Haarlemsche Cour ant Sovjet-aanvallen op Duitsche posities in het Zuiden mislukt KEURINGEN Nieuwsblad voor Noord-Holland Winnitza volgens bevel ontruimd. 289e Jaargang No. 68 Bureaux: Groore Houtstraat 93, Tel. Advert. 10T44, Redactie KWM Posteiro 134958 Haarlemsche Cl, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. llül Hoordredacteur: F. c. Deris Dinsdag 21 Maart 1941 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1S71S Kantoor ïJmuiden: Rembfantitlsan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Daniiate, Haarlem K 1»7 Het Duitsche weermachtbericht Iqidt als volgt: Op het bruggehoofd Nikolajef, in het ge bied van Wosnessensk en ten Noordoosten van Perwomaisk bleven nieuwe vijande lijke aanvallen zonder resultaat. Een ge vechtsgroep onder bevel van kapitein Kal- berlak heeft zich bij deze gevechten bij zonder onderscheiden. Tusschen den middenloop van de Oekrain- sche Boeg en den Dnjestr werd de vijan delijke druk sterker. De stad Winnitza werd na vernieling van alle voor den oor log belangrijke installaties volgens bevel ontruimd. Ten Oosten van Proskoerof werden gedeel ten van verscheidene bolsjewistische infante riedivisies door vastberaden aanvallen onzer pantserformaties uiteengeslagen. Hierbij heeft zich de 16e gepantserde verkenningsafdeeling onder bevel van kapitein Schiller bijzonder onderscheiden. Ook tusschen Proskoerof en Tarnopol wer den den bolsjewisten door geslaagde tegen aanvallen zware verliezen toegebracht. In het gebied van Krzemieniez en bij Kowel zijn onze troepen nog steeds in een zwaren afweer strijd gewikkeld. In het gebied der Pripjet- moerassen en aan den Zuidelijken oever van de Pripjet mislukten talrijke Sovjetaanvallen. Ten Zuidoosten van Witebsk kwam het tot zware plaatselijke gevechten om een heuvel stelling, die meermalen van bezitter wisselde. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front viel de vijand alleen aan het Narwa- front aan. Na vernietiging van 10 pantser wagens werd hij afgeslagen. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand ten Zuidwesten van Aprilia verschei dene door krachtig artillerievuur gesteunde maar vergeefsche aanvallen. De verdedigers van Cassino sloegen Zondag wederom alle vijandelijke aanvallen, die den geheelen dag met krachtigen steun van artillerie werden ondernomen, af. In de avonduren van 19 Maart bracht een formatie Duitsche torpedovliegtuigen bij een aanval op een vijandelijk convooi voor de kust van Noord-Afrika schade toe aan vijf geladen vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van meer dan 30.000 ton. Nieuwe ontmoeting tusschen Roosevelt en Churchill? Gewoonlijk goedingelichte kringen in de Amerikaansche hoofdstad laten doorschemeren, dat Roosevelt en Chur chill elkander eerlang opnieuw zullen ontmoeten. Deze ontmoeting zou vol gen op het aanstaande bezoek aan Lon den van Stettinius, den Amerikaan- schen plaatsvervangenden minister van buitenlandsche zaken. Volgens welingelichte kringen te Washing ton hebben de jongste politieke stappen van Stalin de nieuwe conferentie tusschen Churchill en Vloosevelt noodig gemaakt. Tijdens dit onderhoud zullen de volgen de drie punten ter sprake worden gebracht: 1. De houding der Engelsche en Ameri kaansche regeering tegenover de door de Sowj et-Unie erkende regeering van Maar schalk Badoglio. 2. De onhoudbare toestand voor de re geering Puritsj en Koning Peter in Cairo, die is ontstaan door de consequente on dersteuning der Sowjet-Unie aan Tito's woudparlement. 3. Een nieuwe formuleering van het At lantic-charter met het oog op de Europee- sche grenzen die na den oorlog zullen wor den bepaald waarbij de Sowjet-Russische aanspraken niet mogen worden verwaar loosd In politieke kringen te Londen is men vooralsnog zeer voorzichtig met de berich ten over een op handen zijnde ontmoeting. Franschen naar de Duitsche marine. Door een Franseh regeeringsbesluit worden de Franschen in de mogelijkheid gesteld zich in het kader van de aannemingsvoorwaarden voor het Fransche vrijwilligerslegioen voor den strijd tegen het bolsjewisme oqk voor de Duitsche marine aan te melden. Turksche ambassadeur te Berlijn in Istanboel. De Turksche ambassadeur te Berlijn, Saffet Arikan, is Vrijdag in Istanboel aangekomen. Verkiezingen in Bolivia. De Boliviaansche