Haarlemsche Courant Duitsche luchtverdediging schiet 141 bommenwerpers neer Roemenen behalen terreinwinst. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Verscheiden Sovjet-divisies bij Narwa vernietigd Het verloop van den luchtaanval. 289e Jaargang' No. 78 x x Bureaux: Groote Houtstraat 83. Tel. Advert, 10721, Redactie lMtio Postgiro 134958 Haarlemsclie Ct, Haarlem Rjlbantoor, Soendapleiii 37. Tel. 13230 Hoofdredacteur: P. C. Berks Zaterdag 1 April 1944 Verschijnt üageiUKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. I271f Kantoor Umuiden: Rembrandtlaan 55» Ijmuiden-Oost Üitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Een uur leng verloor de Britsche luchtmacht een bommenwerper per minuut. Berlijn: „Een faze in de komende ontplooiing der Duitsche afweerkracht". Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Tusschen den benedenloop van de Oekrain- sche Boeg en den Dnjestr, alsmede tusschen Dnjestr en Proeth vielen de bolsjewisten den geheelen dag aan. Zij werden in hevige ge vechten met zware verliezen afgeslagen. In één sector zijn de gevechten met We opge drongen bolsjewisten nog gaande. Rocmeensehe troepen wierpen aan de Proeth de bolsjewisten terug en heroverden verschei dene plaatsen. Ten Zuidwesten van Proskoerof zijn nog steeds verbitterde aanvals- en afweergeveeh- ten gaande. Daarbij heeft zich de Oostpruisi- sche eerste divisie infanterie, onder beVel van gen.-majoor Von Krosigk, bijzonder onder scheiden. Oostelijk van Stanislau sloeg een gevechtsgroep een gemotoriseerde brigade van den vijand uiteen en bracht talrijke gevange nen en een omvangrijken buit binnen. Bij Tarnopol verminderde de gevechtsactivi teit. In het gebied van Brody sloeg een onzer pantserformaties vrij sterke bolsjewistische infanterie- en pantserstrijdkrachten met haar trossen uiteen. Het garnizoen van de stad Kowel sloeg verscheidene vijandelijke aanval len af en vernielde daarbij 15 pantserwagens. In het gebied ten Noorden van de stad stort ten hevige Sovjet-aanvallen ineen. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy zetten de bolsjewisten hun doorbraakpogingen met versch aangevoerde strijdkrachten vergeefs voort. Ook Zuidoostelijk van Ostrof en Zui delijk van Pskof ondernamen de bolsjewisten talrijke vruchtelooze aanvallen. Zuidwestelijk van Narwa werden in ver scheidene dagen durende zware aanvalsge- vechten in het onbegaanbare bosch- en moerasgebied, met doeltreffenden steun van artillerie, nevelwerpers, pantserwa gens en slagvliegtuigen, het gros van ver scheidene Sovjetdivisies ingesloten en ver nietigd. Herhaalde vijandelijke ontlastings- aanvallen mislukten. In deze gevechten verloor de vijand ruim 6000 dooden, ver scheidene honderden gevangenen, 59 stuk ken geschut en talrijke andere wapenen en allerhande oorlogsmateriaal. In Italië heerschte ook Donderdag slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Een vijan delijke gevechtsgroep, die sedert geruimen tijd ten Zuidwesten van Cassino was in gesloten en verbeten tegenstand bood, werd vernietigd. De vijand verloor talrijke dooden en een groot aantal gevangenen. Wapens en aller hande oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Eigen stoottroepen namen in het Noorden van de plaats eenige vijandelijke steunplaatsen bij verrassing. Bij andere geslaagde stoottroep acties werden vier vijandelijke pantserwagens door strijdmiddelen voor den korten afstand vernietigd. Donderdagnacht behaalden onze luchtver dedigingsstrïjdkrachten bij de afweer van Britsche terreuraanvallen op Neurenberg het grootste succes, tot dusverre door haar be vochten. Zij verhinderden een geconcentreer- den aanval en vernielden 132 viermotorige bommenwerpers. In het stadsgebied van Neurenberg en in eenige andere Zuidduitsche plaatsen ontston den schade en verliezen onder de bevolking. De eerste luitenant Becker, bestuurder bij een eskader nachtjagers, behaalde in dezen nacht opnieuw 7 overwinningen in de lucht. Storingsaanvallen van eenige vijandelijke vlieg tuigen waren gericht op