Haarlemsche Courant Wederom meer dan 80 bommenwerpers boven Duitschland neergeschoten. Nieuwsblad voor Noord-Holland Verbitterde strijd op zwaartepunten aan het Oostfront. Nationale .betooging te Tokio. „Compromis staat gelijk met capitulatie". Sovjets gaan te Malta Ital. oorlogsschepen overnemen. Groote belangstelling van Turkije voor de kwestie. 269e Jaargang' No. 58 Bureaux: Groote Houtstraat as. Tel. Advert. 1*734, Redactie l*M* Poetgiro 174*5* Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 3T. Tel. 1SÏS« Hoofdredacteur: F. C. Berks Donderdag 9 Maart 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^ Z. B. Spaarne 12. Tel. illft Kantoor IJmuiüen: Rembrandtlaaa Si, IJmuiden-Oost Ui tg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem k im Nieuwe Amerikaansche luchtaanval overdag op Berlijn mislukt. Misleidingstactiek der Amerikanen faalde. Op den terugweg luchtslag boven het Dsselmeer. Honderden Duitsche jagers in de lucht. De formaties Amerikaansche bommen werpers, die omstreeks het middaguur op 8 Maart met krachtige bescherming van Jagers van het Noordwesten uit over de grenzen van het Duitsche rijk gevlogen waren, werden door de Duitsche luchtver-^ dedigingsstrijdkrachten ononderbroken aan gevallen èn waren reeds in talrijke klei nere groepen .versplinterd, alvorens af zonderlijke vliegende toestellen hun doel, Berlijn, konden bereiken. Hun poging een geconcentreerden terreur- aanval op Berlijn te ondernemen, mislukte volkomen. Omtrent den tweeden luchtslag van Ber lijn verneemt het D.N.B. dat tot op dit oogenblik reeds de vernietiging van meer dan tachtig viermotorige bommenwerpers bevestigd is. De formaties Amerikaansche, bommenwer pers, die voor den aanval gebruikt werden, trachtten door herhaaldelijk wijziging van hun naderingsroute tot op het. laatste oogenblik den indruk te wekken, dat ditmaal de Rijkshoofd stad niet het doel van haar aanval was. Zij meenden door "ver naar het Zuidoosten uit te halen de Duitsche luchtverdedigingsstrijdkrach ten te kunnen misleiden. Deze poging is vol komen mislukt. De vijandelijke formaties wer den door de van alle kanten aanvallende Duit sche jagers en jachtkruisers letterlijk in het geconcentreerde vuur van de luchtdoelartil lerie gedreven. De vijandelijke terreurvliegers konden hun bommen slechts zonder richten uitwerpen. Nieuwe oorlogsmaatregelen in Japan. Het verbond van Japansche journalisten, de bond van uitgevers en het persbureau Domei hebben tezamen met de vijf belangrijkste dag bladen van Tokio een groote nationale betoo- ging gehouden, waarin toonaangevende man nen van de pers, onder wie de 84-jarige Tohoetomi, het woord namen. Aan het slot van de vergadering werd de volgende reso lutie aangenomen, die heden door de geheele pers groot opgemaakt werd afgedrukt: „Het Japansche volk is vervuld van den geest der Keizerlijke oorlogsproclamatie van 8 Maart 1941. Het belooft productie stijging van de oorlogsindustrie des lands, ten einde de oorlogvoering met succes en doeltreffend te ondersteunen. De oorlog van groot Oost Azië is een strijd ter be scherming van het nationale bestaan van het land en ter vervulling van zijn staats idee. Eén compromis in dezen oorlog zou met capitulatie gelijk staan. Er bestaat derhalve geen andere weg dan de vijan den Amerika en Engeland te vernietigen. Het Japansche volk belooft plechtig, om voor het behalen van deze overwinning alle moeilijkheden te overwinnen en el- ken toestand van nood te verduren en tot de eindoverwinning te vechten". Op grond van een door de regeering geno men besluit zal de stelselmatige opslag van belangrijke levensmiddelen en textielgoederen in geheel Japan uitgebreid worden, opdat men op alle mogelijkheden voorbereid is. Dit geldt vooral voor stedelijke districten, omdat men de talrijke bevolking b.v. in geval van luchtaanvallen onmiddellijk van al het noo- dige wil kunnen voorzien. Geheel Japan