Haarlemsche Courant Duitschers, Roemenen en Hongaren schouder aan schouder. VAREN DAT IS LEVEN Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Succes ter zee voor de Ned. en W.-Fransche kust. 389e Jaargang Na 'KJ Bureaus: Groote Houtstraat ts. Wet. Advert, 10734, Redactie ie«e» Postgiro 13405S Haurlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soeadapleln 31. rei tai Hoofdredacteur: r. C. Berks Donderdag 80 Maart 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 1SJU Kantoor I.Jmuiden: Rembrandtlaan SS, XJmulden-Oost Ultg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 12» Sovjetaanvailen tusschen Boeg en Proeth afgeslagen. Zware gevech. ten aan den boven-Dnjestr. Nikolajef ontruimd. Nevelwerpers bij. Brody in actie. Heftige strijd bij Ostrof en aan het Narwafront. Het Duitsche weermachtbericht luidt als Volgt: Aan den benedenloop van de Oekrain- sehe Boeg mislukten opnieuw vrij krach tige Sovjet-aanvallen en pogingen om de rivier over te steken. Verscheidene met geschut en infanterie geladen veerschepen werden door artillerie vernietigd, talrijke gevangenen en buit gemaakt. De aan den Oostelijken oever van de Boeg gelegen stad Nikolajef werd na wekenlange ver nieling van alle voor den oorlog belang rijke installaties volgens bevel ontruimd. In de gevechten der afgeloopen dagen heeft zich daar kapitein Staude, bataljonscomman dant bij een grenadiersregiment, bijzonder on derscheiden. Tusschen Boeg en Proeth sloegen Duitsche en Roemeensche troepen krachtige Sovjetaan vailen, ten deele in den tegenaanval, af. Ten Zuiden van Px-oskoerof, ten Noorden van Tsjernowitz en aan den bovenloop van den Dnjestr leveren onze troepen tezamen met Hongaarsehe formaties nog steeds wisselvallige aanvals- en afweergevechten. Het garnizoen van Tarnopol sloeg krachtige door pantserwagens en laagvliegende vliegtui gen gesteunde vijandelijke aanvallen af. Ook bij Brody werden met doeltreffenden steun van nevelwerpers alle Sovjetaanvailen afge weerd. Een onzer pantserformaties sloeg in een energieken aanval vrij sterke vijandelijke gevechtsgroepen uiteen. Bij de zware afweer gevechten in het gebied ten Zuiden van Pros- koerof heeft zich de Würtembergsch-Sudeten duitsche 101ste jagersdivisie onder bevel van luit.-genei'aal Vogel bijzonder onderscheiden door buitengewone dapperheid en standvastig, heid. De bolsjewisten vielen ook Dinsdag weer de stad Kowel vergeefs aan. Noordelijk van de stad braken onze troepen krachtigen vijande lijken tegenstand en rukten verder naar het Oosten en Zuidoosten op. In deze gevechten heeft zich het 670ste beveiligingsbataljon on der bevel van kapitein Borgert bijzonder on- dei'scheiden. Tusschen Dnjepr en Tsjaussy en ten Zuid oosten van Witebsk ondernamen de bolsjewis ten met versch aangevoerde strijdkrachten gesteund door talrijke pantserwagens en slag vliegtuigen. kx'achtige aanvallen. Onze dap pere gi-enadiers en pantser-grenadiers vex-- ijdelden in voorbeeldige samenwerking met artillerie, stormgeschut en formaties gevechts vliegtuigen alle vijandelijke doorbraakpogin gen en brachten den bolsjewisten wedei-om zware verliezen aan menschen en materiaal too. O.ok ten Zuidoosten van Ostrof en aan het Narwafx-ont werden heftige vijandelijke aan vallen in zware gevechten uiteengeslagen door Duitsche troepen en Letlandsche SS-vrijwilli- gersformaties. Bewakingsvaartuigen der ma rine schoten boven de Finsche Golf drie fkxvjet-bommenwerpers neer. In Italië verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. Een stei-ke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel in de avonduren van 28 Maart opnieuw de vijandelijke eilandbasis Lissa aan. In havengebied en verdedigings werken werden ernstige vernielingen aange richt. Vaax-tuigen der marine sloegen in de Golf van Genua aanvallen van Britsche tox-pedo- motorbooten af en beschadigden een der boo ten zoo zwaar, dat zij verloren geacht kan worden. Duitsche en Italiaansche jagers scho ten boven Noord-Italië 12 