regeering' heeft verkie zingen voor den Senaat en het Huis van Af gevaardigden uitgeschreven. Voorts heeft zij amnestie verleend aan politieke gevangenen. Het weekblad Time schrijft: De scherpe critiek op de nieuwe regeeringen kan onaan gename gevolgen hebben. Het organiseeren van een tegenrevolutie is een geliefkoosde methode om tegen ongewenschte omwentelin gen op te treden. Men kan natuurlijk niet be wijzen, dat het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaljen ten aanzien van Bolivia dergelijke plannen heeft, maar er zijn eenige merkwaardige Boliviaansche politici opge doken, die blijkbaar iets in deze richting wil len ondernemen. Vrij zwakke formaties Amerikaansche bom menwerpers vlogen Zondag overdag bij slecht zicht van het Zuiden uit Zuidoost-Duitsehland binnen en lieten op verscheidene plaatsen bri sant- en brandbommen vallen. Schade en ver liezen zijn gering; 25 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 24 viermotorige bommenwerpers, werden vernietigd. Zondagnacht lieten eenige Britsche storingsvliegtuigen bommen vallen op West-Duitschland en op 't gebied van Berlijn. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len de Britsche haven Huil met talrijke bri sant- en brandbommen aan. In <Ie aangevallen doelen ontstonden uitgebreide branden en ernstige verwoestingen. Door vlootstrijdkrachten, afweergeschut van koopvaardijschepen en luchtdoelgeschut dei- marine zijn in de periode van 11 tot 20 Maart 41 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Regeeringsschandaal in China. Twee functionarissen der nationale regeering in China, de directeur van het bureau voor de levensmiddelenvoorziening in Kiangsoe, en de directeur van het bureau voor de economische exploitatie van de waterkracht zijn ontslagen wegens grove lichtzinnige vergrijpen tegen de levensmiddelenvoorziening van het Chineesche leger. De minister en de vice-minister van voedselvoorziening zijn eveneens ontslagen. Algemeen wordt een zuivering der regeering vereischt. Voorts is de directeur der staats drukkerij van Noord-China gearresteerd onder beschuldiging bankbiljetten der centrale bank vervalscht te hebben. Ook is de leider van het bureau voor de bestrijding van den opium- handel in Noord-China van zijn post ontheven. De ontslagenen sloten met millioenenbedragen ontvangen om rijst en andere levensmiddelen in te koopen voor het Chineesche en Japansche leger, speculatiezaken af, die reusachtige win sten afwierpen. Misbruik makend van hun macht dwongen zij de kooplieden tot lage ver koopsprijzen. De goederen verkochten zij tegen maximale bedragen en sleepten zoo honderden millioenen in de wacht. De overdracht der italiaansche eoriocjssch'n. Naar de zender-Algiers meldt, kan de over dracht van een deel der Italiaansche vloot aan een marinecommissie der Sovjet-Unie elk oogenblik plaats hebben. Sovjet-officieren zullen het bevel over de Italiaansche oorlogs schepen op zich nemen en de bemanning zal voor minstens 30 procent uit Sovjet-Russische matrozen bestaan. De daarvoor vrijkomende Italiaansche matrozen zouden worden ver deeld over schepen van de Zwarte-Zeevloot der Sovjef-Unie. Dezelfde zender heeft medegedeeld, dat admiraal De Courten een „dagorder" tot de Italiaansche vloot gericht heeft, waarin hij zegt te verwachten, dat de Italiaansche sol daten „ook onder vreemde vlag" dapper zul len strijden. Bij de voorlezing van dezen dagorder kwam het, zoo wordt verder gemeld, „tot kleine incidenten", die „snel bijgelegd" werden. De straffen zijn bijzonder licht uitgevallen met het oog op de voor gewone matrozen „wellicht bevreemdende situatie". Arbeidsdienstplicht voor alle Japansche vrouwen. Voor het geval de oorlog dit noodzakelijk maakt, is de algemeene arbeidsdienstplicht voor Japansche vrouwen van 12 tot 40 jaren, wettelijk geregeld. De tegenwoordige omstandigheden in aan merking genomen, verwachten deskundigen dat deze arbeidsdienstplicht met 1 April van kracht zal worden. Aan den Japanschen Rijksdag, die Woensdag in slotvergadering bijeenkomt, zal een regee ringsbesluit worden voorgelegd, volgens het welk de verkiezingen een jaar worden uit gesteld met het oog op het oorlogsgebeuren. Ten einde de prestatie der werkkrachten te doen stijgen, heeft het Japansche kabinet o.m. besloten