjet- Unie nog niet ingetrokken. Niets doet echter vermoeden, dat zij van plan zou zijn dit aanbod te wijzigen om te voldoen aan de wenschen der „Poolsche regeering". „DE VRIJE MEENINGSUITING". Dinsdag 29 Febr. des avonds van 18.45—18.55 uur, spreekt de Stormer in de Jeugdstormuit zending tot de rijpere jeugd over: „De vrije meeningsulting". De Sunday Express meldt dat dezer dagen honderden door bomaanvallen dakloos ge worden gezinnen zich aan de raadhuizen der diverse districten van Londen vervoeg den, waar zij grootendeels tevergeefs om een nieuw onderdak vroegen, daar de ge meentebesturen lange lijsten van woning zoekenden hadden. Hoezeer de vraag het aanbod van woningen te boven gaat blijkt uit het feit, dat het gemeentebestuur van Lambeth over 42 woningen beschikte, waar voor niet minder dan 500 woningzoekenden zich aanmeldden. Deze woningnood, aldus de Sunday Express wordt met den dag acuter, al hebben de gemeentebesturen thans het recht leegstaande huizen of woningen in beslag te nemen voor het onderbrengen van door de bomaanvallen dakloos gewor- denen. Hernieuwde schending der Zweedsche neutraliteit. Van officieele Zweedsche zijde wordt mede gedeeld, dat in den nacht van Donderdag op Vrijdag op groote hoogte hoven W.-Zweedsch gebied opnieuw buitenlandsche vliegtuigen zijn gesignaleerd. De luchtdoel-artillerie opende het vuur, echter zonder zichtbare resultaten. Naar Svenska Dagbladet uit Hel- singborg meldt, heeft men aan de Westkust vier golven van buitenlandsche vliegtuigen gesignaleerd. Daar omstreeks dien tijd door de Royal Air Force aanvallen op Duitschland werden ondernomen, wordt in Zweedsche kringen niet aan de nationaliteit der vlieg tuigen getwijfeld. Belangrijke maatregelen in Japan. Ter versterking van de nationale structuur in oorlogstijd heeft de Japansche kabinetsraad besloten zijn goedkeuring te hechten aan be langrijke noodmaatregelen zooals de vergroo ting der transportprestaties tot het uiterste en de bespoediging van het werk bij alle regee- ringsorganen. Wederom werd een deel der Nederlandsche burgerbevolking het slachtoffer van een Anglo-Amerikaanschen luchtaanval in het Zuidoosten van het land. waar door duizenden woonhuizen en talrijke openbare gebouwen verwoest werden. Een gedeelte van de verwoestingen in Nijmegen. (C.N.F./M. P. e) Vooraf door de Ned. emigranten, regeering goedgekeurd. De B-correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: Naar aanleiding van het bombarde ment van Nijmegen. Arnhem en En schedé meldt Londen, dat daar vóór het bombardement aan de Nederland sche emigrantenregeering gevraagd was, of zulk een bombardement ver antwoord zou zijn. De Nederlandsche emigrantenregeering heeft, aan het bombardementsplan haar goedkeu ring gehecht. Lijfarts van Hitier onderscheiden. De Fiihrer heeft 24 Febi'uari den arts en onderzoeker professor dr. Theo Mgrell te Berlijn het Ridderkruis van het Kruis voor Oorlogsverdienste verleend en hem deze hooge onderscheiding persoonlijk over handigd. Professor Dr. Morell is sedert 1936 lijfarts van den Führer en heeft zich bijzondere verdiensten verworven door zijn jarenlan- gen arbeid als voorvechter op het gebied van het vitamine- en hormonenonderzoek. Turkije weigert olie-concessie Volgens mededeelingen van Amerikaansche persagentschappen, heeft de Turksche regee ring aan een Amerikaansch concern, bestaan de uit drie groepen van de Standard Oil Com pany een concessie tot exploitatie van olievel den in Turkije geweigerd. Het concern had toestemming verzocht