Haarlemsche Courant Dag der Duitsche luchtmacht Talrijke aanvallen bij Narwa mislukt Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Dagorder van maarschalk Hermann Goering In Februari ruim 60 schepen tot zinken gebracht. Zware naclitaanval op Londen 289e Jaargang No. 52 x x Bureaux: Groote Houtstraat Tel, Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ctf Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: P. C. Derks Donderdag: Z Maart 1944 Verschijnt dageiyics, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Heden is het de dag der Duitsche lucht macht en ter gelegenheid daarvan heeft Rijksmaarschalk Herman Göring den vol genden oproep uitgevaardigd: „Soldaten van de luchtmacht, kameraden. Op onzen eeredag gevoel ik mij met elk van u bijzonder sterk vereenigd. Ook in het negende jaar van de herrezen Duitsche lucht macht hebt ge u in aanval en afweer In de hardste plichtsvervulling voortreffelijk ge houden. Daarvoor dank ik U. Kameraden. De heerlijke houding van het Duitsche volk, alle wreede bomterreur ten speijt, is onze hoogste verplichting. Aan dien vijand wordt met nieuwe krachten en nieu we wapens antwoord gegeven, zooals hij het verdient. Ik vertrouw op U en ik weet, dat de Führer in de uren der groote beslissingen op zijn luchtmacht kan vertrouwen. Zware Sovjetverliezen in Zuidelijken sector. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In het gebied van Kriwoi Rog, ten Zuid oosten van Sjasjkof en ten Westen van Berditsjef hebben onze troepen talrijke Sovjetaanvallen afgeslagen en den vijand zware verliezen toegebracht. Bij Jampol zijn hevige plaatselijke gevechten gaande. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet- moerassen ondernamen formaties van leger en Waffen-SS geslaagde aanvallen. In de ge vechten van de laatste dagen heeft zich hier een gepantserde verkenningsafdeeling onder bevel van ritmeester Kolczek bijzonder onder scheiden. Ten Noordoosten van Rogatsjef vielen de bolsjewisten met vrij sterke strijdkrachten vergeefs aan. Daarbij werden van 30 aanval lende vijandelijke pantserwagens er 26 ver nietigd. Ten Noordwesten van Newel, ten Zuid oosten van het meer van Pleskau en bij Narwa mislukten talrijke aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten. In het hooge Noorden sloegen onze troepen in den seetor-Louhi en op de landengte van het Visschersschiereiland vijandelijke verken- ningsaanvallen af. Bij de afweergevechten in den centralen frontsector hebben zich de 267ste Neder-Sak- sische infanteriedivisie onder bevel van luit.- generaal Drescher en de 5e pantserafdeelin; onder bevel van kapitein Rettemeier bijzonder onderscheiden. In de maand Februari zijn aan het Oostelijk front 763 vijandelijke vliegtuigen vernietigd, waarvan 43 door formaties van het leger; 60 eigen vliegtuigen gingen verloren. In Italië werd de druk onzer troepen tegen het landingshoofd van Nettuno gehandhaafd met krachtig gebruik van eigen artillerie. Door ondernemingen van stoottroepen konden twee vijandelijke steunpunten opgeruimd en een vrij sterke vijandelijke gevechtsgroep ten Zuidwesten van Cisterna ingesloten worden. Formaties gevechtsvliegers brachten in de haven van Anzio een vijandelijk transportschip van 5000 ton tot zinken en beschadigden vier andere transportschepen met een gezamenlij- ken inhoud van 15.000 ton alsmede een lan dingsboot door bomtreffers zwaar. Aan het Zuidelijke front had de dag een rustig verloop bij de levendige verkennings- en artilleriebedrijvigheid aan weerszijden. In luchtgevechten en door afweergeschut verloor de vijand Dinsdag boven het Italiaansche front 12 vliegtuigen. In de middaguren van Dinsdag vlogen for maties Amerikaansche bommenwerpers onder krachtige bescherming van jagers midden- Duitschland binnen en ondernamen onder be scherming van het dichte wolkendek terreur aanvallen op plaatsen in 't gebied van Bruns- wijp. Door lukraak neergeworpen bommen werden eenige dorpen verwoest. Door afweer geschut werden 8 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Dinsdagnacht lieten eenige vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op plaatsen in West-Duitschland. Snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid- Oost Engeland en in het stadsgebied van Londen aan. In den strijd tegen