Haarlemsche Courant Varen, dat is leven! De toestand in Zuid-Oost Europa Zware afweerstrijd ten Z. van Proskoerof Nieuwsblad voor Noord-Holland K mi Rust onder de bevolking. Roemenië, Hongarije en Turkije. Essen en Oberhausen getroffen. 289e Jaargang No. 74 Bureaux: Gr ooi e HouUtraat ar. Tel. Advert. 14724, Redactie lOMe Poetgiro 13495» Haarlemse!» ct, Haarlem Bit kantoor, Soendaplein ST. Tel. Ktss Hoofdredacteur: F. C. Berks Dinsdag 28 Maart 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 13. Tel, 1JTH Kantoor I.Jmuiden: Rembrandtlaan Si. IJmuiden-Oost iritg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem Roemeensche lichtingen worden opgeroepen. Maatregelen tegen de joden in Hongarije. De nieuwe Bulgaarsche beweging „Openbare Macht". Griekenland gedenkt zijn nationaal bestaan. In verband met de bewering van Chur chill, dat het Zuidoosten van Europa voor een chaos staat, verklaart de leider van de persafdeeling van het Duitsche departement van buitenlandsche zaken, gezant ar Schmidt, op grond van zijn persoonlijke indrukken, dat b.v. in Boeda pest volkomen rust heerscht. Hetzelfde geldt voor alle Zuidoost-Europeesche steden. De Rijksregeering zal nooit dulden, dat het lot van Europa door eenige eigenzinnige, onbetrouwbare, onverbeterlijke of omge kochte persoonlijkheden twijfelachtig wordt gemaakt. Het Hongaarsche volk wenscht opheffing van de klieken en krachten, die tot dusverre een nauwe samenwerking tusschen Duitseh- land en zijn bondgenooten in den weg heb ben gestaan. Het wenscht verder de regeling van het joodsche vraagstuk en wil niets we ten van welke Hongaarsche misdadige ele menten in het buitenland ook. Het zal de taak der Hongaarsche regeering zijn met alle wenschen rekening te houden. Het ligt voor de hand, dat de binnen dit bestek te nemen maatregelen zullen staan in dienst van den oorlog tegen het bolsjewisme en de andere gemeenschappelijke vijanden. Vijandelijke berichten over z.g. oppositio- neele stroomingen in Roemenië worden in de Wilhelmstrasse beantwoord met de verkla ring, dat de onbestreden en onbestrijdbare vertegenwoordiger van de Roemeensche natie en de Roemeensche weermacht, maarschalk Antonescu is en blijft. Daarom zal ook de poging om een problematiek van tweede rangs beteekenis ten aanzien van de wereld beschouwing ter tafel te brengen niets ver anderen. Roemenië. In de Roemeensche Zondagochtendbladen wordt een verordening van den minister van defensie, generaal Constatin Pantazi, bekend gemaakt Alle officieren en onderofficieren van de reserve, zoowel als alle dienstplich tige manschappen van de dienstjaren 1925 1940, die dus in den leeftijd tusschen 25 en 40 jaar zijn, en die sinds 22 Juni 1941, den dag waarop Roemenië in den oorlog ging minder dan 45 dagen onafgebroken bij een troepen- deel of een arbeidsafdeeling zijn ingedeeld geweest, moeten zich tusschen 1 en 15 April melden. Alle beperkingen van het autoverkeer, wel ke sinds het begin van den oorlog in Roe menië afgekondigd waren, zijn thans weer opgeheven. Tot nader order mag elk motor rijtuig, waar en wanneer ook, weer rijden. „Te Wapen" dat is het parool van het oogenblik, de belijdenis van den levenswil van het Roemeensche volk en de eenige weg, waarlangs wij den oorlog uit ons land kun nen verdrijven". Dit is de strekking van alle Roemeensche persstemmen over den toestand. Aan den Dnjestr wordt Europa verdedigd en de vrijheid van Roemenië is niet een natio naal egoïsme, maar een noodzaak voor de verdediging van de Europeesche cultuur. Hongarije De verdedigingscommissies van het Hongaar 6che Huis van Afgevaardigden en het Hooger- huis zijn voor Dinsdagochtend bijeengeroepen. Volgens te Berlijn ontvangen informaties richt zich de nieuwe Hongaarsche binnenland- sche politiek, in overeenstemming met den wensch der bevolking, in de eerste plaats tegen diegenen, die getracht hebben de Duitsch Hongaarsche samenwerking te saboteeren. Reeds lang wenscht het Hongaarsche volk een oplossing van het jodenvraagstuk en de uit schakeling van die kleine groepen, die met de joden samenwerkten, tegen Europa, tegen Hongarije en tegen Duitschland. Van