Haarlemsche Courant Kentering in de verhouding der luchtstrijdkrachten. Nieuwsblad voor Noord-Holland Ingesloten gevechtsgroep in Zuid Italië vernietigd. 289e Jaargang No. 50 Bureaux: Groote Houtstraat S3. Tel. Advert. 10724, Redactie 10*04 Postgiro 134358 Haarlemscbe ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Dinsdag 29 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, I-Jrauiden-Oost Uiig.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 De toenemende intensiteit van den luchtoorlog. Oordeel van militaire kringen te Berlijn. In het Oosten: penetraties bij Kriwoi Rog afge. grendeld; Sovjets bij Jampol teruggeworpen. De B-correspondent van het A. N. P. te Berlijn meldt: De afgeloopen week heeft over geheel Europa een zeer sterke er. snel toenemende intensiteit van den luchtoorlog gebracht, zoo stelt men in militaire kringen te Berlijn vast. De Engelsche en Amerikaansche luchtmacht ondernamen overdag en des nachts massale aanvallen op Duitsch gebied en op de be zette gebieden in het Westen, terwijl de Duit- sche luchtmacht vrij onverwacht met hevige bombardementen van Londen begon. Van Berlijn uit kan in verband hiermede nog het volgende worden gezegd: Het heeft hier zeer sterk de aandacht ge trokken, dat Churchill in zijn jongste rede verklaarde in de bombai-dementen, zooals zij thans worden uitgevoerd, een voorbereiding voor de invasie in Europa te zien. Hij moti veerde dit door te wijzen op de vernieling van Duitsche industriegebieden en wooncentra' In Berlijn noemt men deze verklaring van den Britschen premier een schromelijke ver gissing, want weliswaar worden woonhuizen getroffen, maar de schade, welke de Duit sche oorlogsindustrie ondervindt, is zeer ge ring en van geen invloed op het totale poten tieel. De onophoudelijke aanvallen der Ge allieerden zijn evenmin in staat geweest het Duitsche jachtwapen te verzwakken. Duitschland beschikt thans over men- schen en materiaal om allen vijandelijken pogingen, op deze wijze een succes te behalen en straks weer vrijwel onge stoord ten aanval te kunnen trekken, het hoofd te bieden. De tijden, waarin de En gelsche en Amerikaansche luchtvloten practisch ongehinderd boven het Euro- peesche continent konden verschijnen, zijn thans voorbij. Het materieele overwicht der Geallieerden is geslonken en zal steeds verder slinken naarmate de kracht van het Duitsche jacht wapen stijgt. Aan den anderen kant heeft Churchill's invasie-aankondiging natuurlijk een verhoog de spanning veroorzaakt, alhoewel men der gelijke annonces van Engelsche zijde zoo lang zamerhand wel gewend is. Toch is men hier niet blind voor de bombardementen van de bezette gebieden en het Westen van Duitsch land. Voorts vergelijkt men te Berlijn de steeds stijgende verliezen aan menschen en machines bij de Geallieerden en de geringe verliezen der Duitsche luchtmacht. Deze ver loor boven Londen tijdens de laatste aan vallen in totaal nog geen twintig vliegtuigen. De Britten en Amerikanen daarentegen of ferden 660 bommenwerpers in de afgeloopen week. Natuurlijk spelen de korte vliegroute naar Londen en de lange weg, welke de vijan delijke formaties moeten afleggen hierbij een groote rol, maar aan den anderen kant ziet men in stafkringen hierin ook een groot suc ces van de nieuwe Duitsche aanvals- en ver- dedigingstaktiek. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: - Aan weerszijden van Kriwoi Rog vielen de bolsjewisten Zondag den geheelen dag aan met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten. Met afgrendeling van eenige penetraties wer den alle aanvallen afgeslagen. Ten Zuiden van de Pripjetmoerassen heerschte op eenige plaat sen levendige gevechtsactie. Bij Jampol wier pen troepen van het leger en de Waffen-SS vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval terug. Ten Zuiden van de Berezina bleven herhaalde doör pantserwagens ondersteunde Sovjet-aanvallen zonder resultaat. De luchtmacht deed, ondersteund door af- deelingen Roemeensche vliegers, ten Oosten van Kirowograd met sterke formaties ge- vechts- en slagvliegtuigen aanvallen op vijan delijke artilleriestellingen, pantserwagens- en troepenconcentraties. Het verkeer over een brug over den Dnjepr werd door bomtreffers herhaaldelijk onderbroken. Bij de gevechten van de laatste dagen in het gebied ten Noor den van Rogatsjef heeft zich de bataljons commandant