Haarlemsche Courant Er is maar één weg. Hevige strijd bij Stanislau. Nieuwsblad voor Noord'Holland Kennemer Editie Worsteling bij Proskoerof duurt voort. De Leider richt zich tot het Neder lands che volk Onafwijsbare conclusie uit feiten. Wat gebeurde in Hongarije? Motieven voor de ontbinding der partijen. De „Goliath" een lilliput. 289e Jaargang No. 77 X X Bureaux: Groote Houtstraat S3. T«l. Advert. 10731, Redactie 10«00 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BQluntoor, Soendapleln 3T. Tel. 13350 Hoofdredacteur: r. C. Derki Vrijdag' 31 Maart 1944 Verschijnt üageiyjss, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. mil Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55» IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Tsjernawitz ontruimd Het Duitsche weermaehtbericht luidt als volgt: „Van den 'benedenloop van de Oekrainsche Boeg distancieeren zich onze troepen vol gens bevel zonder door den vijand gehin derd te worden. In de gevechten der laatste dagen hebben zich daar de Oostmarksche 3de berg'divisie onder bevel van generaal- majoor Wittmarm en de Frankische 17de divisie infanterie onder bevel van kolonel Briicker door bijzondere dapperheid onder scheiden. Ten Zuiden van Balta en in het gebied tusschen Dnjestr en Proeth werden vrij krachtige vijandelijke aanvallen in zware gevechten opgevangen. Ten Zuiden van Proskoerof duurt de ver bitterde worsteling met wisselend succes voort. De stad Tsjernowitz werd ontruimd. In het gebied van Stanislau zijn hevige ge vechten gaande met opgedrongen vijande lijke gevechtsgroepen. Het dappere garnizoen van Tarnopol weerde opnieuw concentrische Sovjet-aan vallen af. In het gebied van Brody ver ijdelden onze troepen heftige vijandelijke doorbraakpogingen in zware gevechten en schoten van 27 aanvallende pantserwagens er 16 stuk. Krachtige aanvallen der bolsjewisten op de stad Kowel strandden wederom op de standvastigheid der verdedigers. Noordelijk en Noordoostelijk van de stad namen onze divisies in den aanval tegen den zich hard nekkig verdedigenden vijand talrijke plaat sen. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy nam de afweerslag in hevigheid toe. De door tal rijke pantserwagens en slagvliegtuigen on dersteunde Sovjet-aanvallen werden in zware gevechten onder vernietiging van een vrij groot aantal vijandelijke pantserwagens afgeslagen of reeds voor het bereiken vair onze stellingen door het geconcentreerde af- weervuur uiteengeslagen. Aan de rest van het Oostelijk front kwam het alleen Zuidwestelijk van Narwa tot ge vechtshandelingen van beteekenis. Bewa kingsvaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf opnieuw drie Sovjet-bom menwerpers neer. Uit Italië worden geen gevechtshandelin gen van grooteren omvang gemeld. Eigen stoottroepen onder bevel van ritmeester Freiherr von Gienanth drongen Noordwes telijk van Cassino de vijandelijke stellingen binnen en deden zes pantserwagens in de lucht vliegen. Voor Anzio en aan de Noord - Afrikaansche kust werden door slag- en torpedovliegtuigen drie vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamenlijken in houd van 18.000 ton beschadigd. Boven Italië verloor de vijand door Duitsche en Italiaansche jagers alsmede door luchtdoel geschut 11 vliegtuigen. Een formatie Amerikaansohe bommen werpers drong in den middag van 29 Maart onder krachtige jagerfoeschermmg tot Mid- den-Duitschland door en liet bommen val len op het gebied van Brunswijk. De aange richte schade en de verliezen zijn gering. In heftige luchtgevechten werden onder on gunstige af weeromstandigheden 22 vijande lijke vliegtuigen, waaronder 12 viermotorige bommenwerpers, vernietigd. Woensdag nacht lieten eenige vijandelijke storings vliegtuigen bommen vallen óp West- en Noord-Duits chland. De commodore van een jachteskader ko lonel Wilke, die op grond van 155 overwin ningen in de lucht door den Führer was onderscheiden met liet Eikenloof met de Zwaarden bij het Ridderkruis van het IJze ren Kruis, heeft in een luchtgevecht den heldendood gevonden. In hem verliest de Duitsche luchtmacht een harer voortreffe lijkste jacht vliegers en formatiecomman danten". Sovjets over de Proeth. Roemeensch weermaehtbericht. Het Roemeensche opperbevel heeft na meer dan twee jaar Donderdag, 30 Maart, voor het eerst weer een legerbericht uitgegeven. Hierin