Haarlemsche Courant Afweerslag tusschen Boeg en Dnjestr duurt onverminderd voort. 102 bommenwerpers bij aanval op Berlijn vernietigd. Nieuwsblad voor Noord-Holland Sovjets ten N.W. van Kowel teruggeworpen. Eerste besluiten der nieuwe Hongaarsche regeering. 289e Jaargang No. 72 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10124, Redactie 1060» Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 18230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Zaterdag 25 Maart 1944 Verschilnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1371* Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K im Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het Oostelijk en Noordelijk front van de Krim alsmede aan den benedenloop van de Oekrainsehen Boeg mislukten verscheidene Sovjet-aanvallen. Tusschen den middenloop van de Oekrain- sche Boeg en den Dnjestr, alsmede in het gebied van Proskoerof en Tarnopol duurde de verbitterde afweerslag tegen overmach tige Sovjetgevechtsgroepen voort. Bij ge slaagde eigen tegenaanvallen in het gebied van Brody werden verscheidene vijande lijke bataljons en batterijen alsmede een aantal pantserwagens vernietigd. Ten Noordwesten van Kowel sloegen onze troe pen de herhaaldelijk aanvallende bolsje wisten af en wierpen hen in den tegen aanval terug. Zuidoostelijk van Witebsk zette de vijand ook Donderdag den geheelen dag met sterke strijdkrachten zijn vergeefsche doorbraakpo gingen voort. Van de rest van het Oostelijk front wordt slechts plaatselijke gevechtsacti viteit gemeld. Boven de Finsche Golf schoten wachtsche pen der marine van verscheidene golven aan vallende Sovjetbommenwerpers 3 vliegtuigen neer, zonder zelf verliezen te lijden. In Italië zette de vijand zijn aanvallen op Cassino tengevolge van zijn zware verliezen Donderdag niet voort. Aan beide fronten heerschte slechts plaatselijke gevechtsactie. Een groep slagvliegers onder kapitein Walter en een groep verkenners voor korten afstand onder kapitein Proll hebben zich in de laatste gevechten bijzonder onderscheiden. In de vroege ochtenduren van 23 Maart vie len Duitsche gevechtsvliegtuigen het vijande lijke eilandsteunpunt; Lissa aan de Adriatische kust aan. Naast omvangrijke vernielingen in het havengebied werd door bomtreffers zware schade toegebracht aan acht zeilvrachtschepen. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vielen in den ochtend van 23 Maart plaatsen in Noordwest- en midden-Duitschland aan. Luchtverdedigingsstrijdkrachten vernietigden 51 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 44 vier motorige bommenwerpers. Donderdagnacht vlogen eenige vijandelijke storingsvliegtuigen over Noordwest- en Zuidwest-Duitschland. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen ook Don derdag weer afzonderlijke doelen in het stads gebied van Londen met goed gevolg aan. Voor de kust van West-Noorwegen schoten bewakingsvaartuigen van een Duitsch eonvooi van 14 vruchteloos aanvallende torpedovlieg tuigen er 5 neer. Drie daarvan werden neer geschoten door een klein vaartuig onder bevel van den Ober-bootsmann Willy Böhme. De strijd op de Krim In overeenstemming met het tactisch streven om steeds andere zwaartepunten in den strijd te scheppen, is het opperbevel der Sovjet weermacht thans weer tot den aanval op de Krim overgegaan. Volgens Berlijnsche berich- De regeeringspartij bijeen. De Hongaarsche regeering heeft onder voor zitterschap van Sztojay Vrijdag een minister raad gehouden. Besproken werden het staats burgerschap van bepaalde personen en ver scheidene actueele, dringende vragen. Zilahi Sebess, tot nu toe Hongaarsch con sul te Brasso (Roemenië) is benoemd tot leider van de persafdeeling van het mini