Haarlemsche Courant KEURINGEN Zware aanvals- en afweergevechten in het Zuiden van het Oostelijk front Voorstadium van groote gebeurtenissen. Ierland Amerikaansch opmarschgebied Voldoening te Berlijn over Finlands besluit 289e Jaargang No. 65 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 106M Postgiro 134958 Haarlerascbe Ct, Haarlem B fl kantoor, Soendaplein 3T. Tel. 12930 Hoofdredacteur: F. C. Porks Nieuwsblad voor Noord-Hollartd Vrijdag 17 Maart 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. ISHS Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 3it IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1 m Samenhang der distaneieeringsfeewegingen met invastemogelijk. heden. Duitsche terreinwinst ten Z.W. van Narwa. In Italië plaatselijke aanvallen bij Nettuno. Geallieerde poging Cassino te nemen mislukt. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Aan weerszijden van de Ingoel en ten Westen van Kirowograd hebben onze dis- taneieeringsbewegingen in zware aanvals- en afweergevechten tegen den op den voet volgenden vijand een stelselmatig verloop. In het centrale deel van den Oekrainschen Boeg en ten Zuiden van Staro-Konstanti- noff werden aanvallende bolsjewistische gevechtsgroepen afgeslagen of opgevangen. Door tegenaanvallen van onze troepen ten Oosten van Tarnopol werden vrij sterke vijan delijke strijdkrachten teruggeworpen en uit eengeslagen. Ten Noorden van Doebno ging de vijand met verscheidene infanteriedivisies en pantserfor maties tot den aanval over. Hij werd afgesla gen, eenige penetraties afgegrendeld en 28 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Aan het overige Oostelijk front zetten de bolsjewisten slechts ten Noordwesten van Ne wel en aan het Narwafront hun door pantser wagens en slagvliegtuigen ondersteunde, ver- geefsche aanvallen voort. Ten Zuidwesten van Narwa wonnen ver scheidene eigen tegenaanvallen terrein. In de gevechten ten Noordwesten van Newel heeft zich de Rijnlandsch-Westfaalsche 329ste in fanteriedivisie onder bevel van luit.-generaal Mayer bijzonder onderscheiden. Op het landingshoofd van Nettuno onder nam de vijand verscheidene plaatselijke aan vallen, die ten deele in tegenaanval werden afgeslagen. Verdragende artillerie bestookte vijandelijke scheepscoftcentraties in het haven gebied van AnzioNettuno met waargenomen goede uitwerking. Aan het Zuidelijke front viel de vijand na buitengewoon zware bomaanvallen, met krachtigen steun van artillerie en pantser wagens de plaats Cassino aan. De aanvallen mislukten door den heldhaf- tigen tegenstand van het hier in den strijd gebrachte regiment valschermjagers no. 3 on der bevel van kolonel Heilmann met doel- treffenden steun van het granaatwerpers-regi ment no. 71 onder bevel van luit.-kolonel Andreae. Boven het gebied van Cassino werden door jagers en luchtdoelartillerie zes vijandelijke vliegtuigen vernietigd. In de middaguren van 15 Maart drong een formatie Amerikaansehe bommenwerpers met krachtige bescherming van jagers het gebied van Brunswijk binnen en wierp bij een meeren deels gesloten wolkendek bommen op ver scheidene plaatsen. De ontstane schade en ver liezen zijn gering. - Britsche terreurbommenwerpers vlogen Woensdagnacht Zuidwest-Duitschland bin nen en vielen het stadsgebied en verschei dene voorsteden van Stuttgart aan. Bij deze aanvallen verloor de vijand 66 vlieg tuigen, waarvan 57 viermotorige bommen werpers. Eenige Britsche storingvliegtui- gen wierpen bommen in het Rijn-Ruhrge- bied. Duitsche gevecntsvliegtuigen vielen in de late avonduren van 15 Maart doelen ln het gebied van Londen aan. Beveiligingsstrijdkrachten der marine kwa men Woensdag