Haarlemsche Courant Toenemende afweerstrijd aan het Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Plaatsen in Zuid-DuitschlanA w.o. Augsburg, geteisterd. Oprichting der N.S.D.A.P. herdacht 600 Sowjetvliegtuigen boven Helsinki. 289e Jaargang No. 49 X X Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tal. Advert. 10724, Redactie 10609 Postgiro 134958 Haarlenisclie Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Maandag 28 Februari 1944 Verschijnt aageihKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkery: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271* Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Verbitterde gevechten bij Narwa. Het Fransche legioen verleent medewerking bij de vernietiging van sterke benden achter het centrale front; 43 kampen met ruim 1000 kazematten verwoest. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: Tusschen den Dnjepr en Kriwoi Rog als mede ten Noordwesten van Kirowograd mis lukten talrijke door tanks en slagvliegers ge steunde aanvallen der Sovjets onder groote verliezen voor den vijand. Bij Swenigorodka wierpen onze troepen de bolsjewisten uit krachtig versterkte stellingen. In het gebied ten Zuiden van de Pripet kwam het tot verbitterde aanvals- en afweergevech- ten. Hierbij werden van 40 aanvallende vijan delijke tanks er 37 stukgeschoten. Eigen cava- lerie-formaties voerden succesvolle onderne mingen diep in het gebied der Pripet-moeras- sen uit. Voortgezette aanvallen der Sovjets ten Zui den van de Berezina werden afgeslagen. Een penetratieplaats werd afgegrendeld. Ten Noorden van Rogatsjef behaalden onze troepen op den met numeriek sterkere strijd krachten aanvallenden vijand na zware ge vechten een volkomen afweersucces. Ook ten Westen van Kritsjef, ten Zuidoos ten van Witebsk en in den Noordelijken sector van het Oostelijk front mislukten vijandelijke aanvallen, ten deele in tegenaanval. In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front heeft zich de Hessische 15e infanterie divisie, onder bevel van generaal-majoor Sperl bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno leidden eigen aanvallen tot plaatselijke stellingverbe teringen. In het verloop van deze aanvallen ontwikkelden zich hier en daar zware artille riegevechten. Formaties Duitsche gevechts vliegers vielen in de avonduren van den 25sten Februari scheepsconcentraties in de haven van Anzio aan. Drie vijandelijke transport schepen met 24.000 brt. en een torpedojager werden door bommen zwaar beschadigd. Met de vernietiging van een ander transportschip valt te rekenen. Formaties Amerikaansche bommenwerpers zetten ook Vrijdag overdag haar aanvallen op plaatsen in Zuid-Duitschland, in het bijzonder op de steden Augsburg, Regensburg en Fürth voort. Vrijdagnacht vielen Britsehe terreurforma- ties nogmaals de stad Augsburg aan. Er ont stond in het bijzonder in de woonwijken aan merkelijke schade. De bevolking leed verlie zen. Enkele vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen bommen in West- en Noord-Duitsch- land. Strijdkrachten onzer luchtverdediging vernietigden bij deze aanvallen 106 Britsch Amerikaansche vliegtuigen, waaronder 102 viermotorige bommenwerpers. In den strijd tegen de vijandelijke ravitail leering brachten duikbooten in den Atlanti- schen Oceaan, in de Middellandsche Zee en in den ïndischen Oceaan zeven schepen met een inhoud van 35.185 brt., elf zeilvrachtschepen, alsmede twee escorte-torpedojagers tot zinken. Drie andere schepen werden getorpedeerd. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Tusschen den Dnjepr en Kriwoi Rog, ten Zuiden van de Berezina, ten Noorden van Ro gatsjef en ten Zuidoosten van, Witebsk heb ben onze troepen aanvallen van de Sovjets in ten deele harde gevechten afgeslagen. Plaat selijke penetraties werden gezuiverd of afge grendeld. In het achterwaartsche gebied van den centralen frontsector hebben beveiligings troepen tezamen met het Fransche vrijwil ligerslegioen vrij sterke bolsjewistische benden in de pan gehakt, hun zware bloe dige verliezen toegebracht en grooten buit gemaakt; 43 bendekampen met meer dan duizend