sterie van buitenlandsche zaken. De Hongaarsche Staatscourant van Zaterdag bevat een reegeringsverordening waarbij den Hongaarschen gezant te Stockholm, Ullein Reviczky en den Hon gaarschen gezant te Madrid, Ambro, het Hongaarsche staatsburgerschap ontnomen wordt. Naar het Hongaarsche agentschap meldt, heeft de Hongaarsche regeeringspbrtij Don derdagmiddag een druk bezochte vergade ring gehouden, waaraan verscheidene minis ters en talrijke leden van beide huizen van het parlement deelnamen. De partijvoorzitter Lukacs deelde den aanwezigen partijleden mede, dat minister-president Sztojay in een brief verzocht heeft lid der partij te worden, en dat het. bestuur aan zijn verzoek gevolg heeft gegeven. Volgens de statuten is minis ter-president Sztojay hiermede tevens partij voorzitter. Japanners overschrijden op 5 plaatsen Indische grens. Volgens berichten van United Press is het den Japanschen troepen op drie plaatsen ge lukt, de grens tusschen Indië en Burma te overschrijden. De Japansche troepen zouden de Britsche ravitailleeringscentra reeds vrij dicht genaderd zijn. In de nabijheid van Im- phal woedt een hevige slag. Soebhas Chandra Bose heeft den minister van financiën, behoorende bij het door hem gevormde kabinet, benoemd tot burgerlijk gou verneur van de bevrijde Indische gebieden. Zijn naam luidt Anil Chandra Chattji. ten kwam het Donderdagmiddag tot zware ge vechten bij Kertsj en in de omgeving van de rivier Siwasj, die uitmondt in de Zwarte Zee. Verklaard wordt, dat alle vijandelijke pogin gen werden afgeslagen. Tot dusver grootste Duitsche afweersucces. In de avonduren van den 24sten Maart was Berlijn opnieuw het doel van een groot opge zetten terreuraanval. Talrijke brisant- en brandbommen werden door de Britsche bom menwerpers op de geheele stad geworpen. De luchtverdedigingsstrijdkrachten vielen de vijandelijke gevechtsformaties met luchtdoel artillerie en nachtjagers aan. Naderende formaties Britsche bommenwer pers werden tusschen 21 en 22 uur boven N.- Friesland door krachtige formaties Duitsche nachtjagers tot den strijd gedwongen. Tus schen Flensburg en Kiel werden de eerste serie toestellen neergeschoten. De stroom vijande lijke bommenwerpers was gedurende meer dan een uur bijna onafgebroken het doel van Duit sche 'nachtjagers, die in zeer grooten getale gestart waren en luchtgevechten rapporteer den. Volgens tot dusver ontvangen gedeelte lijke rapporten zijn zeer zware verliezen der Britsche luchtmacht te verwachten. Waarge nomen werd, dat talrijke viermotorige bom menwerpers boven het stadsgebied van Berlijn en boven de Zuidwestelijke voorsteden wer den neergeschoten. De vijandelijke vliegtuigen werden ook op den terugtocht, die in Weste lijke richting ging, voortdurend aangevallen. Kleinere Britsche formaties bombardeerden het gebied van Leipzig en Weimar. Nader wordt gemeld: Reeds enkele uren na afloop der luchtgevechten kon worden vast gesteld, dat de Britsche vliegers dezen nacht een der zwaarste nederlagen in den slag om Berlijn hebben geleden. De verdedigende Duitsche nachtjagers heb- gen hun tot dusver grootstei afweersucces be haald. Volgens tot dusver ontvangen nog on volledige rapporten werden 102 viermotorige bommenwerpers bij den aanval op Berlijn ver nietigd, zijnde meer dan een vierde van alle Britsche vliegtuigen, die Vrijdagavond via de Duitsche Bocht met Noatdoostelijkcn koers tot Berlijn doordrongen. De formaties hadden reeds boven zee bij Helgoland contact met den vijand. Langdurig luchtalarm te Londen. In het gebied van Londen is Vrijdagavond luchtalarm gemaakt. Kort na het alarm was zwaar, aanhoudend vuren der luchtdoel artillerie hoorbaar. Op Londen zijn brand en brisantbommen geworpen. De