Haarlemsche Courant Duitsche afweersuccessen bij Kowel en tusschen Dnjepr en Tsjaussy. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Zware strijd bij Balta. Zeemonster gaat uit wandelen. 289e Jaargang No. 75 X x Bureaux: Groote Houtstraat SS. Tel. Advert. 10721, Redactie 1080» Postgiro 131958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkautoor, Soendaplein 37. Xel. 12239 Hoofdredacteur: F. C. Derks Woensdag 29 Maart 1941 Verschijnt dagei^Ksj behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJraulden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Daraiate, Haarlem K im Gevechten om Nikolajef op korten afstand. Afweerslag bij Tsjerno. witz, Tarnopoi en Brody duurt voort. Wisselvallige gevechten bij Ostrof Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Bij Nikolajef zijn aanvallen der Sovjets in verbitterde gevechten op korten afstand afge slagen. Ten Noordwesten daarvan hebben jagers en bergjagers in kordate tegenaanvallen een poging der bolsjewieken verijdeld om een bruggehoofd over de Boeg te verbreeden. In het gebied van Balta zijn nog steeds zware gevechten aan den gang. Tusschen Dnjestr en Proeth hebben sterke Duitsche formaties slagvliegtuigen in de ge vechten ingegrepen. Zij vernielden talrijke vijandelijke tanks en een groot aantal gemo toriseerde en bespannen voertuigen. Daarbij vernietigde majoor Rudel wederom negen vijandelijke tanks. Hij heeft daarmede in ruim 1800 vluchten alleen al 202 vijandelijke tanks vernietigd. Ten Zuiden van Proskoerof, ten Noord westen van Tsjernowitz, bij Tarnopoi en in het gebied van Brody wordt de afweerslag met onverminderde hevigheid voortgezet. Onze troepen bieden den Sovjet-Russischen aanvalskrachten verbitterden tegenstand. Het garnizoen van Kowel heeft opnieuw vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten Noorflen van Kowel hebben onze divisies in den aanval verder terrein gewonnen en vijandelijke tegenaanvallen uiteengeslagen. Bij de gevechten in het gebied van Kowel heeft luitenant Klapperstück, groepscomman dant van een brigade-stormgeschut zich door bijzondere dapperheid onderscheiden. Tusschen Dnjepr en Tsjaussy hebben onze troepen tegenover de met steun van talrijke tanks en slagvliegers aanvallende bolsjewis ten opnieuw een volledig afweersucces be- haald.De vijand verloor wederom verscheidene duizenden dooden en talrijke zware en lichte wapens. In het gebied ten Zuidoosten van Ostrof is het tot wisselvallige plaatselijke gevechten ge komen. In den Noordelijken sector van het Oostelijk front heeft het grenadiers-regiment no. 162 zich onder leiding van majoor Hase te zamen met de daaronder geplaatste eenheden infanterie en pioniers bijzonder onderscheiden. In het hooge Noorden aan het Lizafront heb ben Oostmarksche bergjagers verscheidene vijandelijke heuvelstellingen genomen en ge vechtsinstallaties met haar bemanningen ver nietigd. In Italië is het Maandag niet tot gevechts handelingen van beteekenis gekomen. Duit sche slagvliegtuigen hebben vijandelijke scheepsdoelen voor Anzio met succes bestre den. Een vrachtschip werd tot zinken gebracht, drie andere werden beschadigd. Bij de afweer van vijandelijke luchtaanval len op Duitsche vliegvelden in Zuidwest- Frankrijk zijn Maandag 20 Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. Eenige vijandelijke storingsvliegtuigen zijn Maandagnacht het Rijnlandsch-Westfaalsche industriegebied bin nengedrongen. Japanners bereiken gebied van Silchar. De Japansche troepen hebben in Voor-Indië het gebied van Silchar bereikt. Het Japansche hoofdkwartier heeft Dinsdagmiddag het vol gende communiqué gepubliceerd: Onze strijdkrachten in Noord-Burma zijn in gevechten gewikkeld met twee Tsjoenkinee- sche divisies en ongeveer twee brigades der vereenigde Anglo-Amerikaansche strijdkrach ten, die van het Hoekaung-gebied zijn opge rukt tot het gebied ten Noorden van Myitkina. Het gros van onze troepen in den centralen sector van het Indisch-Burmaansche grensge bied rukt op in 'het dal van