Haarlemsche Courant KEURINGEN Sovjet-aanvallen op Duitsche posities in het Zuiden mislukt Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Wmmtza volgens bevel ontruimd. Roosevelt en Churchill? Finsch communiqué over de onderhandelingen. 289e Jaargang No. 68 x x Bureaux: Grouie Houtstraat IS. Tel. Advert. 10124, Redactie 10«00 Postjiro 134058 Maarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein ST. Tel. 12238 Hoofdredacteur: F. C. Derks Dinsdag: 21 Maart 1941 Verschuilt dagelyKS, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkery: z. B. Spaarne 12. Tel. 1271# Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 5$, IJmuIden-Oost üitg.: Graf. Bedryven Damiate, Haarlem K 1297 Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Op het bruggehoofd Nikolajef, in het ge bied van Wosnessensk en ten Noordoosten van Perwomaisk bleven nieuwe vijande lijke aanvallen zonder resultaat. Een ge vechtsgroep onder bevel van kapitein Kal- berlak heeft zich bij deze gevechten bij zonder onderscheiden. Tusschen den middenloop van de Oekrain- sche Boeg en den Dnjestr werd de vijan delijke druk sterker. De stad Winnitza werd na vernieling van alle voor den oor log belangrijke installaties volgens bevel ontruimd. Ten Oosten van Proskoerof werden gedeel ten van verscheidene bolsjewistische infante riedivisies door vastberaden aanvallen onzer pantserformaties uiteengeslagen. Hierbij heeft zich de 16e gepantserde verkenningsafdeeling onder bevel van kapitein Schiller bijzonder onderscheiden. Ook tusschen Proskoerof en Tarnopol wer den den bolsjewisten door geslaagde tegen aanvallen zware verliezen toegebracht. In het gebied van Krzemieniez en bij Kowel zijn onze troepen nog steeds in een zwaren afweer- strijd gewikkeld. In het gebied der Pripjet- moerassen en aan den Zuidelijken oever van de Pripjet mislukten talrijke Sovjetaanvallen. Ten Zuidoosten van Witebsk kwam het tot zware plaatselijke gevechten om een heuvel- stelling, die meermalen van bezitter wisselde. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front viel de vijand alleen aan het Narwa- front aan. Na vernietiging van 10 pantser wagens werd hij afgeslagen. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand ten Zuidwesten van Aprilia verschei dene door krachtig artillerievuur gesteunde maar vergeefsche aanvallen. De verdedigers van Cassino sloegen Zondag wederom alle vijandelijke aanvallen, die den geheelen dag met krachtigen steun van artillerie werden ondernomen, af. In de avonduren van 19 Maart bracht een formatie Duitsche torpedovliegtuigen bij een aanval op een vijandelijk convooi voor de kust van Noord-Afrika schade toe aan vijf geladen vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van meer dan 30.000 ton. Gewoonlijk goedingelichte kringen in de Amerikaansche hoofdstad laten ■doorschemeren, dat Roosevelt en Chur chill elkander eerlang opnieuw zullen ontmoeten. Deze ontmoeting zou vol gen op het aanstaande bezoek aan Lon den van Stettinius, den Amerikaan- schen plaatsvervangenden minister van buitenlandsche zaken. Volgens welingelichte kringen te Was- hinton hebben de jongste politieke stappen van Stalin de nieuwe conferentie tusschen Churchill en Roosevelt -noodig gemaakt. Tijdens dit onderhoud zullen de volgen de drie punten ter sprake worden gebracht: 1. De houding der Engelsche en Ameri kaansche regeering tegenover de door de Sowjet-Unie erkende regeering van Maar schalk Badoglio. 2. De onhoudbare toestand voor de re geering Puritsj en Koning Peter in Cairo, die is ontstaan door de consequente on dersteuning der Sowjet-Unie aan Tito's wudparlement. 