Haarlemsche Courant Af weerslag in het Oosten neemt in hevigheid toe. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemër Editie Sovjetaanval tusschen Dnjepr en Berezina mislukt. Meldt U voor de Waffën SS. 389e Jaargang No. 68 X X Bureaux; Groote Houtstraat M. Tel. Advert. 10724, Redactie IDOOO Postgiro 134958 Haarlemscbe Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12830 Hoofdredacteur: F. C. Berks Zaterdag 11 Maart 1944 Verschijnt aageiyKS, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: 55. B. Spaanm 12. Tel. 12711 Kantoor IJraultlen: KembranrlUa^n 55, IJmuiden-Oost Ultg,: Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 1297 Bolsjewisten op verscheiden punten in den sector Kriwoi - Rog teruggeworpen; op andere plaatsen eenig terrein prijs gegeven. Oeman ontruimd. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Een duikbootjager heeft op de Zwarte Zee een Sovjet-duikboot vernietigd. In het gebied tep Zuidwesten van Kriwoi Rog hield de sterke vijandelijke druk aan. In energieke tegenaanvallen werden de bols- jewlstisten op verscheidene .punten terug geworpen, daarbij werden vrij sterke Sovjet-gevechtsgroepen vernietigd of .uit eengeslagen. In de sectoren ten Westen van Kirowograd, ten Zuidwesten van Swenigorodka, ten Zuiden van Sjepetowka en ten Zuidwésten van Jam pol nam de afweerslag in hevigheid toe. Ter wijl de mei overmachtige strijdkrachten on dernomen vijandelijke aanvallen op talrijke plaatsen faalden, konden de bolsjewisten in enkele sectoren terrein winnen. In den loop van zware gevechten werd de stad Oeman opgegeven. Een-en-negentig vijandelijke pant serwagens veerden Donderdag in deze gevecht* gebieden vernietigd. In den centralen sector kwam het slechts tot gevechtshandelingen van plaatselijke beteeke- nis. Aan het front tusschen NowoSokolniki en het meer van Pskof mislukten vrij krach tige, door pantserwagens en slagvliegtuigen' ondersteunde, vijandelijke aanvallen in hevige gevechten, nadat 29 vijandelijke pantserwagens waren stukgeschoten. Plaatselijke penetraties werden door onmiddellijke tegenaanvallen op geheven of afgegrendeld. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Golf van Narwa vijf Sovjet-bommen werpers neer; Duitsche jagers en luchtdoel geschut bij een vijandelijken nachtelijken aan val op Reval 21. Aan de Italiaansche fronten werden bij le vendiger gevechtsbedrijvigheid plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen en met succes eigen stoottroepacties ondernomen.Onze verdragende artillerie plaatste bij de operaties tegen vijandelijke losplaatsen in het gebied van Anzio en Nettuno treffers op munitie- en benzine-opslagplaatsen. Hevige ontploffingen werden waargenomen. Berlijn was in de middaguren van 9 Maart wederom het doelwit van een terreuraanval der Amerikaansche luchtmacht. Door het 'krachtige afweervuur werden de aanvallende formaties verstrooid en een geconcentreerde aanval belet. Onder de bescherming van een aaneengesloten nevel- en wolkenlaag lieten zij brisant- en brandbommen vallen op verschil lende woonwijken en op de randgebieden, waardoor schade en verliezen onder de bevol king ontstonden. Bovendien liet de vijand op verscheidene plaatsen in West- en Noord- Duitschland lukraak brisant- en brandbom men vallen. Tengevolge van de buitengewoon ongunstige afweervoorwaarden werden door luchtdoelgeschut slechts negen vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Donderdagnacht lieten Britsche storingsvlieg tuigen bommen vallen op plaatsen in West- Duitschland. In de periode van 1 tot 10 Maart werden door vlootstrijdkrachten