Haarlemsche Courant De Führer over de Finsche kwestie KEURINGEN Worsteling tusschen Boeg en Dnjestr Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Dementi inzake beiveerd contact tusschen hem en den Zweedschen Koning. - Oordeel van Hitler over de wapen stilstandsvoorwaarden en eventueele Britsche en Amerikaan- sche garanties aan Finland. Finsche verklaring over den Antwoord op vragen van een Zweedschen journalist. raad van Koning Gustaaf. WMmSwm 1 WÈ mm Zware strijd in Cassino. 289e Jaargang' No. 67 x x Bureaux: Groote Houtstraat S3. Tel. Advert. 10721, Redactie 10608 Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Oerks Maandag 20 Maart 1914 Verschijnt ttageiyKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor Umuiden: Rembrandtlaan 55, IJrauiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damïate, Haarlem K 129? Op grond van eenige in het buitenland ver spreide berichten over een beweerden stap van den Führer bü den Zweedschen Koning In verband met de Finsche kwestie, heeft de Berlijnsche correspondent van Stockholms Tidningen om een rechtstreeksch standpunt van den Führer ten aanzien van deze publi caties verzocht. De Führer heeft den Zweedschen corres pondent op zijn vragen de volgende antwoor den ter beschikking gesteld Vraag: „In buitenlandsche persberichten werd beweerd, dat de Führer bij Koning Gustaaf van Zweden een stap van toenadering zou hebben gedaan in verband met de bemid deling van den Zweedschen Koning bij Fin land. Stemmen deze berichten met de feiten overeen Antwoord: „De berichten zijn valsch. Ik zou ook niet weten, waarom ik een zoodanigen stad gedaan zou hebben. Het is mij niet be kend. of Koning Gustaaf van Zweden inder daad in dien zin zijn invloed op Finland heeft uitgeoefend. Speciaal is mij ook niet bekend, wanneer deze stap zou zijn ondernomen. Wan neer dit echter zoo zou zijn, is hier uiteraard sprake van een zuiver Zweedsche aangelegen heid." Vraag: „Mag ik in dit verband vragen, hoe U in het algemeen den toestand op grond van de wapenstilstandsvoorwaarden beoordeelt Antwoord: „Ik beoordeel de door de Sovjets bekend gemaakte wapenstilstandsvoorwaarden precies zoo als zij bedoeld zijn. Haar doel is vanzelfsprekend, Finland in een toestand te brengen, waarin een verdere tegenstand on mogelijk wordt, om dan datgene aan het Fin sche volk te voltrekken, wat Molotof indertijd reeds te Berlijn heeft geëischt. Met welke frazen en onder welke voor wendsels deze voorwaarden der Sovjets ook bekend worden gemaakt, is practisch volkomen onverschillig. Het gaat er hier slechts om, het slacht offer een lus om den hals te leggen, om die dan te gegevener tijd te kunnen aan trekken. Dat Sovjet-Rusland zich tot dezen stap gedwongen ziet, is slechts het bewijs, hoe sceptisch het zijn militaire mogelijk heden zelf beoordeelt. Aan de uiteindelijke bedoeling van het bolsjewisme kan nie mand twijfelen n.l uitroeiing der niet- Russisch-bolsjewistische volken in Europa en in dit geval vooral uitroeiing van de Finnen. Om dit doel te bereiken, heeft men, zooals onze tegenstanders openlijk toegeven, den zenuwoorlog tegen Finland ontketend." Vraag: „Meer dan eens is de vraag opge worpen eener garantie voor Finland van de zijde van Engeland en de Ver. Staten. Wat dunkt U van dergelijke garanties voor Fin land Antwoord: „De vragen van garanties voor Finland van de zijde van Engeland en de Vereenigde Staten konden slechts het doel nastreven, den Finnen de onderwerping sma kelijker te maken. In de praktijk is elke garantie der Engelschen of der Amerikanen een utopie. Nocli Engeland noch de Vereenigde Staten zouden bij machte zijn, een zegevierend Sovjet- Rusland ook maar de geringste voorschriften te stellen over de definitieve doelstelling, zelfs wanneer zij dit zouden willen. In werkelijk heid echter hebben zoowel Engeland als Amerika niet den geringsten eerlijken wil, een dergeljjken invloed uit te oefenen. In beide landen regeeren dezelfde krachten, zij het ook onder een burgerlijk masker ge camoufleerd, die in