kazematten en inrichtingen voor de ravitailleering werden verwoest. In den Noordelijken sector van het front hebben onze troepen zich in eenige sectoren verder volgens de plannen gedistancieerd. Hevige vijandelijke aanvallen ten Oosten van het Pleskau-meer en aan het front van Narwa werden in verbitterde gevechten verijdeld. Zaterdagnacht hebben terreurvliegers der Sovjets opnieuw de Finsche hoofdstad Hel sinki aangevallen. Er ontstonden verliezen on der de bevolking en schade in de woongebie den. Finsche luchtdoelartillerie en Duitsche nachtjagers hebben 13 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. In het landingshoofd van Nettuno zijn ver- scheidene vijandelijke aanvallen in ons gecon centreerd afweervuur ineengestort. Verdra gend geschut bestookte de havens van Anzio en Nettuno alsmede andere vijandelijke lan dingsplaatsen. In den tijd van 24 Januari tot 24 Februari werden bij de gevechten in het landingshoofd van Nettuno 5721 gevangenen gemaakt, 212 tanks vernietigd en 21 andere onklaar geschoten; 5 tanks werden buitge maakt, meer dan 40 stukken geschut vernie tigd of buit gemaakt. Aan het Zuidelijke Italiaansche front ver liep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Beschermingsvaartuigen van een Duitsch convooi hebben Zaterdagnacht in de wateren van Le Havre herhaalde aanvallen van Brit eche torpedomotorbooten afgeslagen en twee daarvan in brand geschoten. Een der booten werd in zinkenden toestand achtergelaten. Het convooi bereikte onbeschadigd zijn haven van bestemming. Weer buifenlandsche vliegtuigen boven Zweden en Zwitserland. Zwitsersche escadrilles doen 2 toestellen dalen. Het Zweedsche gezantschap te Moskou heeft geprotesteerd tegen het vliegen over en het laten vallen van bommen op Stockholm en omgeving op 22 Februari. Zondag vloog een buitenlandsch vliegtuig uit Westelijke richting op groote hoogte we derom Zweden binnen. De luchtafweer kwam in actie. Een ander toestel bevond zich boven Scanen en verliet het Zweedsche gebied na beschoten te zijn. Tenslotte vlogen twee ma chines uit Oostelijke richting Zuid-Scanen binnen. Het afweer geschut kwam in actie en de toestellen verdwenen in Westelijke richting. Naar de staf van de Zweedsche weermacht mededeelt, hebben in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een aantal buitenlandsche vlieg tuigen, waarvan het aantal op 10 tot 20 wordt geraamd, boven Zweedsch gebied gevlogen. Op eenige plaatsen opende de luchtdoel artillerie het vuur. Officieel wordt verklaard, dat Donderdag door de Geallieerde vliegtuigen bij Helsing- borg in Zuid-Zweden geen bommen, doch magnetische mijnen zijn uitgeworpen. Er zijn er tot nu toe acht gevonden en onschadelijk gemaakt. De mijnen dragen Engelsche ken- teekenen. De magnetische mijnen zijn blijkbaar voor de Sont bestemd geweest. Daar men aan neemt dat de mijnen ook in de Sont zijn uit geworpen, is het verkeer tusschen HeLsing- borg en Helsingör gestaakt en zijn maatrege len getroffen om de uitgeworpen mijnen on schadelijk te maken. In de eerste middaguren van 25 Februari hebben herhaaldelijk Geallieerde vliegtuigen ook boven Zwitsersch gebied gevlogen. Bij deze grensschending werden twee viermoto rige Amerikaansche bommenwerpers door Zwitsersche afweer-escadrilles aangevallen. Het eene vliegtuig werd daarna door de bemanning met behulp van valschermen ver laten. Het tweede toestel werd tot landen gedwongen. De bemanningen werden geïnter neerd. Neutraliteitsschendingen niet geheel tegen te gaan. Meening van Zweedsclien premier. De Zweedsche minister-president Hansson heeft in een rede voor arbeiders gesproken over het den laatsten tijd herhaaldelijk voor komende uitwerpen van mijnen en bommen op Zweedsch gebied. „De positie van Zweden, aldus de premier, is niet speciaal zorgwek kend, maar de aanwezige risico's maken het noodzakelijk voortdurend paraat te zijn om aan de bestaande gevaren het hoofd te bieden. Er zal overlegd dienen te worden, of het mis bruik van noodseinen een ander optreden zou kunnen motiveeren dan tot dusver is geschied Deze neutraliteitsschendingen volledig te wil len tegengaan, is echter