moet een groot oorlogsarsenaal worden, aldus de vice-minister van welvaart, Takebayasji in een toelichting op het besluit der regeering om meer vrouwen in de oorlogsindustrie te werk te stellen. De regeering zal daarbij, naar hij zeide. in de eerste plaats gebruik maken van het z.g. vrijwillige vrouwencorps, waar van in alle deeïen des lands reeds formaties zijn opgericht. In Tokio alleen zullen thans nog 60.000 meisjes in de oorlogsindustrie voor al in vliegtuigfabrieken, tewerk worden ge steld. Zij zullen in de eerste plaats werk ver richten, dat niet.beslist door mannen moet worden gedaan Vooreerst zullen zij voor den tijd van één jaar worden aangesteld. In den geheimen staatsraad heeft de minister zonder portefeuille Foedzjiwara een uitvoerig verslag over de oorlogsproductie uitgebracht. Foedzji- wara,, die als een der grootste economische leiders wordt beschouwd heeft de laatste maanden verschillende economische centra, vooral vliegtuigfabriken bezocht. De Amerikaansche piloten hebben o.a. ook een in het Noorden van Berlijn liggen de landelijke gemeente geheel met bommen bestookt. Er bevinden zich daar geen mili taire of voor de oorlogseconomie belang- lijke doelen. Ongeveer de helft van alle woonhuizen in deze plaats werden door brisant- en brandbommen vernield.' Totdusver konden meer dan honderd dooden en tweehonderd gewonden uit de puinhoopen te voorschijn gebracht worden. Alle openbare gebouwen, o.a. de kerk en het raadhuis, wer den vernietigd. Verder werden een vacantie- huis en een krijgsgevangenenkamp ernstig ge troffen. Kort na 17 uur vlogen de laatste vijande lijke bommenwerpers, hardnekkig achtervolgd door Duitsche jagers en jachtkruisers, over de Westelijke grens van het Duitsche rijk. In het gebied van het IJsselmeer kwam het nog eens tot een grooten luchtslag. De over blijfselen van de golven Amerikaansche bom menwerpers werden hier door honderden Duit sche jagers vastberaden met alle automatische wapens op een afstand van honderd meter en minder aangevallen. Eenige Duitsche jagers behaalden daarbij zelfs drie overwinningen. De luchtslag van 8 Maart heeft opnieuw de buitengewone kracht van de Duitsche luchtverdediging bewezen. Dé verliezen van den vijand aan vliegtuigen en bemanningen staan in geen verhouding tot de aangerichte schade. Het van Groot-Brittannië uit in den strijd gebrachte 8e Amerikaansche luchtleger moest op 6 en 8 Maart verliezen incasseeren, die uniek zullen blijken te zijn in de historie van den luchtoorlog. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Zuidwesten van Kriwoi Rog duren de verbitterde gevechten met de in onze linies binnengedrongen sterke vijandelijke strijdkrachten voort. Eigen formaties in fanterie en tanks hebben ten Westen van Kriwoi Rog in hevige tegenaanvallen vijan delijke gevechtsgroepen uiteengeslagen en tijdelijk verloren gegane stellingen her overd. Ten Westen van Kirowograd zijn de bolsjewisten na felle artillerievoorberei ding weer tot den aanval overgegaan. Zij werden met zware verliezen aan dood erf en gewonden teruggeslagen. In het gebied van Swenigorodka en Sjepe- towlca-Jampol zijn onze troepen nog steeds in zware wisselvallige gevechten gewikkeld. In de laatste drie dagen zijn hier 357 vijandelijke tanks vernietigd. Tusschen Berezina en Dnjepr zijn hernieuw de aanvallen van de bolsjewieken mislukt. Aan den autoweg Smolensk—Orsja zijn ook Dinsdag weer alle doorbraakpogingen van ver scheidene bolsjewistische divisies met schitte renden steun van onze slagvliegers voor onze stellingen uiteengeslagen. Duizenden dooden ligg«i voor onze linies. In het Noordelijke deel van het Oostelijk front heeft de vijand in verscheidene sectoren tevergeefs aangevallen. Bij Narwa hebben onze tegenaanvallen ondanks taaien vijande lijken tegenstand verdere vorderingen ge maakt. Bewegingen en concentraties der bols jewieken werden door artillerievuur uiteenge slagen. Bij de afweergevechten in den centralen frontsector heeft de midden-Rijnsche 197ste infanterie-divisie onder leiding van gen.