authentieke Hongaarsche zijde ontvangt de B-correspondent van het A.N.P. te Berlijn nog de volgende inlichtingen: Hongarije telt ruim 800.000 gedoopte joden doch het aantal personen, dat onder de Neu- renbergerparagrafen valt, wordt op rond 1.400.000 geschat, dat wil zeggen 10% der totale bevolking. Goemboes en zijn aanhangers, uit wier school vele der nieuwe ministers van het kabi- net-Sztojay stammen, namen maatregelen te gen de joden, doch hun invloed bleek te groot. Desalniettemin bleef het antisemitisme steeds een onderdeel van de Hongaarsche binnen- landsche politiek vormen. Thans kan men aan nemen, dat de nieuwe maatregelen inderdaad tot de uitschakeling van de joden als politieke en economische factor in Hongarije zullen leiden. Ook de Hongaarsche pers vergelijkt de po litiek der nieuwe regeering met die van Goem boes, wiens programma bestond in sociale her vormingen, bevordering van de volksgezond heid en het tot stand brengen van een sterk leger. Hongarije betreedt thans opnieuw den door Goemboes gewezen weg. Bulgarije. Zondag zijn in geheel Bulgarije wederom ruim 140 bijeenkomsten gehouden, waar minis ters, regeeringspresidenten en hooge ambte naren der directie voor nationale propaganda een toelichting gaven op de binnen- en buiten- landsche politiek der regeering. De minister van binnenlandsche zaken, Christoff, heeft tegenover persvertegenwoor digers verklaard, dat de nieuwe „openbare macht" reeds werkelijkheid is geworden. Meer dan 2000 nationale groepen zijn totdusver in dorpen en steden gevormd. Binnenkort zullen ook districtscomité's gevormd worden. Ten aanzien van het handhaven der binnenland- Een Roemeensche handelsdelegatie is in Istanboel aangekomen en zal naar de Turk- sche hoofdstad Ankara doorreizen, ten einde aldaar het nieuwe Turksch-Roemeensche han delsverdrag te sluiten. In Ankara hebben Turksch-Hongaarsche han delsbesprekingen plaats van welke men, naar officieus wordt medegedeeld, van beide aijden gunstige resultaten verwacht. sche orde zeide de minister, dat tegen illegalen en saboteurs zeer streng wordt opgetreden. De Bulgaarsche regeering is vastbesloten in geen geval een ondermijning van den staat toe te laten. Griekenland. De Grieksche minister-president heeft in een radio-toespraak tot het Grieksche volk o.m. gezegd: „De Grieksche vlag zal ter gelegen heid van den nationalen feestdag over den ge- heelen Hellas wapperen en door alle eerlijke patriotten worden begroet. De milde politiek van Duitschland heeft de kleine volken, die om hun geluk vechten, geëerbiedigd en ge waardeerd. Daardoor kan Griekenland zijn nationalen dag plechtig vieren." De gouverneur-generaal van Kreta, Passada- kis, heeft verklaard: „De Duitschers, die thans ons land bezet hebben, stellen geen territoriale eischen, doch zullen na den oorlog, wanneer de militaire toestand zulks mogelijk maakt, Griekenland verlaten. Zij zijn voor ons geen gevaar, doch zij beschermen ons land voor het communisme, dat onze vijand is. Alleen de overwinning van de Duitschers, de verdedi gers van de Europeesche cultuur, kan ons con tinent en ons vaderland redden. Overwinnen zij niet, 3an vieren wij onzen nationalen feest dag thans voor den laatsten keer." Eventueel optreden van Britsche troepen in Palestina. Omtrent de dagelijksche berichten over aanslagen in Palestina wordt medegedeeld dat generaal Mac Connell der Britsche troe pen aldaar, heeft aangekondigd, dat de zorg voor de openbare veiligheid door het leger zal worden overgenomen, wanneer de aan slagen niet zouden ophouden. De regeering van Irak heeft een verklaring gepubliceerd, volgens welke de protestnota's van regeering, parlement en senaat tegen het Amerikaansche plan tot stichting van een joodschen staat in Palestina met succes zijn bekroond. De regeering heeft zich in verbinding gesteld met goedingelichte Ame rikaansche autoriteiten. Als gevolg van het protest der Arabieren, zoo zegt de verkla ring tenslotte, hebben ook de Amerikanen de rechtvaardigheid van de Arabisch-Pale- stijnsche zaak ingezien. Bristol gebombardeerd. In de afgeloopen nacht hebben krachtige formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen, die voor een nieuwe groote operatie naar Enge land waren gevlogen, belangrijke doelen in Zuidwest-Engeland concentrisch aangeval len. Naar tot dusver bekend is hebben de belangrijk in aantal zijnde Duitsche ge vechtsvliegtuigen vooral de Engelsche ha venstad Bristol met groote hoeveelheden brisantbommen van zwaar kaliber en dui zenden brandbommen bestookt. De groote aanval duurde ongeveer een half uur. NIEUWE BURGEMEESTERS. Tot burgemeester van de gemeente Zuid- zande is benoemd de heer J. R. van der Bent te Terneuzen. De heer J. J. van Hijfte, land bouwer en wnd. burgemeester is tot burge meester van Vogelwaarde benoemd. Tot bur gemeester van Hontenisse is benoemd de heer C. J. v. d. Pijl, burgemeester van Hoek. Strijders van het Cassino-front in Berlijn. Een delegatie van frontstrijders uit Italië, die ondanks den massalen inzet van de Amerikanen iedere doorbraak verhinderden, werd dezer dagen door den plaatsvervangenden Gauleiter Schach, drager van het Ridderkruis bij het Kruis voor oorlogsverdiensten, in Berlijn ontvangen. (Atlantic/Boesig/Holland Pax c) KORT NIEUWS - De Führer heeft den Duce ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der op richting van de fascistische strijd honden op 23 Maart een in har telijke bewoordin gen gesteld tele gram gezonden. De 71-jarige landbouwer H. Dijks te Erm, ge meente Sleen, keerde met paard en wagen huis waarts. Plotseling sloegen de dieren .op hol, met heit gevolg, dat de wagen omsloeg en de landbouwer er onder kwam. Met zware inwendige kneuzingen werd 't slachtoffer naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij later is overleden. Sovjetaanvallen aan beneden-Boeg in het gebied Tarnopol-Kowel mislukt, alsmede tusschen Dnjepr en Tsjaussy. Afweersuccessen bif Ostrof en Narwa. Amerikaansche commandotroep aan de Genueesehe kust vernietigd. Het volgt Duitsche weermachtbericht luidt als Aan den benedenloop van de Oekrain- sche Boeg zijn herhaalde aanvallen en po gingen van de bolsjewieken om de rivier over te steken, mislukt. Tusschen Perwo- maisk en Balta weerden troepen van het leger en de Waffen-SS sterke vijandelijke aanvallen..af. Aan den middenloop van de Dnjestr werd de vijandelijke druk ver sterkt. Eskaders slagvliegers hebben den opöringenden bolsjewieken zware verlie zen toegebracht. Vooral ten Zuiden van Proskoerof leveren onze divisies een zwa- ren afweerstrijd: In het gebied Tarnopol- Kowel hebben de bolsjewieken vergeefsche aanvallen gedaan. Ten Noordwesten van Kowel hebben onze tegenaanvallen tegen over taaien vijandelijken weerstand ter rein gewonnen. In het gebied der Pripjetmoerassen zijn her haalde aanvallen van den vijand tusschen Styr en Gory ineengestort. Tusschen Dnjepr en Tsjaussy zetten de bolsjewieken met sterke strijdkrachten hun doorbraakpogingen voort. Zij zijn door onze dappere grenadiers in succes volle samenwerking met het luchtwapen in harde gevechten teruggeslagen. Daarbij heeft de eerste compagnie van het regiment grena diers Mot 51 onder bevel van den eersten lui tenant Hu'ncke zich onderscheiden door bijzon dere dapperheid. In de gevechten der beide laatste dagen verloor de vijand hier ruim 3500 dooden, 39 tanks. 42 kanonnen en talrijke andere wapenen. In het gebied van Zuidoosten van Ostrof hebben Letlandsche, SS-vrijwilligersformaties tezamen met Duitsche troepen de bestorming van verscheidene vijandelijke divisies afge weerd. Een plaatselijke penetratie werd afge grendeld. Aan het front van de Narwa braken onze grenadiers, schitterend gesteund door artillerie, tanks, nevdwerpers en slagvliegers, v„ Her ZEEGAT UITI NAAR ZEE. NAAR ZEE, ER IS NOG PLAATS; WIE VAART ER MEE? Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 1 7 45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwiliige, Plom- petorengracht 24, Utrecht de Marinemeldestellen in Groningen, Harlingen, Steen- wijk, Ede, Breda en Bergen op Zoomde Hafenkom- mandanturen in Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam en Vlis- singende ^r-Meldeslellen in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Ensche de en Heerlen, zoowel alt bij alle Weermachts- en Ortskom* mandanturen in Nederland. KORT NIEUWS Generaal Fran co zal den natio nalen prijs voor kinderrijke fami lies overhandigen aan een echtpaar, dat in een huwe lijk van 21 jaar aan 8 zonen en 8 dochters het leven heeft geschonken. Alle kinderen zijn kerngezond. Gouverneur Thomas Dewey heeft de regeering Roosevelt er van beschuldigd een gevaarlijke poli tiek te voeren bij de onderdrukking van berichten. Hij verklaarde, dat het Amerikaan sche volk veel te weinig van de buitenlandsche po litiek en bijna niets van de diplo matieke verplich tingen der V. S. weet. Er is weer post verkeer geopend tusschen Sumatra eu Fir. Indo-rh inn, [ruimen, door sterk gefortifieerde stellingen van den vijand heen en hieven een penetratieplek op. Majoor Rudel, Gruppenkommandeur in een eskader slagvliegers, heeft in het Zuiden van het Oostelijk front op één dag 17 vijandelijke tanks vernield. Uit Italië wordt alleen melding gemaakt van wederzijdsche activiteit van verkenners en stoottroepen. Aan de Oostkust van de Golf van Genua is een ten Noordwesten van La Spezia gelande Amerikaansche commandotroep ter sterkte van twee officieren en dertien man in een gevecht gedood. Na aanvallen overdag van Amerikaansche bommenwerpers op Zuid-Oost Duitschland heb ben Britsche terreurvliegers Zondagnacht tij dens aaneengesloten bewolking verscheidene steden in het Ruhrgebied aangevallen. Door het neerwerpen van talrijke brisant- en brand bommen ontstonden vooral in woonwijken van Essen en Oberhausen schade en verliezen on der de bevolking. Luchtverdedigingsstrijd- kraehten vernielden bij deze aanvallen en boven de bezette westelijke gebieden onder moeilijke afweeromstandigheden 17 viermoto rige bommenwerpers. Treedt Eden af? Volgens Exchange Telegraph meent de politieke medewerker van de Observer te weten, dat Eden van het Foreigh Office zal vertrekken. De politieke medewerker van het blad meent, dat Eden er ingevolge de kritiek van hoog en laag er de voorkeur aan schijnt te geven de leiding van het Lagerhuis te behouden, maar de functie van minister van buitenlandsche zaken op te geven Aan den eenen katnt bestaat de oude en gerechtvaardigde kritiek, dat Eden getoond heeft niet in staat te zijn een duidelijke lijn in de buitenlandsche politiek uit te werken en te volgen. Dit is de kritiek, die van om laag komt. Aan den anderen kant echter is een reeks hoogst belangrijke buitenlandschi politieke beslissingen genomen op de bijeen komsten van Churchill, Roosevelt en Stalin, hetgeen wil zeggen, dat belangrijke richt lijnen zijn vastgesteld, die om militaire rede nen buiten het Foreign Office omgaan. Het schijnt dus, dat Cairo en Teheran meer be teekenis hadden dan de conferentie in Mos kou van de ministers van buitenlandsche zaken. Dit is volgens den politieken mede werker van de Oberserver de kritiek van boven. Naar Reuter echter uit „bevoegde bron" verneemt, is tot dusver nog geen besluit ge nomen om in het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken een wijziging te bren gen. Wanneer Eden evenwel tot het inzicht zou komen, dat zijn beide functies, n.l. minis ter van buitenlandsche zaken en leider van het Lagerhuis, te zwaar voor hem worden, dan zal hij waarschijnlijk eerder de leiding van het Lagerhuis neerleggen, dan de porte feuille van buitenlandsche zaken. De mogelijkheid van vervanging van Eden als Britsch minister van buitenlandsche za ken door den leider van het Hoogerhuis en minister voor de Dominions, Lord Cranborne binnen het bestek van een ophanden zijnde kleine kabinetsgroepeering wordt niettemin door de Daily Mail besproken. Eden zou zijn zetel in het oorlogskabinet aanhouden. Minis ter Law zou candidaat zijn voor den post van officieel woordvoerder voor buitenlandsche zaken in het Lagerhuis. Ontmoeting RooseveltDe Gaulle. Volgens de Times vindt men in dissiden- tenkringen te Algiers, dat de tijd gekomen is voor een nieuwe ontmoeting tusschen generaal De Gaulle en Roosevelt. Een ont moeting tusschen beide staatslieden zou naar men verklaart misverstanden, uit den weg

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1