onmogelijk, zoo meen de Hansson. Vervolgens sprak de premier over het stand punt van de regeering ten aanzien van het vraagstuk der persvrijheid. Hij wees er op, dat de omstreden voorschriften niets anders zijn dan een onderdeel van de paraatheid voor de landsverdediging, die door de oorlogsomstan digheden is gemotiveerd. Zij zijn uitgevaardigd met de bedoeling, de algemeene belangen te behartigen. Ze op dit tijdstip op te heffen, zou even ongerechtvaardigd zijn als het opheffen van de militaire paraatheid. De meeningsver- schillen op dit punt in den boezem der regee- ring' zijn niet van principieelen aard. De be handeling van de kwestie der persvrijheid be- teekent in het geheel niet een verlamming van het regeeringswerk." Aanzienlijke schade te Fiunie De Amerikaansche luchtaanval van Don derdag op Fiume heeft aanmerkelijke schade teweeggebracht. Onder de burgerbevolking vielen honderd slachtoffers. Vrijdag in den namiddag ondernamen Amerikaansche vlieg tuigen wederom een aanval op de stad. Dit maal werd o.m. het stedelijke ziekenhuis ge troffen. De bevolking leed wederom verliezen Stalin's leugens over Tsjerkassi ontmaskerd. Drie mannen wer den op 21 Februari 1944 in Berlijn door Reichspressechef Dr. Dietrich aan de Duitsche- en buitenlandsche pers voorgesteld. De drager van de zwaarden bij het Eikenloof van het Ridder kruis SS-Gruppenfiihrer en Generalleutnant der Waffen-SS, Gille, commandant van de SS-pantserdivisie „Wiking", die zich veelvuldig heeft onderscheiden, de drager van het Eikenloof bij het Ridderkruis, Generalleutnant Lieb en de drager van het Ridderkruis, Hauptsturmführer der Waffen-SS, Léon Degrelle, commandant van de SS-Vrijwilligersbrigade „Wallonië", (van links naar rechts), die het verloop der zware doorbraakgevech- ten van Tsjerkassi schilderden. Geheel rechts Reichspressechef Dr. Dietrich. (Hoffmann/Stapf Pax c) KORT NIEUWS Zaterdag is het stoffelijk over schot van den voormaliigen se cretaris-generaal van de fascisti sche partij, Etto- re Muti, die tot nationalen held verklaard is, op plechtige wijze naar Ravenna overgebracht. Et- tore Muti werd op bevel van Ba- doglio vermoord. In een hout vesterij te Roto- fen (Duitschland) leven een wolfs hond, een haas, die met de flesch wordt grootge bracht, en een jong, wit lamme tje tezamen in zoo goede harmo nie, dat zij ge meenschappelijk uit één schotel eten. Prins Norodon, een neef van den regeerenden vorst van Cambodsja, is te Parijs overle den, waar hij als professor was ver bonden aan de medische faculteit der Sor'bonne. Rede van Dr. Göbbels. Ter gelegenheid van de herdenking van den oprichtingsdag der partij op 24 Februari, is een vergadering van den Reichsleiter, Gau leiter en Verbandeführer der N. S. D. A. P. gehouden. Reichsleiter Rijksminister dr. Goebbels gaf een algemeen overzicht van het politieke en militaire gebeuren. Als leider van de interrpinisterieele com missie voor de luchtoorlogsschade wijdde dr. Goebbels speciale aandacht aan de vraag stukken van de burgerlijken luchtverdediging. Hij legde er den nadruk op, dat de houding van de burgerbevolking en de prestaties der partij in den luchtoorlog een der roemrijkste hoofdstukken van dezen oorlog vormen. De steeds sterker worden Duitsche afweer en de in hevigheid toenemende Duitsche luchtaan vallen op Engeland bewijzen de groeiende kracht van Duitschland. Ook op andere be langrijke terreinen van politieke en militaire oorlogsvoering zijn er alle kansen, dat Duitschland in afzienbaren tijd de wet van het handelen weer volledig tot zich trekt. Wij staan thans voro de taak, aldus dr. Goeb bels, ons innerlijk te wapenen voor de laat ste en beslissende phase van dezen oorlog en ons materieel en moreel daarop voor te be reiden. Wij oude Reichs- en Gauleiter heb ben aan de zijde van den Führer reeds zoo vaak groote historische ontwikkelingen mede gemaakt, dat wij nauwkeurig weten, dat na crises steeds het verlossende uur van de ge zegende gelegenheid komt. Daarvan zijn wij ook thans allen vast overtuigd. Iconen in veiligheid gebracht. Bij een bezoek aan het priester-seminarie te Warschau-Praga, dat met steun