Haarlemsche Courant Bruggehoofden der Sovjets aan de Narwa uiteengeslagen Een millioen Turken onder de wapens. Nieuwsblad voor Noord-Holland Wederom 112 vliegtuigen bij aanval op Berlijn neergeschoten Nog steeds tekort aan materiaal. 2«9é Jaafgaiig No. 39 Bureau*:: Groote Houtstraat »3. Tel. Advert. 18724, Redactie ihn Postgiro 131958 Haarlerasche Ct. Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. lteso Hoofdredacteur: F. C. nerts Vrijdag: 19 Maart 1944 Verscbüal dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1SHS Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan SM», I Jmuiden-Oost Ui%.: Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 1197 Hardnekkige tegenstand bij Swenigorodka en Sjepetowka. Doorbraakpogingen aan autoweg Smolensk-Orsja duren voort. Een penetratie bij Witebsk opgeheven. Het Duitsche weermachtberieht volgt: luidt als Terwijl bij Kertsj verscheidene Sovjet- aanvallen mislukten, rukte de vijand in het penetratiegebied ten Zuidwesten van Kriwoi Rog in zware, nog voortdurende gevechten verder op. In de wateren Noordwestelijk van de Krim w§rd een bolsjewistische torpedomotorboot door bewakingsvaartuigen der marine vernie tigd. Ten Westen van Kirowograd bleven nieuwe aanvallen van den vijand zonder re sultaat. In het gebied van Swenigorodka, ten Zuiden van Sjepetowka en ten Zuidwesten van Jam pol bieden onze troepen den op talrijke pun ten met sterke strijdkrachten aanvallenden bolsjewisten hardnekkigen tegenstand. Daar bij werden alleen al in één corpssector 42 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. Ten Westen van Kritsjef gingen de bolsje wisten met verscheidene divisies tot den aan val over. Na zuivering van plaatsfelijke pene traties werden zij met zware verliezen terug geslagen. Aan den autoweg SmolenskOrsja zette de vijand zijn doorbraakpogingen voort, die op nieuw in het afweervuur van alle wapenen voor onze stellingen ineenstortten. "Ten Zuidoosten van Witebsk leidde een eigen aanval, in weerwil van hardnekkigen tegenstand en herhaalde tegenaanvallen der bolsjewisten, tot opheffing van een penetratie uit de gevechten van de voor gaande dagen. Tusschen Newel en het meer van Pskof mislukten plaatselijke aan vallen van den vijand. Zuidwestelijk van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijandelijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche SS-brigade onder bevel van den SS-Oberführer Augsber- ger in samenwerking met Germaansche vrij willigers van een SS-pantsercorps in aanvals- gevechten, die verscheidene dagen duurden, de beide vijandelijke bruggehoofden aan de Nar wa uiteen en bracht den vijand zware ver liezen aan dooden en gewonden toe. Hernieuw de Sovjetaanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijandelijke pantserwagens waren stukge schoten. In het hooge Noorden sloegen troepen van leger en Waffen-SS aanvallen van overmach tige vijandelijke strijdkrachten af. Een lan dingspoging der bolsjewisten op het Visschers- schierciland werd verijdeld. Van de Italiaan'sche fronten wordfc^verken- nings- en stoottroepbedrijvigheid aan weers zijden gemeld. Duitsche torpedovliegtuigen hebben in de avonduren van Woensdag voor de Algerijnsche kust een vijandelijk ravitail- leeringsconvooi aangevallen. Vijf transport schepen met een gezamenlijken inhoud van 52.000 ton werden zwaar beschadigd, terwijl boven het convooi twee vijandelijke vliegtui gen werden neergeschoten. In de Egeïsche Zee sloegen bewakingsvaartuigen der marine bij het eiland Kos een van de Turksche territo riale wateren uit ondernomen aanval van drie Britsche torpedomotorbooten af en beschadig den een dier booten zoo ernstig, dat zij ver loren geacht kan worden. Bij een nieuwen aanval van formaties Ame- rikaansche bommenwerpers en jagers, in de middaguren van Woensdag op Berlijn onder nomen, leed de vijand door onze luchtverdedi gingsstrijdkrachten wederom zware verliezen. In hevige luchtgevechten en door luchtdoelge schut werden 112 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 66 viermotorige bommenwerpers, neer geschoten. Door neergeworpen bommen ontstonden in eenige