Haarlemsche Courant Heldengedenkdag 1944 Verbitterde af weerslag van Tarnopol tot beneden-Dnjepr. „In de eenheid van Front en Vaderland is Duitschland onoverwinnelijk Rede van groot-admiraal Dönitz. Luchtaanvallen op Rome, Padua, Florence en Toulon. 283e Jaargang' No. G1 x x Bureaux: Groote Houtstraat SJ. Tel. Advert. 10724, Redactie 10«w Posteiro 13495» Haarlcmsclte ct. Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 13:10 Hoofdredacteur: F. c. Derkr Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Maandag: 13 Maart 1944 Verschuilt dageltyKg, behalve op Zon- en Feestdagen Drukfcerü: Z. B. Spaarne 32. Tel. I27if **Kantoor Umuiden: Rembrandtiaan 5J$, Wmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 12OT 99 De Heldengedenkdag van het vijfde oor logsjaar beheerschte Zondag de voor pagina's van de Duitsche pers. Alle bladen wijzen er op, dat de offers van d?n oorlog groot geworden zijn, doch dat met die. of fers steeds meer het inzicht gegroeid is welke ernstige groote zaken in deze beslis sende slagen op het spel staan. Groot-admiraal Dönitz, de opperbevelhebber van de Duitsche marine, heeft in een plechtige herdenking van de groot-Duitsche radio het woord gevoerd. „Voor de vijfde maal, zoo begon de groot admiraal, herdenken wij in dezen oorlog onze dooden, de gevallen helden aan alle fronten, te land, op alle zeeën en in de lucht. Wij her denken de vermoorde mannen, vrouwen en kinderen in ons vaderland, die de luchlterreur ons ontnomen heeft. Eerbiedig' buigen wij het hoofd voor hun offer en dragen wij hun ver lies met tieren rouw. Thans weet elke Duit- scher dat Duitschland sfaat in een meedoogen loozen strijd van de grootste hardheid en van den grootsten ernst. De gebeurtenissen van dezen oorlog en de brutale doelstellingen, van Duitschlands vijanden hebben het Duitsche volk getoond, waar het in dezen oorlog om gaat. Dezen oorlog hebben onze tegenstanders ons opgedwongen. In een onverbiddelijk en gewetenloos egoïsme, schijnheilig het be lang der bescherming van de Poolsche natie voorwendend, hebben zij willen verbieden, dat Duitschers zich met Duitsche broeders ver eenigen. Zonder erbarmen en onafwendbaar gaat het derhalve in dezen oorlog om het be houd of de uitroeiing van het Duitsche volk. Het Duitsche volk weet echter, dat het dezen strijd, dank zij een voortreffelijke leiding, die de Voorzienigheid het Duitsche volk in dezen geweldigsten strijd der historie heeft geschon ken, zal doorstaan. Met grooie krachten aan menschen en materiaal heeft de vijand het laatste jaar geprobeerd op de leefruimte van het Duitsche volk en Duitschlands bondgenoo- ten los te stormen. Op geen enkele plek is het hert» gelukt beslissend door te breken. Wat zou er thans van ons Duitsche vader land geworden zijn, hoe zou het met ons Duitsche volk staan, wanneer de Führer tien jaar geleden niet de weermacht voor ons had geschapen, die alleen bij machte is den storm loop van Europa's vijanden af te weren De vloed der bolsjewisten, die voor de eerste maal in dezen oorlog als gevolg van de stelselmatige technische voorbereiding van hun land op den oorlog bij hun menschenmassa's ook oorlogs materiaal in grooten omvang ter beschikking nebben, zou ons volk hebben uitgeroeid en de cultuur van Europa hebben overwoekerd. Het Duitsche volk zal dezen strijd door staan dank zij de hardheid en de vastbe radenheid van het Duitsche vaderland. In de eenheid tusschen leiding, strijdend front en vaderland ligt de geweldige kracht van het Duitsche volk. In deze eenheid is Duitschland onoverwinnelijk. Door deze onwrikbare houding,^ welke offers en be proevingen deze oorlog ook van het Duit sche volk nog mag eischen, zal Duitsch land een Duitschen vrede veroveren, den vrede van een fier, door den nood aaneen gesmeed volk met een nieuwe groote toe komst, in een ware nationale en socialis tische gemeenschap. Derhalve, zoo besloot groot-admiraal Dönitz, kunnen wij heden onze gevallen helden niet beter herdenken