Sovjet-Rusland volkomen openlijk de macht bekleeden. Wat Amerikaan- sche garanties betreft, zoo heeft Duitsehland reeds na afloop van den wereldoorlog zijn ervaringen daarmede opgedaan. De plechtig toegezegde 14 punten van Wilson waren, na dat Duitsehland de wapens had neergelegd, vergeten. De practïsche werkelijkheid leidde in elk afzonderlijk geval tot het tegendeel van hetgeen men toentertijd het Duitsehe volk heel plechtig had toegezegd. Wat Britsche garanties waard zijn, dat is met het geval- Polen op eclatante wijze bewezen. Overigens staan Engeland en Amerika zelf voor ernstige binnenlandsche crises, en de vraag is niet, of zij bij machte zijn, het bols jewisme voorschriften te stellen, doch hoe lang het hun zal gelukken, de bolsjewistische revolutie in hun eigen landen te verhinderen. Zooals tot dusver nog aitiid in het leven der volken, is de eenige garantie voor het bestaan van een natie de eigen kracht." Luchtaanval op Huil. Sterke formaties Duitsehe gevechtsvliegtui gen hebben in de late avonduren van 19 Maart een geconeentreerden aanval ondernomen op de belangrijke Engelsche havenstad Huil aan de Oostkust van Engeland. Bij gunstige aan- valsvoorwaarden werden de doelen goed ge zien. De laatste golven der Duitsehe eskaders bommenwerpers konden reeds talrijke branden in de stad en het havengebied waarnemen. Het inlichtingenbureau der Finsche regee ring heeft Zaterdag het volgende bericht ge publiceerd De pers in de verschillende landen heeft het bericht ontvangen, dat de Koning van Zweden, Gustaaf V zich met betrekking tot de Finsche vredesaangelegenheden tot de poli tieke leiding van Finland heeft gewend. Het Finsche ministerie van buitenlandsche zaken deelt derhalve het volgende mede Maandag 6 Maart ontving de Finsche minis ter van buitenlandsche zaken van den Fin- schen gezant te Stockholm, Gripenberg, een persoonlijk geheim telegram, waarin hij ver wees naar het onderhoud, dat hij dienzelfden dag met den Zweedschen minister van buiten landsche zaken had gehad. In dit gesprek heeft minister Gühnter ook de meening van Koning Gustaaf meegedeeld, dat het wenschelijk is, het eenmaal gevestigde contact niet meer te verbreken. Hjj heeft ver zocht deze opvatting van Koning Gustaaf aan den staatspresident, den maarschalk van Fin land en aan de regeering mede te deelen. In het telegram werd voorts gezegd, dat deze mededeeling alleen aan deze personen mocht worden gedaan en dat zjj streng vertrouwelijk behandeld moest worden. Dienzelfden dag werd het in het telegram ver vatte referaat over de uitlating van Koning Gustaaf meegedeeld aan den staatspresident en aan den maarschalk van Finland en in den ministerraad voorgelezen. Minister, Ramsay achtte het echter juist om op Woensdag 8 Maart den inhoud van het telegram aan de commissie voor de buitenlandsche politiek van den Finschen Rijksdag mede te deelen en te verklaren, dat het de opvatting weergaf van toonaangevende Zweedsche kringen. Ook in de rede, die de minister-president op 15 Maart voor de voltallige vergadering van den Fin schen Rijksdag met gesloten deuren heeft gehouden, werd naar de mededeeling verwe zen als een Zweedsche uitlating. De mede deeling is zoodoende niet alleen nauwkeurig aan den staatspresident, den maarschalk en aan de regeering, doch wat betreft den feite lijken inhoud ook meegedeeld aan de betref fende politieke instanties. Zij bevat echter in het geheel geen opgave over wijziging in de door de Sovjet-regeering opgestelde voor waarden. Het laatste antwoord der Sovjet-regee ring, dat ten grondslag heeft gelegen aan de behandeling van de kwestie in de regeering en in den Finschen Rijksdag, werd op 10 Maart afgegeven. „De strijd gaat verder". In de Wilhelmstrasse wijst men op de hou ding der Zweedsche pers ten aanzien van Fin land, die, zooals men zegt, in eigenaardige tegenstelling staat tot de houding van de pers in andere neutrale landen. De Zweedsche pers neemt in zekere mate deel aan den door de vijanden van Finland ontketenden zenuwoor log, zonder