van het Duitsche bestuur is gesticht, is aan den gou verneur van het district Warschau, dr. Fischer een verzameling iconen getoond, die met medewerking van het Duitsche bestuur voor de vernietiging is bewaard gebleven. De aartsbisschop en metropoliet der autocephale- orthodoxe kerk in het Gouvernement-Gene raal, Dyonisius, leidde den gouverneur rond langs de iconen, die grootendeels afkomstig zijn uit de 16e eeuw en zich meerendeels in particulier bezit bevonden. Barkley keert terug. Naar Radio-Boston meldt heeft senator Barkley Roosevelt er van in kennis gesteld, dat hij diens verklaring dat het niet de be doeling was met zijn boodschap, waarin het veto over het belastingontwerp werd uitge sproken, de onaantastbaarheid van het Ame rikaansche Congres aan te vallen, heeft aan vaard. Barkley heeft Roosevelt medegedeeld op verzoek van zijn collega's de leiding der democraten in den Senaat weder op zich te hebben genomen. Plunderaars te Nijmegen gefussilleerd. Een verslaggever van de Haagsche Courant meldt uit Nijmegen; Heeft het niet getroffen deel der bevol king grootendeels getoond, dat het met de getroffenen meeleeft en het geleden leed zooveel mogelijk tracht te verzach ten, tóch zijn er ook nog misdadige ele menten geweest, die het bestaan hebben te plunderen. Met hen is gelukkig korte metten gemaakt. Reeds 18 hunner heb ben voor hun schanddaad met het leven moeten boeten, terwijl nog een aantal anderen hetzelfde lot wacht. Bijzondere postzegels. Aan de postkantoren zullen vanaf 6 Maart a.s. bijzondere postzegels verkrijgbaar zijn, met een toeslag boven de frankeerwaarde, die ten goede komt aan „Winterhulp Nederland" en den Nederlandsehen Volksdienst.. De ontwerpen zijn van W. J. H. Nijs te Vreeland. (P.T.T./Stapf Fax e> Zware luchtaanval van 12 uren. In het Finsche legerbericht van Zondag wordt o.m. gemeld, dat de Sovjets Zaterdagnacht met meer dan 600 machines een 12 uur durenden luchtaanval op Helsinki hebben ondernomen. In verschillende deelen der stad werd een groot aantal brisant- en brandbommen uitge worpen, waardoor vooral schade aan woon wijken en talrijke branden veroorzaakt wer- len. De burgerbevolking leed verliezen. 12 vijandelijke machines werden neergeschoten. Sen betrekkelijk gering aantal bommen werd uitgeworpen op verschillende Zuid-Finséhe plaatsen en in Oulu en omgeving. Bij Suu- saari schoten eigen jagers in een luchtgevecht een vijandelijken bommenwerper neer. Een eigen jager ging verloren. Gezamenlijk den dood in. Het Japansche hoofdkwartier heeft in een bekendmaking medegedeeld, dat Japansche marine-eenheden 4500 man sterk, wie de ver dediging van de eilanden Kwajellin en Ruot was opgedragen, op 30 Januari door een ster ke Amerikaansche vloot aangevallen werden. De Japansche troepen grepen twee Ameri kaansche divisies, die op 1 Februari landden, onverschrokken aan en na heldhaftigen strijd, waarin den vijand de zwaarste verliezen werden toegebracht, richtten de Japansche officieren en manschappen op 6 Februari een laatsten aanval tegen den vijand en vonden gemeenschappelijk den heldendood. Omstreeks 2000 burgers in dienst der Ja pansche weermacht, die op beide eilanden dienst deden, streden aan de zijde der Japan sche troepen en deelden hun lot." Ook de Senaat verwerpt Roosevelts veto. Ook de Senaat heeft, naar de Britsehe be richtendienst meldt, Roosevelt's veto tegen de belastingwet verworpen. „EEN KAPELAAN SCHRIJFT .AAN EEN FRONTSOLDAAT." Max Blokzijl spreekt in zijn politiek week- •praatje, uit te zenden hedenavond over Hil versum I om 18.45 uur over: „een kapelaan schrijft aan een frontsoldaat." TWEE PERSONEN GEDOOD BIJ ONTPLOF FING VAN EEN ZEEMIJN. Door het stormachtige weer waren onlangs eenige mijnen aangespoeld bij den zeedijk te Ferwerd (Friesche wad). Dezer dagen hebben twee personen pogingen in het werk gesteld om een dezer mijnen te demonteeren, waar bij deze mijn tot ontploffing kwam. Een van deze personen werd op slag gedood, de andere overleed spoedig daarna Het waren de 23- larige Sierk R. en de 33-jarige Tjeerd R., beiden uit Britsum.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1