tijdens de avonduren opnieuw in het Kanaal in botsing met een krachtige formatie Britsche motortorpedobooten, brach ten vier Britsche booten tot zinken en keerden zelf voltallig op haar steunpunten terug. Martin Hallensleben, de militaire correspon dent van het D.N.B. schrijft: De oorlog bevindt zich in Europa en in Oost-Azië in het voor stadium van groote gebeurtenissen. De capaci teit der tegenstanders van Duitschland en Ja pan heeft haar hoogtepunt bereikt. De Geal lieerden hebben onder gebruikmaking van alle beschikbare middelen tevergeefs geprobeerd de militaire trefkracht van de tegenstanders te verlammen. Duitschland en Japan hebben zich niet laten verleiden hun oorlogstroepen voor tijdig uit te spelen. Het is een geschikt oogenblik, opnieuw de aandacht erop te vestigen, dat deze oorlog in Europa en Oost-Azië strategisch een ondeel baar geheel is, dat niet het terrein beslist waar op de partijen elkaar voor het laatste treffen ontmoeten, doch dat alleen de afloop van den slag zelf de beslissing brengt. Overigens beschikken Duitschland en Japan over voldoenden tijd. Want zij zijn het niet die gedwongen zijn op hun tegenstanders af te trekken, doch Engeland en de Vereenigde Sta ten zijn het, die tot actie gedwongen worden. Wat Europa betreft, wil dit niets anders zeg gen dan invasie, wil de oorlog anders voor deze beiden niet binnen korten tijd verloren zijn. Uit dit gezichtspunt moeten ook de handelin gen van de Duitsche leiding op het Oost-Euro- peesche oorlogstooneel beoordeeld worden. Hier hebben zich juist de laatste weken weer bewegingen voltrokken die als bijzondere pres taties beschouwd moeten worden. Immers, hier werden en worden de voorwaarden ge schapen voor den strijd in het Westen en voor de hervatting der volledige Duitsche offensieve activiteit. De tegenpartij spreekt weer van omsingelin gen van Duitsche formaties, ditmaal in het Zuiden, in het gebied ten Noordoosten van Nikolajef. Daarvan kan in het geheel geen sprake zijn, want de door den tegenstander genoemde plaatsen liggen ver ten Oosten van de door de Duitschers bereikte sectoren. Blijkbaar rekent de Duitsche leiding op een spoedige wisseling van het zwaartepunt der Sovjet-aanvallen uit het Zuiden naar het mid den en het Noorden. In ieder geval heeft de luchtverkenning hiervoor voldoende aanknoo- pingspunten opgeleverd. De worsteling om de Admiraliteit*, eilanden. De gevechten op de Admiraliteitseilanden spelen zich voor het oogenblik hoofdzake lijk af in de nabijheid van een vliegveld op het eiland Los Negros, waar het Japansche garnizoen de vijandelijke strijdkrachten ter sterkte van ongeveer 5000 man in felle ge vechten verwikkelt. Ofschoon het aantal der Japansche troepen door de verbitterde oorlogvoering sedert de landing van de vijandelijke formaties ineengeschrompeld is tot ongeveer de helft, behouden de Japan sche soldaten toch het initiatief en brengen den vijand zware verliezen toe. Drastische beperking van het reizigersverkeer in Japan, Het Japansche ministerie voor het verkeers wezen heeft besloten tot zeer drastische be perkingen van het reizigersverkeer. Voor alle reizen heeft men voortaan een speciale ver gunning noodig. Sneltreinen, eerste klasse coupes en restauratiewagens worden afge schaft. Taxiondernemingen worden eveneens aan vérgaande beperkingen onderworpen. Nieuwe luchtaanval op Sofia. Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hebben opnieuw een aanval op de Bulgaarsche hoofdstad gedaan. In woonwijken, aan openbare gebouwen en cultuurmonumenten werd ernstige schade aangericht. De bevolking is kalm. De orde bleef ge handhaafd. Alle staatsorganen zijn op hun post. DE STORMER SPREEKT. Dinsdag 21 Maart, des avonds van 19.05 tot 19.15 uur, dus een kwartier later dan gewoonlijk, spreekt de Stormer in de jeugd stormuitzending tot de rijpere jeugd over het onderwerp: „De jeugd vooraan". Te vens volgt van 18.45 tot 19 u. „Hier spreekt de jonge levenswil", een reportage van de groote jeugdbetooging in het Concertge bouw te Amsterdam. De militaire correspondent van SPT, L. Sertorius heeft een artikel gewijd aan de verhouding tusschen Ierland en de Ver eenigde Staten, waarin hij tot de slotsom komt dat het niet is uitgesloten, dat de Ver eenigde Staten het plan hebben Ierland als basis te ggebruiken voor een invasie West-Europa. De argumenten, al of niet militair, die door de Amerikaansehe regeering tegenover Ierland worden gebruikt, missen eigenlijk iederen grond. Te veronderstellen dat Ier land door zijn weigering de gezantschap pen van de Asmogendheden te sluiten een militair conflict met dé Vereenigde Staten wil uitlokken is even absurd als de prognose dat Duitschland de Iersche neutraliteit zal schenden, schrijft Sertorius. Dit is ook het geval met de Amerikaansehe verklaring van eenigen tijd geleden, dat het bezit van de Iersche havens slechts aan de Geallieerde scheepvaart de noodige veiligheid zou kun nen bieden, een verklaring trouwens, merkt de correspondent op, die door de Amerika nen zelf teniet is gedaan toen zij de ge- heele wereld er van wilden overtuigen, dat zij het Duitsche duikbootgevaar hadden ge keerd. Langzamerhand wordt nu in de Ame rikaansehe bladen zeer voorzichtig het argument naar voren gebracht dat de Amerikaansehe legerleiding het Iersche territorium noodig zou hebben als op marschgebied voor de invasie in West- Europa. De leider der Zuid-Afrikaansche oppositie dr. Malan heeft in het parlement gesproken over de Iersche kwestie. Bij een aanval op de vrijheid van een der dominions, zoo zeide Malan, is elk ander dominion hierbij onmiddellijk geïnteresseerd. Eire heelt recht op de neutraliteit en heeft daarvan ge bruik gemaakt. Tijdens de debatten zeide Malan voorts: Wanneer een overwinning der Geallieerden een bondgenootschap met Rusland en een verspreiding van het communisme over de geheele wereld, Zuid-Afrika inbegrepen, beteekent. de Duitsche overwinning daar entegen de vernietiging van het communis me met zich brengt, dan zou ik willen zeg gen: laat Duitschland winnen. Generaal veldmaarschalk vun «lanstein, opperbevelhebber van een legergroep in het Oosten, in gesprek met manschappen der divisies, die na zware gevechten uit den omsingelingsstrijd ten Westen van Tsjerkassy bevrijd werden. PK Valtingoj er/O/H P. c. Marcel Déat minister van Arbeid. De voormalige Fransche minister en hoofdredacteur van de Oeuvre, Marcel Déat, is benoemd tot minister van arbeid en tot staatssecretaris voor de nationale solidari teit. De staatssecretaris van openbare ge zondheid en gezinsleven, Grasset, is be noemd tot minister. Britsche ambassadeur te Madrid wil aftreden. De Daily Telegraph en andere Engelsche bladen melden, dat Sir Samuel Hoare, de Britsche ambassadeur te Madrid, binnen kort naar Londen zal terugkeeren. Naar verluidt, zou Hoare als ambassadeur aftre den en in het Lagerhuis willen terugkeeren. Ontgoocheling in Engeland, Amerika de Sovjet-Uni e en Zweden Nieuwe poging van Roosevelt. Voldoening te Berlijn. De B-correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: Een oorlogsepisode, welke de heele we reld met groote spanning gevolgd heeft, is afgesloten. De Finsche volksvertegenwoor diging heeft besloten aan de zijde van Duitschland den oorlog voort te zetten. Begrijpelijkerwijze heeft het een drachtige besluit