aarlemsche C Strijd om de poorten van Roemenië. 'Duitsch afweersucces tussche» Dnjepr en Tsjaussy. 289e Jaargang No. 73 Bureaux: Groote Houtstraat Tel. Advert. 10124, Redactie leso» Postgiro 134958 Haarlemsche Ct. Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 39. Tel. 1SSJ0 Hoofdredacteur: F. C. Derks Nieuwsblad voor Noord-Holland Maandag 27 Maart 1934 Verschijnt dagelijks, behalve op Son- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. U7I1 Kantoor I.ïmuiden: Rembrand tlaan 5SS, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedreven Damiate, RaarlMM K tm Regeeringsverklaring te Boekarest: „De natie eensgezind; het leger de steun van het bestaan van den Roemeenschen staat". Het Bul. gaarsche Regeeringsbiad: „Voiksehe eenwording van Bulgarije. Buiteniandsche politiek geen kansspel". Het Duitsche weermaehtberieht van Zon dag luidt als volgt: ,,Aan den benedenloop van de Oekrain- sche Boeg werden verscheidene aanvallen en overzetpogingen van de Sovjets verijdeld. Aan het geheele front tusschen Perwomaisk en ten Oosten van Brody zijn onze troepen in hevige afweergevechten gewikkeld, in welker verloop de steden Balti en Proskoerof ontruimd werden. Bij Tarnopol vernietigde een van onze pantserformaties in een vast beraden aanval 25 vijandelijke stukken ge schut. In de succesvolle afweergevechten ten Zuiden van de Pripjet-moerassen heeft zich de majoor der reserve Strobel, commandant van een regiment artillerie, door bijzondere dapperheid onderscheiden. Tusschen Dnjepr en*Tsjaussy vielen de bolsjewieken na hevige artillerievoorbe reiding met verscheidene divisies infan terie en pantserformaties aan. In felle gevechten behaalden onze troepen een volledig afweersucces. Plaatselijke pene traties werden in kloekmoedige tegen aanvallen gezuiverd, de binnengedrongen vijand werd in een gevecht van man tegen man vernietigd. Ten Zuidoosten van Witebsk ondernamen de Sovjets als gevolg van de zware verliezen die zij de vorige dagen geleden hadden, slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen. In het hooge Noorden werden vijandelijke aanvallen in den sector Kandalalcsja afge slagen. In Italië werden bij Cassino sterke vijan delijke stoottroepafdeelingen, die door artil lerie werden gesteund met zware vreliezen voor den vijand afgeslagen. Van de rest van het front wordt slechts melding gemaakt van wederzijdsche activiteit van verkenners en stoottroepen. Eenige vijandelijke storingsvliegtuigen- zijn Zaterdagnacht tot West-Dultsehland en tot het gebied van Berlijn doorgedrongen. Roemenië. Alle Roemeensche bladen bevatten op een in het oog springende plaats van hun Zondag ochtendedities een uiteenzetting, waarin zich het officieele Roemeensche standpunt weer spiegelt ten aanzien van den toestand die ont staan is doordat het Roemeensche grensgebied bij de militaire operaties is betrokken geraakt. De uiteenzetting vermeldt o.a. het volgende: „Wij verhelen de waarheid niet over de moeilijke tijden die wij beleven. Doch sedert eeuwen kennen wij slechts ernstige levens omstandigheden. Onze aan gebeurtenissen zoo rijke historie heeft ons daarmede vertrouwd gemaakt. Zij gebiedt ons thans, het vertrou wen in onze kracht en in ons recht niet te verliezen. Het is het gebod van dit oogenblik, de gevaren onder de oogen te zien, zich niet voor hen te verbergen, niet te trachten, hen te ontgaan, doch hen tegemoet te treden met het vaste geloof in de natie, in den staat en in het leger. Onze staatkundige organisatie vervult ongestoord haar plicht. De natie is eensgezind, maar het leger is de steun van ons bestaan als staat en natie." Bulgarije. Onder het opschrift „buiteniandsche politiek en voiksche eenwording" schrijft het Bulgaar- sche regeeringsblad „Wëtsjer": ,De buiteniandsche politieke betrekkingen van «en land berusten op omstandigheden die met grillen niets hebben uit te staan. Zooals ook minister-president Bosjilof heeft verklaard is Bulgarije op grond eener dwingende in wendige noodzakelijkheid den politieken weg opgegaan, waarop het zich thans bevindt. De Bulgaarsche buiteniandsche politiek is de uit drukking eener natuurlijke ontwikkeling van de idealen die in het volk verankerd liggen. 