wordt o.m. het volgende gezegd: De Roemeensche troepen zijn in gevechten gewikkeld met vooruitgeschoven Sovjet-Russi sche formaties, aan welken het op enkele pun ten gelukt is den bovenloop van de Proeth in Westelijke richting over te steken. Met élan uitgevoerde tegenaanvallen van onze troepen hadden plaatselijke successen. In het centrale deel van Bessarabië voeren Roemeensche en Duitsche troepen gevechten met wisselend karakter. Verdedigingsgordel in de Apennijnen. Hauptmann Werner Stephan schrijft in de Völkischer Beobachter een artikel, waarin de bouw van een versterkingsgordel in de Apennijnen ter sprake wordt gebracht. Dui zenden arbeiders, zoo zegt hij, zijn thans bezig met de schepping van een verdedi gingsgordel, waarbij van alle ervaringen, opgedaan in den nu reeds 55 maanden du- renden oorlog, gebruik wordt gemaakt. 87 bommenwerpers neergeschoten De rapporten, die voortdurend, binnen komen doen zien, dat de vijandelijke forma ties tijdens haar terreuractie in den afgeioo- pen nacht opnieuw een groote nederlaag hebben geleden. Totdusiver werd gerappor teerd, dat 87 viermotorige Britsche bom menwerpers vernield werden. Duitscihe nachtjagers vingen de formaties voor een zeer groot deel bij de nadering op en dwongen het gros ongeveer in het gebied van Thüringen, alvorens zij de in Oostelijke richting hangende bewolking hadden be reikt, koers te wijzigen en boven het geslo ten wolkendek naar Zuid-Duitscbland uit te wijken. Terreurbommenwerpers wierpen zeer verspreid htm bommen in West- en Zuid-Duitsc'hland, vooral in het Frankische gebied. De sterk geteistepde formaties wer den ook op de terugvlucht door de Duitsche luchtverdediging aangevallen. Roode Kruisschip aangevallen. Volgens de Italiaansche pers hebben En- gelsche bombardementsvliegtuigen op de Adriatische Zee ter hoogte van Ancona het Zweedsche Roode Kruischip „Allaran" aan gevallen. Het schip zond daarop S.O.S.- signalen uit. Motie van vertrouwen voor de Britsche regeering. Het Lagerhuis heeft met 425 tegen' 23 stem men het vertrouwen in de Engelsche regeering uitgesproken. Mevr. Cazalet-Keir, die het amendement op de onderwijswet had ingediend, dat tot de ne derlaag der regeering heeft geleid, heeft ver klaard, dat zij thans tegen haar eigen voorstel zou stemmen, om den nadruk te leggen op haar „onbeperkte vertrouwen in den minister president". De Daily Telegraph is van meening, dat een groot deel van het Engelsche volk, dat Chur chill als oorlogsleider steunt, hem wantrouwt wanneer het den wederopbouw na den oorlog geldt. Dit feit kan en wil Churchill niet be grijpen. Wanneer Churchill een binnenlandsch- politieke kwestie tot een vertrouwensvotum toespitst is het Britsche volk op zijn zachtst gezegd geïrriteerd. „HIER W.A." In de W.A.-uitzending „Hier W.A.", op Za terdagavond 1 April a.s. van 18.45-18.55 uur over den zender Hilversum I zal de opper- vaandrig George de Vries spreken over het onderwerp „Zingend en met vertrouwen de toekomst tegemoet". „Volk en Vaderland" van deze week brengt als hoofdartikel een woord van den Leider tot het Nederlandsche volk, met name tot de „zeer waardevolle elementen, die vurige strijders kunnen worden voor de herrijzenis van volk en vaderland, als zij overtuigd zijn dat er een weg leidt uit het moeras van het heden". Voor hen somt hij een reeks feiten op, waarvan de juistheid door niemand kan worden ontkend en bij ons weten ook door niemand geloochend worden. Hieruit trekt de Leider de volgende con clusie: „Wanneer Duitschland verslagen wordt, is er geen macht ter wereld, die kan beletten dat, zooals de Zuid-Afrikaansch-Britsche veld maarschalk Smuts dit heeft uitgedrukt, het communisme zal schrijden over Europa. Niemand kan ontkennen dat Sovjet-Rusland onmiddellijk vergroot zou worden met Oost- Europa, n.l Estland, Letland, Litauen, Oost- Polen, Bessarabië. Niemand kan ontkennen, dat een nieuw Tsjecho-Slowakije onder Benesj in Sovjet geest en in Sovjet-verband gevormd zou wor den en dat eer, nieuw communistisch Joego slavië onder Tito als vertegenwoordiger van St.alin zou ontstaan. Niemand kan ontkennen dat Turkije de Dar- danelien zou moeten openen om de Sovjet- Middeilandsche Zee-vlöot in verbinding te brengen met Sovjet-Rusland. Niemand kan ontkennen, dat een verslagen nationaal-soeialistisch Duitschland met ver woeste steden de