Haarlemsche Courant .129 Amerikaansche vliegtuigen boven Noord-Duitschland neergeschoten. Luchtterreur te Rome eischt 600 slachtoffers. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Tenminste 100 bommenwerpers (1000 man personeel vernietigd. Waarschijnlijk een kwart der aanvallende toestellen verloren gegaan. Concentrische aanval op Berlijn mislukt. Toenemende strijd bij Sjeptowka. Groote vernielingen bij jongste bombardement. Italiaansche oorlogsschepen voor de Sovjet-Unie Jaargang' No. 56 x Bantaxi Groote Houtstraat 9». T*I. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Btkuloer, Soendapleln VI. Tel. 12234 Hoofdredacteur: F. C. Detks Dinsdag 7 Maart 1944 Verschynt dageiyics, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker#: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 55» IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedryven Damiate, Haarlem K I29T Uit de jongste mededeelingen van de steunpunten der Duitsche luchtverdediging blijkt, dat het resultaat van den Maandag plaats gehad hebbenden luchtslag boven Noord-Duitschland, in verband met de mis lukte poging van de Amerikanen om een geconcentreerden aanval op Berlijn te on dernemen, van uur tot uur tot een der grootste successen van de Duitsche jagers en de luchtafweer uitgroeit. Gisteravond om 22.30 uur stond de ver nietiging van 129 vijandelijke vliegtuigen vast, waaronder meer dan 100 viermotorige bommenwerpers. De Amerikanen verloren dus ver boven de duizend man aan vliegend personeel. Op grond van voorzichtige ramingen kan worden vastgesteld, dat ten minste een vierde deel van de bommenwerpers, die Berlijn wilden aanvallen, door de Duitsche jagers en torpedovliegtuigen alsmede door de luchtdoelartillerie is neergeschoten. Hierin zijn aiet begrepen de z.g. stille ver liezen van den vijand, die van Duitsche zijde niet kunnen worden waargenomen, doch die als gevolg van zulk een geweldigen luchtslag niet kunnen uitblijven. Van militaire zijde wordt voorts nog de interessante opmerking gemaakt, dat bij dezen aanval op Berlijn ook de duidelijke overmacht van de Duitsche jacht formaties in den strijd met de ter bescherming van den flank der bommenwerpers opgestelde vijandelijke jagers tot uiting is gekomen. De verliezen van de eskaders Duitsche jacht- en torpedovliegtuigen in dezen luchtslag van 6 Maart zijn ongewoon gering. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In den Zuidelijken sector van het Ooste lijk front zette de vijand zijn vruchtelooze aanvallen ten Zuiden van Kriwoi Rog voort Het zwaartepunt van de doorbraakaanval- len der Sovjets ligt thans in den sector van Swenigorodka, waar de Sovjets Zon dag met sterke infanterie- en pantserstrijd krachten tot den aanval overgingen, in het bijzonder in het gebied ten Zuiden van Sjepetovka, waar de afweerslag met de verder vooruitdringende bolsjewistische strijdkrachten in hevigheid toenam. In beide sectoren staan onze troepen in zware afweergevechten. De vijand verloor daar 69 vechtwagens. In den Zuidelijken frontsector mislukten aan den autoweg van Smolensk naar Orsja, door talrijke vechtwagens ondersteund, meer malen herhaalde aanvallen onder zware, bloe dige verliezen voor den vijand. Ten Z.O. van Witebsk behaalden onze grena diers, krachtig gesteund door „tijgers", storm- artillerie, pantserjagers en luchtdoelartillerie, opnieuw een volledig afweersueces tegen de ook gisteren voortgezette doorbraakpogingen der Sovjets. Ook ten N. van Pleskau en bij Narwa wer den herhaalde vijandelijke aanvallen in ver bitterde gevechten afgeslagen. Eenige pene traties konden in succesrijke tegenaanvallen worden opgeruimd of beperkt. Bij de afweergevechten in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front hebben zich de 46e infanteriedivisie uit Franken- en Sudeten land onder leiding van luit.