Haarlemsche Courant Duitschers, Roemenen en Hongaren schouder aan schouder. VAREN DAT IS LEVEN! Nieuwsblad voor Noord-Holland Succes ter zee voor de Ned. en W.-Fransche kust. 289e Jaargang No. 78 Bursas*: Groots Houtstraat ss. Tal. Advert. 107Ï4, Redactie loet» Postgiro 134050 Haarlemsen» Ct, Haarlem Bijkantoor, Sotndapleia 87. Tel. 1!H( Heoldredaetaur: F. C. Berks Donderdag 39 Maart 1944 Verschijnt ciageiyns, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12T11 Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 12t»7 Sovjetaanvallen tussehen Boeg en Proeth afgeslagen. Zware gevech ten aan den boven-Dnjestr. Nikolajef ontruimd. Nevelwerpers bij. Brody in actie. Heftige strijd bij Ostrof en aan het Narwafront. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Aan den benedenloop van de Oekrain- sche Boeg mislukten opnieuw vrij krach tige Sovjet-aanvallen en pogingen om de rivier over te steken. Verscheidene met geschut en infanterie geladen veerschepen werden door artillerie vernietigd, talrijke gevangenen en buit gemaakt. De aan den Oostelijken oever van de Boeg gelegen stad Nikolajef werd na wekenlange ver nieling van alle voor den oorlog belang rijke installaties volgens bevel ontruimd. In de gevechten der afgeloopen dagen heeft zich daar kapitein Staude, bataljonscomman dant bij een grenadiersregiment, bijzonder on derscheiden. Tussehen Boeg en Proeth sloegen Duitsche en Roemeensche troepen krachtige Sovjetaan vallen, ten deele in den tegenaanval, af. Ten Zuiden van Proskoerof, ten Noorden van Tsjernowitz en aan den bovenloop van den Dnjestr leveren onze troepen tezamen met Hongaarsche formaties nog steeds wisselvallige aanvals- en afweergevechten. Het garnizoen van Tarnopol sloeg krachtige door pantserwagens en laagvliegende vliegtui gen gesteunde vijandelijke aanvallen af. Ook bij Brody werden met doeltreffenden steun Hongaarsche partijen ontbonden. Ministerraad bijeen. Onder voorzitterschap vstn minister president Sztojay is gisteren een Hongaar sche ministerraad gehouden. Op voorstel van den premier werd besloten een dezer dagen het regeeringsprogramma in den vorm van een regeeringsverklaring be kend te maken. Vervolgens werden verordeningen tot oplos sing van het jodenvraagstuk behandeld, die binnen enkele dagen gepubliceerd zullen wor den. De Hongaarsche regeering bezit evenals het vroegere kabinet, het parlementair goedge keurde recht, om zonder ruggespraak met het parlement wettelijke verordeningen uit te vaardigen. De commissies voor defensie-aangelegen heden van de beide huizen van den Rijksdag zijn in vergadering bijeen geweest. Enkele hoogere ambtenaren hebben hun ont slag aangeboden. Rijksbestuurder Horthy heeft op voorstel van den minister van binnenlandsche zaken den Rijksdagafgevaardigde Laszlo Baky be noemd tot staatssecretaris. Naar het Hongaarsche telegraafagentschap meldt, heeft de regeering de onafhankelijke partij van kleine boeren, de Hongaarsche so ciaal-democratische party en den Boerenbond ontbonden. De Esti Oejsag publiceert een onderhoud met den leider der Hongaarsche vernieuwings partij, Imredv. Deze verklaarde, dat noch de georganiseerde bescherming van de belangen der Hongaarsche arbeiders noch de door hen opgespaarde gelden aan de liquidatie van het marxisme ten offer zullen vallen. Het geld der valcvereenigingen zal nu pas in den vollen zin des woords eigendom der arbeiders zijn en niet meer gebruikt worden voor onduidelijke internationale belangen. Szendy, de burgemeester van Boedapest, is afgetreden. Verhouding met het buitenland- De toestand in Hongarije, zoo werd in de Wilhelmstrasse verklaard, kan als gestabili seerd gekenmerkt worden. Van chaotische toe standen, die volgens beweringen van dën vijand in Hongarije zouden heerschen, is geen sprake. De reorganisatie der betrekkingen tus sehen Hongarije en Duitschland heeft tot een algemeene ontspanning in het Europeesche Zuidoosten alsmede tot een versterking der paraatheid van dit gebied bijgedragen. Het