112 bommenwerpers boven Berlijn neergeschoten. Het Duitsche weermaehtberieht van Zaterdag'. Het Duitsche weermaehtberieht van Zater dag luidde: Op het bruggehoofd Nikolajef mislukten vrij krachtige vijandelijke aanvallen na zware gevechten. Pogingen van den vijand om de Oekrainsche Boeg in haar beneden loop over te steken werden verijdeld. De op eenige plaatsen aan den Westelijken rivieroever gelande bolsjewisten werden in een onmiddellijke tegenactie vernietigd en opeengedrongen. Tusschen den middenloop van de Oekrain sche Boeg en den Dnjestr, alsmede Westelijk van den Dnjestr in het gebied ten Noorden van Balti, bieden Duitsche en Roemeensche troepen den opdringenden vijand hardnekkig tegenstand. Tusschen Proskoerof en Tarnopol drongen de bolsjewisten met overmachtige strijdkrach ten verder naar het Zuiden door. Aanvallen op beide steden werden in zware gevechten afgeslagen. Door een tegenaanval onzer troe pen in het gebied van Brody leden de bolsje wisten zware verliezen. Noordwestelijk van Kowei werden de bolsjewisten verder terug geworpen. Ten Zuidoosten van Witebsk handhaafden onze troepen hun stellingen tegen nieuwe vijandelijke doorbraakpogingen, zuiverden plaatselijke penetraties en brachten den bols jewisten ook hier zware verliezen aan dooden en gewonden toe. Aan de rest van het Ooste lijk front heerschte slechts plaatselijke ge- vechtsbedrijvigheid. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraak pogingen bij Cassino. De aanvallen, die den geheelen dag met sterke strijdkrachten op het Oostelijk en het Noordelijk deel van de plaats werden ondernomen, strandden op den hard- nekkigen tegenstand der 1ste valschermjagers- divisie, die daar opereert onder bevel van luit. generaal Heidrich. De zware afweerstrijd dezer divisie werd op voorbeeldige wijze gesteund door de onder bevel van luit.-kolonel Denzin- ger en kapitein Lydecke staande artillerie- groepen. De vijand leed zware verliezen. Van het overige front worden geen bijzondere ge beurtenissen gemeld. Boven Italië werden Vrijdag 12 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vlogen op 24 Maart het Rijn-Maingebied bin nen en lieten bommen vallen op verscheidene plaatsen, vooral op Frankfort aan de Main. Onder de moeilijkste alweeromstandigheden werden 9 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Bij een nieuwen terreuraanval op Berlijn In den nacht van 24 op 25 Maart leden de Britsche terreurvliegtuigen de zwaarste verliezen: 112 viermotorige bommenwer pers werden vernietigd. In verschillende woonwijken van Berlijn ontstonden bran den en verwoestingen. De bevolking leed verliezen. Sterke formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen vielen Vrijdagnacht Londen weder om aan De geconcentreerde aanval veroor zaakte hevige ontploffingen en talrijke bran den, die zich nog gedurende den aanval uit breidden tot oppervlaktebranden. Eenige Brit sche storingsvliegtuigen vlogen over het grens gebied van West-Duitschland. In de vroege ochtenduren van den 24sten Maart brachten bewakingsvaartuigen der ma rine in het Kanaal twee Britsche torpedo- motorbooten tot zinken en beschadigden twee andere zoo zwaar, dat die