Imphal. Tegelijker tijd zetten Japansche troepen hun aanvallen voort op het gros van het Britsch-Indische 4e legercorps, dat is ingesloten in het Tsjin- gebergte en het Kabaudal. Onze in den Zuidelijken sector van het grens gebied opereerende troepen, die een ver nietigingsactie ondernemen tegen het gros van de Britsch-Indische 7de divisie, zijn thans oen tegenaanval begonnen op het Britsch-Indische 15de legercorps, dat tot dit gebied is doorge drongen. Onze troepen vallen bovendien de 81e West-Afrikaansehe divisie in het Kaladandal aan. De toestand in dit gebied ontwikkelt zich over het algemeen in ons voordeel. De strijd tegen de Britsche 20ste divisie in het gebied van Tamoe wordt met onverbidde lijke hardheid voortgezet. Van alle kanten loopen de formaties storm op den vijand en werpen zij vijandelijke pantserformaties terug. Een nieuwe partij tegen Roosevelt. Naar United Press meldt, is in Zuid Caro lina een nieuwe partij opgericht, de „Zuide lijke democratische partij", die zich keert tegen een vierde ambtsperiode van Roose velt. In het partijprogramma wordt gezegd, dat de partij streeft naar het herstel der levensvoorwaarden, „waaronder allen kun nen leven, zonder voortdurende inmenging van de regeering en zonder last te onder vinden van een arrogante democratie". Wie er achter deze nieuwe partij staat is nog niet bekend. Sterke Duitsche gevechtseskaders hebben in den nacht van 27 op 28 Maart een zwaren aan val op Bristol gericht. Door het neerwerpen van een groot aantal brisant- en brandbom men ontstonden reeds tijdens den geconcen- treerden aanval omvangrijke vernielingen en groote branden in het doelgebied. Oorlogsverslaggever Weber deelt mee, dat de Amerikanen in den strijd om Cassino thans met nieuwe pantserwagens voor den dag ko men, die speciaal voor dit bergachtig land schap geconstrueerd zijn. Zij zijn voorzien van bijzondere rupsbanden. Volgens het verslag van Weber, wisten de Amerikanen bij hun debuut met dit wapen weinig succes te oogsten en konden de Duitschers een relatief groot aantal vernietigen. Bristol onderging zijn 104 en aanval. Omtrent den grooten aanval der Duitsche luchtmacht op Bristol wordt nog vernomen, dat dit een geconcentreerde, zeer zware aan val is geweest. De omstandigheden waren zeer gunstig. Reeds tijdens de eerste minuten werden ver scheidene groote branden veroorzaakt. De bemanningen van snelle Duitsche gevechts vliegtuigen, die in het overige gebied van Zuidwest-Engeland en het Kanaal van Bristol opereerden, namen eenige krachtige explosies te Bristol waar, waarna de vuurgloed feller werd. De belangrijke overlaadhaven is tot nu toe 104 maal door de Duitsche luchtmacht met duizenden tonnen brisantbommen bestookt. Vrijlating van Gandhi verlangd. De Britsche berichtendienst meldt 112 redacteuren van de meest uiteenloopende politieke richtingen uit alle deelen van Britseh Indië wenschen vrijlating van Gandhi. Zij hebben een brief gezonden aan den onderkoning, Lord Wavell, waarin zij de aandacht vestigen op de groote ontevreden heid in ze.er breede kringen der Indische bevolking en op het wantrouwen der Indiërs ten aanzien van de plannen van Engeland in Indië. Engelsch antwoord op Zweedsch protest. Het Zweedsdie ministerie van buiten- landsche zaken heeft op het protest van de Zweedsche regeering aan de Britsche regee ring in velband met het vliegen boven Zuid-Zweden op 24 en 25 Februari, waarbij ook bommen werden geworpen, antwoord ontvangen. Daarin zegt de Britsche regee ring het gebeurde te betreuren. Maarschalk Rommel aan de Nederlandsche kust. Maarschalk Rommel heeft wederom tal rijke steunpunten aan de Nederlandsch- Vlaamsehe kust bezocht en zich vooral over tuigd van de afweerkracht der nieuwste vestingwerken. Ook generaal-veldmaar- sohalk Sperrle heeft steunpunten en inrich tingen van de luchtmacht aan de kust van het Kanaal bezocht. Japansche militairen in Z. Frankrijk. De militaire vertegenwoordigers van Japan bij de Fransche regeering, zijn bij een Duitsch leger aan de