Haariemsche Courant In Maart 1234 Anglo-Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. Zware gevechten tusschen Dnjestr en Proeth duren voort. Zware cultureeïe schade te Schaffhausen. 289e Jaargang No. 80 Bureaus: Groote Houtstraat 33. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134358 Haariemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofóteed&cteur: P. Derks Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 4 April 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandt! aim S5# IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedreven Damiate, Haarlem Ki m Sinds het begin van dit jaar werden 2300 bommenwerpers vernietigd. Tenminste 19000 man vliegend personeel buiten gevecht gesteld. De maand Maart vormt een hoogtepunt der successen van de Duitsche luchtverdediging in den strijd tegen het Britsch-Amerikaan- sche terreuroffensicf op het gebied van het Duitsche rijk. Volgens de thans definitieve rapporten heeft de Duitsche luchtverdediging in Maart in totaal 1234 Anglo-Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten, waaronder zich 1000 bommenwerpers bevonden. Tegenover de maand Februari, toen Angtö-Amerikaansche vliegtuigen vernietigd werden, beteekent dit een toeneming der vijandelijke verliezen met ongeveer 40 pet. Het totale resultaat der eerste drie maan den van dit jaar komt daardoor op 2926 neer geschoten Anglo-Amerkiaansche vliegtuigen In dit cijfer zijn 2300 viermotorige bommen werpers begrepen. Een gemiddelde bemanning van 8 koppen per bommenwerper aannemend de vier motorige Amerikaansche vliegtuigen hebben zelfs 10 tot 12 man aan boord hebben de Britsch-Amerikaansche luchtstrijdkrachten in dit tijdvak 19.000 man vliegend personeel verloren. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Westen van Otsjakof werden pogin gen van den vijand om over te steken, verijdeld, ten Westen van Beresowka wer den vrij sterke aanvallen der bolsjewie ken afgeslagen. In een penetratieplek zijn nog zware gevechten aan den gang. Tusschen Dnjester en Proeth en in het gebied van Tsjernowitz, ten Noorden van de Dnjestr, duren de zware gevechten voort. Bij Stanislau wierpen Hongaarsche troepen vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval terug. Het garnizoen van Tarnopol heeft verder stand gehouden tegenover uiterst zware vijan delijke aanvallen en tien vijandelijke tanks vernield. Daarbij heeft zich luitenant Höpfl, batterij-commandant van een brigade storm- geschut, onderscheiden door bijzondere dap perheid. Herhaalue aanvallen der bolsjewieken op de stad Kowel m'slukten door den vastberaden tegenstand der verdedigers. In het gebied ten Noorden van de stad hebben onze troepen verscheidene belangrijke heuvel stellingen in genomen. In de gevechten der laatste dagen hebben zich hier de SS-Obersturmführer Ni- kolussilek, compagniescommandant van een pantserregiment en de Obergefeiter Pollack van den staf van een regiment grenadiers bij zonder onderscheiden. Tusschen de Dnjepr en Tsjaussy hebben de onder bevel van generaal der infanterie Von Tippelskirch en generaal der artillerie Mar- tinek slaande troepen in zware gevechten van zeven dagen doorbraakpogingen van 17 vijan delijke divisies infanterie, een gemotoriseer de en twee pantserbrigades verijdeld en daar mede een schitterend afweersucces behaald. De bolsjewieken leden uiterst zware, bloedige verliezen. Bij deze gevechten heeft zich de Silezische 18de pantser-grenadiers-divisie on der bevel van gen.