verloren geacht kunnen worden. Tegelijkertijd sloegen zij ver scheidene vruchtelooze aanvallen van jacht bommenwerpers af. Duitsche duikbooten brachten in zwaren strijd van convooien in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan en in de Middel- iandsche Zee 10 schepen met een gezamen- lijken inhoud van 46.000 ton, alsmede 5 torpedo jagers en escortevaartuigen tot zinken. Boven dien schoten zij 3 vijandelijke vliegtuigen neer. De Britsche verliezen. Het Britsche ministerie van luchtvaart heeft het verlies van 73 vliegtuigen bij den Vrijdagavond ondernomen aanval op Berlijn toegegeven. Het D. N. B. verneemt, dat kan worden aangenomen, dat de verliezen zeker wel 50 procent boven de in het Duitsche weer maehtberieht genoemde 112 vliegtuigen lig gen Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toestellen, die beschadigd of met ernstige personeele verliezen op hun bases zijn teruggekeerd. Al met al kan men zeg gen, dat de vijand ten minste 20 procent der opgestegen vliegtuigen heeft verloren: het grootste verlies, tot dusverre bij nachtelijke aanvallen geleden. Dit Duitsche afweersucces zal in het Anglo- Amerikaansche kamp te meer indruk maken, waar juist de laatste dagen de Engelsche pers had beweerd, dat de Duitsche jagers definitief verslagen waren. Elke Bulgaar wordt bewogen door één enkel ideaal, n.l. de eenwording van het Bulgaarsche volle te bereiken. De buiteniandsche politiek van Bulgarije behartigde tot dusver de in wendige eenwording, die thans voor ons des te noodiger is, daar wij als een sterk volk moeten optreden." „In Bulgarije zal nooit een Badoglio ont staan", schrijft het blad „Slowo" in zijn hoofd artikel. „Tevergeefsch zijn de pogingen der vijanden, om door luchtterreur het Bulgaar sche volk te breken. Aan het binnenlandsche en buiteniandsche front van Bulgarije zal de vijand den h^dhaftigen tegenstand der zonen van Bulgarije vinden, die vastberaden het erf deel van de Bulgaarsche vrijheidsstrijders verdedigen," Bomaanslagen in vier Palestijnsche steden. Volgens de radiozenders van het Na burige Oosten zijn in den nacht van Donderdag op Vrijdag in vier Palestijn sche steden zware bomaanslagen gepleegd. Een Britsche officier van politie en vijf politieagenten kwamen hierdoor om het leven; vier andere officieren en politie agenten werden zwaar en twaalf licht gewond. De aanslagen zijn gepleegd door joodsche benden. In Haifa werd de staat van beleg afge kondigd. Bij een razzia in joodsche huizen werden groote opslagplaatsen van munitie en dynamiet gevonden. Voorts werden tijdbom men ontdekt in een barak van de luchtdoel artillerie alsmede in het depot van de lucht doel-artillerie te Jaffa. Radio-Bagdad meldt, dat de joodsche ter- reurbenden klaarblijkelijk volgens een be paald plan en op een vastgestelden tijd in de vier Palestijnsche steden zijn opgetreden. Alle aanslagen zijn gepleegd tusschen 11.30 en 11.40 uur. Radio-Jaffa verklaart, dat de aanstichters van deze aanslagen bekend zijn. Het zijn joodsche extremisten. Blijkbaar zijn deze lieden van meening, dat men Groot- Brittannië door middel van terreur tot een wijziging van zijn houding en besluiten kan dwingen. De gespannen toestand in Palestina nadert zijn hoogtepunt, daar het Britsche Witboek over de joden-emigratie nog maar een week van Jrracht is. De joden en Arabieren zijn ongerust over het ontbreken van verklarin gen van bevoegde zijde. De joden hebben besloten om verzet te bieden tegen de be paling, dat na 31 Maart geen joden zonder toestemming der Arabieren het land zullen kunnen binnenkomen. Er zijn drie illegale joodsche gewapende organisaties, waaronder de „Ster-groep", die verantwoordelijk ge steld