Axnerikaansche vliegtuigen neer. Dinsdagnacht wei-den in de Neder- 1 a n d s c h e wateren en voor de kust van West-Fi-ankrijk in succesvolle afweerge vechten van Duitsche bewakingsstrijd krachten twee Britsche torpedomotorboo- !en tot zinken gebracht en een derde zoo zwaar beschadigd, dat haar ondergang waai-schijnlijk is. Boven het bezette gebied in het Westen ver nietigde luchtdoelgeschut der luchtmacht Dins dag 7 vijandelijke vliegtuigen. Formaties lucht doelgeschut van het Feldluftgaukommando België-Noord-Frankx-ijk hebben zich bijzonder onderscheiden door de vernietiging van meer dan duizend vijandelijke vliegtuigen. De Duitsch-Roemeensche samenwerking. De Roemeensche staatsleider, maarschalk Antonescu, en de vicepremier, Mihai Anto- nescu, hebben den leider der Duitsche volks groep in Roemenië, Andreas Schmidt, in audiëntie ontvangen. Daarbij zijn, naar de pex-safdeeling van de leiding der volksgroep mededeelt, alle vraagstukken besproken, die voortvloeien uit den tegenwoordigen toe stand en in het teeken van de nauwste sa menwerking staan. Het onderhoud had plaats in den geest van de lots- en strijdgemeen schap tusschen het Roemeensche volk, zijn leiding en de Duitschers in dit gebied. In opdracht van den Fühi-er is aan den chef van den generalen staf der Roemeen sche luchtmacht, generaal Gheorghiu, het Ridderkruis van het IJzeren Kruis uitge reikt. Antonescu woonde de plechtige uitrei king bij. Met deze onderscheiding vinden de dap perheid en de prestaties van de Roemeen sche vliegers in den strijd tegen den ge- meenschappelijken vijand de hoogste Duit sche erkenning. De positie van Turkije. Het comité der Tux-ksche republikeinsche volkspartij heeft een bijeenkomst gehouden waarop Menemendzjogloe, de minister van buitenlandsche zaken, het woord voerde. Het betrof hier vooral de gebeurtenissen van de laatste drie weken. Op verscheidene vragen gaf de minister geruststellende ant- wooi-den. Luchtaanval op Kortrijk. Formaties Engelsch-Amerikaansche bom menwerpers hebben Zondagavond zware scha de toegebracht aan de oude stad Kortrijk. Het aantal dooden bedraagt ruim 250. Het groote historische marktplein is vol bomtrechters. Het middeleeuwsche stadhuis heeft eveneens te lijden gehad. TOEKOMST EN REDDING. D. Eens zal er vrede zijn. Laat ons alle speculatieve beschouwingen laten voor wat ze zijn. Ieder onzer heeft van den vrede zijn eigen voorstelling en zijn bijzondere verwachtingen. Er is bij velen een diep ver langen naar een vrede, die het einde betee- kent van oorlogsgeweld en er zijn anderen, die een vrede, die bepaalde verlangens on vervuld laat, zullen aanmerken als een nieuwe dreiging. Hoe onderhoudend het moge zijn, zich op dit alles te bezinnen, het is al onderstelling, wat we op dit terrein tegenkomen. Er zal ééns vrede zijn. Daaraan hebben we houvast. Over den termijn zullen de meeningen weer uiteen loopen en over den vorm nog meer. Goed, laat het zoo zijn. Eenmaal zuilen we althans weer vrijer ademhalen, omdat de allex-grootste gevaren, namelijk die van het verlies van lichamelijk welzijn, leven en bezit van ons genomen zijn én wij ons wederom kunnen zetten tot wex-ken des vredes. Wederom willen wij ons niet verliezen in beschouwingen over het nieuwe wereld beeld, over nieuwe inzichten, die zullen baanbx-eken en over nieuwe leuzen, die op geld zullen doen. Bepalen wij ons voor dit maal tot het eigen erf, tot eigen omgeving, tot de vraag, welke aspecten een toestand van vrede ons en ons land en onzen volks- genooten opent. Er is in onze dagen aanleiding tot die vraag, omdat zij de meerderheid van ons volk bezig houdt. Er is groeiende onzeker heid. Dat was tot voor zekeren tijd anders. Er was hier te lande waarom 't ontkend een vei-zekex-dheid, dat te eenigertijd met de komst van een Britseh landingsleger al het oude zou terugkeeren: gunstige levens voorwaarden, traditioneele systemen, er kende leiders. Dat alles was, zoo geloofde xnen, een kwestie van tijd. Dat vergde een beetje