West-Duitschland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Londen en aan de Engelsche Zuid kust aan. Escortevaartuigen van een Duitseh convooi luchtdoelgeschut der marine en voor convooi- bescherming gebruikte jagers schoten voor de kust van West-Noorwegen van 18 vruchteloos aanvallende Britsche torpedovliegtuigen er 7 neer. Onze duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan en in den Indischen Oceaan 4 schepen met een totalen inhoud van 23.000 ton en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. Bo vendien schoten zij 2 vijandelijke bommen werpers neer. In de torpedeeringssuccessen van den laatsten tijd heeft de duikboot onder bevel van den eersten luitenant ter zee Eick een groot aandeel. Het aantal boven Zuid-Duiltschland neer schoten Britsche bommenwerpers is nog van 132 tot 141 gestegen. Een nauwkeurig onder zoek heeft n.l. opgeleverd, dat nog 9 bommen werpers, die eerst als waarschijnlijk vernield waren opgegeven, inderdaad vernield zijn. De Britsche berichtendienst heeft toegegeven dat de Britsche .luchtmacht 96 bommenwerpers heeft verloren. Reuter verklaart in dit ver band: „Het cijfer van 96 neergeschoten bom menwerpers, die de R.A.F. bij de operatie in den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft verloren, vormt inderdaad een zwaar verlies", zelfs al werden in totaal duizend bommenwer pers uitgezonden. Naar uit militaire kringen te Berlijn ver luidt, bevestigt een beschouwing van den toe stand aan het luchtfront, dat de Duitsche af weer niet alleen tegen de versterkte vijande lijke aanvallen is opgewassen, maar in staat is nieuwe records te vestigen bij de bestrijding der terreurbommenwerpers. Duidelijker dan op 30 Maart is de gevechtskracht der eskaders Duitsche nachtjagers tot dusverre niet gede monstreerd. In militaire kringen wordt medegedeeld, dat in één uur meer dan 63 Engelsche bommenwerpers werden neergeschoten, d.w.z. dat Engeland per minuut een vlieg tuig met een bemanning van 10 koppen verloor. De Britsche luchtmacht verloor meer dan 1300 man vliegend personeel. Een groot deel der bommenwerpers maakte zich van de for maties los en trachtte alleen-vliegend Enge land te bereiken. De deskundigen overschatten het succes geenszins, doch men is geneigd het resultaat slechts te zien als een faze in de komende ontplooiing der Duitsche afweerkracht. Wat is de „Kampbrief"? De „Kampbrief" is een tijdschrift, dat gratis uitgegeven wordt aan jongens, die al eens in een weersportkamp geweest zijn. Wat de jongens ervan zeggen „Tot mijn groote vreugde ontving ik zoo juist het eerste nummer van de „Kampbrief" De opzet hiervan lijkt mij prachtig, vooral daar wij in de gelegen heid gesteld, worden, hieraan mede te werken. Indertijd heb ik een dagboek bijgehou den van dat kamp in Oostenrijk. Is het mogelijk, dat u dit. als vervolgverhaal in de „Kampbrief" plaatst? Dan las ik ook dat ik door middel van de „Kampbrief" kameraden uit het kamp kan groeten. Hieronder laat ik een paar namen vol gen, wilt u die er dan in opnemen? Als ik zoo die foto's op de voorpagina bekijk, beleef ik in gedachten nog eens die heerlijke maand, die ik in het weer- sportkomp doorgebracht heb. Want heer lijk was het. Prima eten, echte kameraad- Lschap, en dan de leiders die er waren, in eén woord prachtkerels! Het is nu al bijna een jaar geleden, dat ik daar was, ik heb net er echter zoo naar mijn zin gehad, dat als het eenigszins mogelijk was, ik direct weer terug zou gaan. Ik heb er dan ook zoo vaak aan terug gedacht, zoowel thuis als bij mijn werk, en ik zou iederen jongen die zoo'n kamp nog niet meege maakt heeft, willen aanraden er toch be slist heen te gaan. Den laatsten dag, dat ik in het kamp vertoefde, heb ik mijn oogen dikwijls over het prachtige pano rama laten gaan en over de besneeuwde oergen, en ik moef eerlijk bekennen, dat net mij vreeselijk speet, dat dit alles weer voorbij was. En zoo was het bij alle jon gens. Op de terugreis hoorde je alleen nog maar „hè, wat jammer, dat het nu al voorbij is". Ik verheug