is zaak van het Hongaarsche volk, zoo werd ver der verklaard, af te rekenen met verrader lijke elementen. De Hongaarsche pers laat geen twijfel bestaan over de houding van de natie tegenover deze elementen. Ter gelegenheid van de vorming der nieuwe Hongaarsche regeering hebben de Hongaar sche premier en minister van buitenlandsche zaken, Sztojay, eenerzijds en de Bulgaarsche premier Bosjilof en de minister van buiten landsche zaken, Sjichmanof, anderzijds harte lijke telegrammen gewisseld in den geest van de traditioneele vriendschap tussehen beide landen. Luchtaanval op Kortrijk. Formaties Engelsch-Amerikaansche bom menwerpers hebben Zondagavond zware scha de toegebracht aan de oude stad Kortrijk. Het aantal dooden bedraagt ruim 250. Het groote historische marktplein is vol bomtreehters. Het middeleeuwsche stadhuis heeft eveneens te lijden gehad. van nevelwerpers- alle Sovjetaanvallen afge weerd. Een onzer pantserformaties sloeg in een energieken aanval vrij sterke vijandelijke gevechtsgroepen uiteen. Bij de zware afweer gevechten in het gebied ten Zuiden van Pros koerof heeft zich de Würtembergsch-Sudeten- duitsche 101ste jagersdivisie onder bevel van luit.-generaal Vogel bijzonder onderscheiden door buitengewone dapperheid en standvastig heid. De bolsjewisten vielen ook Dinsdag weer de stad Kowel vergeefs aan. Noordelijk van de stad braken onze troepen krachtigen vijande lijken tegenstand en rukten verder naar het Oosten en Zuidoosten op. In deze gevechten heeft zich het 670ste beveiligingsbataljon on der bevel van kapitein Borgert bijzonder on derscheiden. Tussehen Dnjepr en Tsjaussy en ten Zuid oosten van Witebsk ondernamen de bolsjewis ten met versch aangevoerde strijdkrachten, gesteund door talrijke pantserwagens en slag vliegtuigen, krachtige aanvallen. Onze dap pere grenadiers en pantser-grenadiers ver ijdelden in voorbeeldige samenwerking met artillerie, stormgeschut en formaties gevechts vliegtuigen alle vijandelijke doorbraakpogin gen en brachten den bolsjewisten wederom zware verliezen aan menschen en materiaal toe. Ook ten Zuidoosten van Ostrof en aan het Narwafront werden heftige vijandelijke aan vallen in zware gevechten uiteengeslagen door Duitsche troepen en Letlandsche SS-vrijwilli- gèrsformaties. Bewakingsvaartuigen der ma rine schoten boven de Finsche Golf drie Sovjet-bommenwerpers neer. In Italië verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Een sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel in de avonduren van 28 Maart opnieuw de vijandelijke eilandbasis Lissa aan. In havengebied en verdedigings werken werden ernstige vernielingen aange richt. Vaartuigen der marine sloegen in de Golf van Genua aanvallen van Britsche torpedo- motorbooten af en beschadigden een der boo ten zoo zwaar, dat zij verloren geacht kan worden. Duitsche en ïtaliaansehe jagers scho ten boven Noord-Italië 12 Amerikaansche vliegtuigen neer. Dinsdagnacht werden in de Neder- landsche wateren en voor de kust van West-Frankrijk in succesvolle afweerge vechten van Duitsche bewakingsstrijd krachten twee Britsche torpedomotorboo- ten tot zinken gebracht en een derde zoo zwaar beschadigd, dat haar ondergang waarschijnlijk is. Boven het bezette gebied in het Westen ver nietigde luchtdoelgeschut der luchtmacht Dins dag 7 vijandelijke vliegtuigen. Formaties lucht doelgeschut van het Feldluftgaukommando België-Noord-Frankrijk hebben zich bijzonder onderscheiden door de vernietiging van meer dan duizend vijandelijke vliegtuigen. TOEKOMST EN REDDING. I. D. Eens zal er vrede zijn. Laat ons alle speculatieve beschouwingen laten voor wat ze zijn. Ieder onzer heeft van den vrede zijn eigen voorstelling en zijn bijzondere verwachtingen. Er is bij velen een diep ver langen naar een vrede, die het einde betee- kent van oorlogsgeweld en er zijn anderen, die een vrede, die bepaalde verlangens on vervuld laat, zullen aanmerken als een nieuwe dreiging. Hoe onderhoudend het moge zijn, zich op dit alles te