uithoudingsvermogen en een beetje lijdelijk verzet, maar deze kleine offers was de toekomst wel waard. Dat is anders geworden. Er is wellicht in ons volk nog een groepeering, die alles op de Britsche of de Amerikaansche kaart zet, maar zij is klein en neemt nog dagelijks af in omvang en beteekenis. Ons volk ziet ter dege in, dat geen helpende hand van over zee woixjt toegestoken. Dat als het zou ge beuren, dat hier een landingsleger ver scheen, dit gepaard zou gaan met geweld en ontreddei-ing in een omvang waaraan de gedachte alleen reeds huiveren doet. Ons volk ziet in, dat de leidende figuren, die na Mei 19411 een Nederlandsche regeering heet ten te vormen ingeschrompel-d zijn tot een der vele emigrantencomité's in Londen, die geen enkel recht kunnen doen gelden en geen enkel gezag kunnen ontwikkelen. Ons volk is in gi-oote meerderheid zijn houvast kwijt geraakt. Aan den eenen kant straalt een verledexx, dat aantrekkelijker wordt naarmate het zich meer verwijdert, aan den anderexr kant wordt een levensbeschouwing gepropageerd, die radicaal wenscht te bre ken met oude tradities en oude beginselen en het onbehaaglijke van het nieuwe heeft en tusschen deze twee, tusschen een her innering, waarvan men zich niet kan los maken en een toekomst, waaraan men zich niet durft overgeven bevindt zich ons volk en wacht. De uitbarsting van den Vesuvius, die de zwaarste is sedert 1906, heeft tot dusvetf aan 2000 menschen het leven gekost. Het aantal dakloozen tengevolge van öe eruptie is tot 40.000 gestegen. Be lava stroom bereikte een breed*" van 300 meter en een dikte van 27 me*er. Uit den krater werden steenen tot een hoogte van 400 meter in de lucht geslingerd. (Hoffmann/Stapf Pax e) 20 Vliegtuigen in het Westen neergeschoten. Forinaties Amerikaansche bommenwerpers van middelmatige sterkte zijn op 29 Maart des middags, krachtig door jagers beschermd, tot boven het Duitsche rijksgebied doorge drongen. Zij werden door sterke formaties der Duitsche luchtverdediging in zware ge vechten gewikkeld, die vooral boven het Teutoburger woud zeer hevig waren. Bij de luchtgevechten van de Nederland- sche kust tot in het gebied van Brunswijk en Maagdenbux-g zijn volgens de tot dusver ontvangen berichten ondanks den heex-schen- den weerstoestand tenminste 20 vijandelijke toestellen neergeschoten, waarvan meer dan de helft 4-motorige bommenwerpers. Be halve talrijke kleinere plaatsen en landelij ke gemeenten werden in Brunswijk woon wijken in het centrum der stad door bom men getroffen. Op een vraag in het Lagex-huis betreffende den omvang van den Duitschen jagerweer stand bij de laatste Britsche aanvallen over dag' en des nachts, heeft de Engelsche mi nister van luchtvaart, Sir Archibald Sinclair vei-klaard: De Duitsche jachtafweer is nog stg°ds geweldig. KORT NIEUWS. Bij de familie van den Deenschen Kroonprins Christiaan Frederik wordt een blijde gebeurtenis verwacht. Neerlands toekomst ligt op de baren het zeegat uit we gaan weer varen. Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtingen worden ver strekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige Plompetorengracht 24, Utrecht; de Marinemeldestellen in Groningen, Harlingen, Steenwijk, Ede, Breda en Bergen op Zoom; de Hafenkommandanturen in Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam en Vlissingen; de SS-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Enschede en Heerlen, zoowel als bij alle Weermacht- en Ortskonunandanturen in Nederland, KORT NIEUWS Sedex-t eenige dagen zijn in Tessino groote boschbranden ont staan, veroorzaakt door de droogte. Bij Locai-no woedt al vier dagen een groote brand. De bosschen onder Ascona en Ronco staan in brand. Een andere groote brand wordt ge meld bij Lugano. In verband inet de toene mende moeilijkhe den van het post verkeer xrxet het buitenland, heeft het Vaticaan een eigen koeriers dienst tusschen Rome en Zwitser land ingesteld. De regeerin- gen van Japan en het nationale Chi na hebben ver-kla