deeien der stad schade en geringe ver liezen onder de bevolking. Duitsche vliegtuigen hebben Woensdagnacht doelen in Zuid-Engeland aangevallen. Op een kweekevij in Westfriesland wor den de witiofpenen, waarvan koffiestroop wordt vervaardigd, gewogen. C.N.F./Kuiper Pax c. Ziekenhuizen te Berlijn getroffen Bommen op Hannover. Bij den luchtaanval op Berlijn op 9 Maart die steeds meer een zuivere terreuraanval blijkt te zijn, hebben de formaties Ameri kaansche bommenwerpers het Rittberg-zie- kenhuis, het Hubertus-ziekenhuis .en het Hindenburg-h'ospitaal, alsmede een barak van het Roode Kruis zwaar getroffen. Be grijpelijkerwijze viel hierdoor een vrij groot aantal slachtoffers te betreuren. Daar enboven vielen de bommen in zuivere woon wijken. Op hun vlucht naar Berlijn hebben for maties Amerikaansche bommenwerpers een vrij groot aantal brisantbommen neerge worpen op woonkolonies van de stad Han nover. Dank zij de uitstekende luchtbe schermingsmaatregelen was de schade naar verhouding gering. De formaties Amerikaansche bommen werpers, die gistermiddag onder bescher ming van den dichten nevel tot in het ge bied van Berlijn zijn doorgedrongen werden op den heen- en terugwpg, vooral echter bo ven Groot-Berlijn, beschoten door batte rijen zwaar en zeer zwaar luchtdoelgeschut. Het afweervuur, dat in sommige fazen van de gevechten bijna trommelvuur werd, bracht den golven vijandelijken bommen werpers gevoelige verliezen toe. Waargeno men werd hoe verscheidene bommenwer pers fel brandend als fakkels uit den melk- achtigen nevel stortten en de volgende se conden reeds op den beganen grond te plet ter vielen. In een beschouwing over den luchtoorlog noemt de luchjvaartdeskundige van het agentschap Exchange Telegraph Berlijn een buitengewoon sterk en doeltreffend verdedigd doel". STALIN KRIIGT SCHEPEN. D. - De groote weg, die Engeland ver bindt met zijn overzeesche gebieden en zijn dominion Australië loopt door de Mid- dellandsche Zee. De beteekenis van Gi braltar, Malta en Suez kent iedere school jongen. Een Engeland, dat mettertijd de beheersching van de „imperiale levens lijn", zooals men den afstand Londen Bombay noemt en waarvan de Mie del - landsche Zee het meest kwetsbare deel vormt, met anderen zou moeten deelen zou als koloniale mogendheid ieder oogen- blik bloot staan aan de meest onaange name verrassingen. Tot het begin van dezen oorlog was Engeland dan oók in de Middellandsche Zee oppermachtig. Die tijden zijn voorbij. Grooter dan het prijs geven van allerlei steunpunten overal ter wereld het verlies, dat Engeland dezer dagen gaat lijden, zoodra een Sovjet missie op Malta zal zijn aangekomen ten einde een aantal eenheden, behocrende tot de Italiaansche vloot, die de verrader Badoglio aan de geallieerden uitleverde, in ontvangst te nemen voor Sovjet Rus land. Want daarmede zal een einde ge komen zijn aan de Britsche supprematie tusschen Gibraltar en Suez en het Britsche schip, dat zonder gevaar voor overlast Indië of Australië wil bereiken zal de oude vaart om de Kaap moeten kiezen. Moge dit de beteekenis zijn van de aan staande uitlevering van twee slagschepen, vier kruisers, twaalf torpedojagers en acht duikbooten, hoofdzaak is het niet. Hoofd zaak is," dat Churchill en Roosevelt vol komen machteloos zijn, perk te stellen aan den machtshonger van Stalin, die de voordeelen van zijn positie dermate aan het uitbuiten is, dat hij zijn aanval op West Europa, zijn greep naar den Balkan en zijn pogingen om zich langzaam maar zeker van Skandinavië meester te maken thans afwisselt met het feit van zijn on bestreden vestiging in de Middellandsche Zee. Het zijn geen halve maatregelen, die hij heeft gevorderd. Sovjet Rusland zal eer lang een vloot in het mediterrane bekken hebben, die hem tot krachtige onder nemingen in staat stelt. Aangezien een vloot een havenplaats behoeft heeft Sta lin, naar een bericht van Italiaansche zijde meldt, aan Roosevelt voorgesteld, hem de voormalige Joegoslavische haven Cattaro over te doen, waarmede hij dus en passant de Adriatische Zee beheerscht. Die twee slagschepen en wat er bij hoort en die eene