en hen niet beter eeren dan dat wij de eigen hoogste offervaardigheid wil len geven tot aan de overwinning, in onwrik- baren trouw jegens volk ei» Führer. De bekende ond-aclrice, mevrouw Marie van Eysden-Vink, hoopt op 14 Maart a.s. haar 80sten verjaardag te herdenken. Vooral in Rotterdam Jieeft zij vele triomfen gevierd. C.N.F./Meijer Pax c. Krans van den Führer. Ter gelegenheid van den Heldengedenkdag 1944 heelt de opperbevelhebber der Duitsche marine, groot-admiraal Dönitz bij het Eerege- denkteeken te Berlijn een krans van den Führer neergelegd. Vertegenwoordigers van de weermacht, van de rijksregeering. van de rijks leiding der N.S.D.A.P. en de weermachtonder- deelen woonden de plechtigheid bij. Zuid-Engelsche plaatsen gebombardeerd Zaterdagnacht zijn snelle Duitsche gevechts vliegtuigen het Kanaal overgetrokken en heb ben doelen in verscheidene Zuid-Engelsche kustplaatsen gebombardeerd. Alle vliegtuigen keerden terug. In het gebied van Londen is Zondagavond luchtalarm gemaakt. De Gauleiter van de Rijkshoofdstad, Rijksnmrister dr. Goebbels, bij de getrof fenen n^ een terrehraanval. De minister stelt zich tijdens inspectietochten door de stad op de hoogte van de verpleging en huisvesting. Getroffen inwoners ver tellen hem hun ervaringen. PK Erwin Baas/DV/R P. c. Een tweede Landru vermoordde 25 vrouwen. De Fransche politie is een verschrikkelijke misdaad op het spoor gekomen, waarvan ten minste 25 vrouwen het slachtoffer zijn gewor den. Het was den bewoners van de Rue Lésueur te Parijs opgevallen, dat er een be dorven lucht in de omgeving hing. De ge meentelijke gasfabriek stelde een onderzoek in. In den verwarmingskelder van een villa werden afgehakte hoofden en andere li- chaamsdeelen van vrouwen gevonden. Twee jaar geleden was de thans onbewoonde villa gehuurd door een arts, die, naar men ver moedt, de vrouwen in den val gelokt heeft. Uit de kleedingstukken der slachtoffers leidt men af. dat dè moordenaar, een tweede Landru, 25 vrouwen heeft vermoord. Op de binnenplaats heeft men een 3 meter diepe kalkput ontdekt, waarin nog 13 brokstukken van menschelijke rompen werden gevonden. De vroegere huurder der villa, dr. Petiot, is verdwenen. Hij .woonde in de Rue Caumar- tin. Nadat hij ontdekt had, dat de omgeving van de villa in de Rue Lésueur was afgezet, verliet hij met zijn vrouw en 17-jarigen zoon de woning in de Rue Caumartin, waarna men hem niet meer heeft gezien. Dr Petiot is 47 jaar oud en uit midden- Frankrijk afkomstig. Hij was socialistisch lid van den departenmentalen raad en burge meester van Villeneuve sur Yonne, doch werd wegens bedrog als zoodanig afgezet. In zijn geboortestreek achtte men hem. overspannen eh van misdadigen aanleg te zijn. In 1930 werd hij wegens bedrog tot drie maanden gevan genisstraf veroordeeld. Britscke maatregelen tegen den lerschen Vrijstaat. Namens He Britsche regeering is aan den lerschen minister-president een nota over handigd, die den volgenden inhoud heeft: „De eisch van de Ver. Staten tot het sluiten van de Duitsche en Japansche diplomatieke en consulaire bureaux in Eire is gesteld met volledige overeenstemming van de Britsche regeering, die dit initiatief van ganscher harte toejuicht." Zooals gemeld, heeft De Valera den Amerikaanschen eisch van de hand ge wezen. Het Engelsche ministerie van binnenlandsche •zaken heeft thans bekend gemaakt, dat met zekere uitzonderingen ieder reizigersver keer tusschen Groot-Brittannië eenerzijds en Noord-Ierland en Eire anderzijds „om mili taire redenen" opgeheven is. Volgens dit be sluit zullen geen verdere vergunningen of Visa voor het reizigersverkeer tusschen de beide eilanden worden uitgegeven, uitgezonderd voor zakenreizen of werkzaamheden van dringend nationaal belang of om de meest dringende familieredenen. Den lerschen arbeiders in En geland zal geen verdere verlofsvergunning voor den terugkeer naar Eire gegeven worden. Nieuwe Duitsche duikhor?" successen. i Zoo juist zijn te Berlijn nieuwe