Haarlemsche Courant In Maart 29 koopvaarders en 36 oorlogj bodems tot zinken gebracht. Garnizoenen van Kowel en Tarnopol houden stand. 289e Jaargang No. 79 s se Bureau: Groote Houtstraat SI. X«I. Advert. 10724, Redactie IMS» Postgiro 134S5I Haarlemsche Ct. Haarlem Bijkantoor, Soendaplein Jï. Tel. 12230 Hoofdredacteur: r. C. Derks Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Maandag: 3 April 1944 Verschuur üageiijKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan ïJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Daraiate, Haarlem K ïm Wisselvallige strijd in het Zuiden van het Oostelijk front. Sovjets ten Noordwesten van Beresofka afgeslagen. Doorbraakpogingen bij Pleskau in verbitterde gevechten verijdeld. Aanvallen op Duitsch konvooi voor Terschelling afgeslagen. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: De afweerslag in het Zuiden van het Oostelijk front tussehen den benedenloop van de Oekrainsche Boeg en den Proeth en ten Zuidwesten van Proskoerof, bij Sta- nislau, om Tarnopol en in het gebied van Brody, duurt in hevige wisselvallige ge vechten voort. De bolsjewieken leden opnieuw zware ver liezen en verloren 38 pantserwagens en 20 stukken geschut. In de gevechten hebben zich de Silezisch-Saksisch-Oostmarksche 384e di visie infanterie onder bevel van luit.-generaal de Salengre-Drabbe en de brigade stormge- schut 278 bijzonder onderscheiden. De com mandant van een regiment grenadiers, kolo nel Philippi, heeft zich onderscheiden door bijzondere dapperheid. Bij en ten Noorden van Kowel zijn hevige vijandelijke aanvallen mislukt. Tegenaanvallen van onze troepen wonnen ondanks toenemend vijandelijk verzet terrein .Tussehen den Dnjepr en Tsjaussy werden sterke plaatselijke aan vallen van de Sovjets afgeslagen. In een tegen aanval werd een penetratieplek na hevige ge vechten gezuiverd. Ten Zuiden van Pleskau gingen de Sovjets met krachtige ondersteuning van pantser wagens en slagvliegers tot den aanval over. Hun doorbraakpogingen werden in verbit terde gevechten verijdeld en plaatselijke penetraties werden afgegrendeld, waarbij 18 vijandelijke pantserwagens werden stuk geschoten. In Italië mislukten verscheidene vijandelijke aanvallen op het Oostelijk deel van Cassino. Stoottroepen bliezen vijandelijke nesten van verzet en gevechtsstellingen op. Opslagplaat sen van munitie werden door onze artillerie in brand geschoten. Eenige vijandelijke storingsvliegtuigen vlo gen in de late avonduren van 31 Maart boven West-Duitschland. Escortevaartuigen der marine hebben Vrij dagnacht voor Terschelling aanvallen van Britsche torpedomotorbooten op een Duitsch convooi afgeslagen en daarbij van vier aan vallende booten drie zwaar beschadigd. An dere escortevaartuigen schoten voor den mond van de Somme twee vijandelijke torpedomotor booten in brand. In den strijd tegen de Britsch-Amerikaan- sche aanvoervloot hebben marine en lucht macht in de maand Maart 29 koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 156.000 brt. tot zinken gebracht; 31 andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 176.000 brt. werden door treffers van bom men en torpedo's beschadigd. Velen van deze schepen moeten als verloren be schouwd worden. Aan vijandelijke oorlogsbodems werden 22 torpedojagers en escortevaartuigen, twee on derzeebooten en 12 torpedomotrbooten tot zinken gebracht. Vier torpedojagers en 15 torpedomotorbooten werden ten deele zoo zwaar beschadigd, dat ook zij als verloren be schouwd moeten worden. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Tussehen den benedenloop van de Oekrain sche Boeg en den Dnjestr vielen de bols jewisten ten Noordwesten van Beresofka met sterke infanterie- en pantserstrijd krachten aan. Zij werden in verbitterde gevechten, nadat 71 pantserwagens waren stukgeschoten, afgeslagen. Tussehen Dnjestr en Proeth sloegen Duit sche en Roèmeensche troepen opgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen terug. De poging van den vijand om door herhaalde sterke aan vallen een weg te banen naar Jassy, werd verijdeld. Vijandelijke strijdkrachten, die den Jijia-sector trachtten over te steken, werden in een tegenaanval teruggeslagen. Ten Zuid westen van Proskoerof en in het gebied van Stanislau leverden eigen aanvallen terrein winst op. Sterke vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. Daarbij heeft zich het regiment grenadiers 504 onder bevel van ko lonel Böhler bijzonder onderscheiden. De dappere bezetting van Tarnopol onder bevel van gen.