-maj Wössner zich bijzonder onderscheiden. In Italië is het ook Dinsdag niet tot ge vechtshandelingen van beteekenis gekomen Batterijen vèrdragend geschut bestreden scheepsdoelen in het gebied van Nettuno en schoten een vijandelijk vrachtschip in brand. Amerikaansche vliegtuigen hebben opnieuw Rome en andere steden in midden-Italië aan. gevallen. In eenige stadsdeelen van Rome ont stond schade. Onze jagers hebben daar en aan de Zuidkust van Frankrijk 9 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Eenige vijandelijke storingsvliegtuigen heb ben Dinsdagnacht bommen geworpen op ge bieden in West-Duitschland. KORT NIEUWS. Zweden, dat wat de dichtheid van zijn telefoonnet betreft, de tweede plaats ter we reld achter de V.S. inneemt, heeft op het oogenblik een toestel op zes inwoners. Bij de Arbeidsmannen van de nieuwe lichting'. De schopexercitie. „Kijk zelf maar eens, de steel moet loodrecht staan!" C.N.F./N.AX)./Molkenboer Pax c. Strijdt mee in onzer dagen strijd. Maar met Uw leven; wandel werk, Oh, zeg niet wat Uw mond belijdt, Oh, zeg niet van wat naam of kerk Maar toon van welke geest ge zijt. DE GENESTET. NEDERLANDERS, In bovenstaand Oud-Nederlandsch gedicht van den volks dichter De Genestet staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welke geest ge zijt" Welnu dan, toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden, Michiel Adr. de Ruyter, voortleeft in alle rijen van het Nederlandsche volk. Blijft niet hangen achter moedèrs pappot, maar zet U in voor de toekomst van Uw volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor Europa! Meldt U als Vrij williger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de MarineannaJhme- stelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24 Utrecht, het SS-Ersatzkomnjando Niederlande, den Haag, Korte Vijver berg 5, Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Langestraat 56, Groningen: Heerestraat 46, Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door allen Haf en- en Orts- kommandanturen in Nederland*. KORT -NIEUWS. In Zweden wordt den laat- sten tijd weer 'n niet onbelangrijke stijging der werk loosheid waarge nomen. Einde Ja nuari telde men ruim 15.800 ge vallen van nood zakelijke steun- verleening. Het Mexicaan- sqhe O.M. heeft bevel tot arresta tie uitgevaardigd, tegen den beken den schilder Siqu- eiros, die ervan beschuldigd wordt den eenige jaren geleden op Leo Trotzki bedreven moord te hebben voorbereid. Siqu- eiros is voort vluchtig. Te Londen is of ficieel medegedeeld dat de Britsche kruiser „Sparta" verloren is gegaan Een officieel Britsch onderzoek heeft aangetoond, dat de strijdgeest der Britsche sol daten afhankelijk is van de berich ten die zij van huis krijgen. Blij ven deze uit, dan zijn de soldaten niet langer in goede conditie. Een nieuw contingent Fran- sche vrijwilligers voor het l?gioen tegen het commu nisme is uit Pa rijs vertrokken naar het Oostelijk front. De Dardanellen. Volgens geruchten, welke te Lissabon de ronde doen, zou er een accoord gesloten zijn tusschen Moskou en den Zuid-Slavïsehen bendeleider Tito, krachtens welke de golf van Cattaro aan de Sovjet-vloot als marine basis ter beschikking zou worden gesteld. (De Golf van Cattaro bevindt zich hecht in Duitsche handen. Réd.) „Binnenkort zullen wij in samenwer king» met onze bondgenooten de be scherming van het Middellandsche Zee gebied op ons nemen", aldus heeft de Sovjet-Russische ambassadeur te Al giers. Bogomelow, verklaard tijdens een maaltijd, waarbij de overdracht van Italiaansche oorlogsschepen aan de Sovjet-Unie werd bekendgemaakt. De bemanning der over te nemen sche pen is reeds onderweg. Waarschijnlijk zal de plechtige overdracht te Malta plaats vinden. Een deel der schepen zal daarna te Algiers en in andere