bezinnen, het is al onderstelling, wat we op dit terrein tegenkomen. Er zal ééns vrede zijn. Daaraan hebben we houvast. Over den termijn zullen de meeningen weer uiteen loopen en over den vorm nog meer. Goed, laat het zoo zijn. Eenmaal zuilen we althans weer vrijer ademhalen, omdat de allergrootste gevaren, namelijk die van het verlies van lichamelijk welzijn, leven en bezit, van ons genomen zijn en wij ons wederom kunnen zetten tot werken des vredes. Wederom willen wij ons niet verliezen in beschouwingen over het nieuwe wereld beeld, over nieuwe inzichten, -die zullen baanbreken en over nieuwe leuzen, die op geld zullen doen. Bepalen wij ons voor dit maal tot het eigen erf, tot eigen omgeving, tot de vraag, welke aspecten een toestand van vrede ons en ons land en onzen volks- genooten opent. Er is in onze dagen aanleiding tot die vraag, omdat zij de meerderheid van ons volk bezig houdt. Er is groeiende onzeker heid. Dat was tot voor zekeren tijd anders. Er was hier te lande waarom 't ontkend een verzekerdheid, dat te eenigertijd met de komst van een Britsch landingsleger al het oude zou terugkeeren: gunstige levens voorwaarden, traditioneele systemen, er kende leiders. Dat alles was, zoo geloofde men, een kwestie van tijd. Dat vergde een beetje uithoudingsvermogen en een beetje lijdelijk verzet, maar deze kleine offers was de toekomst wel waard. Dat is anders geworden. Er is wellicht in ons volk nog een groepeering, die alles op de Britsdhe of de Amerikaansche kaart zet, maar zij is klein en neemt nog dagelijks af in omvang en beteekenis. Ons volk ziet ter dege in, dat geen helpende hand van over zee wordt toegestoken. Dat als het zou ge beuren, dat hier een landingsleger ver scheen, dit gepaard zou gaan met geweld en ontreddering in een omvang waaraan de gedachte alleen reeds huiveren doet. Ons volk ziet in, dat de leidende figuren, die na Mei 1940 een Nederlandsche regeering heet ten te vormen ingeschrompeld zijn tot een der vele emigrantencomité's in Londen, die geen enkel recht kunnen doen gelden en geen enkel gezag kunnen ontwikkelen. Ons volk is in groote meerderheid zijn houvast kwijt geraakt. Aan den eenen kant straalt een verleden, dat aantrekkelijker wordt naarmate het zich meer verwijdert, aan den anderen kant wordt een levensbeschouwing gepropageerd, die radicaal wenscht te bre ken met oude tradities en oude beginselen en het onbehaaglijke van het nieuwe heeft en tussehen deze twee, tussehen een her innering, waarvan men zich niet kan los maken en een toekomst, waaraan men zich niet durft overgeven bevindt zich ons volk en wacht. Neerlands toekomst ligt op de haren het zeegat uit we gaan weer varen. Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtingen worden ver strekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige Plompetorengracht 24, Utrecht; de Marinemeldestellen in Groningen, Harlingen, Steenwijk, Ede, Breda en Bergen op Zoom; de Hafenkommandanturen in Amsterdam, ÏJmuiden, Rotterdam en Vlissingen; de SS-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Enschede en Heerlen, zoowel als hij alle Weermacht- en Ortskommandanturen in Nederland. KORT NIEUWS Sedert eenige dagen zijn in Tessino groote boschbranden ont staan, veroorzaakt door de droogte. Bij Locarno woedt al vier dagen een groote brand. De bosschen onder Ascona en Ronco staan in brand. Een andere groote brand wordt ge meld bij Lugano. In verband met de toene mende moeilijkhe den van het post verkeer met het buitenland, heeft het Vaticaan een eigen Roeriers- dienst tussehen Rome en Zwitser land ingesteld. De regeerin gen van Japan en het nationale Chi na hebben verkla ringen gepubli ceerd, volgens welke president Wang Tsjing-Wei zich onder behan deling van Japan- sche specialisten heeft gesteld. Te Montijo, ten Zuiden van Lissabon, wordt een groote vlieg- haven voor land en watervliegtui gen aangelegd. Het zal voorzien wor den van de meest moderne inrich tingen en uitslui tend bestemd zijn voor de Portugee- sche