aanval was de langste van de reeks, die den laat- sten tijd op Londens gebied zijn onderno men. Vesuvius eischt 2000 menschenievens. De nieuwe uitbarsting van den Vesuvius heeft tot dusver reeds aan 2000 menschen het leven gekost. Eventueel nieuwe bijeenkomst Churchill-Stalin-Roosevelt. De geruchten over een a_s. driemogendheden conferentie tusschen Churchill, Roosevelt en Stalin, resp. over een ontmoeting tusschen Churchill en Roosevelt worden in Berlijn voor niet onwaarschijnlijk gehouden. Volgens daar heerschende opvatting zijn er genoeg onder werpen van gesprek, aangezien de Britsche evenals de Amerikaansche pers vooral den laatsten tijd talrijke meeningsverschillen in 't Geallieerde kamp, welke dringend opgehel derd moeten worden, heeft geconstateerd. Verdrag Canada-Tsjoenking. De Canadeesche minister-president Macken zie King, heeft Vrijdag medegedeeld, dat tusschen Canada en Tsjoenking een overeen komst voor wederzijdsche hulpverleening is onderteekend. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in zijn politiek week- praatje, te zenden op Maandag 27 Maart over Hilversum I om 18.45 uur over: „Het eenheidsfront der anderen". Twee Nederlandsche gezinnen door Pétiot uitgeroeid? De gerechtelijke arts Paul, een specialist voor lijkschouwing, die de laatste jaren in de Seine, in het Bois de Boulogne, en op andere plaats gevonden deelen van men- schelijke lichamen heeft onderzocht, is, na een onderzoek van de in de villa van Pétiot gevonden resten van menschen, van mee ning, dat eerstgenoemde moorden ook zijn toe te schrij ven aan den moordenaar uit de Rue Lesueur. Hij heeft dit afgeleid uit de steeds eendere sneden, die de moordenaar toepaste. Gebleken is, dat de dooden, die in de Rue Lesueur werden gevonden, gescal peerd waren. Dit moest de identificeering onmogelijk maken. In een door den rechter van instructie ontvangen anoniemen brief is sprake van twee rijke Nederl. emigrantengezinnen, die in Aug. 1942 naar Parijs waren gekomen en die met behulp van Pétiot naar Argen tinië wilden uitwijken. Tevoren was hun medegedeeld, dat zij zich eenige dagen in een huis, dat in de nabijheid van de Are de Triomphe was gelegen, verborgen moesten houden. De villa van den moordenaar be vindt zich daar eveneens. Met de Nederlan ders zijn hun voorwerpen van waarde en hun geld verdwenen. Het zou zes of zeven personen betreffen, die spoorloos verdwe nen zijn. Het aantal vermoorden, dat tot dusver kon worden geïdentificeerd bedraagt 14. Hun namen zijn op twee na nog niet mede gedeeld. Bovendien werd gezocht naar 47 koffers, die uit de villa verwijderd werden. Adriatisch eiland gezuiverd. Naar het Kroatische persbureau meldt is het eiland Rab in het Noorden van de Adria tische Zee thans volkomen van benden ge zuiverd. Bij deze actie werden 50 bandieten gedood en een aanzienlijke hoeveelheid wa pens buitgemaakt. Honderdste sterfdag van Thorwaldsen. Het was Vrijdag 100 jaar geleden, dat de groote Deensche beeldhouwer Bertel Thor waldsen overleed. De Deensche pers heeft naar aanleiding daarvan talrijke artikelen gepubliceerd, gewijd aan leven en werk van den kunstenaar. Radiorede van Marcel Déat. Marcel Déat, de nieuwe minister van arbeid in Frankrijk, heeft een radiorede ge houden, waarin hij zijn taak omschreef als het zonder debat tot stand brengen van een nationaal, positief, realistisch socialisme. De geleide economie, aldus Déat. bepaalt tegen woordig den loop der productie, zooals deze overeenkomt met de belangen van de groote massa. Déat erkende, dat de oorlog onvermijde lijke beperkingen met zich brengt en wees op de eensgezindheid van het Duitsdhe volk, die het tot groote inspanningen in staat stelt. Dit moet Frankrijk