ooriogshaven vormen natuurlijk een begin. Die vloot zal, alshet van Stalin afhangt, grooter worden en die eene vloot- Rechts en links van den straatweg van Aprilia. Terwijl de groote en kleinere troepen krijgsgevangenen zich tot lange colonnes vereenigen, rijden Duitsche pantserwagens en Sturmgeschütze voorbij, in de richting van het front. PK Vack/Transo/Europr. P. c. KORT NIEUWE De malaria-epi demie in. het Nijldal is nu ook op den Boeitea overgesla gen, V9«ar de ziekte vooral woedt in de hoofdstad Chartoem zoodat men zelfs een gedeeltelijke evacuatie van de stad overweegt. De commandant ran een afdeeling Amerikaansche luchtstrijdkrachten in de Middelland sche Zee brigade generaal Graves wordt sinds 8 Fe bruari vermist. Hij S de zesde Ameri kaansche generaal, die in Italië vermist wordt. basis zal met een aantal niettwe steun punten uitgebreid worden en in Gibraltar zal Russisch vlagvertoon plaats hebben. Wat mag Stalin bewogen hebben tot zijn eisch aan Churchill en Roosevelt om een Middellandsehe-Zeevloot? Versterking van zijn zeestrij'Qkrachten in de Zwarte Zee? Dan moet hij onverbiddelijk door de Turk sche wateren, hetgeen hem even onverbid-, delijk een oorlog met Turkije zou bezorgen. Evenmin kan hij er een uitbreiding van de Sovjetvloot in de Oostzee mee btoogen, aangezien de nieuwe aanwinst nimmer on beschadigd door de Deensche wateren zou kunnen passeeren. Er blijft maar één ver onderstelling over, die trouwens door het verlangen naar Cattaro gesteund wordt: Stalin vraagt medezeggenschap over de Middellandsche Zee. En daaru't blijkt eens te meer, dat Engeland noch Amerika in het tegenwoordig stadium vah den oorlog in staat zijn, zich het bolsjewisme van het lijf te houden, dat straks van Petsamo tot Suez zijn wil zal trachten door te voeren. En wat Moskou wil behoeft geen toelichting. Het is al zoo dikwijls gezegd: Moskou is niet de boa: genoot van Amerika en nog veel minder van Engeland, het is hun ri vaal, hun meedoogenlooze tegenspeler, en het tragische voor de Angelsaksische ver bondenen is, dat zij zich van Stalin's bij- Stand hebben verzekerd in de vrome ver wachting, hem te kunnen hanteeren als instrument ter bereiking van eigen impe rialistische oogmerken, doch dat de loop, dien de dingen hebben genomen, onweer legbaar uitvgijst, dat het profijt van de Angelsaksisch-Russische ceo>:+;., aan den kant van Stalin is. Door schade en schande wordt .men wijs. Zal men na dezen rechtstreekschen aanval op den bondgenoot, die naar het ons voor-^ komt in Moskou grooter verdoening zal wekken dan het terugwinnen van vijfhon derd kilometer verbrande aarde, inzicht verkrijgen in 'het eenvoud der dingen, dat klaar en duidelijk zegt, dat vriendschap met het bolsjewisme nooit anders dan schade kan opleveren? Het geeft te denken. dat Churchill, ook toen de geheele wereld met deze aangelegenheid op de hoogte was, een week heeft laten voorbijgaan, aleer hij de zaak, dat is: het voldongen feit, in het Lagerhuis bracht. Naar den eisch der demo cratie is er daar een beetje over gemöpoend, doch iedere afgevaardigde wist. dn ieder protest de kracht van zin- en krachteloos betoog had, waarover men zich in het Kremlin vermoedelijk niet eens boos zal maken. Niettemin zai het voor de geschie denis een zitting van historische beteekenis zijn, waarin Churchill aan het En» ische volk moest mededeelen, dat Brittarmn niet langer de-golven van de Midfella^ '-che Zee beheerscht. Stalin heeft weder- een weergaloos diplomatiek en strategist ac ces behaald. Het bedenkelijke is, dat S tin's successen altijd verlies beteekenen voor vrede, welvaart en cultuur, om 't c i of het gaat om Duitschland dan wel om 'nge- 'land en Amerika. Als door de komst van de Russische vloot in de Midtellandsche Zee dit inzicht veld wint zou het kunnen zijn, dat het nuchter verstand het in het einde tóch nog winnen zou van de verdwazing. En hoe zal men in Italië gestemd zijn, als straks die slagschepen en die kruisers uit varen onder Sovjetvlag en ten deel vallen aan een natie, die de laatste vijfentwintig jaar geen ander doel kende dan den onder gang van de Latijnsche