Noord-Afvilraansche havens worden gestationneerd. Vele Sov jet-Russische diplomaten zullen bij de over neming tegenwoordig zijn. Politieke kringen in Ankara beschou wen de verklaring van Roosevelt over het afstaan van een derde deel der Ita liaansche vloot aan de Sovjet Unie uit het gezichtspunt, dat hierdoor de Turk- sche belangen na den oorlog geraakt worden. Turksche politieke kringen wijzen er op, dat de mogelijkheid eener uitbreiding van de Sovjetvioot in de Zwarte Zee Turkije rechtstreeks raakt, al is dit dan ook voor- loopig onmogelijk als gevolg van de blok keering van den toegang tot de Zwarte Zee door de Duitsche grendelpositie in de Egeische Zee. Het volledig uitvallen .van Italië als zeemogendheid in de Middelland sche Zee, zoo verklaart men, is niet met de Turksche belangen na den oorlog in over eenstemming. Turkije wenscht dit niet. Op een vraag naar de eventueel? conse quenties der uitlevering van Italiaansche oorlogsschepen aan de bolsjewieken voor de kwestie van Dardanellen en Bosporus is in de Wilhelmstrasse verklaard, dat er voor- loopig geen aanwijzingen zijn. dat dit thema door een of andere partij bij de Turken aan hangig' is gemaakt. Overigens wijst men op de volkomen ondubbelzinnige bepalingen van het verdrag van Montreux. Badoglio heeft intusschen verscheidene besprekingen met zijn ministers van marine en van binnenlandsche zaken, beneven- met graaf Sforza gehad. Roosevelts verklaringen zouden hierbij het hoofdthema hebben .uit gemaakt. Naar verluidt, zouden Londen en Wash ington. die zes maanden geleden bij de on- derteekeriing van den wapenstilstand aan Badoglio beioften inzake het lot der Ita liaansche vloot hebben gedaan, deze thans als gevolg van Sovjet-Ruslands vorderin gen, ongedaan hebben gemaakt Begint de invasie bij Sjepetowka? Generaal Dittmar aan het woord. Luitenant-generaal Dittmar heeft Dinsdag avond in zijn wekelijksche radiorede over de militaire situatie een merkwaardige visie ge openbaard over de brandende vraag van dit oogenblik: waar blijft de invasie? Volgens Dittmar is het niet uitgesloten, dat de invasie begint bijSjepetowka. Hij kwam tot deze typische veronderstelling, na er op gewezen te hebben, dat de groote krachtsinspanningen, die de bolsjewisten zich thans aan het front, bij Sjepetowka getroosten, misschien bedoeld ziin als dringende invitatie tot Engeland en Amerika om nu eens spoedig aan het tweed® front te beginnen. Luitenant-generaal Dittmar schetste den grootscheepschen aanval bij Sjepetowka dan ook als een ..bemoedigings offensief" dat wellicht tot de eerste act.e ge rekend moet worden van wat zich vervolgens op het definitieve tweede front zou moeten afspelen. Bij de beoordeeling van den militairen toe stand aan het Oostelijk front leggen militaire kringen te Berlijn een opmerkelijke kalmte en verzekerdheid aan den dag. Zij wijzen er op, dat de Duitsche leiding sedert het begin van het bolsjewistische offensief reeds de moeilijkste situaties meester is geworden, dat de manier, waarop de tegenstander zijn offen- siefgolven doet oploopert^, bekend is en dat men op grond van de daarbij opgedane er varingen overeenkomstige schikkingen kan trefen. Zonder over het hoofd te zien. dat de huidige, blijkbaar laatste wintergolf van het Sovjetoffensief nog steeds in hevigheid toe neemt, is men er te Berlijn van overtuigd, dat de voorhanden ruimte de Duitsche leiding een doelmatige verdedigingstactiek mogelijk maakt, welke den tegenstander noopt tot een slijtageslag van Narwa tot Kriwoi Rog Moskou gaat wederom een tweede front eischen. Moskou wordt opnieuw ongeduldig ter» aanzien van zijn Westelijke bondgenooten, zoo meldt de Moskousche correspondent van de Daily Herald. Voor de eerste maal sedert de besprekingen kan Teheran komen in de pers weer teleurstelling en scepsis tot uit drukking over het uitblijven van het tweede front.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1