natuurlijke prooi zou zijn van het communisme. Ook al zou Sovjet-Rus- land niet binnen marcheeren, dan zou Stalin toch in ieder geval zorg dragen dat een com munistische Duitsche regeering, gevormd in Moskou, het bewind in handen zou nemen. Een verbond van Sovjet-Rusland met Sovjet- Duitschïand en de Sovjet-Oost-Europeesche ianden zou daarmede gepaard gaan. Dan is ontstaan een Europeesch-Aziatisch Sovjet-verbond, omvattende 300 a 400 millioen menschen. De kracht van dit blok is veel groo- ter dan de kracht van het huidige Sovjet- Rusland. Dat is nog het minst erge dat ons te wach ten staat. Gezien de kracht van het huidige Sovjet- Rusland, wetende dat een deel van de kracht van het huidige Duitschland zoo groot is voor Engeland en Amerika, dat een invasie in Euro pa ook nu nog voor de Angelsaksen zeer ris kant lijkt, is het duidelijk, dat zelfs al zouden de Augelsaksen West-Europa tegen het com munisme willen beschermen, zjj de mogelijk heid daartoe eenvoudig niet hebben. Zij zul len dan waarlijk al erg blij zijn als zij het com munisme in eigen land de baas kunnen blijven. Een Engelsch-Amerikaansche bezetting van West-Europa kan nimmer stand houden. Zij kan ten hoogste tijdelijk zijn, zooals na 1918 ook tijdelijk deelen van Duitschland bezet zijn. Maar na korten of langen tijd zouden deze troepen moeten worden teruggetrokken en Sovjet-Europa zou worden voltooid. Dien bezettingstijd zouden onze geldmagna ten en daarmede verbonden intellectueelen ge bruiken om de koffers te pakken, de dominé's vertrokken naar Zuid-Afrika en Canada, de pastoors werden te werk gesteld in Amerika. Hoeveel zouden er nog kunnen vertrekken? Tienduizend, honderdduizend? Dat is moge lijk. Maar het volk, de millioenen menschen van Nederlands stam, zij zouden onvoorwaar delijk ten prooi vallen aan het communisme en daarin te gronde gaan. Het einde van het Nederlandsche volk, de oplossing in het com munistisch volkerenmengsel van Centraal- Azië en Europa. Ik hoor nog deze tegenwerping: de Ameri- kaansch-Engelsche luchtvloot zou de Sovjets in toom houden. De vrees voor luchtbombar dementen zou voldoende zijn om Stalin af te houden van West-Europa' Maar gij, die zóó denkt, moet inzien, dat de vernietiging van Europeesche steden en Europeesche cultuur monumenten in de oogen van Stalin een zegen des hemels is. Het communisme eischt de ver breking met de banden van het verleden. Het uitwisschen van het verleden is de voorwaar de voor den bloei van communisme en Ame rikanisme. Niemand die den Dom van Keulen heeft aanschouwd, vindt een Amerikaanschen wolkenkrabber mooi. Niemand die Neurenberg heeft gezien, bewondert den communistischen bouwstijl. Ook op dit punt reiken Roosevelt en Stalin elkander de hand. Stalin, beschikken de over onmetelijke ruimten voor zijn oorlogs industrie en vijand van de Europeesche cul tuur, lacht om dreiging met luchtbombarde menten. Zoo is de conclusie uit de harde nuchtere feiten, met terzijde lating van elk gevoels element. Het doodsuur van het huidige natio- naal-socialistische Duitschland zou tevens zijn het doodsuur van het Europeesche volkeren- leven, de Europeesche cultuur en de Europee sche godsdiensten. Het zou 'het geboorte-uur zijn van het communistische Europeesch-Azia- tische continent met als hoofdstad Moskou en met Stalirt als den modernen Djengis Khan. Er zijn slechts twee mogelijkheden: met Duitschland vóór Europa en daarmede vóór eigen vaderland, of tegen Duitschland, maar dan ook automatisch en zonder dat u dit ge vraagd wordt vóór een communistisch Europa onder opper-leiding van Stalin. Een andere keuze is er niet. Die keuze Is door ons gedaan: vóór Europa en dus met Duitschland, verbonden op leven en dood. Zoo gebiedt ons onze liefde voor volk en vaderland. En gij, volksgenoot? De Rotterdamsche productieslag 1944 is weer in vollen gang. Op eenige terreinen in het Zuiden der stad is men thans hezig met het planten van uien en het poten van aardappelen. (C.N.F./Hof Pax m) KORT NIEUWS Het vroegere Italiaansche hof- ministerie is dooi de republikeinseh- fascistische partij bezet ter voortzet ting van de ont eigeningsactie van de voormalige ko ninklijke bezit tingen. De kostba re inventaris, o.a. de troon, werd reeds in September naar Noord-Italië overgebracht De eerste Spaan- sche autoweg van Madrid naar Va lencia zal worden