tot het invoeren van een controle stelsel en uitbreiding van het administratieve apparaat voor de tewerkstelling en uitbreiding van de mogelijkheden voor opleiding van werkkrachten De Vesuvius in werking. De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Napels dat er sinds zonsondergang op Zaterdag stroo men gloeiende lava uit de Vesuvius komen Beven het bergmassief gloeit een dampwolk in donkerroode kleur. De uitbarsting van de Vesuvius heeft inmiddels gevaarlijker vormen aangenomen. Zij is ongetwijfeld krachtiger dan alle erupties sedert 1906. Volgens de mee ning van deskundigen verkeert de eruptie nog in haar beginstadium. San Sebastiano en Masso de Simmare zijn de dorpen, die het eerst bedreigd worden; 5000 bewoners zouden nog voor middernacht ge- evacueerd worden. Talrijke bewoners van de Noordelijke helling van den Vesuvius zijn reeds vertrokken. Engelsehen in de frontlinie. In het gebied van Fort White in Burma strijden naast de Japanners eenheden van het Indische nationale leger, die het oogenblik tegemoet zien, waarop zij hun vaderlandschen bodem kunnen betreden. Reeds hebben de Engelschen hergroepeeringen ondernomen, aangezien Indische soldaten en officieren bij het gevechtscontact met eenheden van het Indische nationale vrijheidsleger waren over- geloopen. In de eerste frontlinies zijn thans Engelschen geplaatst. Luchtactie boyen Duitschland. In de middaguren van Maandag hebben formaties Amerikaansche bommenwerpers tijdens een nieuwe operatie bij slecht weer woongebieden in West- en Zuid-Duitschland aangevallen. Gedurende het naderen van de vliegtuigen hing er een, met uitzondering van enkele plekken aaneengesloten wolkenlaag van vrij groote dikte, zoodat de Duitsche luchtverdedigingsstrijdkrachten aanzienlijke moeilijkheden hadden te overwinnen bij de bestrijding der vijandelijke terreurformaties. Ongerustheid over gezondheid van den Paus. In welingelichte Vaticaankringen verklaart men, dat de gezondheidstoestand van den Paus, in zijn omgeving ernstige ongerustheid heeft verwekt. Bisschopsconferentie vervroegd. Afwijkende van andere jaren, zal de jaar- lijksche Duitsche bisschopsconferentie deze keer niet in Augustus doch reeds in Mei wor den gehouden. De vergaderplaats zal weer Fulda zijn. Poolsch volkstheater. Op initiatief van den gouv.-generaal, dr. Frank, is te Krakau het Poolsche volkstheater plechtig geopend. Voor elke uitvoering koopt de Duitsche overheid een aantal plaatsbewij zen, die als vrijkaartjes aan onbemiddelden worden uitgereikt. Bij onze Vrijwilligers. Over de met modder en ijs bedekte wegen worden be richten van den commandant naar de stellingen gebracht. (SS PK Fabiger/O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando deelt mede: - Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEURING grtiouden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 te Den Haag in een der zalen van AMICITIA, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Land storm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 19-30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbilletten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstelle der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46, Enschedé, Hengelosche- straat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. Finscli communiqué over de onderhandelingen. Het officieele Finsche inlichtingenbureau heeft een officieel communiqué uitgegeven, waarin de Finsche regeering een stand punt aangeeft ten aanzien van de bolsje wistische wapenstilstandsvoorwaarden. De Finsche regeering, zoo t dt in het com muniqué gezegd, heeft het niet mogelijk geacht de voorwaarden, die het bestaan der natie diep beïnvloeden, van te voren aan te nemen, zonder zekerheid omtrent hun inhoud en hun interpretatie te hebben. Interinf. meldt uit Berlijn het volgende: In het officieele communiqué, waarin de Sovjet-Russische wapenstilstandsvoorwaarden onaanvaardbaar worden genoemd, wordt ge zegd: De Finsche regeering heeft op 29 Febr. den Finschen Rijksdag mededeeling kunnen doen van de wapenstilstandsvoorwaarden, die staatsraad Paasikivi van de Sovjet-gezante in Stockholm had ontvangen en die reeds eerder gepubliceerd zijn. Toen de aanvaarding dezer voorwaarden in den voorgelegden vorm niet in aanmerking was