voor een concessie, die een geldigheidsduur van 99 jaar zou moeten hebben. Voorstel tot uitbreiding van Amerikaansch gebied. De Amerikaansche afgevaardigde Charles Hinshaw heeft een voorstel bij het Congres ingediend om het aan Mexico behoorende beneden-Calïfornië bij de Vereenigde Sta ten in te lijven. Hinshaw motiveerde dit voorstel met de zoogenaamde noodzakelijkheid om de con tinentale verdediging te versterken, waar toe beneden-Californië bijzonder geschikt is, omdat daar een domineerend vlootsteun- punt kan worden aangelegd. Teneinde Mexico het afstaan van dit gebied ter grootte van 143.000 km2. aantrekkelijk te maken, beeft hij voorgesteld dat de inwo ners van beneden-Californië na den oorlog belangrijke voordeelen zouden verkrijgen door groote Amerikaansche investeeringen. aanleg van wegen en openstelling van liet gebied voor het vreemdelingenverkeer. De Mexicaansche pers heeft het „welge meende" voorstel eenstemmig veroordeeld. Overigens is het de geheeie middel- en Zuid-Amerikaansche pers, die het voorstel op energieke wij ze van de hand wijst. Het „tank-Iandingsschip". Volgens „Volk en Staat" heeft de Londen sche correspondent van Svenska Dagbladet bijzonderheden bekend gemaakt omtrent een nieuw Engelsch scheepstype. het z.g. „tank- landingsschip". Dit scheepstype werd sinds 1940 verder ont wikkeld. Het betreft een 4 a 5000 ton metend schip, met twee lange, over het geheeie vaar tuig ioopende dekken. Deze schepen kunnen niet alleen aanzienlijke hoeveelheden tanks, doch ook voorraden en manschappen aan boord nemen. De voorsteven kan worden neergelaten als een brug, waarover de zich op het benedendelc bevindende tanks aan land rollen. De op het bovendek staande tanks worden door middel van een kraan naar be neden gebracht. KORT NIEUWS. Te Zuidwolde is bij het dorschen bij de gebr. Zanting te Het Fort (gemeente Zuid- woldei een 19-jarigen jongeman, A. van Gijzel een zijner beenen afgekneld. Het slachtoffer is later overleden. Duitsche terreinwinst ten Zuiden van Pripjetmoerassen. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In het gebied van Kriwoi Rog en Swe- nigorodka mislukten ook Donderdag alle aanvallen der bolsjewisten. Onze aanvallen ten Westen van Swenigorodka en in het gebied ten Zuiden van de Pripjetmoeras- sen maakten, ondanks den taaien vijande lijken tegenstand, verdere vorderingen. Ten Zuiden van de Berezina en ten Noorden van Rogatsjef duren de zware afweergevech- ten met den zich verder versterkenden vijand voort. Pogingen der bolsjewisten om tot den Noordelijken oever van de Berezina door te dringen, stortten in verbitterde boschgevech ten ineen. De plaats Rogatsjef werd in den nacht van 23 op 24 Februari na het vernielen van alle installaties ontruimd. Verder Noor delijk sloegen onze troepen in een tegenaan val opgedrongen bolsjewistische strijdkrach ten terug en vernietigden een doorgebroken vijandelijke gevechtsgroep. Sterke formaties gevec-hts- en slagviiegtui- gen steunden de gevechten van het leger en brachten den vijand zware verliezen aan men- schen en materiaal toe. Ook ten Zuidoosten van Witebsk stortten aanvallen der bolsjewisten en herhaalde po gingen om een penetratieplek te vergrooten ineen, nadat 17 vijandelijke pantserwagens waren stukgeschoten. Tusschen den spoorweg PleskauLoega en het meer van Pleskau ondernamen de bolsjewisten met nieuwe in den strijd ge worpen strijdkrachten herhaalde door- braakaanvallen. Zij mislukten deels in een tegenaanval. Onz£ troepen heroverden het in het peipusmeer