-majoor Von Neindrof sloeg ook Za terdag talrijke aanvallen af. De verdedigers van Kowel behielden de stad ondanks nieuwe, sterke vijandelijke aanvallen. Ten Noorden van Kowel mislukten heftige aanvallen der bolsjewisten. Ten Zuiden van Pleskau bleef de vijand, door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteund, aanvallen. In de beide laatste dagen werden hier 90 vijande lijke pantserwagens stukgeschoten. De ge vechten duren nog voort. Uit Italië worden geen bijzondere gebeur tenissen gemeld. Duitsche gevechts- en tor pedovliegtuigen vielen in het zeegebied voor de Noord-Afrikaansche kust in den nacht van 31 Maart op 1 April een krachtig beschermd vijandelijke ravitailleeringseonvooi aan. Twee vrachtschepen met een totalen inhoud van 18.000 brt. werden tot zinken gebracht. Tien andere koopvaardijschepen met een gezamen lijken inhoud yan 63.000 brt. alsmede een torpedojager werden deels zoo zwaar getrof fen, dat aangenomen kan worden dat ver scheidene dezer schepen verloren zijn gegaan. In den middag van 1 April vloog een for matie Amerikaansche bommenwerpers onder bescherming van jagers boven Zuidwest- Duitsehland. Bij een meestal gesloten wolken dek wierp de vijand op verschillende plaatsen lukraak bommen neer, d_ie geringe schade en verliezen onder de bevolking veroorzaakten. Een deel der bommen viel op Zwitsersch ge bied; 21 Amerikaansche vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers, werden neergeschoten. Storingsvluchten van enkele Britsche vliegtuigen waren Zondag nacht gericht op West- en midden-Duitschland In het Roemeensche weermachtbericht wordt o.m. gezegd, dat in het centrale deel van Bes- sarabië de Duitsche troepen den vijand heb ben teruggeslagen, die wederom aanviel op de spoorlijn Jassy-Kisjinef. Ten Noorden van Jassy is doore en energieke Roemeensche actie de vijand bijna overal over de Jiijia terugge worpen. Alle aanvallen op de stad Hotin zijn met groote verliezen voor den tegenstander door de Duitsche troepen afgeslagen. Communisten accepteeren voorloopig Victor Emanuel. De leider der Italiaansche communistische partij Ercoli heeft een oproep gericht tot alle linksche partijen in Italië met het ver zoek om niet langer vast te houden aan den troonsafstand van Victor Emanuel en om zich aaneen te sluiten voor de democrati seering van de regeering-Badoglio alsmede om alle definitieve hervormingen uit te stellen tot na den oorlog. Bevelhebber Br. Indische luchtlandingstroepen gedood. Generaal-majoor Charles Wingate is op 24 Maart met zijn vliegtuig in Noonö- Birma omlaaggestort en gedood. Wingate was bevelhebber der Britsch-Indische lucht landingstroepen en onder zijn leiding voind vier weken geleden nog de landing plaats op 150 mijl achter de Japansche frontlinie. Zijn dood wordt als een groot verlies beschouwd: hij gold voor Engeland's grootsten guerilla- aanvoender en jungle-soldaat. Met vereende krachten. In de dikke mod der op een rolbaan in het Zuidelijk deel van het Oostelijk front is ook de wagen van den commandant der pantsergrena- dierdivisie „Grossdeutschland", den dra ger van de Zwaarden, Generalleutnant von Manteuffel, blijven steken. Met ver eende krachten wordt het voertuig weer vrijgemaakt. Ook de generaal (links) helpt krachtig mede. (PK Göttert/Sch/C.N.F. P. c) Imphal aan drie zijden ingesloten. Japansche eenheden concentreeren zich snel rondom de vijandelijke sleutelstelling Imphal voor een algemeenen aanval op deze basis, die van drie zijden volkomen ge- isoleerd is. Een sterke Japansche eenheid bezette op 29 Maart een belangrijke