de Britsch-Amerikaan- sehe aanvoerverbindingen hebben marine en luchtmacht in de maand Februari 26 koop vaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 144.185 ton en 11 vrachtzeilschepen tot zinken gebracht; 34 andere schepen met een inhoud van meer dan 200.000 ton werden door bom- en torpedotreffers zwaar beschadigd. Van vele dezer schepen kan worden aangeno men, dat zij gezonken zijn. Aan vijandelijke oorlogsschepen werden tot zinken gebracht 1 kruiser, 15 torpedojagers en escortevaartuigen, 8 motortorpedobooten en een bewakingsvaar tuig. Een kruiser en verscheidene torpedo- motorbooten werden beschadigd. Vervuld van een rotsvast vertrouwen in de overwinning, herdenken wij op den dag van heden in eindelooze dankbaarheid de dierbare kameraden, die in den strijd met den vijand zijn gebleven en tevens degenen, die evenals de soldaten aan het front voor Duitschlands roote toekomst in het vaderland gevallen zijn. Hun offer is het groote bevel aan ons. Kameraden, wij groeten den Führer. Heil, mijn luchtmacht". Persstemmen Bij den dagorder brengen de bladen hulde aan de prestaties van de Duitsche luchtmacht, waarin het vertrouwen van het Duitsche volk in de van dag tot dag toenemende kracht der luchtverdedigingsstrijdkrachten bij afweer en aanval tot uiting komt. De uren der groote beslissing, zoo schrijft de Volk. Beobachter, staan voor de deur en de luchtmacht zal daar bij zoowel in verdediging als in aanval haar rol moeten spelen. De woorden van den Rijks maarschalk „ik vertrouw op U" weerspiegelen de gezindheid, waarmeed het ge'neele Duitsche volk aan zijn vliegers denkt. Zooals het vaderland dankbaar de mannen der luchtmacht herdenkt, die in den strijd voor het Rijk gevallen zijn, zoo herdenken de mannen van de luchtmacht degenen, die in het vaderland het slachtoffer geworden zijn van de aanvallen der Geallieerden, aldus schrijft de D.A.Z. Zij zijn daarbij vervuld van een heiligen toorn, maar zij weten, dat zij dit jaar met nieuwe mannen en nieuwe wapens de opdracht zullen vervullen, die van het begin af aan de taak van de luchtmacht geweest is: den strijdenden troepen en ook het in gevaar verkeerende vaderland met alle krachten die haar ter beschikking staan, bloed en offers te besparen. De Berl. Lokal Anzeiger wijst er op, dat n?ast de merkbare versterking van de Duit sche verdediging, ook de nieuwe aanvalsactie van de Duitsche bomvliegers etgen Engeland het gesprek van den dag in de geheele wereld is. Door de georganiseerde samenwerking van alle daarbij betrokken krachten zijn de resul taten van de Duitsche luchtmacht bereikt. Tegenover de ridderlijke strijdwijze der Duit sche luchtmacht plaatst het blad de laffe sluip moorden op weerlooze menschenmassa's, zoo als die door de Engelsch-Amerikaansche ter- reurvliegers worden bedreven. Britten boven Zuidwest-Duitschland. Zware Duitsche gevechtsformaties heb ben in de vroege ochtenduren van 2 Maart een nieuwen gr<x>ten aanval op Londen ondernomen. Volgens de voor- loopige berichten heeft de aanval een half uur geduurd. Bij liet terugvliegen hebben de vliegtuigbemanningen vele uitgebreide branden waargenomen. Omtrent den aanval wordt nader verno men, dat alle Duitsche vliegtuigen ondanks het krachtige versperringsvuur van het luchtdoelgeschut tot boven het centrum van Londen zijn doorgedrongen en hun opdrach ten volgens plan hebben uitgevoerd. Reeds nadat de eerste bommen gevallen waren, braken er vele branden uit, die tijdens den zeer hevigen aanval in omvang toenamen. Doordat een groote hoeveelheid brisantbom men van zwaar kaliber is neergeworpen, valt op aanzienlijke verwoestingen in de aangevallen stadswijken te rekenen, In de tweede heift van den afgeloopen nacht zijn formaties Britsche bommenwer pers naar Zuidwest Duitschland gevlogen. Op het moment van de vijandelijke terreur aanvallen was er een gesloten wolkendek, zoodat de bommen werden uitgeworpen zon der dat de vliegers uitzicht op de aarde hadden. Hoewel sterk belemmerd door de weersgesteldheid, schoten Duitsche nacht jagers en het luchtdoelgeschut een aantal viermotorige bommenwerpers neer. Sowjet.vliegtuigen met Duitsche kenmerken. Naar het D.N.B. verneemt, vielen aan den benedenloop van den Dnjepr op 28 Februari tijdens vergeefsche bolsjewisti sche operaties ook