in Berlijn grooten in druk gemaakt. In politieke en militaire KORT NIEUWS Een kamerver huurster in de Marnixstraat te Amsterdam, die naar Naarden was gegaan, kwam bij haar thuiskomst tot de ontdekking dat tijdens haar afwezigheid haar woning was ingebroken. Voor f 6500 aan bank papier en eenige flesschen sterken drank waren ver dwenen. De politie heeft reeds de hand gelegd op Onze Vrijwilligers bestudeeren voor den aanval op de kaart het jjen vermoedelij terrein. SS PK Merz/O/H P. Hét SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEURING gehouden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 te Den Haag in een der zalen van AMICITIA, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 19-30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbilletten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstelle der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46, Enschedé, Hengelosche- straat 30 en eveneens bij het Ersatzkoinmando Korte Vijverberg 5, Den Haag. kringen uit men zijn voldoening over de ontwikkeling. Men heeft te Berlijn natuurlijk met alle mogelijkheden rekening willen houden en willen vermijden, dat een voorbarig oordeel naderhand herroepen zou moeten worden. Tevens heeft men onder geen enkele voorwaarde druk op Finland willen uitoefe nen. De officieele woordvoerder van het Duit sche ministerie van buitenlandsche zaken heeft voor de buitenlandsche pers aan bo venstaande impressies nog het volgende toegevoegd: Het laconieke communiqué, dat na de historische Rijksdagzitting in Helsinki is uitgegeven, heeft bewezen, dat de Finsche volksvertegenwoordiging den wil van het Finsche volk begrepen heeft en dezen voor de regeering en de wereld tot uiting heeft gebracht. Volk en volksver tegenwoordiging staan gesloten achter den president en zij zijn niet voor druk gewe ken. Dat het Finsche communiqué in Engeland, de Ver. Staten, de Sovjet-Unie en in Zwe den, waar men het tegendeel verwacht had, ontgoochelend heeft gewerkt, spreekt van zelf. De Amerikqansche verklaring noemde de spreker van het Auswartige Amt een camouflage der ware Amerikaansehe be doelingen. De Amerikanen hadden heele- maal niet het plan om het Finsche volk voor erger te behoeden of om het van ver dere oorlogsellende te bevrijden. Men weet in de Ver. Staten heel goed, dat een Fin sche capitulatie den ondergang van land en volk beteekend zou hebben. Dit blijkt o.m. uit een voorstel van een senator, waarin het denkbeeld geopperd wordt Alaska den Finnen ter beschikking te stellen. Waarom deze volksverhuizing als den Finnen geen gevaar zou dreigen? De Britsche pers, die de vorige week ten deele nog van een capitulatie der Finnen overtuigd was, heeft nog geen commentaar gegeven. De Uusi Suomi schrijft: Van oudsher is eensgezindheid de grootste kracht van het Finsche volk geweest, welke des te meer naar voren kwam hoe grooter de moeilijk heden werden. Nieuwe poging. In een commentaar op de laatste berich ten uit Finland heeft het ministerie van buitenlandsche zaken te Washington Woens dagavond verklaard: „Wij hebben helder en duidelijk onze hoop tot uitdrukking ge bracht, dat Finland afziet van den oorlog en van zijn bondgenootschap met Duitsch land. Het bericht, dat het Finsche parle ment de Sovjet-Russische voorwaarden van de hand heeft gewezen, zal wanneer het waar is een teleurstelling vormen. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft president Roosevelt weer geprobeerd druk uit te oefenen op Finland, en wel in dien zin, dat Finland zijn betrekkingen met Duitschland diende te verbreken en uit den oorlog moest treden,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1