afweergeschut van koopvaardijschepen en marineluchtdoelgeschut 25 vijandelijke vliegtuigen vernield. Na hevige vuurvoorbereiding met zware wapens van allerlei aard zijn, naar het D.N.B. verneemt, in de ochtenduren van 8 Maart tusschen Dnjer en Berezina vijf Sovjet-Rus sische divisies overgegaan tot den aanval op stellingen van Duitsche grenadiers. Nadat her haalde aanvallen de vorige dagen op bloedige wijze waren ineengestort, poogde de vijand met pas aangevoerde frissche divisies opnieuw een doorbraak te forceeren. In het zwaarte punt liepen "de bolsjewieken, meermalen ter sterkte van een regiment, storm over weinig meer dan een kilometer breedte op de stellin gen der Duitsche grenadiers, die gesteund door zware wapens, den vijand zware verliezen toe brachten. Plaatselijke penetraties wérden in verbitterde gevechten op korten afstand opge ruimd en de terugtrekkende vijand in het voor terrein achtervolgd. De bolsjewisten, die zich in de herhaaldelijke aanvallen tenslotte uit putten, lieten in de omgeving van de voor naamste gevechtslinie 1150 dooden achter. De vermaarde radio- en filmzangeres Evelyn Künneke past tijdens haar bezoek aan Volendam het traditioneeie costuum aan. C.N.F./Kil Pax c. F.L.S. „X" helpt. Met afgezette motoren drijft het vliegtuig op het water. Hefc schip vaart naderbij en de bemanning bevestigt den haak. PK Kestner/St. P.c. Inflatieprijzen in Zuid Italië Te Algiers uit Zuid-Italië aankomende rei zigers verklaren, dat de hongersnood in het door de Geallieerden bezette deel van Italië dagelijks grooter wordt. Een brood kost ge middeld 200 Lire, een pond rijst 300 Lire, een pond suiker eveneens 300 Lire, een pond aard' appels 100 Lire, een pond minderwaardig vleeseh 3Ó0 Lire en een paar -schoenen 2000 Lire. Wat dit beteekent voor een Italiaan, die misschien 600 Lire per maand of zelfs nog minder verdient, kan ieder uitrekenen. Het is geen wonder, dat onder deze omstandigheden het communisme in Zuid-Italië en op Sicilië steeds meer terrein wint. Het Geallieerde mi litaire bestuur staat machteloos tegenover de communistische agitatie. De plannen met Duitschland De Times heeft over de plannen tot ver brokkeling van het Duitsche rijk kort geleden geschreven: „Uit Moskou is een bericht ontvangen over een koel, zakelijk plan tot afscheiding van Duitsche gebieden. Dé Poolsche patriotten in de Sovjet-Unie wenschen Oost-Pruisen, Pom- meren, wellicht tot aan den Oder en bovendien Opper-Silezië. Moskou heeft zijnerzijds te ver staan gegeven, dat Sovjet-Rusland eventueel aanspraak zou kunnen maken op Oost-Pruisen met inbegrip van Koningsbergen, terwijl Polen dan ten koste van Pommersche gebieden tot voorbij Stolpmünde gecompenseerd zou wor den. Londen en Washington hebben totdusver minder duidelijk omlijnde voorstellen gedaan. In beide hoofdsteden zijn plannen besproken, die met elkander in tegenspraak zijn. Zij too- nen aan, dat de Engelschsprekende bondgenoo- ten het tot nu toe niet eens zijn kunnen wor den over gemeenschappelijke voorstellen. Wel licht omdat men de definitieve Sovjet-Russi sche plannen nog niet kent.Twee hoofdgedach ten schijnen echter te overheerschen: 1. Een zeer vérgaande Geallieerde controle van ten minste 10 tot 15 jaar. 2. De afscheiding van Zuid-Duitschland en wellicht zelfs van deelen van West-Duitsch- land van den romp van het Duitsche Rijk, ten einde op die manier tegemoet te komen aan de Sovjet-Russische plannen. Op die manier zou een klein Pruisen over blijven, waarmede andere landen het gemak kelijk zouden kunnen klaarspelen." Bij het artikel is een kaart gevoegd, waarop de