beschaving? Maar, '.t is Waar, Victor Emanuel en Stalin zijn immers neven! Duitsche instructeurs vormden het Turksche leger. De Engelschen zorgden voor de luchtmacht. Duitsche tijgertanks naast moderne Engelsche jachtvliegtuigen. /-* Volgens den correspondent van Reuter te Cairo zou de mislukking van de Britsche missie in Turkije te wijten zijn aan de on wrikbare politieke houding van zekere Turksche kringen. Deze zouden formeel ge weigerd hebben luchtvaart steunpunten aan Groot-Brittannië af te staan en anderzijds een zoo groote hoeveelheid oorlogsmateriaal hebben gevraagd, dat de levering langen tijd zou in beslag nemen. Naar men meent hebben de luchtvaart- kwestie.q op den voorgrond gestaan van de besprekingen. Een speciale verslaggever van SPT, die het Duitsche front verlaten heeft om een bezoek te brengen aan Turkije, schrijft hoe ook in dit land de eerste indruk zich on middellijk met de gedachte aan oorlog ver bindt. In Turkije staat een millioen man on der de wapenen, verdeeld over vijftig divisies. Het moderne Turksche leger is door Duitsche instructeurs gevormd. De oorlogsverslaggever werd door gene raal Ronde, den Duitschen militairen atta ché, in diens wbning rondgeleid. Zij was als een museum ingericht en gaf een over zicht van de vorming van het Turksche land leger in de laatste anderhalve eeuw. Men ziet er o.m. het portret van Von Papen, die na zijn terugkeer uit de V. S. chef van den generalen staf van het vierde Turksche le ger werd. Terwijl de Duitschei's zoodoende hun stempel drukten op de geschiedenis van het moderne Turkije, worden de Engelschen de instructeurs van het Turksche lucht- wapen. De Turksche soldaat maakt in zijn schapenwollen uniform een goeden in druk. Hij is echter naar Duitsche maat staf gemeten onvolledig uitgerust. Wel iswaar beschikt een pantserregiment, dat bij Ankara gelegerd is, over Duit sche „tijgers", weliswaar kan het lucht- wapen op moderne EngelSbhe jagers wijzen, maar de Turken verbergen niet, dat er niet genoeg oorlogsmateriaal voor een millioen soldaten voorhan den is. In dit verband is men in Turkije niet aan genaam getroffen, nu de Engelschen in weerwil van hun beloften de levering van oorlogsmateriaal hebben gestaakt. Bizerla en Mers el Kebir Sovjet-steunpunten? De beslissing inzake de Italiaansche vloot heeft te Londenaeen zekere ontstemming te weeggebracht. Londen heeft inderdaad het toenemen van de vlootmacht van een land, het moge dan ook een bevriend land zijn, steeds met leede oogen aangezien. Het werd be schouwd als een beleediging voor de Britschei admiraliteit. Moskou zou voor deze gewezen Italiaansche schepen een bestendige basis heb ben gevraagd, welke Frankrijk zou moéten af staan. Onder deze steunpunten, welke in het bezit van Sovjet-Rusland zouden overgaan on dus voorposten zouden worden van het impe rialisme der Sovjets, noemt men Bizerta en Mers el Kebir. Doodstraf tegen Puchcu geëischt Naar de Britsche berichtendienst uit Algiers meldt, heeft de openbare aanklager, generaal Weiss, in het proces tegen den voormaligen Franschen minister van binnenlandsche zaken Pucheu, de doodstraf geëischt Groote mijnstakingen in Engeland De mijnwerkersstaking in Zuid-Wales heeft zich tot Schotland uitgebreid; 7000 mijnwer kers van 9 Schots'che mijnen hebben eveneens het werk neergelegd. Ook hier is een loonge- schil oorzaak van de staking. De staking in de kolenmijnen van Wales heeft intusschen nog grooter afmetingen aan genomen. In 165 mijnen ligt het werk stil en 85.000 tot 90.000 van de 100.000 arbeiders zijn in staking. De oproep tot hervatting van het werk heeft weinig weerklank gevonden. Het verlies aan steenkool wordt door den leider van de mijnwerkers geraamd op 500.000 ton per week. KORT NIEUWS. Naar de Daily Sketch meedeelt, zou ex- koning Carol van Roemenië, die zich met mevrouw Lupescu in Mexico ophoudt, aan de Argentijnsche regeering om een verblijfsver gunning voor den duur van zes maanden; heb ben verzocht. Volgens de Daily Sketch zou Carol van plan zijn, een. deel van zijn fondsen naar Argentinië over te brengen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1