3. Een nieuwe formuleering van het At lantic-charter met het oog op de Europee- sche grenzen die na den oorlog zullen wor den bepaald waarbij de Sowjet-Russische aanspraken niet mog^n worden verwaar loosd In politieke kringen te Londen is men vooralsnog zeer voorzichtig met de berich ten over een op handen zijnde ontmoeting. Franschen naar de Duitsche marine. Door een Fransch regeeringsbesluit worden de Franschen in de mogelijkheid gesteld zich in het kader van de aannemingsvoorwaarden voor het Fransche vrijwilligerslegioen voor den strijd tegen het bolsjewisme oak voor de Duitsche marine aan te melden. Turksche ambassadeur te Berlijn in istanboei. De Turksche ambassadeur te Berlijn, Saffet Arikan, is Vrijdag in Istanboel aangekomen. Verkiezingen in Bolivia. De Boliviaansche regeering heeft verkie zingen voor den Senaat en het Huis van Af gevaardigden uitgeschreven. Voorts heeft zij amnestie verleend aan politieke gevangenen. Het weekblad Time schrijft: De scherpe critiek op de nieuwe regeeringen kan onaan gename gevolgen hebben. Het organiseeren van een tegenrevolutie is een geliefkoosde methode om tegen ongewenschte omwentelin gen op te treden. Men kan natuurlijk niet be wijzen, dat het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken ten aanzien van Bolivia dergelijke plannen heeft, maar er zijn eenige merkwaardige Boliviaansche politici opge doken, die blijkbaar iets in deze richting wil len ondernemen. Vrij zwakke formaties Amerikaansche bom menwerpers vlogen Zondag overdag bij slecht zicht van het Zuiden uit Zuidoost-Duitsehland binnen en lieten op verscheidene plaatsen bri sant- en brandbommen vallen. Schade en ver liezen zijn gering; 25 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 24 viermotorige bommenwerpers, werden vernietigd. Zondagnacht lieten eenige Britsche storingsvliegtuigen bommen vallen op West-Duitschland en op 't gebied van Berlijn. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len de Britsche haven Huil met talrijke bri sant- en brandbommen aan. In de aangevallen doelen ontstonden uitgebreide branden en ernstige verwoestingen. Door vlootstrijdkrachten. afweergeschut van koopvaardijschepen en luchtdoelgeschut der marine zijn in de periode van 11 tot 20 Maart 41 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Regeeringsschandaai in China. Twee functionarissen der nationale regeering in China, de directeur van het bureau voor de levensmiddelenvoorziening in Kiangsoe, en de directeur van het bureau voor de economische exploitatie van de waterkracht zijn ontslagen wegens grove lichtzinnige vergrijpen tegen de levensmiddelenvoorziening van het Chineesche leger. De minister en de vice-minister van voedselvoorziening zijn eveneens ontslagen. Algemeen wordt een zuivering der regeering vereischt. Voorts is de directeur der staats drukkerij van Noord-China gearresteerd onder beschuldiging bankbiljetten der centrale bank vervalscht te hebben. Ook is de leider van het bureau voor de bestrijding van den opium- handel in Noord-China van zijn post ontheven. De ontslagenen sloten met millioenenbedragen ontvangen om rijst en andere levensmiddelen in te koopen voor het Chineescne en Japansche leger, speculatiezaken af, die reusachtige win sten afwierpen. Misbruik makend van hun macht dwongen zij de kooplieden tot lage ver koopsprijzen. De goederen verkochten zij tegen maximale bedragen en sleepten zoo honderden millioenen in de wacht. De Vesuvius in werking. De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Napels, dat er sinds zonsondergang op Zaterdag stroo- men gloeiende lava uit de Vesuvius komen. Boven het bergmassief gloeit een dampwolk in donkerroode kleur. De uitbarsting van de Vesuvius heeft inmiddels gevaarlijker vormen aangenomen. Zij is ongetwijfeld krachtiger dan alle erupties sedert 1906. Volgens de mee ning van deskundigen verkeert de eruptie nog in haar beginstadium. San Sebastiano en Masso de Simmare zijn de dorpen, die het eerst bedreigd worden; 5000 bewoners zouden nog voor middernacht ge- evacueerd worden. Talrijke bewoners van de Noordelijke helling van den Vesuvius zijn reeds vertrokken. Bij onze Vrijwilligers. Over de met modder en ijs bedekte wegen worden be richten van Vien commandant naar de stellingen gebracht. (SS PK Fabiger/O/H P. c) De overdracht der italiaansche oorlogsschepen. Naar de