Haarlemsche Courant Duitsch afweersucces bij Rogatsjef. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie otoottroepacties op landings- hoofd van Nettuno. 289e Jaargang No. 54 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Zaterdag 4 Maart 1944 Verschijnt üagclyKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271t Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, Ijmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Eveneens geslaagde tankafweer ten Z.O. en N.O. van Witebsk. Zware gevechten bij Narwa en Newel. Benden in Pripetmoerassen uiteen, gedreven. Duitsche marine beschiet de haven van Bastia op Corsica. O 11* schen benden op den Balkan voortdurend Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front heerschte Woensdag slechts geringe plaat gelijke gevechtsactie. Formaties slagvliegtuigen vielen in het gebied Polonnoje-Sjepetowka met goed gevolg bolsjewistische troepencon centraties aan. Ten Noorden van Rogatsjef zette de vijand, na versterking van nieuwe divisies te heb ben gekregen, zijn hardnekkige doorbraak pogingen voort. In zware gevechten be haalden onze troepen opnieuw een afweer succes, waarbij 20 vijandelijke pantser wagens werden stukgeschoten. Bij Witebsk gingen de bolsjewisten in twee sectoren met infanterie- en pantserformaties tot den aanval over. Bij de geslaagde afweer weiden ten Zuid-Oosten van Witebsk 14 van de 18 aanvallende pantserwagens stukgescho ten, terwijl Noordoostelijk van de stad 17 door gebroken pantserwagens alle door stormartil- lerie en pantserafweerwapenen vernietigd werden. Ten Noordwesten van Newel duren de zware afweergevechten voort. Bij hun vruchtelooze aanvallen leden de bolsjewisten zware ver liezen. Terwijl Zuidoostelijk van Pleskau vijande lijke aanvallen mislukten, zijn aan de Narwa nog hevige gevechten gaande met de aanval lende bolsjewisten. Op het landingshoofd van Nettuno onderna men onze troepen met goed gevolg talrijke stoottroepacties. Formaties gevechtsvliegers en vliegende artillerie plaatsten bij Anzio en Nettuno zware treffers op twee torpedojagers en een transportschip van 7000 ton. Bij een stoottroepactie aan de Adriatische kust wer den drie vijandelijke pantserwagens vernield, terwijl een opslagplaats van munitie en ben zine met de bezetting in de lucht vloog. Lichte Duitsche vlootstrijdkrachten beschoten met duidelijke uitwerking de haven Bastia op Corsica. In de middaguren van 2 Maart ondernamen formaties Amerikaansche bommenwerpers bij gesloten wolkendek en met krachtige bescher ming door jagers terreuraanvallen op plaatsen in West- en Zuidwest-Duitschland. In weerwil van den ernstigen hinder, die van het weer werd ondervonden, werden 19 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Woensdagnacht lie ten eenige vijandelijke storingsvliegtuigen bommen vallen op het Rijnlandsch-Westfaal- sche gebied. Duitsche formaties hebben dezer dagen een succesvolle actie ondernomen tegen vrij groote bendengroepen, die als schrik der bevolking het gebied van de Pripjet- moerassen door overvallen en plunderin gen onveilig maakten. De bolsjewieken probeerden eerst naar het Zuidwestelijke moerasgebied uit te wijken, doch werden in een strijd van 2 dagen overal teruggeslagen en verstrooid. Duitsche grena diers, die in het op een oerwoud gelijkende moeras- en boschgebied met de moeilijkste terreinomstandigheden te kampen hadden, vernietigden daarbij in totaal 32 steunpunten der benden en maakten ruim 100 gevangenen. De buit aan wapens, uitrustingsstukken en vee in het van benden gezuiverde gebied was aanzienlijk. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden van den laatsten tijd hebben de Duitsche en Kroatische ordetroepen ook den communisti- zware verliezen toegebracht. Alleen in het ge bied van een in het Westelijk deel van den Balkan strijdend leger verloren de benden in den tijd van 21 tot 27 Februari 781 dooden, 123 gevangenen en een groot aantal overloopers. Het verlies aan gewonden is aanzienlijk. Eenige sterke bendengroepen werden uiteen geslagen of teruggedreven. Amerikaansche luchtaanval op Duitsch gebied mislukt. Omgeving van Parijs gebombardeerd. Naar Ofi meldt, is Donderdagnacht de om geving van groot-Parijs door Anglo-Ameri- kaansche vliegtuigen gebombardeerd. Ver scheidene gemeenten zijn getroffen. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vlogen Vrijdagmiddag, door krachtige forma ties jagers beschermd, boven het Noord- Duitsche kustgebied. Door ver boven zee uit te wijken en door profiteeren van de boven Noord Duitschland hangende zware bewol king probeerden de bommenwerpers de Duit sche luchtverdediging te ontwijken. Zij ver loren echter spoedig het overzicht, zoodat de bommen slechts ver verspreid boven zee, op open terrein en op woongebieden terecht kwamen. Volgens de thans ontvangen rapporten moet de grootsch opgezette operatie van de Ameri kanen als totaal mislukt beschouwd worden. Ondanks het verscheidene duizenden meters hooge gesloten wolkendek slaagden enkele Duitsche jagers en jachtkruisers erin om in contact te komen met de vijandelijke forma ties en een aantal Amerikaansche vliegtuigen, die onmiddellijk in de wolken bescherming zochten, neer te schieten of zoo zwaar te be schadigen, dat zij op den terugtocht wel neer gestort zlulen zijn. In een Vrijdagavond te Londen gepubliceerd communiqué wordt medegedeeld, dat daarbij in ttoaal 16 vliegtuigen verloren gegaan zijn. Naar de Londensche correspondent van de Göteborgs Handels- und Schiffahrtstidende meldt, beginnen de Engelschen de Amerikaan sche berichten over de successen der Ameri kaansche luchtmacht boven Duitschland ern stig in twijfel te trekken. Amerikaansche pi loten hebben te kennen gegeven, dat zij aan de Duitsche vliegtuigindustrie zware schade zouden hebben toegebracht. In Engeland merkt men echter op, dat de Amerikanen veel grooter aantallen van Diutsche jacht vliegtuigen beweren te hebben neergeschoten, dan de Britten vermelden, zoodat men ver onderstelt, dat de rapporten der Amerikaan- scne piloten niet al te letterlijk moeten wor den genomen. De stem der S.S. Luistert op Zondag 5 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de stem der SS over het onderwerp „Waarom ras- hygiëne?" Aan het front van Nettuno. Na de melding, dat vijandelijke pantserwagens zijn doorgebroken, maken Flakgeschut en infan terie zich gereed, om den aanvalsstoot van den vijand op te vangen. (PK Koltzenburg/Atl./H P. c) KORT NIEUWS De geliefde Finsche tooneel- speelster Ansa Iko- nen zal thans als de eerste vrouw in Finland een film regisseeren, waar in zij tevens de hoofdrol speelt. De torpedojager Warwick (1200 ton) is als verloren ge meld. De Warwick is in 1918 van sta pel geloopen, was verbouwd tot mij- nenlegger en telde 134 koppen. De Chileensche regeering heeft alle Zuidpoolgebieden tusschen den 57en en 67en Zuidelijken lengtegraad opge- eischt in verband met het eventueele voorkomen van rij ke delfstoffen in die gebieden. MOSKOU STELT VOORWAARDEN. D. - Het komt hierop neer: Moskou eischt Finland als oorlogstooneel, Moskou eischt afstand door Finland van de vitaalste ge deelten van zijn grondgebied, Moskou eischt een oorlogsschatting, die Finland vermoe delijk in economisch opzicht volkomen schatplichtig aan Sovjet Rusland zal ma ken en Moskou eischt het verraad door Finland jegens diens bondgenoot. ■Er is, men weet het, eenigen tijd ge leden in Stockholm onderhandeld. De Sov- jetgezante, Mevrouw Kollontay heeft er den Finschen vertegenwoordiger Paasikivi ont vangen. Blijkens herhaalde uitlatingen van Paasikivi was deze in Stockholm met geen ander doel dan het behartigen van particuliere belangen, hetgeen in diploma tentaal beteekent dat hij er met geen an der oogmerk was dan het ontplooien van politieke activiteit. Het komt er trouwens zooveel niet op aan. De heele wereld wist, •dat Finland aan belangwekkende beslissin gen toe is. Het blijkt dus nu, dat Paasikivi naar Stockholm is gereisd om bij de Sov- jetgezante de voorwaarden in ontvangst te nemen, die haar regeering aan Finland stelt om tot een wapenstilstand, eventueel een vredesverdrag te komen. Deze voorwaarden benemen Finland met één slag ieder uitzicht op een bevredigend einde van zijn worsteling om leven en vrij heid. Moskou eischt herstel van het ver drag van 1940, waarbij de geheele Kareli- sche landengte met inbegrip van Vipuri, de geheele kust van het Ladogameer en het Visschersschiereiland aan Rusland worden afgestaan, Hangö een Russische marinebasis wordt en Finland afziet van de verdediging van zijn kustgebied in het Noorden. Moskou eischt verder nader overleg inzake even tueele demobilisatie van het Finsche leger, oorlogsschatting en het gebied van Petsamo. Een kind kan begrijpen, wat Moskou zich van -j.it overleg voorstelt. Ten