doen inzien, dat het socialisme niet slechts het doel van dezen oorlog maar de voorwaarde voor een Europeesche overwinning is. Hij waar schuwde voor het bolsjewistisch gevaar, kondigde geleidelijke invoering van maat regelen ter verwezenlijking der sociale rechtvaardigheid aan en wees er op, dat in dezen tijd, waarin het politiek afwachten voorbij is, van Frankrijk een arbeidspresta tie verwacht mag worden. Nieuwe voorspelling van Churchill. Churchill heeft voor Amerikaansche lucht landingstroepen de verklaring afgelegd, dat zij „spoedig" de gelegenheid zouden krijgen om bij de a.s. operaties op te treden, teneinde een „grooten slag" te slaan. Churchill wilde hiermede klaarblijkelijk op nieuw het spoedige komen der invasie aankon digen, nu de door hem voor deze onderneming tot dusver voorspelde termijnen reeds ver streken zijn. Een tweede Singapore? De commentator der N.B.C. heeft ten aanzien van den Japanschen opmarsch naar Britsch-Indië verklaard, dat het te vreezen is, dat de Geallieerden voor een tweede Singapore zouden komen te staan. Hij voegde er aan toe, dat de Japansche opmarsch ernstiger is dan algemeen aange nomen wordt en wees er op, dat de aanval van Imphal uit de verbindingen der Geal lieerden over een breed front zou verbre ken en „den nieuwen weg over land naar Tsjoenking waardeloos, zou maken". De stem der SS Luistert op Zondag 26 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de stem der SS. Onderwerp: „Houding". ZONDER ZEEVAART HEEFT NEDERLAND GEEN TOEKOMST MEER! STRIJDT DERHALVE MEE VOOR EUROPA'S VRIJHEID TER ZEE MELDT U VOOR DE KRIEGSMIRINEI! -A'J,. KORT NIEUWS De Secreta ris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken heeft voor het jaar 1944 de pre mie voor de ver plichte verzeke ring ingevolge het Z Leken! onds erïbe sluit onveranderd op 4 pot, vastge steld. HISTORISCH MOMENT D. - Manipoer is een Engelsche vasal- staat in het Oostelijk gedeelte van Voor- Indië. Het ligt ten Z.O. van Assam, grenst aan Opper Birma en heeft een Hindoe- bevolking. Het land wordt in de richting Noord-Zuid doorsneden door drie berg ketens, die een hoogte bereiken van 2500 M. Het land, dat een oppervlakte heeft van 21.000 vierkante K.M. telt nog geen 500.000 inwoners, die door een radjah geregeerd worden. De hoofdstad is Imphal, die 80.000 inwoners heeft en een belangrijk vliegter rein bezit. In het grensgebied van Manipoer en Birma stroomen de bjonrivieren van de Tsjindwin, een zijrivier van de Irawaddi,. Het land is, als gezegd, bergachtig en de eenige straatweg van beteekenis voert dwars door Manipoer langs Imphal naar Assam. Hier hebben we weer eens een stukje van de wereld, tot dusver vrijwel onbekend en thans in het centrum der belangstelling geplaatst. Want naar thans bekend is ge worden hebben de Japansche troepen van Birma uit de Tsjindwin overgetrokken bij het plaatsje Homalin. Vanhier leidt een smal bergpad Noordwestelijk en langs dit bergpad bereikten de Japanners de In- disch-Birmaansche grens, passeerden deze, kwamen vervolgens op den straatweg, hier voor genoemd,en rukken thans op naar Imphal. Het spreekt vanzelf, dat het tot gevechten met de Britsch-Indische troepen is gekomen en dat Japansche vliegtuigen het vliegveld van Imphal bestoken. Ook elders, in het gebied der Tsjingbergen. in de nabijheid der grens, hebben gevechts handelingen plaats. Dit, het overtrekken van de Indisch- Birmaansche grens, zou een feit van histo rische beteekenis kunnen blijken te zijn, Want het zijn niet enkel de Japanners, die dit succes hebben behaald: samen met hen strijdt het Indische nationale leger, dat on der bevel van den leider der voorloopige vrije Indische regeering Soebhas Chandra Bose thans den lang