Haarlemsche Courant Verbitterde worsteling in het Zuiden duurt voort. „Wij weten waarvoor Zware nachtaanval op Londen. wij strijd en Duitsche successen ten jgemeene situatie meent te mogen zien. De O. van Tarnopol. Cherson ontruimd. Nieuwe zesrrotorige bommenwerpers in den strijd. 289e Jaargang No. 88 Bureaux; Groote Houtstraat S3. Tal. Advert. 19724, Redactie ïeeee Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soeudapleiu 31. Iel. l«Se Hoofdredacteur: r. Desks Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 15 Maart 1944 Verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij2. B. Spaarn» 13. Iel 13T1» Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 55. IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem Zuidelijke vleugel van het Oostelijke front Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front, waar zich bij onbegaanbare wegen en een door en door modderig terrein een ver bitterde worsteling afspeelt, waarbij aan beide zijden nieuwe formaties in den strijd worden geworpen, onderscheiden zich onze troepen tegenover de overmachtige vijandelijke strijd krachten steeds weer door voorbeeldige stand vastigheid en ongeschokten aanvalsgeest. Zoo muntten de laatste dagen de pantsergrenadiers divisies Gross-Deutschland onder bevel van luit.-generaal Von Manteuffei en de troepen van het 59ste legercorps onder bevel van luit.- generaal Friedrich Wilhelm Schulz bijzonder uit. In het kader van een voorgenomen distan- cieeringsbeweging werd de stad Cherson na vernieling van alle voor den oorlog belangrijke installaties ontruimd. In het gebied ten Zuiden van Staro-Konstan- tinof en ten Oosten van Tarnopol hadden eigen tegenaanvallen succes. Aan de rest van het Oostelijk front onder namen de bolsjewisten alleen nog in het ge bied ten Noordwesten van Newel vrij hevige maar vergeefsche aanvallen. In de gevechten van de laatste weken heeft zich hier de Neder- saksisch-Sleeswijk-Holsteinsche 170ste divisie infanterie met daarbij gedetacheerde forma ties onder bevel van kolonel Hass bijzonder onderscheiden. In Italië kwam het ook Maandag niet tot gevechtshandelingen van beteekenis. Duitsche jagers en luchtdoelgeschut schoten boven het landingshoofd van Nettuno 7 vijandelijke vliegtuigen neer. In de Middellandsche Zee werd een vijan delijke duikboot door duikbootjagers vernield. Maandagnacht hebben Britsche storingsvlieg tuigen bommen op West-Duitschland laten vallen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg doelen aan de kust van 3;uid-Engeland aan. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het groote offensief der bolsjewisten houdt in het Zuiden van het Oostelijk front met onverminderde hevigheid aan, hoewel men in Duitsche militaire kringen in de steeds toenemende tegenaanvallen en verdedigings successen een gunstige ontwikkeling der al- wordt hier op het oogenblik in drie zwaarte punten verdeeld. De belangrijkste is wel de Oostelijke sector, dat wil zeggen de flank ten Zuidwesten van Nikopol, waar de Duit sche operaties, die eenige dagen geleden reeds werden aangekondigd, thans begonnen zijn en tot de stelselmatige ontruiming van Cher son aan de monding van den Dnjepr hebben geleid. In verband hiermede staan de in het legerbericht genoemde Sovjet-Russische operaties ten Zuidwesten van Kriwoi Rog, tusschen de Ingoel en de Ingoeletz, die de Duitsche bewegingen in het eerstgenoemde gebied evenwel niet hebben kunnen storen. Sedert eenige dagen trachten de roode troe- pn naar Nikolajef door te breken, doch zij zijn hier niet in geslaagd. In het centrum van het Zuidelijke front hechten de Duitsche troepen begrijpelijker wijze groote waarde aan het behoud hunner flanken, waar dan ook het verbitterdst ge streden wordt. Het centrum van dezen sector wordt beschermd door de Boeg, die hier een natuurlijke barrière vormt. Meer naar het Westen, waar het derde zwaartepunt ligt, pogen de bolsjewisten tusschen Tarnopol en Sjepetowka sedert acht dagen een doorbraak te forceeren. De stad Tarnopol wordt hevig omstreden, doch bevindt zich nog steeds in Duitsche handen In militaire kringen te Ber