gekomen, had de Finsche regeering toch niet de mogelijkheid van verdere onderhande lingen van de hand willen wijzen. Derhalve heeft zij den Finschen Rijksdag voorgesteld het contact voort te zetten. De meerderheid van den Rijksdag heeft de opvatting der re geering goedgekeurd. Aan de Sovjet-Russische regeering werd medegedeeld, dat de wapen stilstandsvoorwaarden nauwkeurig waren be studeerd, en werd voorgesteld, dat de Fin sche regeering de mogelijkheid zoyi worden gegeven haar eigen meening tot uitdrukking te brengen omtrent alle met de voorwaarden in verband staande problemen De Sovjetregeering heeft echter het ant woord der Finsche regeering volkomen onbe vredigend genoemd. In haar antwoord deelde zij mede, dat de overhandigde wapenstilstands voorwaarden beschouwd moesten worden al« minimale en elementaire voorwaarden en dat eerst na de aanvaarding daarvan de mogelijk heid bestond om te onderhandelen omtrent het staken der vijandelijkheden. Voorts eischte zij een positief antwoord binnen een bepaalden termijn. Daarop heeft minister-president Linkomies hi de geheime Rijksdagzitting van 14 Maart, waarin hij het Finsche voorstel, benevens het uit Moskou ontvangen antwoord bekend maak te, vastgesteld, dat er onder deze omstandig heden geen andere mogelijkheid bestond dan een afwijzend antwoord op de eischen der Sovjet-Unie te geven. In het antwoord aan de Sovjet-Unie heeft de Finsche regeering er opnieuw op gewezen, hoe noodzakelijk het voor den Finschen Rijksdag geweest zou zijn nauwkeuriger te worden in gelicht omtrent de formeele interpretatie der verschillende punten, als ook omtrent den feitelijken inhoud der voorwaarden. Ondanks haar streven tot herstel van de vreedzame be trekkingen heeft de regeering het echter niet mogelijk geacht de voorwaarden ,die het be staan der natie diep zouden beïnvloeden, van te voren aan te nemen, zonder eerst zekerheid te hebben omtrent hun inhoud en hun inter pretatie. Zweedsch dementi inzake Duitsch verzoek om bemiddeling. Naar aanleiding van de uit Amerikaansche bron stammende geruchten, dat Duitsche in stanties den Zweedschen consul te Parijs zou den hebben verzocht om de bemiddeling van Koning Gustaaf inzake Duitsch-Geallieerde vredesonderhandelingen, verklaarde de Zweedsche minister van buitenlandsche za ken met klem, dat deze geruchten volkomen uit de lucht zijn gegrepen. De kwestie der Arabische Unie. De pogingen, die door de staatslieden van de verschillende landen van het Naburige Oosten onder het oog van Engeland aangewend wor den voor de stichting van een Arabische Unie stuiten op vele moeilijkheden. De voorberei dende besprekingen die door Nahas Pasja be legd werden, die de vertegenwoordigers van de andere belanghebbende landen achtereen volgens naar Cairo heeft laten komen, zijn in Februari geëindigd. De Egyptische regeering moest er van afzien met de Palestijnsche dele gatie te beraadslagen en de voorbereiding van een congres onder oogen zien, waarop alle Arabische afgevaardigden zouden verschijnen om gezamenlijke besprekingen te Cairo te voeren. Anderzijds beantwoordt de houding van den Libanon en Syrië niet heelemaal aan de Egyp tische verwachtingen. De Libanon blijft on verzettelijk op zijn standpunt staan ten aan zien van de kwestie der onafhankelijkheid. De regeering van Syrië wil haar eigen poli tiek betreffende de Arabische toenadering volgen, zonder door Cairo op sleeptouw geno men te worden. Syrië heeft dan ook naar Irak en Saoedi-Arabië een delegatie gezonden, wel ke door den minister van buitenlandsche zaken voorgezeten wordt. Daar de regeering van Cairo zonder twijfel ontevreden over deze handelingen is, spant zij haar uiterste krach ten in om haar prestige in de Arabische we reld te handhaven. Zij zet haar diplomatieke actie voor de verwezenlijking van de Arabi sche Unie voort en laat daarbij het vraagstuk van Palestina, voor het oogenblik althans, op den achtergrond. Door radio-Cairo is inmiddels verklaard, dat zoolang de Palestijnsche leiders der Arabieren die door de Engelschen in Zuid-Afrika zijn geïnterneerd, niet worden vrijgelaten, de pan- Arabische conferentie niet plaats zal hebben. Voor dat het congres bijeen zal komen moet het probleem Palestina geheel zijn opgelost.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1