verbrokkeling staat aangegeven. Farrell president van Argentinië. Generaal Edelmiro Farrell heeft het pre sidentschap van Argentinië op zich geno men, aldus een officieel communiqué dat Vrijdagavond in Buenos Aires is gepubli ceerd. Epidemie onder de visschen. In de groote meren in het Noorden der Ver. Staten aan de Canadeesche grens is door onbekende oorzaak een groote epide mie onder de visschen uitgebroken. De lei der van de Amerikaansche visscherijauto- riteiten noemt dit de grootste ramp in de geschiedenis der Amerikaansche vischteelt. Deze epidemie beteekent voor de voedsel voorziening een zware slag. De neutraliteit van den lerschen Vrijstaat. De Amerikaansche minister van buiten- landsche zaken, Huil, heeft medegedeeld, dat Eire het verzoek der Vereenigde Staten de consulaire en diplomatieke vertegen woordigers van de ^pilmogendheden uit Ierland te verwijderen, van de hand heeft gewezen. De Valera heeft den gezant mede gedeeld, dat de Iersche regeering onmoge lijk kon voldoen aan het verzoek. In de Amerikaansche nota was beweerd, dat de neutraliteit van Eire ten gunste van de Spil- mogendheden en tegen de „Vereenigde Na ties" werkt. Ouden v?n dagen in het Witte Huis. Men verneemt in de Ver. Staten zeer dik wijls de kritiek, zoo meldt de correspondent Van de Daily dat Engeland en de Sovjet- Unie hun oorlogsdoelstellingen openlijk verkondigen, terwijl de Amerikaansche re geering zich beperkt tot frasen. Men vraagt zich af, of het kabinet misschen verouderqi is. Inderdaad worden de Ver. Staten gere geerd door oude lieden; de minister van oorlog Stimson is 76, Baruch 73, Huil 72. Jones en Iskes bijna 70, admiraal Leahy 63. chef van de mobilisatie 64, Roosevelt 62 jaar. Hopkins is weliswaar pas 53 jaar maar zeer ziek. Minder stroom in Frankrijk Het Fransche ministerie voov industrieels productie heeft opnieuw een aantal maat regelen genomen tot besparing van electri- schen stroom. Op grond daarvan moeten alle industrieele bedrijven, die niet beslist van belang zijn voor den oorlog de komende weken drie of vier,dagen sluiten. Café's en restau rants sluiten twee dagen, bioscopen vier dagen Parijsche veriieslijst Er is een statistiek verschenen, die een droeve taal spreekt. Het is de lijst van Parij sche verliezen tijdens dertien aanvallen van het Anglo-Amerikaansche luchtwapén. Hier volgen enkele cijfers: 1938 dooden, 3438 zwaar gewonde Fransche burgers, 54.847 dakloozen, 3831 vernielde woonhuizen, dertig miliioen francs voor schadevergoeding. Curtin naar Churchill. Naar de Britsche /berichtendienst meldt, heeft .minister-president Curtin in het Austra lische kabinet medegedeeld, dat hij zich naar Engeland zal begeven voor onderhandelingen met Churchill, die betrekking hebben op be langrijke ministeripele aangelegenheden. Weinig nieuws over Finland De Finsche parlementscommissie voor bui- tenlandsche zaken heeft haar periodieke bijeen komst gehouden. Ramsey, de minister van buitenlandsche zaken, bracht rapport uit over dan toestand op het gebied der buitenlandsche politiek. Ook gisteren hebben toonaangevende krin gen te Berlijn niets toe te voegen aan de door hen tot nu toe afgelegde verklaringen met be trekking tot de Finsche kwestie. Evenais dit eergisteren reeds het geval was, wijst men te Berlijn ook thans op de stemmen van Finsche en neutrale zijde, volgens welke de bewering, dat de Sovjet-Russische eischen aan Finland gematigd zijn, critisch beoordeeld worden. Vooral de houding van vooraanstaande Zwit- sersche bladen tegenover dit onderwerp trekt te Berlijn de aandacht. Communistische actie ten Westen van de