bij een grenadiersregiment, kapi tein Sattler, aan het hoofd van een stoottroep bijzonder onderscheiden. Aan de Italiaansche fronten heerschte Zon dag slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid. De ongeveer twee bataljons sterke vijandelijke strijdkrachten, die sedert eenige dagen waren Tienjarig bestaan van „Mutter und Kind". Rijksminister dr. Göbbels en Oberbefehls- leiter Hilgenfeldt hebben naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het hulpwerk „Mut ter und Kind" een telegram aan den Führer gezonden, waarin een overzicht wordt gegeven van het verrichte werk. In 32.518 hulpposten, die over het geheele Duitsche rijk verdeeld zijn, ontvangen jaarlijks meer dan tien mil- lioen Duitsche moeders raad en practische hulp. De Führer zegt in zijn antwoordtelegram den talloozen medewerkers dank en verklaart, dat het rapport bewijst tot welke prestatie de „Heimat" juist nu in den oorlog in staat is. ingesloten bij Buon Riposo ten Zuidwesten van Aprilia, zijn na zware gevechten in het aan holen en ravijnen rijke terrein vernietigd; er zijn meer dan 650 gevangenen gemaakt. In verbeten gevechten van man tegen man leed de vijand zeer zware verliezen aan dooden en gewonden. Het 1ste bataljon van het 9de pant- sergrenadiersregiment onder bevel van majoor Ecker heeft zich hier zeer bijzonder onder scheiden. Batterijen vèrdragend geschut hebben met waargenomen uitwerking de vijandelijke ont schepingen in het gebied van Anzio en Nettuno beschoten. Aanvallen van afdeelingen Duitsche slagvliegtuigen veroorzaakten hevige branden in de haven van Anzio. Hongerend Zuid-ltalië. Politieke onrust. Britsche persstemmen. „Een volk, dat om levensmiddelen schreeuwt; een probleem, dat de Geallieer den niet kunnen oplossen", onder dit op schrift publiceert de Picture Post een arti kel over de ellende in de Zuid-Italiaan- sche hongersnoodgebieden. Het blad schrijft, dat de oorspronkelijke ver wachtingen van de Zuid-Italianen hebben plaats gemaakt voor het feit, dat de levens middelen thans in Napels schaarscher zijn dan ooit te voren. In Washington en Londen, zoo schrijft het blad verder, is men van meening geweest, dat men,wanneer men eenmaal Rome had, de sympathie van de bevolking in Napels Milaan of Turijn niet noodig had. Thans ech ter beleeft men, dat het Italiaansche volk niet meedoet met het spel van Badoglio. Bovendien hebben de Geallieerden met hun Amget-orga- nisatie het vertrouwen van de Italiaansche be volking verspeeld. De door deze organisatie vastgestelde koers van 400 Lire tegen 1 Pond Sterling, resp. 4 Dollars, is voor de Italianen een harde slag. De B.-correspondent van het A.N.P. te Ber lijn meldt: Het heeft te Berlijn de aandacht getrokken, dat thans ook in de Engeische pers artikelen zijn verschenen over de wantoestan den, welke in het door de Engelsche en Ame rikaansche troepen bezette deel van Zuid- ltalië heerschen. Complicaties van politieken aard treden steeds veelvuldiger op en het zijn vooral de communisten, die na moreelen steun van den Moskouschen gedelegeerde voor Mid- dellandsche Zeevraagstukken Wisjinski, gekre gen te hebben, zeer actief zijn geworden en voortdurend tot onaangename verwikkelingen aanleiding geven. Vooral een artikel in de Daily Express heeft de aandacht getrokken. Hierin wordt bijv. woordelijk gezegd: „In die gebieden van Zuid- ltalië, waar Mussolini niet meer heerscht, be staat geen hoop meer op de toekomst. De ex- koning en Badoglio laten zich zoo weinig mo gelijk in het openbaar zien en zij worden door de Italianen als oude theater-requisieten be schouwd. De Anglo-Amerikanen meenen het fascisme te hebben uitgeroeid, maar het leeft nog en vormt een voortdurend gevaar." Overal worden in het geheim fascistische cellen opgericht. Kleine groepen patriotten overvallen steeds meer de colonnes en de transporten der bezettende mogendheden. Ook de sedert geruimen tijd uit den aether verdwe nen geheime zender Muti is weer opgedoken. Voorts werd gezegd, dat in de bezette gebieden steeds meer fascistische partisanenformaties worden opgesteld en dat vele vrijwilligers zich hebben gemeld. Ook de aanhangers van andere nationalistische groepen sluiten zich hierbij aan en nemen den strijd tegen de Engelschen en Amerikanen op. De koning en Badoglio hebben hun kwartier in Brindisi opgeslagen, daar Bari tijdens een luchtaanval van de