me nu al op 4e volgende „Kampbrief" en ben ook erg benieuwd, of mijn verhaal geplaatst kan worden." Dit was een van de vele brieven, die wij van onze jongens op de eerste .Kampbrief" ontvingen. Wil jij ook tot de jongens behooren, die de „Kampbrief" regelmatig toegezonden krijgen en eraan meewerken? Meld je dan ook voor het volgend weersportkamp in één van de mooiste streken van Duitschland en kom voor de keuring' Woensdag 5 April, Plein 1813 no. 3 in Den Haag, tusschen 8 en 14.00 uur. Alle gezonde Nederlandsche jongens van 1618 jaar komen In aan merking. Een speciale correspondent van een Duitseh persbureau heeft onmiddellijk na het ver dwijnen der laatste Britsche bommenwerpers een onderhoud gehad met een officier van den generalen staf der luchtmacht over het zeer bewogen verloop der operaties. De stroom van bommenwerpers zette aan vankelijk koers naar het mooi-weergebied Saksen en het gebied van de Elbe. Terwijl de snelle voorhoede-vliegtuigen deze zone reeds bereikt hadden, vertoonde de stroom zelf ten gevolge van de zeer felle aanvallen van een aanzienlijk getal Duitsche nachtjagers de eer ste ontbindingsverschijnselen. Reeds boven het westelijk deel van het Rijn-Maingebied lieten de toestellen in een vrij groot aantal gevallen hun bommen uit nood vallen. Onder den druk van deze aanvallen moest de stroom boven Thüringen tengevolge van de onverzwakte aanvallen der luchtverdediging naar het Zui den zwenken, om in de bescherming te komen van het dichte wolkendek boven Zuid-Duitsch land. De berichten over bommen in talrijke plaatsen van West- en Zuid-Duitschland wer den in het Frankische gebied veelvuldiger, het geen doet vermoeden, dat de stroom bommen werpers na zijn vlucht in het gebied van slecht weer toch nog een poging deed om er gens tot een geconcentreerden terreuraanval te komen. Van minuut tot minuut waren de bomenwerpers op hun bizarre vlucht bloot gesteld aan de onbarmhartige aanvallen der nachtjagers, terwijl zij meermalen door sper vuur van het luchtdoelgeschut moesten vlie gen. Dit kostte wederom een aantal bommen werpers. Van beslissende beteekenis'voor het misluk ken van het Britsche aanvalsplan zal wel het feit zijn geweest, dat de Duitsche luchtver dedigingstrijdkrachten, vooral de eskaders nachtjagers, met ongehoorde kracht de forma ties bommenwerpers reeds bij haar nadering aanvielen en als klitten aan haar bleven hangen. Manstein, Kieist en majoor Rudel onderschelden. De Führer heeft generaal-veldmaarschalk Von Manstein, opperbevelhebber van een le gergroep, als 59sten soldaat van de Duitsche weermacht, en generaal-veldmaarschalk Von Kieist, opperbevelhebber van een legergroep, als 60en soldaat der DuUsche weermacht het Eikeloof met de Zwaarden bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. De Führer heeft majoor Rudel, groeps commandant bij een eskader slagvliegtuigen, als lOden soldaat van de Duitsche weermacht het Eikeloof de Zwaarden en Briljanten bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis ver leend. mum Duitsche valschermjagers aan het landingshoofd Nettuno- Anzio. De aanval der valschermjagers, die met Flak op motor affuiten voorafgaan, is aan den gang. De eerste gevangen ge nomen Amerikanen worden naar de verzamelplaatsen achter het front gebracht. (PK Beuschel/PBZ/R P. c) i jPJ NIEUWS De Diario da Manha publiceert een oproep, waar in de Portugeesche regeering ver- zooht wordt brood rantsoeneering in te voeren, daar Portugal niet vol doende reserves aan broodgraan bezit. In de omgeving van het Rila- klooster, het Bul- eaarsche nationale heiligdom, is zwar te sneeuw gevallen, hetgeen groote con sternatie heeft ge wekt. Deze sneeuw is ontstaan uit een vermenging van neerslag met fijne aschdeelties van de Vesuvius, die door den wind naar Bul garije zijn gedre ven. PREDIKBEURTEN Wij vestigen er de aandacht van onze correspondenten op, dat de predikbeurten voor GOEDEN VRIJDAG en de PAASCH- DAGEN uiterlijk DINSDAGAVOND a.s. in ons bezit dienen te zijn. De Turksche ambassadeur te Berlijn De Turksche ambassadeur te Berlijn, Safet Arikan, die in Turkije vertoeft, en Maandag naar Berlijn had zullen terugkeeren, is licht ongesteld en blijft om deze reden nog eenigen tijd in Turkije. Men vermoedt, dat hij over eenige dagen zijn werk zal kunnen hervatten. De nieuwe Turksche ambassadeur te Londen, Eschref, zal Dinsdag Turkije verlaten om zich naar Engeland te begeven. Volkenbondsraadzaal door brand verwoest. Tengevolge van een brand is te Genève de voormalige raadzaal van den Volkenbond in het Palais-Wilson totaal vernield. Bekendmaking Landwacht Nederland. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoeg den misbruik hebben gemaakt van politiebe- voegdheïd, z.g. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan den rooden arm band met liet opschrift „Landwacht" en boven dien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de Landwacht Nederland De burgerij is dus in geenerlei opzicht ver plicht gevolg te geven aan bevelen van per sonen, die zich als Landwachters uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kun nen toonen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoeg de Landwachtinstanties te melden, zoodat daar tegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zeeland. De stem der SS. Luistert op Zondag 2 April van 11.30 tot 11.45 uur op golflengte 415 M. naar de stem der S.S. Onderwerp: Germaansche vrijwilli gers. KORT NIEUWS De Paus heeft 't plan op Paasch- Zaterdag 's avonds een radio-bood schap tot de we reld te richten. Het bezoek van den Moskou- schen patriarch aan Engeland, dat met Paschen zou plaats vinden, is uitgesteld. „Keniiemerland in Musserts liand." Propaganda-actie in Haarlem en omgeving. Onder den titel „Kennemerland in Mus serts hand" zal de Kring Kennemerlamd- Zuid van de Nationaal Socialistische Bewe ging der Nederlandi i in de komende weken een groote propaganda-actie ontwikkelen. Wat het doel hiervan is, deelde ons de heer G. E. M. Janssen, plaatsvervangend kring leider en propaganda-chef mee. „De leuze geeft reeds aan wat we willen", begon hij. „Het volk heeft na de afgeloopen vier jaren weinig vertrouwen in de toe komst. De taak is nu, dat vertrouwen terug te geven. Daarom gaan we in de komende weken naar het volk, in dit geval tot de be woners van Haarlem en omstreken en ma ken propaganda voor ons ideaal". Welke plannen heeft TT daarvoor ont worpen? „In de eerste plaats zal een zichtbare en hoorbare propaganda gevoerd worden", vertelde de heer Janssen. Met het strijdblad „Volk en Vaderland" zal in het bijzonder gecolporteerd worden. Dan wordt het aantal huisbezoeken opgevoerd, omdat bekend is, dat door persoonlijk contact er bij de volks- genooten meer bereikt wordt. Dat de be weging in deze omgeving reeds vele aan hangers heeft, moge blijken uit het feit, dat wekelijks ruim achtduizend exemplaren van Vova verkocht worden en dat het aan tal leden 3600 bedraagt. Het materiaal, dat aangeboden zal worden, zal bestaan uit brochures over de bronnen van het natio naal socialisme en de rede, die de Leider bij de herdenking van het twaalf jarig bestaan heeft uitgesproken. Om verder de aandacht van het publiek te trekken, wordt een groot aantal affiches opgehangen, optochten wor den georganiseerd, een geluidswagen van het hoofdkwartier bezoekt verschillende wijken en op verschillende punten in de stad worden speciale etalages ingericht, o.a. in de Groote Houtstraat, waar boeken en propaganda-materiaal ten toon gesteld wor den. Worden er nog vergaderingen gehou den? „De actie zal moeten culmineeren in een aantal volksvergaderingen, waarvan er drie zijn uitgeschreven in de omstreken en één in het Concertgebouw te Haarlem. In de eerste helft van Mei worden die bijeenkom sten gehouden. Te Haarlem zal de Leider het woord voeren en velen zullen dan ken nis met hem kunnen maken. Wellicht is het voor hen de eerste maal, dat zij den Leider zien en wij verwachten, dat het vertrouwen in de toekomst bij allen door hem versterkt zal worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1