-generaal Röpke en de 23e pantserdivisie uit de Ostmark en Baden, onder leiding van gen.majoor Kra- ber bijzonder onderscheiden. In Italië kwam het tot geen gevechtshande lingen van beteekenis. Vijandelijke torpedo- vliegtuigen boorden in den nacht van 5 op 6 Maart ten N. van Borkum het in. éen Duitsch convooi varende Zweedsche s.s. Diana in den grond. Door de beschermingsstrijdkrachten van dit convooi en het boord-afweergeschut werd 2 van de 3 aanvallende vliegtuigen neer geschoten. Bij de afweer van vijandelijke luchtaanval len op Duitsche steunpunten in de bezette Westelijke gebieden, werden Zondag 8 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 3 bommenwer pers neergeschoten. Eenige vijandelijke storingsvliegtuigen wier pen Zondagnacht bommen in 't West-Duitsche gebied. Geallieerde verliezen ter zee in dit jaar. Hoe systematisch het Duitsche duikboot wapen en ook het luchtwapen optreden in den strijd tegen de vijandelijke scheepvaart, biijkt uit de thans bekend geworden cijfers over Januari en Februari. In dien tijd zijn niet min der dan 137 oorlogsbodems en koopvaarders der Engelschen en Amerikanen door de beide Duitsche wapens tot zinken gebracht, waarbij alleen al 43 torpedojagers, die rond 31 vor men van de tot zinken gebrachte vijandelijke schepen. Hieruit concludeert men in Duitsche militaire kringen, dat sedert de herfst van 1943 de vloot der vijandelijke torpedojagers percentsgewijs aan het hoofd staat van de ver- lieslijst. Lichtingen in Zweden opgeroepen De Zweedsche defensiestaf deelt mede, dat in den loop van April een aantal locale for maties voor den duur van drie weken zullen worden opgeroepen. Slechts zij, die in den land- en boschbouw werkzaam zijn, kunnen uitstel verkrijgen. Eenige Duitsche „Schwimmwagen", wel ker geniale constructie het mogelijk maakt, dat zij zich zoowel op het land als te water even snel kunnen voortbe wegen, tijdens een verkenningstocht, waarbij vastgesteld moet worden in hoe verre het terrein in de nabijheid van het Nettuno-front, dat zeer moerassig is, voor zware pantserwagens begaanbaar is. PK Engel/O/H P. c. Hoewel de definitieve verlieslijst nog niet is opgemaakt, heeft men thaiys te Rome reeds 600 dootlen. die als slacht offer van het luchtbombardement vielen, geteld. Uit een schuilkelder, die een voltreffer kreeg, haalde men 250 dooden tevoorschijn. Het aantal dakloozen wordt geschat op tien duizend. Paus Pius XII is door den luchtaanval op Rome zoo diep getroffen, dat hij de plech tige mis ter gelegenheid van den vijfden verjaardag zijner kroning, die op 12 Maart gehouden zou worden, heeft, afgelast. Bij den jongsten aanval op Rome heeft ook de kerk „San Benedetto" ernstige scha de geleden. Hier en daar rijzen nog slechts geblakerde muren omhoog. De schilderijen van de kruisbooggangen benevens een beeld zoowel als het wonderlijk schoone Madonna beeld van het oratorium zijn echter behou den gebleven. Vijftig graven van het beroemde kerkhof voor buitenlanders te Rome zijn verwoest. Volgens S. P. T. ter beschikking staande berichten heeft ook het graf van den En gelschen dichter John Keats zware schade geleden. Ook werd een heele rij van Fran- sche, Engelsche, Amerikaansche en Russi sche graven vernield. Het graf van William Shelley, den zoon van den Britschen dichter, bleef als door een wonder gespaard. Luchtaanval op St. Quentin St. Quentin, waar zich