Haariemsche Courant KEURINGEN Sovjetaanvallen op het bruggehoofd Nikolajef afgeslagen. Nieuivsblad voor Noord-Holland K im Wederzij dsche verkenningsacties in het hooge Noorden. 289e Jaargang No. 66 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haariemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapiein 37. Tel. 12S30 Hoofdredacteur: F. C. Berks Zaterdag 18 Maart 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 121» Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 33, IJmulden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem Verbitterde gevechten tegen over den middenloop van den Boeg getrokken bolsjewisten. In italië zware strijd met Nieuw.Zeelandsche, Indische en Fransche troepen om, Cassino. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Op het bruggehoofd van Kertsj viel de vijand Donderdag onder bescherming van een kunstmatigen nevel tevergeefs aan. Plaatselijke penetraties werden opgeheven. Sovjetaanvallen op het bruggehoofd Niko lajef mislukten in harde gevechten met zware verliezen voor den vijand. Verder naar het Noorden verijdelden formaties artillerie en gevechtsvliegers vijandelijke pogingen om den Boeg over te steken. Aan den middenloop van den Oekrainschen Boeg zijn verbitterde gevechten gaande met de vijandelijke gevechtsgroepen, die over de rivier zijn gedrongen. Bij Winnitza, in het ge bied van Proskoerof en ten Oosten van Tar- nopol boden onze troepen den bolsjewisten in zware aanvals- en afweergevechten succesvol len tegenstand. Ten Noorden van Doebno en in het gebied ten Zuiden van de Pripjetmoerassen wei-den nieuwe hevige Sovjet-aanvallen afgeslagen. te De houding van Finland. Brief van Koning van Zweden aan Mannerheim en Ryti. De B-correspondent van het A. N. P. Berlijn meldt: Sinds het historische besluit van Hel sinki voert de Anglo-Amerikaansche diplomatie in versterkte mate een zenu wenoorlog tegen Finland. De Finsche regeering en de Finsohe Rijksdag on derzoeken echter koelbloedig de buiten gewoon moeilijke positie, die het gevolg van hun besluit is geweest. De inmenging van den Zweedschen ko ning, die aan Maarschalk Mannerheim en aan staatspresident Ryti een brief heeft ge schreven om tot capitulatie aan te manen, evenals de aanhoudende diplomatieke pres sie van Washington, dat Finland tracht te bewegen de diplomatieke betrekkingen met het Duitsche rijk te verbreken, alsmede de dreigementen dei- Amerikaansche pers, welke met verbreking der diplomatieke be trekkingen tusschen Amerika en Finland dreigt, heeft de positie van Helsinki uiterst moeilijk gemaakt. Een feit is, dat Moskou thans zijn oorspronkelijke voorstellen in een anderen milderen vorm heeft gegoten, en dat de Zweedsche regeering op grond hiervan Finland dringend aan raadt te capituleeren. In Berlijnsche diplomatieke kringen ont houdt men zich vooralsnog van commen taar, hoewel men verklaart, dat men groot vertrouwen heeft in de soldateske en eer volle houding, welke de Finsche natie de laatste dagen aan den dag gelegd heeft tegenover de andere Europeesche volken, een houding, welke in de laatste jaren tot de Duitsch-Finsche wapenbroedersohap heeft geleid. Nya Dagligt Allehanda schrijft uit Hel sinki te hebben vernomen, dat het Finsche antwoord aan de Sovjet-Unie is verzonden. Er worden echter geen bijzonderheden om trent den inhoud van het antwoord medege deeld. De Helsingin Sanomat zet uiteen wat ver staan moet worden onder de formule, die den laatsten tijd herhaaldelijk in besloten bijeenkomsten van den Rijksdag werd toe gepast: „De Rijksdag gaat over tot de orde van den dag". Dit geschiedt wanneer de