stelling 30 kilometer ten Noorden van Imphal. Bespreking ChurchillStalin? Een nieuwe conferentie tussehen Stalin en Churchill wordt in welingelichte kringen te Londen voor waarschijnlijk gehouden. De nieuwe ontmoeting zal echter niet plaats vinden voordat de Engelsch-Amerikaansche besprekingen te Londen ter gelegenheid van het bezoek van Stettinius geëindigd zijn. Men gelooft, dat Churchill zelf den eersten stoot voor een nieuwe conferentie met Sta lin gegeven heeft. Congres der V.S. wenscht De Gauile erkend te zien. Het congres der V.S. heeft met eenparig heid van stemmen een voorstel geaccepteerd dat de wettelijke erkenning behelst van het Algerijnsche comité van De Gaulle als „eenige legale vertegenwoordiging van het Fransche volk". Een stukje vaderland aan het einde der wereld. De eenzaam heid van den Poolwinter stelt aan de zich in het hooge Noorden bevindende Duitsche soldaten bijzonder zware eischen. Weken lang leven zij eenzaam in hun steunpunten in de toendra of op een der talrijke eilanden aan de kust van de IJszee. Ook voor deze mannen zijn hier aan het einde der wereld soldatenhuizen ingericht, waar zij na wekenlangen zwaren dienst eenige dagen ontspanning en afleiding kunnen vinden. Bij het behagelijk knetterende haardvuur kan men zich gezellig onderhouden. (PK Janz/Sch/C.N.F.. P. c) I£ORT NIEUWS Een wijd vertakte organi satie van goud smokkelaars tus sehen Denemar ken en Zweden is door de Kopen- haagsche politie ontdekt en heeft thans ook de Zweedsche recher che aan het werk gezet. Het doodvon nis, dat was uit gesproken wegens landverraad tegen den Zwitsersohen majoor Ernst Pfis- ter, wiens verzoek om gratie door de bondsvergadering verworpen is, is voltrokken. De door een aardbeving ver nielde Argentijn- sche stad San Juan zal op dezelfde plaats weer opge bouwd worden, aangezien de lig ging daar meer veiligheid biedt tegen aardbevin gen dan in verren omtrek 't geval is. Bekendmaking Landwacht Nederland. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoeg den misbruik hebben gemaakt van politiebe- voegdheid, z.g. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan den rooden arm band met het opschrift „Landwacht" en boven dien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de Landwacht Nederland De burgerij is dus in geenerlei opzicht ver plicht gevolg te geven aan bevelen van per sonen, die zich als Landwachters uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kun nen toonen. Integendeel, men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bjj de bevoeg de Landwachtinstanties te melden, zoodat daar tegen onmiddellijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zeeland. Moskou wil gekend worden in Westeuropeesche kwesties. In samenhang met een door de Iswestija gepubliceerd artikel betref fende de Italiaansche kwestie, gewaagt United Press in een uit Moskou stam mend bericht van een mededeeling der Sovjets aan de V.S. en Engeland, waar in de Sovjets voorstellen om consult te geven in Westeuropeesche aangelegen heden. De Sovjet-regeering vindt, dat, indien van haar verlangd wordt, dat zij Engeland en de V.S. om consult vraagt in kwesties betreffende Polen, Finland en den Balkan, zij op haar beurt er aanspraak op maken, van advies te mogen dienen in alle kwesties, die Frankrijk, Italië en andere West-Éuro- peesche landen aangaan. Amerikaansche bommen op Schaffhausen. De Zwitsersche stad zwaar getroffen. In een officieel Zwitsersch communiqué wordt gezegd: „Op 1 April 1944 van des ochtends 10.30 uur af, hebben Amerikaansche bommenwerpers in formaties tot 30 toe stellen sterk, over de kantons Thurgau en Schauffhausen gevlogen. Tegen 11 uur werden bommen geworpen op de stad Schaffhausen. Volgens de voorloo- pige berichten zijn in de buurt van het station en in de stad verscheidene bran den uitgebroken". Er brak brand uit in de kamgarenspin- nerij, de leerfabriek, een lakenfabriek, een rijwielfabriek, de electrische centrale, de aardewerkfabriek en het Roomsch-Katho- lieke vereenigingshuis. Ook het