geen militaire doelen bevinden, heeft op de arbeiderswoningen van twee der meest bevolkte wijken een bommen regen zien neerkomen die van 4 of 5000 meter hoogte lukraak op de stad werd uitgeworpen. Er zijn tot dusver 85 dooden en meer dan 100 gekwetsten en men haalt nog steeds nieu we lijken onder de puinhoopen der drie hon derd huizen, die onder de bommen, ingestort zijn, te voorschijn. ÜORT NIEUWS Een aantal nieuwe onderzeeërs van de fascistisch-republikeinsche marine heeft een Middellandsche zee-haven verlaten, om den strijd aan te binden onder bevel van bekende Italiaansche duikboot-comman danten. De matrozen werden op Duische duikbooten opgeleid. De Britsche admiraliteit heeft mede gedeeld, dat de 1500 ton metende Britsche torpedojager „Inglefield" verloren is ge gaan. In een ziekenhuis in een der buiten wijken van Londen is een reeks patiënten, lijdende aan pokken, opgenomen. De ziek te zou van overzee zijn binnengebracht. In Fez zijn verschillende hoogescho- len gesloten in verband met de stijgende onrust der Arabische elementen. De 87-jarige nestor van het Duitsche tooneel Ramseyer, viert 10 Maart in het volledig bezit van zijn lichamelijke en gees telijke vermogens zijn 70-jarig tooneel- jubileum. Op een verknoping op een kasteel in Zweden bevond zich een schilderij in zeer slechten toestand. Na onderzoekingen is men tot de slotsom gekomen, dat dit kunstwerk van de hand van Tintoretto is. Onder de Italiaansche professoren, die wegens verraad zijn ontslagen, bevinden zich Dino Grandi en de laatste fascistische minister van onderwijs, Bottai. KORT NIEUWS Strijdt mee in onzer dagen strijd Maar met Uw leven; wandel werk. Oh, zeg niet wat Uw mond belijdt, Oh, zeg niet van wat naam oj kerk Maar toon van welke geest ge zijt. DE GENESTET. NEDERLANDERS, In bovenstaand Oud-Nederland,seh gedicht van den Volks dichter „De Genestet" staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welke geest ge zijt" Welnu dan, toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden, Michiel Adr. de Ruyter, voortleeft in alle rijen van het Nederlandsche volk. Blijft niet hangen achter moeders pappot, maar zet U in voor de toekomst van Uw volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor Europa! Meldt U als Vrij williger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannaihme- stelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24 Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, den Haag, Korte Vijver berg 5, Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Langestraat 56, Groningen: Heerestraat 46, Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door allen Hafen- en Orts- koir.mandanturen in Nederland. Nu de demo cratische afge vaardigde Thomas te Washington is overleden, be schikken de de mocraten nog slechts over een meerderheid van zes stemmen in het Amerikaan sche Huis van Afgevaardigden. De Noordzijde van het Parthe non op 'den Acro polis te Athene wordt door een kwaadaardige korstmos geteis terd, dat aan het marmer mate- rieele en aesthe- tische schade be rokkend heeft. Vooral het funda ment is aangetast. Het Grieksche ministerie van eeredienst heeft alle maatregelen getroffen om het korstmos te ver wijderen en de schade te herstel len. Het Zweedsche stoomschip Sva- nen is in het zee gebied Noordelijk van Höganas op een mijn geloopen en gezonken. De uit 16 koppen be staande beman ning werd gered. In Paraguay zijn in verband met de algemeene staking militaire controleposten geplaatst bij be langrijke spoor en verkeerswegen Alle bedrijven van algemeen be lang staan onder Badoglio dreigt met