lijn liet men doorschemeren, dat in de ko mende dagen hier met nieuwe Duitsche ope raties rekening gehouden moet worden. UM De Britsche beschuldiging tegen den ierschen Vrijstaat Lagerhuis beraadslaagt over sancties. De diplomatieke correspondent van het D N. B. schrijft: In het Lagerhuis heeft Churchill verklaard: „Wanneer den Geallieerden legers een ramp mocht overkomen, die te wijten zou zijn aan de handhaving der Duitsche en Japansche ver tegenwoordiging in Dublin, zou tusschen Enge land en Zuid-Ierland een kloof ontstaan, die ook door vele generaties niet zou kunnen wor den overbrugd." Deze verklaring heeft een tweevoudig doel Aan den eenen kant moet zij het motief leve ren voor de maatregelèn, die reeds genomen zijn tegen den Ierschen wil tot neutralteit en vrijheid, aan den anderen kant moet zij een alibi leveren voor het naar Duitsche meening waarschijnlijke mislukken van de invasie. Overigens bevestigt de verklaring de Duit sche opvatting, dat de rollen tegenover Ierland verdeeld zijn en dat Engeland de Ver. Staten vooruit gestuurd heeft. Naar de ochtendbladen te Londen berichten zullen tijdens de a.s. zitting van het Britsche Lagerhuis economische sancties tegen Ierland worden overwogen. Een woordvoerder der conservatieve partij heeft de vraag gesteld of het geen aanbeveling verdient de uitvoer van steenkool, tin en an dere belangrijke grondstoffen voorloopig stop te zetten. „Een ongewoon eensgezind Eire" noemt de correspondent te Dublin van de Manchester Guardian de reactie van het Iersche publiek op de scherpe en prompte weigering van De Valera aan Washington. De openbare meening in Eire steunt eenstemmig de regeering De Vaiera, zooals men dit tot dusver in Eire niet heeft gekend. -...x: A Luchtslag boven Zuid-Engeland. Sterke formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben Dinsdag kort voor midder nacht een grootfen aanval op Londen ge daan. Bij de duizenden brisant- en brand bommen, die zii lieten vallen, waren er ook van het zwaarste kaliber. Toen de aanvalsgolven, die het laatst door de versperring van het afweervuur braken, haar bommen lieten vallen, konden reeds uitgebreide branden worden waarge nomen. De aanval werd gedaan bij helderen maneschijn en uitstekend zicht en duurde een half uur. De Britsche berichtendienst meldt, dat boven Zuid-Engeland een der heftigste luchtslagen van dit jaar tegen een sterke Duitsche formatie is geleverd. In eskader formatie naderden de Duitsche bommen werpers de hoofdstad. Op een zeer bekende Londensche wijk viel een regen van brand bommen. De reddingsploegen waren den geheelen nacht bezig. De B-correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: Na eerst thans in Duitsche stafkringen bekend gemaakt wordt, hebben aan de laat ste aanvallen op Londen nieuwe Duitsche bommenwerpers" deelgenomen. Het zijn vier en zesmotorige machines, die, dank zij de groote elasticiteit hunner motorkracht, tot zeer verrassende manoeuvres in staat zijn. Zij kunnen zeer snel stijgen, waardoor zij de luchtdoelartillerie betrekkelijk snel kun nen ontwijken. Ten deele bestaan deze ma chines uit variaties op het groote transport vliegtuig, de „Gigant" en ten deele uit nieuwe types vliegtuigen met dubbelen romp. De bommenlast, welke zij kunnen meevoeren, is zeer groot. Nader wordt nog medegedeeld, dat de boven Londen neergeworpen bommen met moderne explosieve stoffen geladen waren, die een achtvoudige uitwerking in verhou ding tot de vroeger gebruikte ladingen heb ben. Het kaliber der bommen is niet ver anderd. Troepen worden over de Pripet gezet PK Tlemann/Wb./C.N.F. P. c. KORT NIEUWS De president van de republiek Co lumbia heeft be kend gemaakt, dat hij van zijn functie afziet en zulks bin nenkort in een bui tengewone zitting van het parlement zal mededeelen. De fascistisch-re- publikeinsche lui lenant-kolonel Bot- fo„ Italiaansch on derstaatssecretaris voor het vliegwezen werd uit zijn ambt ontzet en vervan gen door brigade generaal Tessari. Landwacht Nederland. Het schietonder- richt. Dank zij de uitstekende opleiding groeit de Landwacht uit tot een keur troep. C.N.F./A.G.Swart