zender-Algiers meldt, kan de over dracht van een deel der Italiaansche vloot aan een marinecommissie der Sovjet-Unie elk oogenblik plaats hebben. Sovjet-officieren zullen het bevel over de Italiaansche oorlogs schepen op zich nemen en de bemanning zal voor minstens 30 procent uit Sovjet-Russische matrozen bestaan. De daarvoor vrijkomende Italiaansche matrozen zouden worden ver deeld. over schepen van de Zwarte-Zeevloot der Sovjet-Unie. Dezelfde zender heeft medegedeeld, dat admiraal De Courten een „dagorder" tot de Italiaansche vloot gericht heeft, waarin hij zegt te verwachten, dat de Italiaansche sol daten „ook onder vreemde vlag" dapper zul len strijden. Bij de voorlezing van dezen dagorder kwam het, zoo wordt verder gemeld, „tot kleine incidenten", die „snel bijgelegd" werden. De straffen zijn bijzonder licht uitgevallen met het oog op de voor gewone matrozen „wellicht bevreemdende situatie". Luchtactie boven Duitschland. In de middaguren van Maandag hebben formaties Amerikaansche bommenwerpers tijdens een nieuwe operatie bij slecht weer woongebieden in West- en Zuid-Du itschland aangevallen. Gedurende het naderen van de vliegtuigen hing er een, met uitzondering van enkele plekken aaneengesloten wolkenlaag van vrij groote dikte, zoodat de Duitsche Iuchtverdedigngsstrijdkrachten aanzienlijke moeilijkheden hadden te overwinnen bij de bestrijding der vijandelijke terreurformaties. Het SS-Ersatzkommanda deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEURING gehouden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in een der zalen van AMICITTA, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger- maansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der oplei ding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 19-30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering ziin: karakter, gedrag, prestaHe. Gratis reisbilletten voor de heen- en terugreis ziin verkrijg baar bij de navolgende Nebenstelle der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heevestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag I ,v> - *41 Onze Vrijwilligers bestudeeren voor den aanval op de kaart het terrein. (SS PK Merz/O/H. P.) KORT NIEUWS Volgens be richten uit Ma drid heeft le lui tenant Thomas Lynch, die in 20 luchtgevechten overwinnaar bleef en daarmee aan de spits der Ame rikaansche pilo ten stond, den dood gevonden. In België wordt een reeks ■bijzondere post zegels uitgegeven met een bijslag waarvan de op brengst ten goede zal komen van het Roode Kruis van België. De zegels zullen werken van den schilder van Dijck voorstellen. Schout bij nacht Hoffman is tot oppercom- mandant van ue vloot van Chili ■benoemd. Radio Beiroet meldt, dat in Egypte voor het eerst een com munistische par tij is opgericht. De spoorlijn Keulen-Bonn is dezer dagen juist 100 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen. Twee gemas kerde kerels zijn bijr een tandarts te Nice binnen gedrongen en heb ben een hoeveel heid goud ter waarde v. 60.000 fr. alsmede ju- weelen ter waar de van 15 mil- lioen gestolen. Het officieele Finsche inlichtingenbureau heeft een officieel communiqué uitgegeven, waarin de Finsche regeering een stand punt aangeeft ten aahzien van de bolsje wistische wapenstilstandsvoorwaarden. De Finsche regeering, zoo wordt in het com muniqué gezegd, heeft I". t niet mogelijk geacht de voorwaarden, die het bestaan der natie diep beïnvloeden, van te voren aan te nemen, zonder zekerheid omtrent hun inhoud en hun interpretatie te hebben. Internif meldt uit Berlijn het volgende: In het officieele communiqué, waarin de Sovjet-Russische wapenstilstandsvoorwaarden onaanvaardbaar worden genoemd, wordt ge zegd: De Finsche regeering heeft op 29 Febr. den Finschen Rijksdag mededeeling kunnen doen van de wapenstilstandsvoorwaarden, die staatsraad Paasikivi van de Sovjet-gezante in Stockholm had ontvangen en die reeds eerder gepubliceerd zijn. Toen de aanvaarding dezer voorwaarden in den