moet worden voor de jongste aanslagen en bomontploffingen. In Tel Aviv en in de jodenwijk van Haila is van 17.00 tot 05.00 uur een uitgaansverbod afgekondigd. Een soortgelijk uitgaansverbod is reeds Vrijdag in de jodenwijk van Jeru zalem afgekondigd. Rosenberg spreekt te Fulda. Naar aanleiding van het 1200-jarig bestaan der stad Fulda heeft Rosenberg aldaar een rede uitgesproken, waarin hij o.m. zeide Deze strijd gaat om het leven zelf. Duitsch- land houdt thans het reddende schild voor alle naties van Europa. De strijd gaat om de redding van Europa en is tegelijk de groot ste kans der Duitsche geschiedenis. Nieuwe dienstregeling N.Z.H.T.M. 's Avonds latere verbindingen op de interlocale lijnen. Uit de nieuwe dienstregeling van de N.Z.H. T. M„ welke op 2 April in werking treedt, blijkt, dat er 's avonds op de interlocale lijnen enkele diensten zijn bijgekomen. Uit Amster dam vertrekt de laatste tram naar Haarlem om 21.50 uur naar Aerdenhout om 21.05 uur en naar Zandvcort om 19.35 uur. Uit Zandvoort vertrekt de laatste tram naar Haarlem en Am sterdam om 20.45 uur. De laatste dienst uit Haarlem vertrekt om 21.05 uur naar Amster dam, om 20.14 uur naar Zandvoort en om 21.44 uur naar Aerdenhout. De laatste tram naar Leiden vertrekt om 21.02 uur uit Haarlem en eveneens om 21.02 uur gaat de laatste tram uit Leiden naar Haarlem. De stadslijn SoendapleinHeemstede v.v. blijft vrijwel onveranderd. In een frontstadje aan het landingshoofd van Nettuno. Hier woedde de Anglo-Amerikaansche scheepsartillerie. Vreedzame stadjes zonder eenige militaire waarde werden door hun gra naten verwoest. Door de met brokstukken bezaaide straten trekken de Duitsche grenadiers op tegen den zich verbitterd wet enden vijand. (PK Grönert/Sch/C.N.F. p. c> KORT NIEUWS Majoor Eg- mont zur Lippe- Weissenfeld, Gruppenkomman- deur in een eska der nachtjagers en drager van het Ridderkruis van het.IJzeren Kruis met Eikenloof, is den vliegerdood gestorven. De 25-jarige majoor was een der beste en meest succes volle Duitsche nachtjagers. De Geallieer den hebben in Zuid-Italië een concentratiekamp ingericht, waarin zich 14.000 Ita- liaansche burgers onder niet te be schrijven toestan den bevinden. De staking in de Noord-En- gelsche steenkool districten omvat nu 35.000 arbei ders. Rede van Churcliill voor het Britsche volk. Geallieerden moeten „langen, vreeselijken marsch" afleggen. Churchill hoeft Zondag voor den Brit- schen Omroep gesproken tot het Britsche volk. Ter inleiding zeide :ij, dat de Ge allieerden „een langen en vreeselijken marsch" moeten afleggen. Hij verklaarde, dat men er rekening' mede mag houden, dat de „Amerikaansche broe ders" met den ïaatsten vezel van hun kracht tot het einde zullen strijden. Voorts trachtte Churchill de op zijn regee ring uitgeoefende crifiek een andere rich ting te geven. Hij sprak van een „groot aan tal fatsoenlijke, ja zelfs prominente lieden, die er oprecht van overtuigd zijn dat zij met him critiek nuttig werk kunnen doen". Verder sprak Churchill over „het uur der steeds dichter bij komende gevechtshande lingen", weshalve niet van een demobilisa tie gesproken kan worden. Ook hierbij wees hij op „het schitterende leger der Ver. Sta ten", dat gereed staat, resp. binnenstroomt. Hij beweerde, dat behalve dit leger ook Britsche troepen in overeenkomstigen ge tale gereed staan. Ten slotte verdedigde Churchill zich tegen het verwijt vaak loos alarm te hebben, geslagen. In dit verband gaf hij de moge lijkheid toe, dat Engeland zelf „het voor werp zou kunnen worden van een nieuwen vorm van aanvallen van den kant van den vijand". Churchill zeide over de gevechten van het Indische nationale leger en de hun