aftreden. Volgens een bericht van Reuter uit Washington heeft Rooseveld medegedeeld, dat Italiaansche oorlogsschepen naar de vloot der Sovjet Unie <n>,, zouden worden. Roosevelt verklaarde, dat de besprekin gen omtrent de overdracht van omstreeks een derde van de zich aan Geallieerde zijde bevindende Italiaansche vloot aan de Sov jet Unie bijna afgeloopen zijn. Naar Roo seveld nog mededeelde, zullen eenige van deze schepen Italiaansche, andere Gealli eerde bemanningen krijgen. Men is in de Ver. Staten na de ver klaring van Roosevelt van meening, dat de Sovjet Unie twee moderne Ita liaansche slagschepen, drie of vier kruisers, negen tot 12 torpedojagers en 6 of 8 duikbooten zal krijgen. De tot Badoglio behoorende radiozender Bari meldt dat de regeering Badoglio „pas via radio en pers" van het plan van Roose velt kennis gekregen heeft. Badoglio heeft den Geallieerden ver tegenwoordiger dringend verzocht om bij zonderheden betreffende Roosevelts verkla ring. In het officieele communiqué der re- geering-Badoglio wordt gezegd, dat Badog lio „zich het recht heeft voorbehouden zijn standpunt dienaangaande te bepalen". Een lid van de regeering-Badoglio heeft verklaard, dat Badoglio met zijn kabinet zal aftreden, wanneer deze uitlevering niet aannemelijk wordt gemaakt. Bij den huidigen stand van zaken kan het kabinet niet in functie blijven. Badoglio verwacht heden uitvoerige inlichtingen over het lot van de vloot, waarna hij over het eventueele aftreden zal beraadslagen. Verrasing te Londen en Algiers. Te Londen toont men eenige verrassing over Roosevelts mededeeling, dat de Sowjets ook hun deel zullen krijgen van de in beslag genomen Italiaansche vloot. Volgens de Zwit- sersche correspondent van de Tat had men er min of meer op gerekend, dat de Italiaan sche oorlogsschepen de Geallieerde Middel landsche Zee-vloot zouden komen versterken. Ook te Algiers had men er op gerekend, dat een groot deel der Italiaansche oorlogsbodems aangewezen zou worden om het begin te vor men van een nieuwe kern der Fransche ma rine. Dat nu echter de Fransche handelssche pen, die in beslag genomen waren door de Geallieerden, zijn vrijgegeven, vindt men in. Algiers maar een schrale troost. regeeringstoezicn. I BUITENLAND. Orkaan boven Canada. De Daily Telegraph meldt uit Ottawa, dat in de afgeloopen week groote deelen van Ca nada door een orkaan zijn geteisterd. Vooral de Oostelijke kuststreken hebben geleden. Het verkeer is gedesorganiseerd. De telefoonver bindingen en de electriciteitsvoorziening zijn gestoord. Ook de scheepvaart werd getroffen. Vele kleine landelijke gemeenten zijn van de buitenwereld afgesneden. Pueheu voor de rechtbank Zaterdag is het proces begonnen tegen Pierre Pueheu, de Fransche minister van bin- nenlandsche zaken. De ex-generaal Pierre Weiss fungeerde als regeeringscommissaris. Tijdens de ondervraging heeft Pueheu zich energiek verdedigd en aan het eventueele von nis alle juridische waarde ontzegd „Ik wil slechts rekenschap geven aan het Fransche volk". Tijdens de tweede zitting van het proces heeft hij medegedeeld, dat hij zich in 1912 naar Lyon heeft begeven om generaal Giraud te ontmoeten. Deze laatste overwoog toen reeds de mogelijkheid om naar de dissidenten over te loopen, wat hij aan Pueheu mede deelde. Na de Anglo-Amerikaansche ontscheping in Noord-Afrika, toen ik me te Madrid had te ruggetrokken, heeft Giraud mij uitgenoodigd om mij naar Noord-Afrika te begeven, zoo verklaarde Pueheu. Giraud, die uitgenoodigd was om als getuige op te treden, is niet op de zitting verschenen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1