aangelegd. Deze strada zal 330 kilo meter lang en 18 meter breed wor den. De rol van Horthy. In de Wilhelmstrasse werd op een desbe treffende vraag nogmaals een uiteenzetting gegeven van de Hongaarsche kwestie. Het uitgangspunt werd gevormd door het feit, dat een clique, die op alle gebieden van het openibare leven haar vertegenwoordigers had, in den laatsten tijd steeds duidelijker afkeerig werd van een politiek der Hon gaarsche belangen en de oorlogsinspannin gen van het land zoodanig Verwaarloosde, dat een herziening van den toestand door den Hongaarschen Rijksregent von Horthy en de Duitsche regeering noodzakelijk werd. Hierbij werden de maatregelen besproken, die noodzakelijk waren om aan den eenen kant de oorlogsbijdrage van Hongarije en zijn samenwerking met het Duitsche rijk te intensiveeren en om aan den anderen kant de binnenlandsche hinderpalen, die een intensiveering der oorlogsinspanningen in den weg stonden, op te ruimen. Als eerste stap werd noodzakelijk geacht een verplaatsing van Duitsche troepen naar Hongarije en het nemen van andere maat regelen, die met den Rijksregent waren af gesproken. Wat het tweede punt betreft, nam de Rijksregent het initiatief door de regeering-Kallay naar huis te zenden en een nieuwe regeering aan te stellen, die thans maatregelen neemt om ieder verzet tegen een nauwe, intieme en doeltreffende samenwerking van Hongarije met het Duit sche Rijk en zijn bondgenooten uit den weg te ruimen. Bij beschikking van den Hongaarschen minister van onderwijs wordt het onderwijs in alle middelbare scholen en vakscholen 31 Maart gestaakt. Een dergelijke verorde ning was enkele dagen geleden reeds voor de lagere scholen afgekondigd. De verordeningen van den Hongaarschen minister van binnenlandsche zaken betref fende de ontbinding van de sociaal-demo cratische partij, de partij der kleine boeren en den boerenbond worden als volgt gemo tiveerd: De ontbinding der Sociaal-demo cratische partij is noodig geworden uit over wegingen van staatsveiligheid, daar de partij resp. haar leden een geheime activi teit ontplooide, waardoor de binnenlandsche orde, de buitenlands-politieke positie en het belang der oorlogvoering in gevaar werden gebracht. De partij der kleine boeren is ontbonden, omdat door haar activiteit een rustig ver loop van de landbouwproductie en de bin nenlandsche orde in gevaar bleken te wor den gebracht. De vermogens van beide par tijen worden overgedragen aan het fonds voor oorlogsweezen. De Boerenbond is ontbonden, omdat hij een ongeoorloofde en in strijd met de sta tuten zijnde politieke activiteit ontplooide. De Duitsche bladen publiceeren af beeldingen van het nieuwe Duitsche wapen voor bestrijding van pantserwa gens en bunkers, dat den naam „Go liath" draagt. Het is een kleine, slechts tot kniehoogte reikende rupsauto, die uit de verte bestuuid wordt en welker zeer explosieve lading, eveneens een nieuwe vinding', de grootste verwoestingen aan richt. Sofia zwaar getroffen. De Bulgaarsche hoofdstad is Donderdag ochtend opnieuw het doelwit geweest van een zwaren terreuraanval, uitgevoerd door Amerikaansche formaties bommenwerpers. Bulgaarsche en Duitsche jagers namen ter stond, zonder zich door de sterke vijande lijke jagersbescherming van de wijs te laten brengen en ondanks ongunstige afweerom- standigheden in samenwerking met talrijke batterijen afweergeschut den strijd op tegen de bommenwerpers, waarvan eenige in de omgeving van Sofia neerstortten. De Ame rikaansche vliegtuigen wierpen aanzienlijke hoeveelheden brisant- en brandbommen neer, waardoor groote schade werd aange richt in de woonwijken der stad en verlie zen ontstonden onder de bevolking. Bommen in omgeving van Rome. Vijandelijke vliegtuigen hebben 30 Maart aanvallen ondernomen op de naaste omge ving van Rome. De uit de stad komende wegen werden met bommen bestookt. Voet gangers en op het land werkende boeren werden met splinterbommen en mitrailleurs bestookt. Op een vrachtauto, die vluchtelin gen vervoerde, werden brandbommen gewor pen. Onder de bevolking vielen meer dan 20 dooden en ruim 60 gewonden. PREDIKBEURTEN Wij vestigen er de aandacht van onze correspondenten op, dat de predikbeurten voor GOEDEN VRIJDAG en de PAASCH- DAGEN uiterlijk DINSDAGAVOND a.9, in ons bezit dienen te zijn. k

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1