successen van de Duitsche duikbooten bekend gewor den. In de Noordelijke IJszee, op den At- lantischeh Oceaan en in de Middellandsche Zee werden in den strijd tegen convooibe- schermingsvaartuigen en uit groepen vijan delijke duikbootjagers in totaal 14 begelei dende torpedojagers en andere bescher mingsvaartuigen tot zinken gebracht en bo vendien drie vliegtuigen neergeschoten. Pucheu ter dood veroordeeld Pucheu, vroeger minister van binnenland sche zaken te Vichy, is door de speciale recht bank te Algiers ter dood veroordeeld. Alvorens de rechtbank zich ter beraadsla ging terugtrok, heeft Pucheu een laatste ver klaring afgelegd. Hij zeide: „in dit proces gaat het om veel grootere dingen dan om mijn persoon. Ik heb steeds en uitsluitend ge hoorzaamd aan de stem van mijn geweten. Wat mij ook moge geschieden „Vive la France!" De verdediger heeft tegen het doodvonnis hooger beroep aangeteekend. HELDENGEDENKDAG teekening SS PK Faust HH St. P. c. Sovjets tot tweemaal toe uit Tarnopol geworpen. Poging den Boeg over te trekken verhinderd. Doorbraakpogingen tusschen Newel en Narwa door leger, Watten SS en vrijwilligers uit de randstaten verijdeld. Het Duitsche weermachtbericht van Zater-| dag luidde: Van den beneden-Dnjepr tot in het gebied van Tarnapol woedt de verbitterde afweerslag op de huidige brandpunten. Ten Zuidwesten van Kriwoi Rog, in het gevechtsgebifM van Kirowograd en- ten Zuidwesten van Swenigo- rodka konder. de bolsjewisten in weerwil van den hardnekkigen tegenstand onzer troepen wederom terrein winnen. In het gebied tusschen Pogrebitsjtsje en Tarnopol kwam het in aanval en afweer tot zware wisselvallige gevechten. Vijandelijke troepen, die tijdelijk in Tarnopol waren 'bin nengedrongen, werden in èen tegenaanval weer Uit de stad geworpen. In den centralen frontsector heerschte ook Vrijdag slechts plaatselijke gevechtsactie. In het Noorden van het Oostelijk front vielen de bolsjewisten Noordwestelijk van Newel, in het gebied van Ostrof, bij Pskof en bij Narwa aan met sterke strijdkrach ten, gesteund door pantserwagens en'slag-, vliegtuigen. Hun doorbraakpogingen strandden op den hardnekkigen tegen stand van de troepen van leger en Waffen- SS alsmede van Letlandsche en Estland- sche SS-vrijwilligersformaties. Plaatselijke penetraties werden in onmid dellijke tegenaanvallen opgeheven of afge grendeld. De vijand verloor 101 pantserwagens. In deze gevechten hebben zich de 6e compag nie van het 273ste grenadiersregiment onder bevel van kapitein Claus en de 1ste compagnie van het 272ste grenadiersregiment onder bevel van luitenant Kalepky bijzonder onderschei den. Op het landingshoold van Nettuno is een door pantserwagens ondersteunde vijandelijke aanval ten Zuiden van Aprilia afgeslagen. Overigens verliep de dag aan de Italiaansche fronten bij levendige verkennings- en stoot troepactie aan weerszijden zonder bijzondere gebeurtenissen. Verdragende batterijen hiel den de ontschepingelf van den vijand in het havengebied van Nettuno voortdurend onder vuur, beschadigden een transportschip en dwongen verscheidene schepen uit te loopen. Italiaansche torpedovliegtuigen vielen scheeps doelen voor Anzio aan en brachten zware scha de toe aan een vijandelijk transportschip van 7000 ton. Amerikaansche bommenwerpers onder- namen in de middaguretï van 10 Maart op nieuw een terreuraanval op het stadsge bied van Rome. In verscheidene wijken werd ernstige schade aangericht. Zes vijan delijke vliegtuigen werden vernield. Een bewakïngsvaartuig der marine bescha digde in de Egeïsche Zee tusschen de eilanden Simi en Rhodos twee Britsche torpedomotor- booten,' die, na het Duitsche vaartuig driemaal tevergeefs te hebben aangevallen, in de Turk- sche wateren vluchtten. Britsche stool-vliegtuigen lieten Vrijdagnacht bommen vallen op plaatsen in het Rijnlandsch- Westfaalsche industriegebied. Onze duikbooten hebben in zware gerechten tegen vijandelijke convooibescherming en duik bootjachtgroepen in de Noordelijke IJszee, op den Atlantischen Oceaan en in de Middelland sche Zee 16 convooito'rpedojagers tot zinken gebracht en bovendien 3 bommen werpers neer geschoten. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Tusschen den benedenloop van den Dnjepr en Tarnopol duurt de zware strijd met sterke Sovjet-Russische strijdkrachten voort. Talrijke vijandelijke aanvallen wer den afgeslagen. Pogingen van bolsjewisti sche aanvalsspitsen om ten Zuidwesten van Oeman den Boeg over te trekken, werden verijdeld. Een in Tarnopol binnengedrongen vijandelijk regiment werd in felle straatgevechten, in de pan gehakt. Onder het bevel van den generaal der artil lerie Heli hebben zich in de verbitterde afweer gevechten de Moezellandsche 34e divisie infan terie onder commando van den luit.-generaal Hochbaum, de Würlembergsch-Badensche 198e divisie infanterie onder commando van den luit.-generaal Von Horn en de Würtemberg- Badensche 4e divisie be'rgjagërs onder com mando van den gen.-majoor Braun bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Newel wierpen de Sovjets nieuwe formaties in den strijd en zet ten hun door tanks ondersteunde doorbraak pogingen voort. Zij werden na het stukschie ten van 33 pantserwagens met z.ware bloedige verliezen afgeslagen. In deze gevechten heeft zich het Noordduitséhe regiment fuseliers 68 onder commando van den luit.-kolonel der reserve Ziegler bijzonder onderscheiden. Ook ten Noordoosten van Ostrof, bij Pleskau en aan het front van Narwa handhaafden onze troepen hun stellingen tegen den op talrijke plaatsen verbeten aanvallenden vijand. Aan de Italiaansche fronten versterkte de vijand zijn activiteit van stoottroepen. Ten Zuidwesten en Zuiden van Cisterna alsmede in den sector ten Noorden van, Cassino stort ten plaatselijke, door sterke artillerie onder steunde vijandelijke aanvallen, in ons afweer- vuur ineen. Slagvliegtuigen plaatsten treffers op de havenwerken van Anzio en beschadig den 'n vijandelijk .transportschip van 2000 brt. ernstig, Amerikaansche formaties bommenwerpers vielen op 11 Maart de steden Padua, Flo rence, en Toulon aan. In «hevige luchtge vechten en door marineluchtdoelgeschut verloor de vijand bij deze aanvallen 30 vliegtuigen, waarvan 11 door Italiaansche jagers. Onder bescherming van gesloten bewolking wierpen Amerikaansche terreurbommenwer- pers op den ochtend van 11 Maart bommen in het gebied van Münster.De aangerichte schade is gering. Eenige vijandelijke storingsvliegtui gen vielen Zaterdagnacht plaatsen in West- Duitschland aan. Luchtdoelartillerie vernietig de drie van deze vliegtuigen. De aanvallen op Padua en Florence Het D.N.B. meldt nog inzake de luchtaan vallen op Noord-Italië: Zooals het Duitsche weermachtbericht heeft gemeld, hebben de Amerikanen hun bommen hoofdzakelijk ge- worpe^n op Padua en Florence, waar schade ontstond in woonwijken en aan waardevolle cultuurmonumenten. Zoo werd o.a. de beroem cle Ermitanikerk in Padua, een -Romaansch- gotisch bouwwerk uit de 13e eeuw, door twee voltreffers van bommen bijna geheel vernield. Florence was gedurende drie kwartier het doelwit van de Amerikaansche bommenwer pers. Om onvervangbare kunstwaarden voor de wereld te behouden, was de stad Florence opzettelijk niet bezet door de Duitsche oorlog voering. Dit verhinderde echter de Engeischen en Amerikanen geenszins hun terreurbommen- werpers naar Florence uit te zenden. Aan de vernietiging der 30 vliegtuigen, die de Anglo- Amerikanen bij deze onderneming verloren, hebben leden van de nieuwe Italiaansche jagercformatie deelgenomen, door drie bom menwerpers en acht Thunderboltjagers neer te schieten. Turksche ambassadeur te Londen afgetreden. Van officieele zijde wordt vernomen, dat de Turksche ambassadeur te Londen, Rauf Orbay, is afgetreden. In zijn plaats zou de Tüvksche ambassadeur Tri Italië, Oenaydin, benoemd worden. Over het motief van Orbays aftreden is niets naders bekend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1