Curzonlijn Onder de Poolsche emigranten in Hongarije wordt levendig het feit besproken, dat de Sovjets ondanks hun verklaring, dat de Curzon lijn de toekomstige grens van Polen moet vor. men, voortgaan met in Poolsche gebieden, die ver ten Westen van de Curzonlijrr liggen een communistische verzetbeweging op te bouwen. Het voornaamste contingent van deze bewe ging wordt gevormd door plaatselijke commu nistische elementen, maar de leiding berust overal bij agenten die door Moskou zijn uit gestuurd. Deze agenten probeeren de Poolsche bevolking deels door beloften, deels door drei gementen ertoe te bewegen, tobwle communis tische organisaties toe te treden die de Pool sche emigrantenregeering afwijzen en de aan sluiting bij de SovjetvUnie eischen. Vooral den iaatsten tijd zouden de bolsjewieken zich bij zonder veel moeite gegeven hebben, deze be weging uit te breiden en haar aanhangers te voorzien van wapen6 en geld. Aan Poolsche zijde is men over deze onder- paydsche actie der .Sovjets, waarover steeds weer berichten naar buiten doorlekken, zeer verontwaardigd. 1 Keuringen. Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataljoii in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- marine en de Germaan.sclie SB in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de been. en temgfeis verkrijgbaar bij de Nebensteilen der Waffen-SS Amsterdam. Dam 4, Alkmaar, Langestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen, Heerste 46, Enschedé, Hengeloschestraat 30 en het SS- Ersatzkoimnando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 15—18.0.0 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 12 Maart 9—12.00 uur Groningen Heer straat 46. 15—18.00 uur Leeuwarden, huize S.chaaf, Breed str. 13 Maart 914.00 uur Amsterdam Dam 4 14 Maart 914.00 uur Utrecht N.V.-huis, Oudegraeht 245. 15 Maart 9—14.00 uur Amersfoort Pol. Durchgangslager, Leusder weg. Uit het weermachtsbericht van 9 Maart 1944: „Ten Zuid-Westen van Narwa wonnen onze tegenaanvallen teg-en hardnekkig vijandelijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche SS-brigade onder bevel van den SS-Oberführer Augsberger in samenwerking met Germaansehe vrijwilligers van een SS- pantsercorps in aanvaïsgevechten, die ver scheidene dagen duurden, de beide vijande lijke bruggenhoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toe. Hernieuwde Sovjet- aanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijan delijke pantserwagens waren stukgeschoten. In het hoogen Noorden sloegen troepen van leger en Waffen-SS- aanvallen van overmach tige vijandelijke strijdkrachten af. Een lan dingspoging van de bolsjewisten op het Vis- schersschiereiland werd verijdeld". Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft uw daad"2 Meldt u vrijwillig voor de Waffen-SS. In lichtingen bij de SS-Ersatzkommando Nieder lande, Den» Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebensteilen: Amsterdam, Dam 4; Alk maar, Langestraat 56; Groningen. Heere straat 46: Enschedé, Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25. Ned. Arbeidsfront Waarheen gaat het met Sen Nederlandschen werker? Een groot aantal leden had gevolg gege ven aan de uitnoodiging van het Ned. Ar beidsfront te luisteren naar een voordracht van den heer G. J. Zwertbroek, die in restaurant Brinkmann sprak over ..Waar heen gaat het met den Nederlandschen werker?" De heer Zwertbroek schetste de teleur stelling en ontgoocheling in de kringen der arbeiders vpn diverse politieke richtingen over de resultaten van het werk der arbei dersorganisaties uit den tijd. die aan de op richting