Haarlemsche Courant Verbitterde strijd in bet noorden van het Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Duitsch afweersucces ten N.-W. van Mewel. EstlandSow jetstaat nr. 12." 289e Jaargang No. 51 x x Bureaux: Groote Houtstraat S3. Tel. Advert. 10724, Redactie lotoo Postgiro 1340.18 Haarlemsche Cl, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: P. C. Derks Woensdag 1 Maart 1944 Verschijnt öageiyKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost üitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Zwaartepunt bij Narwa en het gebied van Pskof. Letlandsche vrij willigers onderscheiden zich. Sovjetaanvallen ten Z. van Pripjet- moerassen ineengestort; zware verliezen bij Kertsj en Kriwoi Rog. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Oosten van Kertsj en in het gebied van Kriwoi Rog zijn talrijke aanvallen der bolsje wisten met zware verliezen voor den vijand afgeslagen; plaatselijke penetraties werden in een tegenaanval opgeheven. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet- moerassen hield de plaatselijke gevechts bedrijvigheid aan. Ten Zuiden van de Be rezina en ten Zuidoosten van Witebsk stortten vrij hevige vijandelijke aanvallen voor onze linies ineen. Op eenige penetra- tieplekken werden de bolsjewisten na ver bitterde gevechten van man tegen man in een tegenaanval teruggeworpen. Ten Noordwesten van Newel ging de vijand met verscheidene infanteriedivisies tot den aanval over. De zware gevechten van Maan dag leverden een volledig afweersucces op. Ten Oosten van het meer van Pleskau en bij Narwa hadden herhaalde vijandelijke aanval len geen succes. Vijandelijke bewegingen en gereedstaande troepen werden door artillerie uiteengeslagen. Sterke formaties slagviiegers van de lucht macht ondersteunden de afweergevechten, vooral bij Kriwoi Rog. bij Doebno en aan het meer van Pleskau, door met goede uitwerking aanvallen in scheervlucht te ondernemen op infanterie- en gemotoriseerde colonnes der bolsjewisten. Talrijke voertuigen en verschei dene luchtafweerkanonnen werden vernield door bommen of door beschieting met de boordwapenen. In het hooge Noorden vernie tigden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vijandelijke troepenverblijfplaatsen aan den Moermansk-spoorweg. Bij de zware afweergevechten in den Noor delijken sector van het Oostelijk front heeft zich de tweede Letlandsche SS-Vrijwilligers- brigade onder bevel van den Eikenloofdrager SS-Oberführer Schuldt en van haar Letland- schen infanterie-commandant, den Ridderkruis drager Standartenführer Weiss bijzonder on derscheiden. Ondernemingen van stoottroepen op het landingshoofd van Nettuno leidden tot plaat selijke stellingverbeteringen. Aan het Zuide lijke front werden vijandelijke aanvallen bij Castelforte en Terelle afgeslagen. Marine- en scheepsafweergeschut hebben boven de haven van Boulogne van verschei dene in scheervlucht aanvallende vijandelijke vliegtuigen twee viermotorige bommenwer pers en één tweemotorigen bommenwerper neergeschoten. Daarmede hebben vlootstrijd- krachten en afweergeschut van koopvaardij schepen en van marine van 21 tot 29 Februari in totaal 22 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. In den Noordelijken sector liggen vooral Narwa, waar de Duitsche troepen ondanks zware aanvallen standhouden en het gebied van Pskof, waar de Sovjets trachten de linies der zich van de Russen distancieerende Duit sche troepen te doorbreken, in het zwaarte punt van den strijd. In den driehoek Pskof- Staraja Russa-Welikije Loeki schijnen de Duitsche distancieeringsbewegingen te wor den voortgezet. Ook in den Noordelijken sec tor heeft de Duitsche luchtmacht in den strijd ingegrepen. Tusschen het Ilmenmeer en het meer van Pskof zijn in de laatste 24 uur 23 Sovjet-vliegtuigen buiten gevecht gesteld en wel in gevechten waarin de Duitsche eska ders geen verliezen leden. Men karakteriseert te Berlijn de militaire situatie in Italië met de verklaring, dat ten gevolge van het slechte weer geen gevechts handelingen van grooten omvang mogelijk zijn geweest, hoewel de vijand vooral in het gebied van Cassino troepen en materiaal concentreert voor een nieuwe groote poging Bommen op Brunswijk. Amerikaansche bommenwerpers hebben