regeering buiten de agenda om een rapport bij den Rijksdag indient en deze daarover beraadslaagt. De president kan dan vervol gens met het oog op het feit, dat de kwestie onvoorbereid door de afgevaardigden be handeld moest worden, voorstellen tot de orde van den dag over te gaan. Dit komt neer op een motie van vertrouwen in de regeering. De stemming moet naar buiten de een heid demonstreeren. De Finsche Rijksdag heeft in een gewone zitting een aantal minder belangrijke wets ontwerpen behandeld, na een vergadering van een uur werd de zitting verdaagd tot a.s. Dinsdag 14 uur. Tegenover de Sovjet-eischen wijst de Ajan Suunta op de van ouds bestaande goede betrekkingen tusschen Duitschland en Finland. In 1940 heeft Duitschland op zeer besliste wijze in Finlands lot ingegre pen. Duitschland is een anticommunistisch land en het communisme wordt ook in Fin land bestreden. Finland heeft zichzelf als eerste land der wereld vastberaden tegen het communisme strijdende te weer gesteld. Op grond van deze feiten spreekt het van zelf, dat er tusschen Finland en Duitsch land een warme, hartelijke vriendschap be staat. Tusschen deze landen, die schouder aan schouder in den strijd tegen het bolsje wisme staan, zijn geen verdragen noodig. Eerlijkheid en eergevoel vormen een bete ren band dan verdragen. Aan de rest van het Oostelijk front vielen de bolsjewisten aan in het gebied ten Westen van Newel, bij Ostrof en aan het Narwafront Aan de geslaagde faweer van deze aanval len hadden Letlandsche SS-vrijwilligersforma- ties een belangrijk aandeel. In het hooge Noorden heei-schte een leven, dige wederzijdsche verkenningsactiviteit in den sector van Louhi en Kandalaksja. In Italië viel de vijand opnieuw na hevige bomaanvallen en gesteund door sterke artil lerie- en pantserstrijdkrachten, met Nieuw- Zeelandsche, Indische en Fransche troepen de plaats Cassino aan. Een vijandelijke gevechts groep, die de stad kon binnendringen, werd door onze dapere valschermjagers onmiddel lijk teruggeworpen. Zware gevechten zijn nog gaande. Aan de rest van het front kwam het niet tot gevechtshandelingen van beteekenis. Een formatie Duitsche gevechtsvliegers viel Donderdagnacht schepen voor Nettuno en het havengebied met goed gevolg aan. Daarbij werd een transportschip van 6500 ton tot zin ken gebracht en 1 torpedojager, 1 groot lan dingsvaartuig en 2 transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 9000 ton zwaar be schadigd. Bovendien werden treffers geplaatst op de pier, op de havenwerken en tusschen landingsvaartuigen. Onder krachtige bescherming door jagers vlogen in den middag van 16 Maart Ameri kaansche bommenwerpers Zuid-Duitschland binnen. Bij meerendeel gesloten wolkendek lieten zij op talrijke plaatsen brisant- en brand bommen vallen, vooral op Augsburg en Ulm. In weerwil van de moeilijke afweeromstandig- heden vernietigden Duitsche luchtverdedigings strijdkrachten 36 der aanvallende vliegtuigen, waarbij 23 viermotorige bommenwerpers. Eenige Britsche vliegtuigen lieten Donderdag nacht bommen op West-Duitschland vallen. Nieuwe Turksche ambassadeur te Londen. Het door de Turksche regeering gevraagde agrement bij de benoeming van een nieuwen Turkschen ambassadeur In Londen, Unaydin, is door Engeland verleend. Unaydin was gezant te Athene, Boedapest, en later ambassadeur te Rome. Hij heeft be kendheid verworven als schrijver en journa list en was een vriend van wijlen Kemal Ataturk De stem der SS. Luistert op Zondag 19 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golf lengte 415 M. naar de stem der SS. Onder werp: „Een soldatenleven". Hooger