vier Sovjetvliegtuigen aan, die voorzien waren van de Duitsche nationale kenmerken. Manschappen van 't Duitsche afweergeschut herkenden de vijandelijke toestellen echter aan hun bouw en dwongen hen evenals de andere Sovjet vliegtuigen, hun bommen ongericht te laten vallen. Gra! in de gletschers. Naar S.P.T. eenige dagen geleden meldde, werden korten tijd geleden 200 Amerikaan sche piloten, die met hun valschermen tijdens luchtgevechten af moesten springen, dooi den stormwind over het ontoegankelijke en levensgevaarlijke gebied van de Oostelijke Alpen verstrooid. Ofschoon onmiddellijk po gingen tot hulp werden ondernomen door gidsen uit de omgeving en een groep Duitsche bergjagers, vreesde men algemeen, dat de vliegers een graf in de gletschers hadden ge vonden. Dit voorgevoel begint hoe langer hoe meer waarschijnlijkheid te krijgen. Het Duitsche bergcommando is er Dinsdag in ge slaagd, het stoffelijk overschot van zes vlie gers te ontdekken. Drie van hen hingen in de banden van hun valscherm, dat ergens aan een uitsteeksel van den bergwand was blij ven haken. De drie anderen werden op en kele honderden meters afstand van elkaar gevonden, dood, diep weggezonken ir. de sneeuw. Daar het onmogelijk was de lijke- naar het dal beneden te brengen, werden zi.' tot den zomer bijgezet in een gletscherspleet Zeer waarschijnlijk zal niemand van de ove rige vliegers meer gered kunnen worden. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL In de serie brandende kwesties te zenden op heden Donderdag, over Hilversum 1 om 18.45 uur, spreekt Max Blokzijl over: „Jeugd vooraan". Dr. Morell onderscheiden. De Führer heeft den arts en onderzoeker, professor dr. Theo Morell, Berlijn, het Ridderkruis bij het Kruis voor oorlogsverdiensten verleend en hem deze hooge onderschei ding persoonlijk uitgereikt. Prof. dr. Morell, die sedert 1936 lijfarts van den Führer is heeft zich gedurende tientallen van jaren door zijn arbeid als voorvech ter op het gebied van vitamine- en liormonenonderzoek bijzonder verdien stelijk gemaakt. De Duitsche politie heeft een onlangs gereedgekomen tandheel kundige inrichting, welke in een omgebouwde D-treinwagon is geïnstalleerd, in gebruik genomen. Zij zal dienst doen in de ge bieden, die door terreuraanvallen zwaar geleden hebben en waar dientengevolge de- tandheelkundige verzorging niet voldoende gewaarborgd is. De plaatsvervangend chef der Ordnungspolizei, drager van het Eikenloof, General der Polizei und Waffen-SS, Wünnenberg, in gesprek met SS-Gruppenführer en General- leutnant der Polizei Winkelmann en Oberstabsarzt Dr. Sitte. (Atlantic/Peipsch/Holland Pax c) KORT NIEUWS De plaatsver vangende minis ter van financiën van Tsjoenking is benoemd tot plaatsvervangend algemeen gevol machtigde van het bestuur van de Unnra met hoofd kwartier te Wash ington. Hij zal het secretariaat waarnemen. Aan de univer siteit van Oxford is een Sovjet-Rus sische leerstoel opgericht. In de periode van 1 tot 15 De cember 1943 wer den op de Fran- sche staatsspaar- banken 473 mil- lioen frs. ont vangen. De be leggingen op alle spaarbanken teza men beliepen *tus- schen 1 Januari en 15 December 1943 meer dan 13 milliard frs. ZUIDWAARTS III. In de omgeving van Parijs ligt bet O.T.- lazaret. Het is een gebouw van vijf verdie pingen, modern zoowel in uiterlijk als van binnen. De moderne zakelijkheid viert er triomfen. Het metaal glanst allerwege aan en hoe hooger de lift u brengt, hoe schooner het uitzicht wordt over de wereldstad. Daar liggen de zielepooten, die ter genezing van het een of ander hier verzeilden. Dat moet nu niet den indruk wekken, dat het hier een lazaret is met allerlei griezelig ver minkten en op andere wijze zwaar bezochte lijders. Zwaar letsel komt bij de Organisa tion Todt practisch niet voor. Daartoe zijn de maatregelen van veiligheid te wel ge troffen en voor het overige wordt de ge zondheidsleer voldoende in practijk ge bracht om gevrijwaard te zijn tegen ziekten, die als gevolg van nalatigheid zouden kun nen optreden. Maar met dat al vindt het geneeskundig toezicht toch nog wel het een en ander, dat medische verzorging behoeft en daartoe dient, voor Parijs en omgeving, deze inrichting. Zij heeft de beschikking over klinische en chirurgische afdeelingen, bestralingsapparaten