in de middaguren van Dinsdag het Duitsche Rijksgebied aangevallen. De vijandelijke vliegtuigen wierpen hun bommen lukraak neer, hoofdzakelijk op landelijke gemeenten. Op enkele plaatsen in het gebied van Bruns wijk ontstond schade. Een geautoriseerde officieuze woordvoerder der Amerikaansche regeering in Engeland heeft tegenover journalisten toegegeven, dat het voor den aanvaller niet mogelijk is. de grootte der aangerichte schade in de bewape ningsindustrie van een aangevallen land te beoordeelen. Het blad Daily Telegraph haalt Maandag den volgenden zin van dezen woord voerder aan: „Alle schattingen over het ef fect dat bij luchtaanvallen op centra der oor logsindustrie wordt bereikt, bevatten een spe culatief element Want zelfs fotografische op namen kunnen een fabriek meer of minder beschadigd toonen, dan zij in werkelijkheid is. Bovendien werken er vele fabrieken, die niet op de lijsten van den aanvaller staan vermeld. Luchtalarm te Londen. Dinsdagavond werd te Londen luchtalarm gegeven, zoo meldt de Britsche berichten dienst. Kort na liet alarm hoorde men het vuren der luchtdoelartillerie. Sow jet-Unie zou 15 millioen zielen hebben verloren. „De oorlogsverliezen der Sovjet-Unie worden in Moskou op 15 millioen dooden geschat" zoo schrijft Bill Down in het New-Yorksche tijdschrift News Weck. Waarschijnlijk echter zal nooit iemand pre cies kunnen vaststellen, hoeveel Sovjetbur gers in dezen verschrikkelijksten van alle oorlogen het leven lieten. James Lemingx, de juist te Leningrad ge arriveerde correspondent van hetzelfde blad, meldt, dat van de drie millioen inwoners van Leningrad er nog slechts 750.000 in leven zijn. Ieder vijfde huis te Leningrad zou volkomen platgebrand zijn, geen enkel gebouw kwam er zonder schade af. om den slag om Italië op gang te brengen. Het Duitsche commando heeft de afgeloo- pen weken ook niet ongebruikt voorbij laten gaan, maar, zooals blijkt uit de ophooping van zware wapenen in het gebied van Net tuno, nieuwe versterkingen aangevoerd. Van Duitsche zijde is men, zoo wordt te Berlijn verklaard, voor de komende gevechten beter uitgerust dan ooit. Estlandsche volk antwoordt met de wapens. De Esti Soena houdt zich bezig met de verklaring van Estland tot Sovjet-bonds staat no. 12, die uit een nieuwe kaart van de Sovjet-Unie, gepubliceerd in de Lon- densche Daily Mail duidelijk aan het licht gebracht wordt. Alle tot de Sovjet-Unie behoorende z.g. „vrijstaten" waren op deze kaarten van een nummer voorzien. Zoo kreeg Estland no. 12, Letland no. 13, enz. Het blad schrijft; „Ons volk heeft zijn ant woord reeds gegeven, toen het zich als één man aansloot bij het bevel tot algeheele mo bilisatie." „Wellicht bevindt Estland zich thans in het noodlotsuur van zijng eschiedenis, aldus ver klaarde de Estische leider dr. Maee, in een uitvoerige boodschap tot het geheeel volk. Est land staat van aangezicht tot aangezicht met het bolsjewisme. Daarom bestaat er thans geen terug meer. Dat het volk zijn plicht be grepen heeft, zei Maee, bleek toen het de verplichte mobilisatie met groote scharen vrijwilligers spontaan van een patriottisch antwoord diende. Het volk van Estland dat de bolsjewistische heerschappij in de jaren 1918 en 1939'41 heeft leeren kennen, zal tot het uiterste strijden. De huidige binnenlandsche ontwikkeling in Letland en Estland wordt te Berlijn als bui tengewoon bevredigend opgevat. In de Wil- helmstrasse heeft men de overtuiging, dat ver schillende groepen van de Baltische volken, die tot voor kort „op Engeland wachtten" thans een andere kijk op de toestand hebben gekregen, en thans slechts uitkomst verwach ten van een hecht aaneengesloten Europeesch front. In dit verband acht men ook te Berlijn de verklaring van den Duitschen generaal-com- missaris Drxier, te Riga, dat de Letten zich door hun strijd een waardevolle plaats ver overen in de Europeesche volkenfamilie, op merkelijk. Chiechanowski te Londen. Ciechanowski, de Poolsche ambassadeur in de Ver. Staten, is te Londen aangekomen om daar met het emigrantencomité bespre kingen te voeren over het standpunt van de Ver. Staten ten aanzien van het Poolsch- Sovjetrussische vraagstuk. ZUIDWAARTS II. Gisteravond heeft Dr. Schwiegk, die als gevolmachtigde van de