van het Nederlandsche Arbeids front voorafging. Hoewel het N. A. F. ge tracht heeft politiek neutraal te blijven, is het niet mogelijk gebleken hierin te volhar den, omdat de groote meerderheid, waar onder vele intellectueelen. die in het be drijfsleven een leidende vol spelen, welbe wust heeft gekozen voor het oude kapitalis tische stelsel en tegen de nieuwe socialisti sche gemeenschap, zooals deze onder Hitiers leiding wordt gevormd. De kapitalisten zijn steedq bereid het volksbelang op te offeren aan hun eigen internationale kapitaalsbe- lanaen. Zoo is ook de door Roosevelt gewil de deelneming van het Amerikaansche ka pitaal aan den tegenwoordigen oorlog tegen het nationaal-socialisme kenmerkend voor de houding van de kapitalisten, die voor de belangen van de werkers geen oog hebben. Het gaat erom, of'de bezitter van het ka pitaal dan wel de eer van den arbeid den koers zal aangeven. Sociale gerechtigheid kan niet gedijen in een systeem van kapita listische uitbuiting, doch zij moet berusten op de gemeenschaosgedachte van het ge- heele volk. De leiding gevende groep in het bedrijfsleven kan niet worden "emist, doch zij moet niet langer staan aan de zijde van het internationale kapitaal. Er ziin intus- schen reeds verscheidene bedrijfsgemeen- schappen gevormd, doch zij omvatten nog slechte een klein gedeelte van de 2.800.00Ó werkers hier te lande. Het N. A. F. omvat nog maar enkele honderdduizenden werkers en het kan zich daarom nog niet laten gel den zpoals het dat wel wenschte. De wer kers van Nederland staanvoor de keuze tusschen het liberaal-kapitalistirche stelsel van Engeland en Amerika, het staatskapita- lisme van Sovjet-Rusland, of het nationaal- socialisme van Duitschland zooals dit zich zal verwezenlijken na de vestiging der Euroneesche eenheid. Het arbeidsfront moet krachtig worden gemaakt, omdat de stem en de invloed van den Nederlandschen werker zoo sterk mo gelijk tot hun recht kunnen komen. Het N. A. F. moet worden beschouwd als; het werktuig in de handen van den Nederland schen werker voor de vestiging eener socia listische orde in het Nederlandsche volk. Wat de Nederlandsche, zoowel al? d-> Duit sche nationaal-sociali' tisehe striiderc; wil len is in wezen hetzelfde als wat de socialis ten van vroeger altiid als ideaal voor oogen hebben gehad. Vast staat voor spreker in ieder geval, dat het Sovjet-Russische stel sel. al zou het de wenschen van het Russi sche volk bevredigen, ongeschikt is .voor allen, die, zooals Nederlanders en Duit- schers, tot het germaansehe ras behooren. Tenslotte zeide de heer Zwertbroek, dat door de omstandigheden een keuze gedaan moet worden of de arbeiders voor of tegen het liberaal-kapitalistische Engeland en Amerika zijn. voor of tegen het staats-kapi- talistische bolsjewistische Rusland of voor of tegen het nationale socialisme. Deze pun ten lichtte hij uitvoerig toe. Na de pauze bestond er gelegenheid vra gen te stellen. De stem der SS. Luistert op Zondag 12 'Maart van 11.30 jbt 11.45 uur" over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 M., naar de stem der SS. Onder werp; heldengedenkdag. In aansluiting hierop wordt vSn 11.40 tot 12.00 een frontuitzending onder den titel „Voor waarts kameraden" verzorgd. In deze frontuit zending hoort men een vraaggesprek met den Kommandeur der divisie Nederland, ridder- kruisdrager SS-Oberführer Wagner. HERSTEL STEVENSKERK TE NIJMEGEN Naar vernomen wordt, zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met de herstel werkzaamheden aan de St, Stevenskerk te Nijmegen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1