en wat dies meer zij, terwijl het grootste gedeelte van het ge bouw natuurlijk wordt ingenomen door zie kenzalen. Een directeur-geneesheer be kleedt over dit alles de leiding met assisten tie van eenige artsen en de noodige ver pleegsters. Op de zalen kunnen we ons vergewissen van de uitnemende verpleging, die de zieke O.T.man hier geniet. Als gezegd, ernstige zieken vindt men hier maar weinig en zwaar geblesseerden heb ik er heelemaal niet gezien, wat ook maar het beste is. Wel maken we een babbeltje met een paar land- genooten, die zich het middagtukje af schudden om ons te verzekeren, dat het alweer den goeden kant uitgaat. Er worden over en weer informaties ingewonnen en nieuwtjes uitgewisseld. Hoe ze het overi gens hier hebben? Dat laat niet te wenscben over, met uitzondering van één moeilijk heid: zoo heel graag zouden de jongens hier af en toe wat Nederlandsche lectuur hebben. Want daarmee is het, eerlijk ge zegd, erg zuinig gesteld. Bezoek van land- genooten is uit den aard der zaak onbekend en men berust er in, maar in de verveling van de ziekenzaal zou een Hollandsche krant, een Nederlanosch boek een ware weldaad zijn. We beloven, de klacht over te zullen brengen en kwijten ons daarvan bij dezen: Wie een zieken landgenoot bij dè O.T. bijzonder aan zich verplichten wil door het zenden van wat lectuur weet thans dat zijn liefdewerk op de juiste waarde zal worden geschat. En nu moet onze touringcar een behoor lijken klim maken, voordat we het laatste doel van onze dagexcursie bereikt hebben, te weten het Lehrlager voor het Schütz- korps voor de O.T. De Organisation Todt heeft, hier zoowel als elders, de noodige kampen, Lagers, zoo als men ze met. het Duitsche woord alom noemt. Daar heeft de O.T.man zijn thuis. Daar slaapt hij en vindt hij na zijn dagtaak zijn ontspanning en het behoeft geen betoog, dat aan deze Lagers hooge eischen worden gesteld, niet het minst op 'het punt van veiligheid, rust en orde. De handhaving daarvan is opgedragen aan den kampleider of Lagerführer, die daartoe de noodige mannen tot zijn beschikking heeft, wier taak het is, den goeden gang van zaken in het Lager te garandeeren. De opleiding voor deze bewakingstroepen vergt, als vanzelf spreekt, een vorming, die op militairen leest is geschoeid. Men moet inzicht verkrijgen in de organisatie in haar geheel, in de eischen, die het Lagerleven stelt, in den wapenhandel voor zoover de veiligheid die vereischt, in het omgaan met brandbluschmateriaal, kortom, de O.T. man moet zich geborgen weten in de hoede van de bewakingsmannen, zoodat hij zich zonder zorg voor dit of vrees voor dat aan zijn dagtaak kan wijden. In zulk een Lehrlager zijn we dan dus hier aangeland en nu duurt het maar kort of we zien van alle kanten de exercities in vollen gang en dat de druilregen van zoo even overgaat in een plensbui mag niet hinderen: er wordt nog een schepje opge legd en de zang, die de oefeningen begeleidt, verflauwt geen oogenblik. We maken een wandeling door het Lager. We zien de onderwijslokalen, de cantines, de recreatielokalen, waar men een spelletje kan maken of een partij biljarten, de voed sel- en kleedingmagazijnen, de slaapzalen, de ziekenvertrekkenen als we dat alles gezien hebben staat daar plotseling de compagnie Nederlanders opgesteld, die stram in de houding het toespraakje van den commandant aanhoort voordat verlof wordt gegeven, zich uit het gelid te begeven teneinde zich met de bezoekers uit het va derland te onderhouden over al wat een Hollander in den vreemde verlangt te weten. Over het algemeen zijn het gewezen Arbeidsdienst-mannen, die hier hun vor ming voor het O.T.kamp ontvangen en het is de oude Hollandsche gemoedelijkheid en de Hollandsche humor, die ook hier weer aan den dag treden. Ja, die klacht over het ontbreken van lectuur uit het vaderland wordt ook hier vernomen en dus beloven we weer en van gansoher harte, bij onze terugkomst een goed woord te zullen doen en dat montert de jongens zoo op, dat als ze weer in het gelied staan en de comman dant hen uiti|D|digt: ,,Und jetzt ein Hol- landisches Li<?8r* ze zich een oogenblik later purper jgpaan te schreeuwen om te laten hooren, hoe stevig het bekende lied van den Trommeljongen er in zit.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1