slotte eischt Moskou Finlands medewerking tot het in terneeren van de in Finland vertoevende Duitsche strijdkrachten. Finland is hiermede, nog erger dan in 1940, tusschen twee vuren. Economische en financieele factoren maken de voortzetting van den oorlog niet gemakkelijk, hoe strijd vaardig en offerbereid het Finsche volk zich overigens moge toonen. zoodat een beëindi ging van den oorlog het land van groote zor gen zou bevrijden. Doch aan den anderen kant is het duidelijk, dat het aannemen van deze voorwaarden Finland tot een volkomen vasalstaat van Sovjet-Rusland zou maken met al de gevolgen van dien. Er nog van gezwegen, dat een Russische oorlogshaven aan de Finsche Golf en Sovjet-invloed aan de Botnische Golf onvermijdelijk reacties in Zweden te voorschijn zal roepen, waarvan niemand de draagwijdte kan overzien. Doch nog een andere schaduw strijkt over Finland. Moskou moge decreteeren, dat de Duitsche weermacht, voorzoover in Fin land aanwezig, geïnterneerd moet worden, een aantal Duitsche divisies laten zich nu eenmaal zonder meer niet interneeren. An ders gezegd: Finland, dat tot dusver den oorlog grootendeels buiten het eigen erf wist te houden, zal oorlogsterrein worden zoodra deze voorwaarden in een vredesver drag zouden worden omgezet. Dit alles eischt erkenning van het groote perijkel, waarin de Finsche regeering zich momenteel bevindt en gebleken is. dat men zich te Berlijn van Finlands moeilijkheden volkomen bewust is. Van invloed op het be sluit, dat straks genomen zal moeten wor den, is dan ook niets te bemerken. Finland zal zelf moeten beslissen. KORT NIEUWS. Krachtens een verordening zuilen voor het einde van April 434 banken en filialen van banken in Japan worden gesloten. Amerikanen op Admiraliteits- ellanden? Omtrent de van vijandelijke zijde ge melde berichten, dat Amerikaansche troe pen op de Admiraliteits-eilanden geland zouden zij en daar reeds een vliegveld bezet zouden hebben, heeft de woordvoerder van de Japansche regeering verklaard, dat daar over nog geen officieele inlichtingen be schikbaar zijn. Ongetwijfeld zal van be voegde Japansche militaire zijde te zijner tijd hierover een verklaring worden afge legd. Naar het Japansche hoofdkwartier be kend maakte, zijn in de maanden Januari en Februari in de Japansche wateren en andere zeegebieden elf vijandelijke onder zeebooten tot zinken gebracht. Besluiten van Spaansche kabinet. Nadat de Spaansche ministerraad verschei dene dagen had vergaderd, is een communiqué gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat aan de Cortes een wetsontwerp over de vervaar diging van brandstof en oliën uit Spaansche producten en een bouwproject, dat het stads beeld van Madrid aanzienlijk zal veranderen, zullen worden voorgelegd. Voorts worden 5000 gevangenen uit den burgeroorlog voorwaarde lijk vrijgelaten. De alluminiumproduetie wordt verklaard tot industrie van nationaal belang. Buitenlanders, die aan den vrijheidsoorlog als actieve frontstrijders hebben deelgenomen, verwerven de Spaansche nationaliteit. ZUIDWAARTS V. De Bretonsche kust steekt met vele rotsen, punten en kapen in den Oceaan en de afstand van hier naar Engeland is niet groot. Het spreekt daarom vanzelf, dat uit kijken hier de boodschap is en dat dit ge deelte van den Atlantikwal dag en nacht paraat moet zijn. Deze overweging leidt tot eenige teleur stelling, wanneer de touringcar ons des middags naar de kust heeft gebracht. Want uit de bioscope herinner je je de ontzaglijke stukken geschut, meters en meters hoog en met vuurmonden van een halve Groote Markt lang en met een draagwijdte, die den Engelschen kustbewoner tot onaangename gewaarwordingen moet stemmen. En met de verwachting, een paar van die gewel denaars te zullen aanschouwen ben je im mers hierheen gereden?.... Dat loopt op een déceptie uit. Want als we het zeedorpje zijn gepasseerd en een weinig geklauterd hebben, dan ligt daar wel de zee voor ons en we zien de rotsen, die hier en daar nog wat eilandjes vormen en wat kleine vis- schersbootjes en zelfs nog aardig wat huis jes, waar het in vredes- en zomertijd goed toeven moet zijnmaar van een verde diging zie je zegge en schrijve niet. En toch zou je in deze barre rotsenwereld die me- terlange geschutmonden gauw in het vizier moeten krijgen. Maar dan bemerkt je, dat daar, kijk, een halven meter van je af, een stukje camou flagemateriaal