Duit- schers, waarbij een paar munitieschepen ex plodeerden, vrijwel onbewoonbaar is geworden WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN. In de Alpen strijden Amerikanen voor hun leven. Tijdens luchtgevechten op Donderdag en Vrijdag zijn tenminste 114 Ameri kaansche vliegers met valschermen uit tan toestellen gesprongen en door den enormen wind, die dezer dagen boven de Oostelijke Alpen raasde, over een reuachtig gebied verstrooid. Nu strijden de overlevenden een dramatischen kamp om hun leven. Soms ziet men boven de drie- en vierdui zend meter hooge bergmassieven hun nood signalen omhoog gaan. Er heerschen in de ze ontoegankelijke gebieden temperaturen van 0 tot 30 graden onder nul. Het is zeer waarschijnlijk, dat een groot deel van de groep reeds een tragisch einde heeft gevon den. Duitsche bergjagers en gidsen uit de streek probeeren reeds sdert dagen, soms tot aan de borst in de sneeuw wadend, met de Amerikaansche vliegers in contact te ko men. Totnutoe is men daar echter niet in geslaagd. Eerste optreden van het Pooische tegen-comité te Moskou. In welingelichte politieke kringen te Londen worden de kansen op een accoord tusschen het Pooische emigrantencomité te Londen en de Sovjet-Unie althans op het oogenblik slechter beschouwd. Het Pooische nationale comité te Moskou, dat de rivaal is van het emigranten comité in Londen, heeft een reeks maatrege len getroffen, die de Pooische kringen in de Britsche hoofdstad verontrusten. O.a. is door verordening van het Moskousche comité een zekere generaal Rola aangesteld tot opperbe velhebber van „alle Pooische troepenforma ties", zoowel in de Sovjet-Unie als in Italië, in het gebied der Middellandsche Zee en in Groot-Brittaninë. Generaal Rola is een pseu doniem. De werkelijke naam is niet bekend gemaakt. Deze „opperbevelhebber" is een con current voor generaal Soskowsky, die door de Pooische regeering te Londen tot opperbevel hebber was aangewezen. Tot chef van den staf van „generaal Rola" is benoemd een officier met het pseudoniem „Witolo". „Generaal Rola" heeft reeds zijn eersten dagorder uitgevaardigd waarin hij plaatselijke bevelhebbers voor ver schillende afdeelingen heeft benoemd. Naar de Zweedsche krant Ny Dag meldt, heeft de Pooische generaal Besling in een ver gadering te Moskou o.a. verklaard: „Wij heb ben met de emigrantenregeering te Londen niets gemeen en hiermede distancieeren wij ons van haar ten stelligste." KORT NIEUWS. Een Britsche motortorpedoboot is tij dens een storm op de klippen bij de Turk- sche visschershaven Nedroem gedreven. De overlevenden konden worden opge- vischt. Koers Atlantischen Oceaan. Na een revi sie van eenige weken heeft de Duitsche U-boot haar actie tegen den vijand her vat. Bewakingsvaartuigen der Duitsche Kriegsmarine begeleiden het schip naar de open zee. (PK Haring Transo/Europr. P. c) Te Nijmegen vond Zaterdag' de begrafenis plaats van ongeveer 500 slachtoffers van den Anglo-Amerikaanschen terreuraanval op Nijmegen. Overzicht tijdens de plechtigheid op de begraaf plaats. (C.N.F./H. Brusse Pax c) KORT NIEUWS Het tijdschrift Cavalcade schat het aantal slacht offers van den hongersnood en de epidemieën in Bengalen op vijf millioen, 'n taxa tie die op Indi sche gegevens be rust. In Portugal is de laagste tempe ratuur sedert ja ren geregistreerd: 11 graden vorst. Te Lissabon heeft het gesneeuwd, hetgeen in dezen tijd van het jaar nog nooit is voor gekomen. Coney Island, het bekende ver maakscentrum van New York, is door een zwaren brand geteisterd. ZUIDWAARTS I. De Parijsche trein is vol. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben hun aandeel bijgedragen en ook in Antwerpen is er zoo 't een en ander bijgekomen. Zooeven heeft de douane, neen, hebben drie douanen in mijn boordjes en sokken gegrasduind en verklaard, geen menschenvleesch te ruiken en dan is er nog maar één meneer, wien ik op hart en mond moet verzekeren, dat ik geen Hollandsche guldens op zak heb al vorens we weer op het naargeestige Essen- sche stationsemplacement worden toege laten en een oogenblik later onzen troost in den Speisewagen zoeken. Nu, terwijl de Hollandsche bediening, die ons tot Parijs van ons natje en droogje zal voorzien, ons ter inleiding van hetgeen ver der volgen zal, een kop soep brengt, die den eetlust aangenaam prikkelt, is het het oogenblik om je tot mijmerende vergelij