Fransche Middelland- sche Zeekust aangekomen en hebben de verdedigingswerken aldaar bezichtigd. Turksche motorboot in den grond geboord. Eenige te Istanboel verschijnende dag bladen melden, dat de Turksche motorboot Dinesj met een lading' cement op 23 Maart ter hoogte van Iskenderun door een onbe kende duikboot is aangevallen en getorpe deerd. De motorboot is gezonken. De beman ning kon de kust bereiken. Engeland beperkt postverkeer. Zondag is te Londen officieel medegedeeld, dat het civiele luchtpostverkeer met 13 lan den van 27 Maart af niet meer mogelijk zal zijn. Als motief wordt gesproken van „op handen zijnde militaire operaties". Het luchtpostverkeer tusschen Engeland en Zwitserland, Portugal, de Azoren, de Kaap Verdische eilanden, Madeira, de Canarische eilanden, Fransch Marokko, Tanger, Algiers, Tunis, Corsica en Gibraltar zal niet meer mogelijk zijn. Het duel tusschen Peter en Tito. Ex-koning Peter van Joegoslavië wil zich persoonlijk tot de drie groote mogendheden wenden met het verzoek om een Anglo- Amerikaansche commissie naar Tito te zen den, opdat ter plaatse een oplossing gevon den kan worden voor de huidige crisis. Naar bevinden van deze commissie zou dan een „representatieve Joegoslavische regeering" gevormd worden. Op een vergadering van Joegoslaviërs te Londen is nu een appèl gericht tot Roose- veldt, Churchill en Stalin met het verzoek om het comité van Tito te erkennen als „de eenig wettige Joegoslavische regeering" en om de betrekkingen met koning Peter te verbreken. In de Chileensche stad Punta Arenas, aan de Straat Magelhaes, moet onlangs een zeemonster van vier meter lengte verschenen zijn. Het verliet plotseling zijn natte element, kwam aan land en begaf zich in de straten der stad, totdat het door de Chileensche carabinieri werd neergeschoten. Het schijnt hier te gaan om een z.g. zeekoe met een kop als van een hond. Oorlogswetgeving in Fr. Indochina. Bij besluit van den gouverneur-generaal is een gedeelte van de Fransche wetgeving in oorlogstijd thans ook voor Fransch Indo- China van kracht geworden. Het gevolg is onder meer, dat plundering in geëvacueerde gebouwen in het vervolg met den dood ge straft kan worden. Dalat, dat tot nu toe officieel de zomer residentie was van den gouverneur en zijn staf, zal regeeringszetel worden. 520 Geallieerde vliegtuigen waren boven Cassino. De militaire criticus van de New York Herald Tribune schrijft, dat Cassino de Angelsaksischen volken de illusie heeft ont nomen, de overwinning te kunnen behalen door een massaal gebruik van vliegtuigen. Nadat niet minder dan 520 Geallieerde vlieg tuigen op 15 Maart van den ochtend tot den middag op Cassino den grootsten lucht aanval uit de krijgsgeschiedenis hadden on dernomen en de Angelsaksische artillerie vervolgens twee uur lang de plaats had be schoten, stieten de Nieuw-Zeelandsche troe pen op denzelfden tegenstand als tevoren, toen zij Cassino wilden nemen. Deze onwaar schijnlijke prestatie van de eerste Duitsche divisies valschermjagers, die in de Vereenig de Staten den bijnaam „groene duivels" hebben gekregen, wordt „zoo geweldig ge acht, dat sommigen zelfs aan tooverij ge loofden". De Turksche neutraliteit. In den nacht van Zondag op Maandag heb ben jongelui de ruiten ingeworpen van het gebouw van het te Istanboel verschijnende „Tan", welks eigenaar Sertel bekend staat als Sovjetgezind. De te Ankara verschijnende „Tanin" haalt een bericht aan van United Press, volgens hetwelk het niet uitgesloten zou zijn, dat de Sovjet-Unie de aan haar afgestane Itali- aansche schepen door de Dardanellen en den Bosporus zou willen laten varen. Wan neer Ankara daartoe toestemming zou geven, zou dit neerkomen op het laten varen van de neutraliteit. Britsch-joodsche politiek. Volgens een reiziger uit Palestina, die tn Istanboel is aangekomen, zouden de Pale- stijnsche joden in verstandhouding met de Engelschen een geheim" terreurorganisatie hebben opgericht, welke ten doel heeft, de Arabieren dusdanig te provoceeren, dat de Britten