ligt, zooals we dat hier wel eens zien liggen over doortrekkende vracht auto's of op daken van militaire gebouwen en daaronder, onder dat netje-met-takken- en-gras ontwaar je een gaatje in de rots en een trapje, dat naar beneden voert en er grommelt daarbinnen wat en een oogen- blïk later komt er een nieuwsgierig snuit eens kijken, wat voor bezoek deze middag brengt. En dan kijk je verder en je ontwaart een stukje verder ook al zoo'n onderkomen en nog wat verder is de rots wat al te mooi verticaal.dat komt, omdat wat je eerst voor rots hebt gehouden een paar grijs ge verfde luiken blijken te zijn en achter goed gesloten luiken pleegt gemeenlijk wel wat te zittenen nu is de rest duidelijk: onder de barre verlatenheid van de Fran- sche rotsenkust heeft de waakzaamheid zioh verblijven hoeveel? ik weet het niet uitgegraven, uitgehold en in dat systeem van bunkers hier en daar en overal heeft de kustverdediging zich ingekapseld en be strijkt met haar wapens iederen vierkanten meter van deze op het oog gansch verlaten woestenij. Zóó lag de Fransche kust er bij. Allicht is het elders anders. Hier konden we leeren, wat camouflage is, hier zagen we, hoe onder de schijnbare onschuld van een vrijwel on gerepte natuur, waar je je wel met een mooi boek in het zonnetje zou willen uit strekken, het geweld verborgen, het geweld, dat loert uit onvermoede spleten en onbe merkte terreinplooien. Maar een uurtje later ben je alweer wij zer geworden. Want hier zijn we ergens, waar men er nog maar een onderkomen bij bouwt. En waar het straks weer eenzaam en verlaten zal zijn, als zooeven in dat kustgebied, spelen nu een paar honderd werklui stevig poot-an. Vele kubieke me ters rots dienen te worden verzet. Hier zal het geschut komen, daar ligt het toekomstig verblijf der manschappen, daartusschen loopen de verbindingsgangendat is nu nog maar schetsmatig aangegeven, maar een meter of drie hakken de kerels toch al onder den beganen grond en de kipkarretjes Machtige verdedigingswerken door de O.T. gebouwd, beschutten Europa voor een invasie. Foto O.T. Kriegsberichter Renger Patzsch rijden reeds en de betonmolens staan al klaar. Als ge dit leest is het alweer eenige weken verder en ik gis, dat dan de zaak al wel haar beslag zal hebben gekregen: het geschut op zijn plaats, de mannen in de bunkers, de onderkomens solide onder het beton en het geheel weer één met de om geving. En zoo hebben langs de Atlantische kust mensch en natuur samengewerkt tot een bouwwerk, waarin vernuft en oerkracht een verdediging schiepen van ongekende kracht. Er is weinig, dat tot vergelijking stemt tusschen het aspect van Nederland, speciaal Kennemerland, in oorlogstijd en de streek hier, Bretagne is dun, zeer dun bevolkt. Maar hier en daar ligt een armelijk doip als een grijs-bruine vlek in het groen van het land. Veel kleur moet ge in Januari in Bretagne niet zoeken. Niet bij de huizen, die niets karakteristieks hebben tenzij ge het feit, dat de steenen, die de grond hier oplevert, de bouwstof vormen, zoodat ge vrijwel nimmer een baksteenen woning te zien krijgt als zoodanig wilt aanmerken en niet bij de menschen. Het kleurige Bre tonsche costuum wordt alleen nog maar bij bijzondere gelegenheden gedragen, maai' raakt overigens meer en meer in onbruik. In ieder geval heb ik geen Bretonsche klee- dij gezien dan die welke de poppen dra gen, die je in kustplaatsen met voormalig' vreemdelingenvei-keer voor dure prijzen koopen kunt. Alleen het groen der velden en de reeds in Januari felgele brem verleent aan het landschap iets aantrekkelijks. Maar als je dat uren en uren lang ziet gaat het ook al vervelen en verlang je naar wat ruigte van bosch of andere afwisseling. Die het landschap hier niet vertoont. Men heeft hier de ruimte en dat ken merkt het verschil met Nederland, waar de dichtheid van bevolking een situatie ge schapen heeft, waarop de oorlogstoestand vrijwel overal zijn stempel gedrukt heeft. Hier, aan de Noordzeekust wordt men ieder oogenblik aan den oorlog herinnerd. In Bretagne kan men uren en uren dwalen, zonder dat men iets bemerkt van bewape ning en wat daarmede samenhangt. En zoo was er dien middag weinig te no- teeren, toen we een langen tocht door Bre tagne maakten en tegen den avond de baai Ivan St. Malo overvoeren alvorens we voet aan wal zetten bij het standbeeld van Surcouf.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1