leiding der O.T. Kriegsberichter Frankrijk West onder zijn hoede heeft, ons het welkom toegeroepen en het programma der komende dagen ont vouwd. Parijs is 't eerst aan de beurt. Daar na wacht een tocht naar de kust, waar we de O.T. in haar element zullen zien. Daar zult ge te zijner tijd nog wel meer van hooren. Wat Parijs betreft, eerst zullen we naar de keuken gaan, vandaar naar 't laza ret en tenslotte naar de opleidingsinrich ting. Ge ziet, aan afwisseling zal het niet ontbreken. Maar voordat de autobus, die ons hier en daar brengen zal, voorkomt, willen we toch even, éven een wandelingetje maken door het ochtendlijk Parijs, dat ik zoo vaak mocht zien in den prillen morgen, als het bruisen de leven van de metropool ontwaakte en het lied van den arbeid opklonk uit het ge trippel der vlugge voetjes van en naar de métro, het gerinkel en getinkel van allerlei voertuigen en het gezoem van taxi's, die vroege vrachtjes reden. en dat alles is, naar 't blijkt, herinnering geworden. Parijs draagt den last der tijden en nog mag het stadsbeeld imponeeren en het uiterlijk weinig hebben verloren van de schoonheid, die blijven zal zoolang Parijs zal zijn, er ligt een kwijnen, een apathie over dit alles, die ontroert. De étalages der magazijnen aan de groote boulevards ver- toonen de schaarschte, die ook ons niet onbekend is en zoo geraffineerd kan het weinige dat nog voorhanden is, niet zijn tentoongesteld of ook de ongeoefende blik bespeurt, dat ook hier in vrijwel iedere branche de vraag het aanbod in veront rustende mate overtreft en dat waarlijk niet bij ons alleen schraalhans keuken- én ma gazijnmeester is. In 't morgenzonnetje liggen daar de Place de l'Opera, de Boulevards des Capucines, Haussmann, Lafayette, des Italiens en zoo veel meer bekend terrein voor den reis- lustigen Nederlander. maar de sfeer, die alleen Parijs bezit, is verdwenen en het verkeer is dat van een provinciestad, 't Mo torisch verkeer is een fractie van wat het eenmaal was en de pittige, gesakkadeerde wandelpas van den Parij zenaar is gemas keerd tot een bedaard, afgemeten schrijden van mensehen, die haast een nuttelooze hebbelijkheid vinden. De krantenkiosk voor 't Café de la Paix is nog dicht en in plaats van de kwieke chevroletjes druilt een onder het stof op gedolven fiacre over 't asfalt en, nu ja, laat ik er in het nog vroegere morgenuur maar niet te veel meer van zeggen. De autobus komt in 't gezicht en er is nog maar juist tijd om in de bistro op den hoek een aperi tif te pakken voordat we ons aan het ver mogen van den houtgasgenerator toever trouwen. Ik zeide u toch, dat we naar de keuken zouden gaan? Dat zit zoo. Natuurlijk weet ge, dat de Organisation Todt haar arbeiders in tijdelijke woongelegenheden onderbrengt, in barakken, waar gewoond, gegeten en ge slapen wordt, zoogenaamde „Lagers". In zulk een Lager, dat dikwijls een paar dui zend man omvat, moet gekookt worden, hetgeen uit den aard der zaak door koks moet geschieden. De koks levert de man schap der O.T. wel op, maar koks en koks zijn twee. Men kan een uitnemende kok zijn voor het bereiden van een goed maal voor een beperkt aantal brave lieden, maar van het aanrichten van het dagelijksch eten voor een paar duizend jonge kerels geen kaas hebben gegeten. En dus gaan we eens kijken naar 'de op leiding tot kok bij de O.T. Ergens in Parijs is het. Een groot gebouw. Beneden gele genheid voor de practische oefening, te weten keukens met van die ketels waar zooveel honderd kilo aardappels met ver houdingsgewijs even machtige hoeveelhe den groenten en vleesch dooreengekookt worden tot een smakelijken pot of waar een duizend of wat porties soep te pruttelen staan. Boven de leslokalen, waar nu voor deze gelegenheid de Nederlandsche journa listiek in de schoolbanken kruipt voor een klein college in voedingsleer en ingewijd Transport van gewonden ten Zuiden van de Pripet. Ter be spoediging van hel vervoer der gewonden worden deze met „Fieseler Störche" uit de hoofdstrijdlinie gehaald. fcPK Tiemann Sch/C.N.F. P. c> KORT NIEUWS -De directie dei- Egyptische spoor wegen onderzoekt het plan van een spoorwegtunnel onder het Suez- kanaal, die Port Foead met den anderen oever zal verbinden. Ten einde 50.000 ton vleesch te besparen voor den uitvoer naar Engeland is Nw.