king te zetten. Met de jaren uit den wel- aangenamen tijd, toen er óók Speisewagens in de internationale treinen meeliepen, waarin je na tafel je voor-oorlogsche sigaar opstak, terwijl de kellner je de een of an dere Moezelheerlijkheid of Bordeauxweelde inschonk al naarmate de reis langs den Rijn voerde of je naar Paris éternelle bracht, toen de internationale trein reislustige Hol landers naar het lokkende buitenland reed, ik zeg: de jaren waarin het onbezorgde leven of wat daarvoor doorging je zoo ge makkelijk naar hier en daar en overal bracht. Tja, dat is anders geworden. Reizen binnen de grenzen is al geen pretje en wia zijn neus buiten de deur wil steken moet daarvoor wel deugdelijke redenen aanvoe ren voordat hij kans krijgt de grens te pas- seeren. Het is dan ook over het algemeen da weermacht, die van deze verbindingen ge bruik maakt, zoodat het veldgrijs en al wat daartoe gerekend mag worden, de overhand heeft. En dan komt de brave burger, die zijn Durchlassschein in zijn pas heeft ge kregen we zullen maar met vragen na hoeveel bezwaren te hebben overwonnen, want erg scheutig is men nu eenmaal niet met die grenspassage. Maar vandaag zitten er in den trein, die zoo net den Mechelschen Rombout is voor bij gedaverd, dan toch een heel koppeltje burgers. Om 't dadelijk te zeggen: twee en twintig Nederlanösche journalisten en de drie en twintigste Hollander is Wouter Hulstijn, de man, die de belangen der Ne derlanders bij de O. T. in Frankrijk behar tigt en de heeren veilig van Nederland naar Parijs loodsen zal. De O.T., overbekende initialen van „Or ganisation Todt", het ontzagwekkend appa raat, dat bunkers bouwt in Noord Holland en vliegvelden aanlegt in Griekenland, dat zijn mannetjes te werk stelt aan de Noor delijke IJszee en de kustverdediging van de Cóte d'Azur mogelijk maakt, heeft ons uit- genoodigd. Tot een bezoek aan enkele O.T.- werken in Frankrijk, in Parijs en elders. En met het bewustzijn, straks gedurende tien dagen zoo het een en ander te zullen zien van het werk, 'dat een werelddeel om- vademt, beleven we nu de ouverture, zijnde de reis zuidwaarts. Brussel levert het bekende grocte-stads- aspect, Mons met haar mijninstallaties en bergen van steenslag vliegt voorbij. Feig- nies, de Fransche grensplaats beteekent natuurlijk weer het noodige oponthoud. De tijd verstrijkt. Voor de tweede maal gaan in den Speisewagen de vorken en messen klikkerdeklik en als we na het digestie- tukje de oogen openen blijkt de trein plot seling een hoeveelheid Franschen te heb ben opgenomen om er benauwd van te worden. Men wil hier in Holland wel van volle treinen spreken. Sinds dezen namid dag weet ik eigenlijk pas, wat deze uitdruk king beteekent. Stellig twintig minuten zijn noodig, om van den restauratiewagen naar het eigen compartiment te komen omdat de paden volledig tot kniehoogte met ransels en koffers en verdere pakkage en tot mans hoogte met huiswaarts keerende Parijze- naars is gevuld. Ik raak met een meneer, die mijn place occupé heeft ingenomen, allergezelligst in den knoop, krijg mijn plaats ten slotte terug, maar zit het volgend oogenblik in een dwangbuis van aan alle kanten opdringende menschen, die letterlijk alle beschikbare ruimte tot mag ik 't zeggen? zelfs die van de W.C. hebben ingenomen en dat duurt maar een goede twee uur, na welke ervaring we aan het Parijsche Gare 'du Nord stoppen. 't Is negen uur. De reis heeft precies een half etmaal geduurd. Een kwartier latei- heeft de goede zorg van de O.T. ons in een hotelkamer geïnstalleerd, waar we het stof van de reis afpoedelen, alvorens we de ver dere plannen gaan bepraten met Dr. Sehwiegk. Maar daarover morgen. Zoon van Churchill verbindingsntan met Tito. Reuter meldt, dat Randolph Churchill, de zoon van den Britschen premier, sedert eeni- gen ttid als verbindingsman met Tito in het voormalige Zuid-Slavië fungeert. Hij zou daar in gezelschap van een Engelsch overste met een valscherm zijn gedaald. Dit feit wordt te Berlijn aldus uitgelegd, dat Engeland thans voor Tito partij heeft gekozen tegen ex-koning Peter. In het licht van deze mededeeling, aldus verklaart men, worden de sedert eenigen tijd uit Egypte binnenkomende berichten begrijpelijk, volgens welke men den afval van Zuidslavische emigranten van k<j~. ning Peter in sterke mate steunt. .i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1