daardoor een voorwendsel in handen krijgen om het Palestijnsche vraagstuk met geweld ten gunste van de joden op te lossen. Slachtoffers van den Vesuvius. Het aantal dakloozen, die op de lange lijst van „Vesuvius-slachtoffers" komen te staan is door de catastrofe van deze dagen reeds met meer dan een kwart millioen gestegen. Voorts telde men reeds over de 2000 doo den. De voedselpositie van Napels, die toch reeds moeilijk was, is er nog slechter op ge worden. In enkele zones in de omgeving van de Vesuvius heeft zich het verschijnsel voor gedaan van een modderregen. Ondanks het feit, dat de uitbarsting de laatste dagen ver minderd is, duurt de zware aschreg'en voort. In de omgeving van Pompeji heeft de aschlaag' een dikte van 2 m bereikt, zoodat het verkeer aanzienlijk belemmerd wordt. De Normandie weer vlot. Een Fransch blad heeft bijzonderheden gegeven over het vlot maken van de „Nor mandie" in de haven van New-York. Ge durende meer dan een jaar hebben er da gelijks 600 tot 800 arbeiders aan gewerkt. Het kwam voor, dat niet minder dan 75 duikers in actie waren; 8300 kubieke meter slijk moest worden uitgepompt, waarvoor 93 pompen noodig waren. De kosten be droegen 2y2 millioen dollar. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL Max Blokzijl spreekt Donderdag via Hilver sum I, om 18.45 uur over „De verjoodsching der lcerk". DOOFSTOMME AANGESCHOTEN. Des avonds even na 11 uur bevond zich te Bergen op Zoom een doofstomme man, afkomstig uit Halsteren, op straat. Hij werd door een schildwacht gesommeerd halt te houden, doch hij hoorde deze sommatie niet en liep rustig verder. De schildwacht, na tuurlijk niet op de hoogte van het feit, dat hij met een doofstomme te doen had, maakte overeenkomstig zijn instructies van zijn vuurwapen gebruik en schoot den man in zijn dijbeen. Met een zeer ernstige verwon ding /werd de doofstomme naar een zieken huis (overgebracht. Dit voorval moge niet alleen een alge- meene waarschuwing inhouden om zich aan de voorschriften te houden, maar speciaal ook een waarschuwing zijn voor doove men- schen, dat zij zich niet in den verboden tijd op straat bevinden. BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. Bij besluit van den Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie is ontslagen: met ingang van 30 November 1943 als burge meester van Zuid- en Noord-Schermer J. D. Rigbers; als burgemeester van Duiven W. 3. A. F R. van den Ciooster baron Sloet tot Everlo; als burgemeester van Voorst mr. G. W. J. baron van der Feltz; als burgemeester van Breda B. W. T. van Slobbe; als burge meester van Opmeer en Spanbroek H. J. M. Keyzer; als burgemeester van Ouderkerk a. d. IJssel mr. F. J. van Beeek Calkoen en als burgemeester van Steenwijkerwold F. M. van Panthaleon baron van Eek. Vlammenwerpers aan den Atlantikwall. Toegerust met alle in jarenlangen strijd beproefde middelen, staan de bezettingen der groote verdedigingswerken van den Atlantikwall in afwachting van den vijand. Oefeningen en proefalarmeeringen houden de troepen voortdurend strijdvaardig. Tusschen als huizen „ge tarnde" bunkers trekt een groep vlammenwerpers voor de infanterie uit. (PK Lagemann/O/H P. c) KORT NIEUWS De algemeene gevolmadhhigde voor de Unrra, Herbert Lehmann is Zondag in Cairo aangekomen. De Chinee- sdhe bevolking van Shanghai, welke 5000 leden telt, moet ter registra tie vingerafdruk ken laten nemen. De persafdee- ling der Zweed sche marine deelt mede, dat het hulpwachtschip Istbjoern Vrijdag middag' ten Zui den van Nykoe- ping is gezonken; zeven van de 10 opvarenden wor den vermist Een Portu- geesch kapitein is op Timor aange komen, waar hij onderhandelingen met de Japansche autoriteiten heeft geopend. Generaalveldmaarschalk Kesselring aait het front van Cassino. De generaalveld maarschalk met den drager van het Eikenloof, Generalleutnant Heidrich* divisiecommandant der Duitsche held haftige valschermjagers van Cassino. (PK Ozirnich/PBZ/R P. «fit.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1