rekening te houden met de gevol gen, die voor Finland zouden voortvloeien uit een aanvaarding der Sovjet-eischen. In dit verband wordt de New-York Times geciteerd, die schreef, dat Engeland noch de Vereenigde Staten eenigerlei waarborgen voor Finland hebben gegeven of kunnen geven. Het Finsche blad Suomen Sosialdemokraatti schrijft, dat de regeering en de Rijksdag in de wapenstilstandskwestie hun besluiten genomen hebben. Ongeacht hun wil tot vrede, hebben beide instanties zich niet in staat gezien, op de aanwezige bittere,onrechtvaardige en onzekere voorwaarden een wapenstilstand aan te gaan, voor welks houdbaarheid geen garanties aan wezig waren. De strijd op leven en dood gaat nu verder. -1 - iÉ^MÉiPIlllii De minuten voor den aanval. In het Zuiden van het Oostelijk front zijn valschermjagers voor een tegenaanval ingezet. Op „panjevoertuigen"' werden wapens, munitie en apparaten aan gevoerd. Thans maken de mannen zich voor den aanval gereed. (PK Gremmelsbaoher/Atl./H. P. c) KORT NIEUWS Naar aanlei ding van den vijf tigsten verjaardag van den dood van den F ranschen toondichter Gou nod zullen de Fransche poste rijen een liefda digheidszegel uit geven. De president van Cuba heeft een vooraanstaan den communist benoemd tot mi nister zonder por tefeuille. Voor het eerst maakt een communist deel uit van de Cu- baanscihe regee ring. Sowjets lijden zware verliezen aan manschappen en materiaal. Afgesneden Duitsehe divisie baant zich een doortocht. Opleving van den strijd in den centraien sector. Bij mislukte aanvallen op Duitsch convooi 44 vliegtuigen neergeschoten. Bommen op Rome. Het Duitsehe weermachtbericht van Zater dag luidde: Aan den benedenloop van den Oekrain- schen Boeg hebben de Sovjets talrijke ver- geefsche aanvallen op onze bruggehoofden ondernomen. Vijandelijke pogingen om de rivier over te steken werden verijdeld. Tusschen den middelloop van den Oekrain- schen Boeg en den Dnjestr duren de ge vechten met verder opdringende vijande lijke strijdkrachten voort. Aan den boven loop van den Oekrainschen Boeg alsmede tusschen Prokoerof en Tarnopol zijn her haalde aanvallen der bolsjewisten mislukt. Onze troepen sloegen de Sovjets op ver-s scheidene plaatsen in vastberaden tegen aanvallen terug en berokkenden hun zware verliezen aan menschen en materiaal. Daarbij werden alleen in één corpssector 44 pantserwagens en voertuigen vernietigd of buitgemaakt. In het gebied Krzemieniez-Kowel werden sterke vijandelijke aanvallen afgesla gen of opgevangen. De hevige gevechten duren voort. In den centraien frontsector is de gevechts activiteit weer opgeleefd. Plaatselijke aanval len van den vijand op den Zuidelijken oever van de Pripjet, ten Zuiden van de Berezina, aan den autoweg van Smolensk en ten Zuid oosten van Witebsk zijn mislukt. In het Noorden van het Oostelijk front is de kracht der vijandelijke aanvallen als gevolg van de den dag tevoren geleden zware verlie zen verminderd. De Sovjets ondernamen op de vroegere brandpunten slechts plaatselijke, door pantserwagens ondersteunde aanvallen, die in ons afweervuur ineenstortten. Eenige penetra- tieplekken der vorige dagen werden in een tegenaanval gezuiverd. Eigen stoottroepen vernietigden aan het lan- dingshoofd van Nettuno talrijke vijandelijke nesten van verzet. De vijand leed zware bloe dige verliezen. Er werden gevangenen ge maakt. De vijand zette zijn door pantserwagens ondersteunde sterke aanvallen op Cassino voort. Zij werden met doeltreffende onder steuning door slagvliegers in feile gevechten afgeslagen. In een kloekmoedigen tegenaanval werd de in het Noordwesten van de plaats liggende burchtruïne heroverd. Aan de rest van het front verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Formaties Amerikaansche bommenwerpers hebben opnieuw een terreuraanval onder nomen op de stad Rome. In het centrum der stad en in woonwijken werd groote schade aangericht en er ontstonden ver liezen onder de bevolking. De Britsch-Amerikaansche bommenwerpers hebben in 24 uur bij aanvallen op het