- Zeeland er toe overgegaan het vleeschverbruik te rantsoeneeren. Tass meldt uit Ankara, dat het Turksche schip Trebizonde, dat met oorlogsmate riaal was geladen en naar Turkije voer, door Brit sche autoriteiten in een Egyptische haven is aange houden en gelost. De drie bij elkaar behoorende panden aan de Bloemgracht No. 87-89 en 91 te Amsterdam, die uit de 17de eeuw da teeren en het eigendom zijn van de Ver- eeniging „Hendrick de Keyser", zullen met steun van Rijk en Provincie grondig gerestaureerd worden. D ewerkzaamhe- den zullen worden uitgevoerd onder lei ding van den architect Jan de Meijer. (C.N.F./Noske Pax cl wordt in het geheim, hoe een mengsel van vleesch, soja, havervlokken en zoo meer een even smakelijk als voedzaam gehakt oplevert en welke eischen aan „Bunker- suppe" worden gesteld. Een O.T.-kok, die zich niet verstaat op het toebereiden van „Bunkersuppe" is zijn roeping misgeloopen. Dat zit zoo. Dat er bij de O.T. niet geluierd wordt spreekt vanzelf. Welnu, wie werkt verdient behoorlijk gevoed te worden en de buitenlucht maakt nu eenmaal hongerig. Intusséhen is er voor een warmen maaltijd geen gelegenheid, vóórdat de mannen om zes uur 's avonds in het „Lager" terug zijn en toch vraagt de maag zoo op 't middag uur iets voedzaams. Welnu, daarvoor moet de Bunkersoep dienen, een krachtige, brij achtige spijs van vleeschnat en vleesch, aangevuld met groenten, aardappelen en wat het magazijn zoo al meer oplevert. En iederen dag weer aan heeft de kok te zor gen, dat er zooveel honderd of zooveel dui zend porties gereed zijn, om naar de diverse werken gebracht te worden en o wee, als er aan zijn produet iets mocht haperen. Dit alles vertelt ons de leider van de School voordat we ons begeven onder de aspirant-koks, die hier hun vak komen lee ren. Men denkt onwillekeurig aan Babel en de verwarring der vel<? talen, als men onder hen ronddrentelt, wanrsrijwél iedere Euro peesche nationaliteit is hier vertegenwoor digd. Immers ge moet nu niet denken, dat die Bunkersoep naar één recept wordt be reid: elk land heeft zoo zijn eigen smaak en voorkeur en waar men er op uit is, de man nen zooveel mogelijk nationaliteits-gewijs in te deelen, kookt een Hollandsche kok voor de Hollanders, een Fransche collega voor de Franschen, een Vlaamsche voor de Vla mingen enz. Zoo wordt voor de voeding het mogelijke gedaan. In een der afdeelingen ligt het brood, dat iederen morgen wordt uitge reikt, het fruit, dat als aanvulling tot het groentenrantsoen dient en het is alweer hier, dat de kok leert, welke verhoudingen hij hij het samenstellen van het dagmenu in acht heeft te nemen. De autobus komt voor. Maar eerst zetten we ons aan tafel om het gehakt en de Bunkersoep te keuren en voelen ons daarna volkomen gesterkt voor een bezoek ambtshalve natuurlijk aan 't Lazaret en het Lehrlager. Winter in het Oosten loopt ten einde. Naar in Duitsche militaire kringen ver klaard werd, loopt de winter aan het Ooste lijk front vroeger ten einde dan gewoonlijk. In het Zuiden dooit het reeds, en de over gang naar de modderperiode is daar nog slechts een kwestie van enkele weken. In het midden en het Noorden van het Oostelijk front vallen weliswaar op het oogenblik nog koudegraden tusschen 12 en 15 gr. te consta- teeren, maar de weerkundigen verwachten ook hier een vroeg intreden van de regen- en modderperiode. Deze weersomstandigheden spelen stellig een rol bij de Duitsche overwe gingen tot rechttrekking van het front en wel 'n dien zin, dat nog voor begin van de mod derperiode de gunstigste stellingen kunnen worden betrokken. Overigens constateert men algemeen ten aanzien van den toestand in het Oosten, dat ook de maand Februari den bolsjewieken niet de verwachte doorbraak van het Duitsche front en de door hen gewenschte bewegings vrijheid voor strategische operaties gebracht heeft. De ramp te Nijmegen. Opruimingswerk duurt zes maanden. Naar de architect Soetens, leider van het opruimingswerk, meedeelde, zal bij een dage- lijksche werkzaamheid van 2000 man bij tien- urigen arbeidsdag een tijdsduur van zes maanden noodig zijn om het geheele oprui mingswerk te Nijmegen te kunnen voltooien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1