ringen gepubli ceerd, volgens welke president Wang Tsjing-Wei zich onder behan deling van Japan- scbe specialisten (heeft gesteld. Te Montijo, ten Zuiden van Lissabon, wordt een groote vlie-g- haven voor land en watervliegtui gen aangelegd. Het zal voorzien wor den van de meest moderne inrich tingen en uitslui tend bestemd zijn voor de Portugee- sche l-uchtmacht. In dit wachten schuilt gevaar. Men ge voelt dit. Want: wachten.waarop. Op het oude bestel met zijn parlementaire democratie? Wie wenscht ze nog terug, onze praatgrage Eerste en Tweede Kamers, Sta ten Provinciaal en Gemeenteraden? Op de oude aanbidding van het getal, die het be sluit afhankelijk stelde van de een en vijftig stemmen voor of de negenenveertig stem men tegen? Op het economisch liberalisme met zijn minachting voor het werk en voor den werker, met zijn berusting in een werk- loozen „residu" en zijn jacht op het hooge dividend? Neen, daarop wacht niemand meer. Hoe steil Uw conservatieve vriend ook in de leer moge zijn, hij zal U fluisterend toevertrou wen, dat dit alles zijn tijd heeft gehad, dat wij tof nieuwe vormen in het maatschappe lijk bestel zijn genaderd. Maar ofschoon dit besef leeft, fouten zien is nu eenmaal ge makkelijker dan ze verbeteren. En als men wacht op het nieuwe zonder er toe bij te dragen, dat dit nieuwe dan ook gestalte ont vangt loopt men gevaar dat het nieuwe komt in andere vormen dan overeenstemt met den redelijken wensch en het beraden ooi-deel. En dit is het gevaar van onze da gen. Er di-eigt voor ons volk vei-lies van zijn beste waarden in willoosheid en in stuur loosheid och, men zou kunnen aanvoe ren, dat ieder mensch en ieder volk wel eens tot apathisch afwachten vervalt om vervolgens weer óp te verenzeker, dat is zoo, maar wie kent de schade, in zulke oogenblikken van neerslachtigheid beloo- xen? Als ons volk thans geen geestelijk ïouvast heeft, wees er van verzekerd, dat stille krachten haar invloed dubbel zullen doen gelden, als er in deze jaren vele bin-' dingen in het gezin, in de maatschappij worden losgemaakt, (helaas brengt de oorlog dit mede) wees er van verzekerd, dat stille krachten, wier doel nu eenmaal de ontreddering van maatschappelijke verhou dingen is, daartoe maar al te gaarne zullen medewerken. Daarom is het een klemmende noodzaak, dat ons volk zich bezint op de toekomst. Op de toekomst van ons land. Op de toekomst van ons volk. Land en volk zijn twee. Welke toekomst wacht ons land? Ge weet, hoe de heer Van Klef fen-s het het liefst zoxi zien: Nederland bruggehoofd van Engeland, in Europa. Welke toekomst wacht ons volle? Wederom, als voor Mei 1940 een paar mil- lioen Nederlanders aangewezen op de pu blieke en kerkelijke liefdadigheid? Of kent het Nederlandsche volk toch altijd nog andere idealen dan de vasalstaat en het pauperisme? Wij zullen ons er is voor ons arme volk geen andere weg moeten bezinnen op ons Nationalisme en op ons Socialisme. Op ons Nationalisme, dat het besef vei*- levenidigt, dat Nederland krachtens historie en traditie ook nadezen een roeping te ver vullen heeft, op ons Socialisme, dat in den volksgenoot een lotsvexbonden kameraad erkent. Daarover in een volgend stukje. Uitvoerverbod voor Engelsche bladen. Exchange Telegraph meldt uit Londen, dat de Britsche militaire autoriteiten „tot nader order" een onmiddellijk verbod hebben af gekondigd van den uitvoer van alle Engel sche dagbladen, weekbladen en geïllustreer de bladen naar het buitenlaxxd. Het verbod geldt niet voor den uitvoer naar de landen van het Britsche imperium, de Vei-eenigde Staten, Noord-Ierland en Gibraltar. Clandestiene slachters in Duitschland ter dood veroordeeld. Twee Nederlandsche staatsburgers, die bij Duitsche boeren te werk waren gesteld, zijn ter dood veroordeeld, daar zij koeien uit de weide gestolen en ter plaatse geslacht had den. De personen, aan wie zij het vleesch' hadden verkocht, zijn tot tuchthuisstraffen, veroordeeld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1