hoofdbureau van politie werd ernstig getroffen. De chef der politie kwam om het leven. Het Zwitsersche blad de „Bund" meldt, dat ook het oude museum met zijn kost baarheden in brand stond. Blijkbaar was ook ernstige schade aangericht door breu ken in de waterleiding. Volgens ooggetuigen, aldus meldt het Berner Tageblatt, dat voor het plaatskaar tenbureau van het station 20 menschen zijn gedood. In een trein kwamen 8 personen om het leven. Een bom kwam terecht op het marktplein, waar markt werd gehouden; het aantal slachtoffers hier is nn« niet be kend. Het Zwitsersch teiegraafagcnlschap meldt dat Zondagochtend het aantal opgebaarde slachtoffers 35 bedroeg. Zeven daarvan wa ren nog niet geïdentificeerd. Den slachtof fers. werd een militaire eerewacht gegeven. In de Basler Nhehrichlen schrijft de te Schaffhausen wonende militaire medewer ker van het blad: Toen de bommen gewor pen werden, was het weer helder. De Rijn, als een terreinmarkeering, die niet over het hoofd gezien kan worden, moest ook van groote hoogte duidelijk zichtbaar zijn. Men zou toch werkelijk mogen verwachten, dat ook vliegers uit verre continenten, alvorens men ze op het Europeesehe continent loslaat tenminste zoovel geografische kennis moe ten bewijzen, dat zij op zijn minst zoo mar kante begrippen als bijv. Rijn, Rhone of Donau en le liging daarvan in verhouding tot neutraal en vijandelijk territorium ken nen. Doch het nakomen van een dergelijken plicht tot zorgvuldgiheid en het daarmede overeenstemmende respecteeren der neutra len zijn blijkbaar dingen,waarover men zich zonder al ie veel bedenkingen h°°n7=t. Diplomatieke stappen. Zaterdagmiddag heeft bondsraad Pilet- Golaz den gezant der Vereende Staten te Bern, Harrison, ontvangen, die den bonds raad zijn diep leedwezen te kennen heeft gegeven over de ramp die Schaffhausen heeft getroffen. De Zwitsersche gezant te Washington heeft zich naar het ministerie van buiten- landsche zaken begeven om mondeling te protesteeren tegen het bombardement. De formeele protestnota werd nog niet opge steld, daar nog op verdere inlichtingen uit Zwitserland gewacht wondt. Het departe ment van buitenlandsche zaken te Washing ton weigerde commentaar op deze zaak te geven. Nieuwe schending' De Anglo-Amerikaansehe luchtmacht heeft opnieuw de Zwitsersche neutraliteit ge sehonden. Zondagmiddag tussehen 15 uur 15 en 15 uur 30 is het Zwitsersche luchtruim op verscheidene plaatsen aan de Zuidoost grens door afzonderlijke vliegtuigen ge schonden. Luchtalarm is gemaakt ten oos ten van de lijn Luzern-Basel-Schaffhausen. Voor Duitschers ter kennisneming. De Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hoogere S.S. en politieleider maakt bekend Ingevolge de verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de registratie der Duit schers, zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijks- duitschers tengevolge van onbekendheid met deze verordening in het bijzonder bij ver huizing binnen Nederland en naar het bui tenland de bepalingen dezer verordening niet naleven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehouden personen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den politie-officier bij den gevolmachtigde van den Rijkscommis saris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhui zing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schriftelijk of mondeling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitsche volk behooren, maar in het onzekere zijn betreffende hun nationaliteit of als statenloos worden aan gemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers uit het vroe gere Oostenrijk, voor Sudetenduitschers en voor volksduitschers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun dienstplicht voor de weermacht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitscher is, voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux bij de „Ortsgruppen der N. S. D. A. P." S.S.-Obergruppenführer und General der Polizei, (get.) RAUTER,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1