rijks gebied en op Duitsehe steunpunten in boven- Italië zware verliezen geleden; 98 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 83 viermotorige bom menwerpers, werden neergeschoten. Overdag werd in woonwijken der steden München en Friedrichshaven, Vrijdagnacht in Frankfort a. d. Main door de vijandelijke terreurbommen werpers schade veroorzaakt en er werden ver liezen onder de bevolking teweeggebracht. Storingsaanvallen van eenige Britsche vlieg tuigen waren gericht op midden- en west- Duitschland. Het Duitsehe weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Bij Kertsj hadden vijandelijke aanvallen ook Zaterdag geen resultaat. Aan den be nedenloop van den Oekrainschen Boeg mislukten nieuwe Sovjetpogingen, met sterke strijdkrachten onze bruggehoofden in te drukken. De Württembergsch-Badensche 335ste divisie infanterie onder bevel van gen.-majoor Rast, die in den loop der distancieeringsbewegingen tijdelijk van haar verbindingen was afgesne den, heeft, onder afweer van voortdurende vijandelijke aanvallen en met medeneming van alle gewonden en talrijke gevangenen^ al strijdende het contact met onze hoofdstrijd krachten hersteld. Westelijk van den midden-Boeg konden vrij sterke bolsjewistische strijdkrachten meer ter rein winnen. Tusschen Proskoerof en Tarnopol werden in zware aanvals- en afweergevechten 20 vijandelijke pantserwagens vernield. Daar bij sloten pantserstrijdkraehten van het leger in samenwerking met formaties der Waffen- SS door een energieken aanval een leemte in. het front. In het gebied KrzemiemniezwKowel zijn ver bitterde gevechten gaande. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front leefde de gevechtsbedrijvigheid weer op. Noordwestelijk van Newel, Zuidoostelijk van Ostrof, Noordelijk van Pskof en aan het Nar- wafront werden hevige door talrijke pantser wagens gesteunde Sovjetaanvallen met af grendeling van eenige penetraties afgeslagen en 82 vijandelijke pantserwagens verhield. Bij deze gevechten heeft zich de 6e compagnie van het 3e Oostpruisische grenadiersregiment on der bevel van den Oberfeldwebel Kutschkau door buitengewone dapperheid onderscheiden. In bet zeegebied van Vardö viel een formatie Sovjet-bommenwerpers en torpe dovliegtuigen driemaal tevergeefs een Duitsch convooi aan. Van de ongeveer 60 aanvallende vijandelijke vliegtuigen wer den er 37 neergeschoten in luchtgevechten en 7 andere door 't scheepsafweergeschut. Het convooi zette zonder schade zijn reis voort. Van het landingshoofd Nettuno wordt slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid gemeld. Aan het Zuidelijke front duurt de zware worste ling in het centrum van Cassino met onver minderde hevigheid voort. Het station van Cassino ging na zwaren strijd verloren. In de puinhoopen van de plaats wordt de verbit terde strijd voortgezet. Een formatie vijandelijke bommenwerpers vloog in den middag van 17 Maart bij slecht zicht het Donaugebied binnen en liet zonder grondzicht zeer verstrooid bommen vallen op het gebied van Weenen. Schade en verliezen zijn gering. Boven de Oostmark en Italië wer den onder moeilijke afweeromstandigheden 9 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Eenige Britsche vliegtuigen lieten Zaterdag nacht bommen vallen op het Rijnlandsch-West- faalsche gebied. Duitsehe vliegtuigen vielen in de avonduren van 17 Maart afzonderlijke doelen in Londen aan. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEURING gehouden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 te Den Haag in een der zalen van AMICITIA, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 19-30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding- is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbilletten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstelle der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastra^t 25; Groningen, Heerenstraat 46, Enschedé, Hengeloschc- straat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag-,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1