steun- verleenende Japanners, dat zij reeds „in den rug van ons front gekomen" zijn en dat „op verschillende plaatsen de zwaarste gevech ten geleverd worden". Churchill heeft Stalin ten hoogste gepre zen, aangezien „zijn volmachten hem in staat stellen millioenen in beweging te brengen en de leiding van den oorlog zoo te voeren, dat zij voor Sovjet-Rusland en zijn bondgenooten van groot voordeel is". In dit verband verklaarde de Britsche pre mier, dat Sovjet-Rusland de moeilijkheden van amphibische operaties van grooten om vang „niet volledig kon begrijpen". In zijn radiorede heeft Churchill dan nog gesproken over hervormingen, die na den oorlog in Engeland zullen worden inge voerd. Hij vermeldde o.m. de algemeene ge zondheidsverzorging, de staatsverzekering en maatregelen ter verbetering van de op voeding en het onderwijs. In Berlijnsche politieke kringen wijst men er op, dat der gelijke maatregelen al jaren in Duitschland algemeen ingevoerd waren. Wanneer Chur chill thans voor zijn land daar zoo'n ophef van maakt, ligt de veronderstelling voor de hand, dat hij handelt oneer den indruk van binnenlandsch politieke onrust. Deze indruk wordt versterkt door zijn verklaring, dat natuurlijk algemeene verkiezingen voor het Lagerhuis moeten worden gehouden. Siegfried Horn, de diplomatieke corres pondent van het D.N.B., merkt op, dat ter wijl eerst de indruk was gevestigd, dat Churchill rapport zou uitbrengen over den militairen toestand, na bestudeering van zijn rede niets anders over blijft dan te constateeren, dat de mogendheden, die be weren ter bevrijding te zijn aangetreden, nog 'n langen en vreeselijken marsch zullen moeten afleggen. Opmerkelijk is, dat Chur chill tweemaal opmerkte, dat de Amerika nen een bijzondere aderlating zullen moeten ondergaan, niet alleen in Europa, maar ook in het Verre Oosten. Dat wordt dan in de schoonklinkende formuleering gezegd dat „het prachtige leger der Ver. Staten blijft binnenstroomen". Volgens Berlijnsche opvatting kan dat niet anders beteekenen, dan dat de Vef. Staten worden uitgenooöigd in te springen, waar Engeland ook thans nog tracht werke lijke offers aan de fronten te ontkomen. Overigens heeft Churchill veel onbespro ken gelaten, zooals het Atlantische charter, de Finsehe kwestie en de Middellandsche Zee-politiek van Moskou, evenals de be trekkingen van Engeland met de Vereenig- de Staten, terwijl het eigenlijk verwachte thema der rede: de invasie, zoo vaag ter sprake gebracht werd, dat er in het geheel geen propagandistische kracht van uitging. Men ziet in deze rede dan ook in Duitsch land veel minder een opheldering en het trekken van een duidelijke lijn dan een po ging om de eigen openbare meening te kal- meeren. Men is in politieke, doch vooral m pers- kringen te Washington teleurgesteld over de rede van Churchill. Men had verwacht, dat de Britsche premier zijn standpunt zou be palen ten aanzien van de actueele politieke en strategische kwesties en dat hij de eerste zou zijn. die belangrijke gebeurtenissen zou mededeelen. Doodvonnis voltrokken. Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandsche onderdaan Peter Johannes Maria Vloet, die door het Duitsche Oberg'ericht in de bezette Nederlandsche gebieden wegens verboden bezit van wapens en poging tot moord op Duitsche politieambtenaren als sabo teur ter dood veroordeeld was, is, nadat de kwestie van gratieverleening was onderzocht, terechtgesteld. DE STORMER SPREEKT. Dinsdag 28 Maart, des avonds van 18.45 tot 18.55 uur, spreekt de stormer in de jeugdstorm uitzending tot de rijpere jeugd over het onder werp: „Nogmaals de vrije meeningsuiting".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1