voorgelegden vorm niet in aanmerking was gekomen, had de Finsche regeering toch niet de mogelijkheid van verdere onderhande lingen van de hand willen wijzen. Derhalve heeft zij den Finschen Rijksdag voorgesteld het contact voort te zetten. De meerderheid van den Rijksdag heeft de opvatting der re geering goedgekeurd. Aan dc Sovjet-Russische regeering werd medegedeeld, dat de wapen stilstandsvoorwaarden nauwkeurig waren be studeerd, en werd voorgesteld, dat de Fin sche regeering de mogelijkheid zou worden gegeven haar eigen meening tot uitdrukking te brengen omtrent alle met de voorwaarden in verband staande problemen De Sovjetregeering heeft echter het ant woord der Finsche regeering volkomen onbe vredigend genoemd. In haar antwoord deelde zij mede, dat de overhandigde wapenstilstands voorwaarden beschouwd moesten worden als minimale en elementaire voorwaarden en dat eerst na de aanvaarding daarvan de mogelijk heid bestond om te onderhandelen omtrent het staken der vijandelijkheden. Voorts eischte zü een positief antwoord binnen een bepaalden termijn. Daarop heeft minister-president Linkomies in de gereime Rijksdagzitting van 14 Maart, waarin hij het Finsche voorstel, benevens het uit Moskou ontvangen antwoord bekend maak te, vastgesteld, dat er onder deze omstandig heden geen andere mogelijkheid bestond dan een afwijzend antwoord op de eischen der Sovjet-Unie te geven. In het antwoord aan de Sovjet-Unie heeft de Finsche regeering er opnieuw op gewezen, hoe noodzakelijk het voor den Finschen Rijksdag geweest zou zijn nauwkeuriger te worden in gelicht omtrent de formeele interpretatie der verschillende punten, als ook omtrent den feitelijken inhoud der voorwaarden. Ondanks haar streven tot herstel van de vreedzame be trekkingen heeft de regeering het echter niet mogelijk geacht de voorwaarden ,die het be staan der natie diep zouden beïnvloeden, van te voren aan te nemen, zonder eerst zekerheid te hebben omtrent hun inhoud en hun inter pretatie. Zweedsch dementi inzake Duitsch verzoek om bemiddeling. Naar aanleiding van de uit Amerikaansche bron stammende geruchten, dat Duitsche in stanties den Zweedschen consul te Parijs zou den hebben verzocht om de bemiddeling van Koning Gustaaf inzake Duitsch-Geallieerde vredesonderhandelingen, verklaarde de Zweedsche minister van buitenlandsche za ken met klem, dat deze geruchten volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Engelschen in de frontlinie. In het gebied van Fort White in Burma strijden naast de Japanners eenheden van het Indische nationale leger, die het oogenblik tegemoet zien, waarop zij hun vaderlandschen bodem kunnen betreden. Reeds hebben de Engelschen hergroepeeringen ondernomen, aangezien Indische soldaten en officieren bij het gevechtscontact met eenheden van het Indische nationale vrijheidsleger waren over- geloopen. In de eerste frontlinies zijn thans Engelschen geplaatst. Arbeidsdienstplicht voor alle Japansche vrouwen. Voor het geval de oorlog dit noodzakelijk maakt, is de algemeene arbeidsdienstplichb voor Japansche vrouwen van 12 tot 40 jaren, wettelijk geregeld. De tegenwoordige omstandigheden in aan merking genomen, verwachten deskundigen dat deze arbeidsdienstplicht met 1 April van kracht zal worden. Aan den Japanschen Rijksdag, die Woensdag in slotvergadering bijeenkomt, zal een regee ringsbesluit worden voorgelegd, volgens het welk de verkiezingen een jaar worden uit gesteld met het oog op het oor'o--neheuren. Ten einde de prestatie der werkkrachten te doen stijgen, heeft het Japansche kabinet o.m. besloten tot het invoeren van een controle stelsel en uitbreiding van het administratieve apparaat voor de tewerkstelling en uitbreiding van de mogelijkheden voor onleiding van werkkrachten Ongerustheid over gezondheid van den Paps. In welingelichte Vaticaankringen verklaart men, dat de gezondheidstoestand van den Paus, in zijn omgeving ernstige ongerustheid heeft verwekt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1