beroep van Pucheu afgewezen. Het militaire Hof van Cassatie der dissi denten te Algiers heeft de aanvraag om hoo ger beroep van Pucheu tegen het over uitgesproken doodvonnis afgewezen. HET SOCIALISME EN DE KUNSTENAAR. Jhr. mr. S. M. S. de Ranitz zal Zondag 19 Maart a.s. te 13.45 uur over den zender Hil versum I spreken over het onderwerp „Socia lisme en de kunstenaar".. Na een luchtgevecht met Duitsche jagers landde deze Ameri kaansche terreurbommenwerper Boeing „Fortress" bijna onbeschadigd op een Duitsch vliegveld. PK Doelfs/St. P. c. KORT NIEUWS Bijna dagelijks trekken met veel geschreeuw groote zwermen wilde ganzen over OoSt- Friesland naar het Noorden. De erva ring heeft geleerd, dat in dergelijke gevallen het voor jaar voor de deur staat. Een 33-jarige Laplander, die wegens diefstal van rendieren was gestraft, heeft uit wraak 400 rendie ren van zijn aan klager gedood. Wijziging in het kabinet.Laval. De Fransche Staatscourant bevat besluiten Inzake de samenstelling van de regeering. Ingesteld wordt de functie van staatssecretaris voor nationale solidariteit. Deze staatssecre taris is belast met de controle, en de coördi natie van sociale werken van algemeen belang. Marcel Déat werd met deze functie belast. Cevens is hij, zooals gemeld, minister van arbeid. Verder werd dr. Raymon Grasset, staats secretaris voor het gezin en voor de openbare gezondheid, tot minister van dit departement benoemd. De toetreding van Marcel Déat tot de Fransche regeering wordt te Berlijn als een belangrijke versterking van de regeering- La val beschouwd. Men herinnert er aan, dat Déat zich bij het uitbreken van den oorlog in een opzienbarend artikel over de kwestie- Danzig tegen de politiek der toenmalige Fran sche machthebbers heeft gekeerd. Déat staat op het standpunt, dat het nieuwe Frankrijk zich door zijn arbeidsbijdrage in Europa een plaats kan en moet verwerven. Men is te Berlijn van oordeel, dat Déat behoort tot de voorvechter van Frankrijks medewerking in het nieuwe Europa op socialistischen grond slag. De Fransche regeering heeft een wet uitge vaardigd waarbij verandering zal worden ge bracht in het tot dusver gevolgde systeem der Fransche propaganda. Deze verandering be treft vooral de organisatie, daar zij meer en meer wordt gecentraliseerd. Dief pleegde moordaanslag op bestolene Vrijdagavond kreeg een courantenbezor ger, wonende aan den Iepenweg te Amster dam, bezoek van een hem onbekenden man. Toen tegen half elf de bewoner van de ach terkamer, waar het onderhoud plaats had, even naar de voorkamer was geweest, om eenige sigaretten te halen, constateerde hij, dat zijn bezoeker een portefeuille, inhou dende een groot bedrag aan geld, uit een kast had gehaald en deze juist bij zich stak. De dief, zich ontdekt ziende, schoot toen den krantenbezorger neer en verdween met medeneming van het geld. De recherche wist. reeds hedenmorgen den dader van dezen laffen overval te arres- hem teeren in een perceel In de Blasiusstraat. Het pistool en al het gestolen geld werden nog in de woning aangetroffen en in beslag genomen. De aangehoudene is een 26-jarige fabrieksarbeider, die den laatsten tijd zwer vende was. Het slachtoffer, dat aan het hoofd en een der longen ernstig werd gewond, is in een ziekenhuis opgenomen. Door den Nederlandschen Volksdienst wordt te Nijmegen ten behoeve van de getroffen inwoners een inzameling ge houden bij de stadgenooten, die voor de ramp gespaard bleven. C.N.F./H.Brusse Pax c. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEURING gehouden worden op Zaterdag 35 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 37 Maart van 9 tot 14 te Den Haag in een der zalen van AMICITIA, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 19-30 jaar, die aanmcldïngsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbilletten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstelle der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen, Saroleastraat 35; Groningen, Heerenstraat 46, Enschedé, Hengelosche- straat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. N*t*(.ANOS TOfcKOHSI LIST OF OS 8ARSNI OE KKItetMAIIIMi BIEDT U HIERTOE OE OSLEOENHEIO KORT NIEUWS Japansche zee lieden, die thans in andere beroepen werkzaam zijn, worden weer bij de koopvaardij te werk gesteld. De zeelieden genieten voortaan voorrech ten bij de distribu tie van levensmid delen kleeding enz. Zwitsersch profest te Londen De Zwitsersche legatie te Londen heeft op dracht gekregen een zeer beslist-protest in te dienen tegen de schending van het Zwitser sche luchtruim in den nacht van 15 op 16 Maart, die als bijzonder ernstig beschouwd moet worden. Het Zwitsersche blad Die Tat schrijft: De Zwitsersche Bondsraad heeft de maatregelen ter bescherming van de bevolking en tot voor koming van het schenden der Zwitsersche neutraliteit aanzienlijk ver-scherpt. Wij juichen dit zeer toe en verzoeken de regeering wan neer zich weer gevallen van neutraliteits- schennis voordoen, tot de meest drastische maatregelen over te gaan." „Dag van de jeugd Groote jeugdmanifestatie te Amsterdam De persdienst van den Nederlandsehen Omroep meldt, dat op den Lentedag (21 Maart) in het kader van den door den Ne derlandschen Omroep georganiseerden „Dag van de jeugd" in het Concertgebouw te Amsterdam een groote jeugdmanifestatie zal worden gehouden. Het tijrstio is gesteld op 12 uur, opdat zoovc-1 -~ngeren kunnen deelnemen. Het geheele cwnroep-prog.»1..,..a van 21 Maart zal tevens in het teeken der jeugd staan. „De jonge dag ontwaakt" (7.30 uur) met muziek en poezie ter inleiding van den „Dag van de jeugd" samengesteld door Adriaan van Hees. Hierna brengt om 8.15 uur G. de Josselin de Jong een reportage over de voorbereiding van "het programma „Dag van de jeugd", waarna om 11.15 uur onder den titel „Met jonge oogen door het land" een programma over het jeugdher bergwezen in binnen- en buitenland wordt uitgezonden. De geheele Nederlandsche jeugd kan om 12 uur de groote betooging in het Concertgebouw te Amsterdam mee beleven door te luisteren naar de uitzending hiervan over zender en draadnet Hilver sum I. In dit programma zal een jonge Ne derlander de jeugd toespreken en brengt het Omroep-symphonieorkest o.l.v. P. Jak- ma een feestgedicht van jeugd en lente voor koor en spreekstemmen, waaraan behalve het Omroepsymphonie-orkest een gemengd koor van 350 personen en 4 spreekstemmen medewerken. Tusschen 13.15 en 14 uur is er een uitzending, getiteld „Zoo is de jeugd van het land en zoo leeft de stadsjeugd". Daarna vertolkt het symphonie-orkest der Rijksorkestschool jeugdcomposities van Mo zart en Johan Wagenaar. Om 17 uur brengt het cabaret „De jonge Nederlanders" o.l.v. Wim lbo een vroolijk pr-ogramma, in de pauze waarvan een reportage over de sport school te Rijswijk. De Stormer spreekt om 19.05 uur over het onderwerp „Jeugd voor aan", waarna van 20 uur af de avond ge vuld zal worden met de jeugdrevue „Het jonge hart". RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl houdt zijn politiek weekpraatje op Maandag 20 Maart 1944 over Hilversum I om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Een gevaarlijke dag ligt achter ons".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1