luchtmacht. -• De uitbarsting' van den Vesuvius, die de zwaarste is sedert 1906, heeft tot dusver aan 2000 menschen het leven gekost. Het aantal dakloozen tengevolge van de eruptie is tot 40.000 gestegen. De lava stroom bereikte een breedte van 300 meter en een dikte van 27 meter. Uit den krater werden steenen tot een hoogte van 400 meter in de lucht geslingerd. (Hoffmann/Stapf Pax c) In dit wachten schuilt gevaar. Men ge voelt dit. Want: wachten.waarop. Op het oude bestel met zijn parlementaire democratie? Wie wenscht zé nog terug, onze praatgrage Eerste en Tweede Kamers, Sta ten Provinciaal en Gemeenteraden? Óp de oude aanbidding van het getal, die het be sluit afhankelijk stelde van de een en vijftig stemmen voor of de negenenveertig stem men tegen? Op het economisch liberalisme met zijn minachting voor het werk en voor den werker, met zijn berusting in een werk- loozen „residu" en zijn jacht m het hooge dividend? Neen, daarop wacht niemand meer. Hoe steil Uw conservatieve vriend ook in de leer moge zijn. hij zal U fluisterend toevertrou wen, dat dit alles zijn tijd heeft gehad, dat wij tot nieuwe vormen in het maatschappe lijk bestel zijn genaderd. Maar ofschoon dit besef leeft, fouten zien is nu eenmaal ge makkelijker dan ze verbeteren. En als men wacht op het nieuwe zonder er toe bij te dragen, dat dit nieuwe dan ook gestalte ont vangt loopt men gevaar dat het nieuwe komt in andere vormen dan overeenstemt met den redelijken wensch en het beraden oordeel. En dit is het gevaar van onze da gen. Er dreigt voor ons volk verlies van zijn beste waarden in willoosheid en in stuur loosheid. och, men zou kunnen aanvoe ren, dat ieder mensch en ieder volk wel eens tot apathisch afwachten vervalt om vervolgens weer óp te verenzeker, dat is zoo, maar wie kent de schade, in zulke oogenblikken van neerslachtigheid beloo- pen? Als ons volk thans geen geestelijk houvast heeft, wees er van verzekerd, dat stille krachten haar invloed dubbel zullen doen gelden, als er in deze jaren vele bin dingen in het gezin, in de maatschappij worden losgemaakt, (helaas brengt de oorlog dit mede) wees er van verzekerd, dat stille krachten, wier doel nu eenmaal de ontreddering van maatschappelijke verhou dingen is, daartoe maar al te gaarne zullen medewerken. Daarom is het een klemmende noodzaak, dat ons volk zich bezint op de toekomst. Op de toekomst van ons land. Op de toekomst van ons volk. Land en volk zijn twee. Welke toekomst wacht ons land? Ge weet, hoe de heer Van Kleffens het het liefst zou zien: Nederland bruggehoofd van Engeland in Europa. Welke toekomst wacht ons volk? Wederom, als voor Mei 1940 een paar mil- lioen Nederlanders aangewezen op de pu blieke en kerkelijke liefdadigheid? Ol' kent het Nederlandsche volk toch altijd nog andere idealen dan de vasalstaat en het pauperisme? Wij zullen ons er is voor ons arme volk geen andere weg moeten bezinnen op ons Nationalisme en op ons Socialisme. Öp ons Nationalisme, dat het besef ver levendigt, dat Nederland krachtens historie en traditie ook nadezen een roeping te ver vullen heeft, op ons Socialisme, dat in den volksgenoot een lotsverbonden kameraad erkent. Daarover in een volgend stukje. Uitvoerverbod voor Engelsche bladen. Exchange Telegraph meldt uit Londen, dat de Britsche militaire autoriteiten „tot nader order" een onmiddellijk verbod hebben af gekondigd van den uitvoer van alle Engel sche dagbladen, weekbladen en geïllustreer de bladen naar het buitenland. Het verbod geldt niet voor den uitvoer naar de landen van het Britsche imperium, de Vereenigde Staten, Noord-Ierland en Gibraltar. Clandestiene slachters in Duitsehland ter dood veroordeeld. Twee Nederlandsche staatsburgers, die bij Duitsche boeren te werk waren gesteld, zqn ter dood veroordeeld, daar zij koeien uit de weide gestolen en ter plaatse geslacht had den. De personen, aan wie zij het vleescli hadden verkocht, zijn tot tuchthuisstraffen veroordeeld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1