gelegen eiland Pirissaar ondanks taaien vijandelijken tegenstand en wisten zich tegen verscheidene tegenaan vallen der bolsjewisten te handhaven. Terwijl ten Zuidwesten van Narwa hevige aanvallen der bolsjewisten tevergeefs bleven, leidde ten Noordwesten der stad een aan val van Estlandsche vrijwilligers na hevigen strijd tot de liquidatie van een vijandelijk bruggehoofd aan de overzijde van de Narwa. In Italië kwamen geen gevechtshandelingen van beteekenis voor. Onze batterijen verdra gend geschut zetten het bestoken van vijan delijke ontschepingen in het gebied van Net- tuno, alsmede van het ravitailleeringsverkeer van den vijand met goede uitwerking voort. In de middaguren van 24 Februari onderna men formaties Amerikaansche bommenwer pers, krachtig door jagers beschermd, terreur- aanvallen op enkele plaatsen in Noord-, Mid den- en Zuid-Duitschiand. Vooral in de ste den Schweinfurt en Gotna ontstond schade. In den nacht van Donderdag op Vrijdag onder namen formaties Britsche bommenwerpers opnieuw een terreuraanval op de stad Schwein furt. Vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen bovendien bommen neer op plaatsen in West- Duitschland. Onze Juchtverdedigingsstrjjdkrachten ver nietigden bij deze aanvallen 166 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 143 viermotorige bom menwerpers. De Duitsche luchtmacht ondernam in den nacht van Donderdag op Vrijdag opnieuw een succesvollen, zwaren aanval op Londen. Motortorpedobooten brachten in denzelfden nacht in den Noordelijken uitgang van het Kanaal van een door torpedojagers beschermd convooi een schip van 2090 brt. tot zinken en torpedeerden twee andere schepen met een inhoud van 3000 br., waarschijnlijk zijn deze schepen gezonken. Britsche motortorpedobooten liepen bij de vergeefsche poging om de terugkeerende Duit sche formatie aan te vallen, aanzienlijke scha de op. Onze booten keerden voltallig en zon der verliezen in haar steunpunten terug. 100 vliegtuigen per dag. Met de 166 neergeschoten vijandelijke vliegtuigen, die Donderdag boven 't Duit sche rijksgebied zijn neergeschoten, liggen sedert den dag van Leipzig, 20 Februari, tot dusver in totaal 506 vijandelijke vlieg tuigen vernield op Duitschen bodem. Er werden per dag dus pl.m. 100 vliegtuigen vernietigd. In Duitsche militaire kringen wordt erop gewezen, dat het luchtfront boven Duitsch land in de laatste weken een met sprongen omhooggaande stijging en doeltreffendheid van de Duitsche afweerjagersrormaties te zien gegeven heeft. Hoewel de Engelschen en Ame rikanen hun totdusver gevolgde taktielc het vliegen in gesloten formaties moesten op geven, omdat hun formaties een al te goed doel voor de aanvallende Duitsche jagers boden en zij thans hun toevlucht hebben ge nomen tot afzonderlijke vluchten en verschil lende doelen tegelijkertijd aanvallen om zoo doende de verdediging te noodzaken haar krachten dienovereenkomstig te versplinteren, is in de afgeloopen vijf dagen een record aan neergeschoten vliegtuigen behaald. ONVOORZICHTIGHEID MET PROJECTIEL EISCHT WEER EEN SLACHTOFFER. De wachtmeester der marechaussee B.. wilde op het gemeentehuis te Nunen een pro jectiel demonteeren, met het gevolg, dat het voorwerp uit elkaar vloog. De wachtmeester werd aan het been zwaar gewond, terwijl een zekere v. d. L„ lid van den bewakingsdienst uit Gerwen eveneens zwaar gewond werd, v. d. L. is in het binnengasthuis te Eindhoven, waarheen beide slachtoffers waren vervoerd, overleden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1