Pax c. Finsche Rijksdag in gesloten sitting bijeen. Het Finsche bureau van voorlichting heeft het volgende communiqué uitgegeven over de Dinsdag gehouden bijeenkomst van den Finschen Rijksdag: ,,De Rijksdag hield heden een gesloten zitting, waarbij ministerpresident Linkomies namens de régeering verslag heeft uitge bracht over den politieken toestand. Krach tens de agenda van den Rijksdag werd de aangelegenheid ter behandeling uitgesteld tot de volgende bijeenkomst". Volgens berichten in de Finsche bladen Uusi Suomi en Helsingin Sanomat zal bin nenkort een groep Amerikaansche journa- lisen in Helsinki aankomen, om zich op de hoogte te stellen van den tegenwoordigen toestand in Finland. Rome opn'euw aangevallen Rome is op 14 Maart opnieuw door Amerikaansche bommenwerpers aange vallen. De formaties, die in verschei dene golven vlogen, wierpen talrijke brisantbommen op woonwijken in het Oosten en Noordoosten van de stad. Totdusver wordt melding gemaakt van groote schade aan gebouwen en van aan zienlijke verliezen onder ~de burgerbevol king. De opruimingswerkzaamheden zijn in vollen gang. Talrijke slachtoffers liggen nog onder de puinhoopen van de verwoeste hui zen. De Kriegsmarine in beeld In de étalages van Galeries Modernes, Utrecht, L. Viestr., De Bijenkorf, A'dam en Den Haag, vindt u een overzicht van de moge lijkheden welke voor Nederlanders zijn opengesteld bij de Kriegsmarine. Interessante foto's en zeer fraai uit gewerkte scheepsmodellen doen het hart van iederen jongen sneller kloppen. Vijf jaren Protectoraat en Slowakije. Ter gelegenheid van den vijfden verjaar dag van de oprichting van het Protectoraat Bohemen en Moravië heeft de regeering van het Protectoraat een oproep gericht tot het Tsjechische volk, waarin o.m. het volgende wordt gezegd: „In de afgeloopen vijf jaar hebt gij dui delijk gezien welke onschatbare voordeelen op alle gebieden van het leven het lidmaat schap van een machtig politiek en econo misch geheel als het Duitsche rijk oplevert. Thans, in het vijfde oorlogsjaar, leeft gij practisch ongestoord door de directe ver schrikkingen van den oorlog. Het Tsjechi sche volk is zich ervan bewust, dat het dit voor alles aan den Führer te danken heeft. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van den Slowaakschen staat heeft president dr. Tiso een amnestie uitgevaardigd, waar bij de politieke vergrijpen die tegen den staat en de veiligheid van den staat zijn gepleegd, worden geamnestieerd, resp. hangende processen nietig worden ver klaard. Drastische verlaging van de Zwitsersche rantsoenen In Zwitserland is besloten, de levensmidde lenrantsoenen te verlagen. Het boterrantsoen, dat gehalveerd wordt, bedroeg 200 gram, maar bovendien werd nog 200 gram spijsvet, 150 gram olie en 50 gram spek of varkensvet be schikbaar gesteld. Of en in hoeverre ook daar op bezuinigd zal worden, is nog niet bekend. Men kan niet garandeeren, dat de eveneens verlaagde melk- en kaasrantsoenen in den loop van den zomer weer verhoogd zullen worden. Indien men er in slaagt, de rantsoenen op het huidige peil te houden, mag men al tevreden zijn. Men wees er in Bern op, dat dit niveau slechts instandgehouden kan worden, wanneer de verwachte import van vet en olie doorgaat. 79 Dr Goebbels herdenkt aansluiting der Alpen- en Donau-Gouwen Rijksminister dr. Göbbels heeft Maandag middag te Salzburg op plechtige wijze het feit herdacht, dat zes jaar geleden de Alpen- en Donaugouwen weer bij het Duitsche rijk werden aangeslotèn. De be- tooging in het Festspielhaus van Salzburg moest worden uitgezonden naar nog twee overvolle zalen en een plein voor het Festspielhaus. Desondanks stroomden nog steeds nieuwe volksmenigten toe. In zijn rede herinnerde dr. Göbbels aan de bevrijding voor zes jaar van de Oostmark dooi den Führer en wees er op, dat de bond, die in den huidigen oorlog bezegeld is met het bloed van Oostmarksche zonen voor alle tijden on scheidbaar is. Voor de eerste maal marcheeren in dezen oorlog, zoo zeide hij, niet meer Prui sen en Oostmarkers of Saksen en Beieren ge scheiden of tegen elkander. Zij staan tegenover de vijanden van het Duitsche volk in een ge sloten en als eenheid geleid groot-Duitsch rijk. Wanneer men onze oorlogvoering rechtvaar dig wil beoordeelen. moet men haar steeds ook vergelijken met de oorlogvoering van den te genstander en men mag niet alleen 't oog erop gericht houden op wat wij ons zelf als doei gesteld hebben, doch slechts ten deele konden bereiken, maar wij moeten er ook tegenover tellen, wat de vijand zich had voorgenomen en waarbij hij een jammer'üke mislukking heeft ervaren. Wij weten dat wij ons g.