verwachten opmarsch naar het Indische vaderland is begonnen. Bose is de nationalistenleider der Britsch- Indische volken, de man, die den strijd zon der compromis tegen al wat Britsch in Indië is, predikt. Hij werd in 1897 in Ben galen geboren, ontving zijn opleiding tot bestuursambtenaar in Engeland, geraakte na zijn terugkeer al spoedig in het kamp der Indische nationalisten en kenmerkte zich sindsdien door zijn onverzoenlijke houding, geraakte eenigén tijd in de ge vangenis en plaatste zich daarna aan het hoofd der meest extreme groepeeringen. Een geweldige aanhang was zijn deel. Hij werd gekozen tot voorzitter van het congresbestuur van Bengalen en eenige malen tot voorzitter van het Al-Indisch congres. Dat zijn werkzaamheid herhaalde lijk door gevangenisstraf of verbanning onderbroken werd, kon hem niet deren en zijn oppositie tegen Pandith Nehroe, Ghandi's opvolger als voorzitter van het Al-Indisch congres. Engelsch gezind en be kend om zijn sympathie jegens het bolsje wisme, verschafte hem een steeds wassen- den aanhang en een groeienden invloed, dien hij aanwendde, toen hij de Indische volken in September 1939 tot den opstand tegen Engeland opriep met de woorden: De leemen voeten van het Britsche Rijk zijn blootgelegd. Nu of nooit!" Het spreekt vanzelf, dat deze woorden, gesproken tot een volk, dat in stijgende ontevredenheid leefde als gevolg van de maatschappelijke wantoestanden, die in Britsch Indië maar al te veel voorkwamen, hem noodzaakten, de wijk te nemen en het Britsche gezag te ontvluchten. Maar in het buitenland zette hij zijn missie voort. Hij vormde een voorloopige regeering en eeni ge maanden geleden organiseerde hij, na Engeland den oorlog te hebben verklaard, een leger van Britsch-Indische vrijwilli gers. Het is een staaltje van zijn organi satorisch vermogen, dat dit leger, dat een half jaar geleden nog gevormd moest wor den, thans reeds in staat is, in het moeilij ke bergterrein van Manipoer te opereeren. Doch een veel grooter succes, zij het van moreelen aard is wel, dat sinds 15 Maart een bevrijdingsleger voet op Indischen bo dem heei't gezet. Wat dit beteekent, kan ieder begrijpen, die de laatste twintig jaar het steeds weer onderdrukken en het steeds weer oplaaien van den opstand in Britsch Indië heeft gevolgd; wat dit beteekent zal in de eerste plaats in Engeland begrepen worden. Want het zou niet kunnen verba zen, wanneer de ongetelde millioenen die Britsch Indiië bevolken, het passieve ver zet van een Ghandi moede, Bose tot volks heilige verhieven en zijn thans ingezetten aanval tot een soort heiligen oorlog ver klaarden. En waar dat onder de tegen woordige omstandigheden voor Engeland op uit zou loopen is niet moeilijk te be grijpen. Daarom zou het oogenblik, waarop het leger van Bose zich langs de bergpaden van het grensgebied den toegang tot den Indi schen bodem bevocht, wel eens een histo risch moment in de koloniale geschiedenis van het Britsche imperium kunnen zijn. Het spreekt vanzelf, dat Japan zich zal be ijveren, de onderneming te steunen met alle macht, die het vermag te ontwikkelen. Tojo, de Japansche premier heeft reeds verklaard, dat alle door de verbonden legers bezette gebieden dadelijk worden onderworpen aan het bestuur van de voor loopige regeering van het vrije Indië en uit het hoofdkwartier van Lord Mountbatten den opperbevelhebber in Z.O. Azië, is reeds toegegeven, dat de Indische grens over schreden is en dat een groot offensief dooi den tegenstander is geopend. De naaste toekomst zal leeren, welke reacties deze eerste schermutselingen in den strijd om behoud of verlies van Indië voor Engeland zullen teweegbrengen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1