-ooi-Duitsche rijk verdedigen niet alleen als theoretische structuur, maar dat daarachter een mo derne sociale opvatting van staat en maat schappij staat, die voor de tegenpartij er mede een reden voor geweest is om ons tot dezen oorlog te dwingen. Voor het Duitsche volk zal het niet alleen eervoller en horieker maar ook voordeeliger zijn aan het einde van dezen oorlog weliswaar een reeks verwoeste steden, maar daax-.ve.or dan ook de overwinning en de vrijheid te be zitten dan niet vernielde steden te hebben met de needrlaag- Voor de vereenigde kracht dei- zegevierende natie zal het niet al te moeilijk zijn vernielde steden weer op te bouwen. Over de invasie zeide dr. Göbbels o.m.: Hier zal eventueel een militaire krachtmeting ge houden worden, die het snijpunt van dezen oorlog zal vomren en de beslissing rijp zal maken. De vijand, die voor het geweldigste militaire ri-sico zijner historie staat,moet thans reeds erkennen, in den luchtoorlog twee fun- damenteele tegenslagen op zijn rkeening te moet< boeken. Hij is er niet in geslaagd het Duitsche moreel te breken en het is hem bo vendien ook niet gelukt de Duitsche bewa peningsproductie in haar kern te treffen of ook slechts één van haar vitale organen beslis send te kwetsen. Ten aanzien van de kansen der overwinning van de Spil, verklaarde do minister, dat deze thans vele troeven in handen heeft. Over niet al te langen tijd zal het initiatief weer naar Duitsehlana overgaan en langzaam maar zeker zou de tijdelijke technische voorsprong van den vijand niet alleen worden ingehaald, maar zal bovendien zelfs een voorsprong verworven worden. Het is voor het Duitsche volk een histoi-isch geluk tijdens den oorlog onder de leiding te staan van een man, die met onwrikbare kracht en zonder dwaling de natie door alle gevaren leidt. Ook wij zullen eens de groote kans krijgen. Maar des te meer geldt juist voor dezen oorlog het woord van Theodor Fontanes: ,Een groote tijd is er steeds slechts, wanneer het bijna mis gaat, wanneer men ieder oogen blik denkt: nu is alles voorbij. Dan blijkt dtt courage goed is, maar uithoudingsvermogen is beter. Uithoudingsvermogen, dat is de hoofd zaak." Stalin's erkenning van de regeering-Badoglio. Londen en Washington niet geraadpleegd. Nu er diplomatieke betrekkingen tus schen de Sovjet-Unie en de regeering van maarschalk Badoglio tot stand zijn geko men, heeft Badoglio zich tot de regeerin gen van Groot-Brittannië en"Öe Vereenigde Staten gewend met het verzoek het Rus sische voorbeeld te volgen. Wat het antwoord van Engeland en Ame rika zal zijn, is niet bekend. De Times schrijft, dat de actie der Sovjet- regeering een verrassenden en op het eerste gezicht ontijdigen indruk maakt. Het aanknoo- pen van diplomatieke betrekkingen met een vijandelijke Tegeering na den wapenstilstand en nog vóór het tot stand komen van een vredesverdrag is op z'n minst in strijd met de regels en kan onder bepaalde omstandigheden een onaangenaam precedent scheppen. Radio Ankara zeide: Men doorziet het spel nog niet heelemaal. Blijkbaar wil de Sovjet- Unie hiermede haar onafhankelijkheid van de Engelschen en Amei-ikanen in Italiaansche aan gelegenheden demonstreeren, daar laatstge noemden b.v. de regeering Badoglio pas na de bezetting van Rome wilden erkennen. De legatie van de regeering van Badoglio in Helsinki zal terstond haar werkzaamheden staken. De gezant en het personeel vertrek ken naar Zweden. De belangen der regeering van Badoglio in Finland zullen door de Ver. Staten worden behartigd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1