-majoor Zu Tavern bijzon der onderscheiden. Ten Zuiden van Pleskau hebben de bolsje wieken opnieuw aangevallen met versch aan gevoerde divisies en met steun van talrijke tanks en slagvliegers. Zij werden met zware, bloedige verliezen afgeslagen en verloren 57 tanks. Slagkruisers en gevechtsvliegers heb ben met bijzonder succes de afweergevechten van het leger gesteund. Alleen in dit gebied werden 32 vijandelijke vliegtuigen in luchtge vechten, twee andere door afweergeschut ver nield. Bewakingsvaartuigen der marine heb ben in de Finsche Golf wederom zes bolsje wistische bommenwerpers neergeschoten. In Italië zijn ook Zondag geen gevechts handelingen van beteekenis voorgekomen. Bij een aanval van Amerikaansche bommen werpers op plaatsen in Zuidoost-Duitschland werden bij lelie luchtgevechten 54 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 50 viermotorige bom menwerpers vernietigd. In Steyr is schade ontstaan. De houding van Finland. De B-correspondent van het A.N.P. te Ber lijn meldt: In de Wilhelmstrasse wordt op de geruch ten, betreffende een nieuw bezoek van Paasi- '<ivi aan Stockholm geen commentaar gegeven. De geruchten, die hoofdzakelijk in de Zweed- sche pers zijn opgedoken, worden weliswaar niet gedementeerd, doch aan den anderen kant kunnen ook geen feiten aangevoerd worden, die op een hervatting der Finsch-Russische wapenstilstandsonderhandelingen wijzen. De spreker van het Auswartige Amt te Berlijn verklaarde nadrukkelijk, dat in den status der Finsche problemen geen verandering is ingetreden. Aan de Zweed sche berichten wordt geenerlei beteekenis gehecht. Uit de formuleering van den spreker kan meaoopmaken, dat men in de Wilhelmstrasse over andere gegevens beschikt, die stellig niet op een wijziging in de Finsche houding ten aanzien van de Sovjet-Unie wijzen. Binnen het bestek der binnenlandsch poli tieke concentratie is een zitting aangekondigd van den grooten partijraad der sociaal-demo cratische partij in Finland. De vergadering zal gehouden worden in de zittingszaal der Rijks dagfractie. Deze beraadslaging, die parallel 'oopt met overeenkomstige contacten der an dere partijen, is, aangezien de partij de sterk ste politieke groep van thans is in Finland, vooral opmerkelijk in verband met haar ex treme tendenties. Het Finsche weermachtbericht luidt: Van de '.and- en zeefronten is niets te melden. Ons luehtwapen heeft Zondag in de nabijheid van Styrsuud een vijandelijk vliegtuig neergescho ten. Eenige vijandelijke vliegtuigen hebben Zondag getracht Kotka aan te vallen. KORT NIEUWS. Voor den bouw van een Amerikaansch steunpunt in den Stillen Oceaan heeft het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden een bedrag van 1.019 millioen dollar gevo teerd. Luchtaanval op Boedapest. Bij den terreuraanval Maandagochtend door formaties Amerikaansche vliegtuigen op Boedapest ondernomen, werden verschil lende wijken getroffen. Bij helder weer lie ten zij vooral in arbeiderswoonwijken hun bommen vallen. De bevolking leed verliezen. Op het hospitaal van St. Laszlo vielen meer dan 30 groote brisantbommen, een aantal zieke vrouwen en kinderen en leden van het verplegend personeel kwamen om het leven De houding der bevolking was voor beeldig. Aan de luchtgevechten werd, behalve door formaties Duitsche jagers, ook met succes deelgenomen door Hongaarsche jagers Tot dusverre zijn rapporten binnengekomen over het neerschieten van 30 Amerikaansche vlieg tuigen, in hoofdzaak viermotorige bommen werpers. Naar zoo juist gemeldt wordt, is tegen middernacht wederom een geringer aantal vijandelijke vliegtuigen het gebied van de Hongaarsche hoofdstad genaderd. De „Luther" van Cranach bestaat niet meer. Tengevolge van het bombardement op Schaffhausen zijn 1000 arbeidskrachten in verband met vernielingen en beschadigin gen voor korteren of langeren tijd rgerkloos geworden. Over de vernielde kunstschatten in het museum schrijft ons de conservator het volgende: „Ons schoone museum „Zu Aller heiligen" is een invalide geworden. Van het kloostermuseum is een prachtig gedeelte stukgeslagen, versplinterd en verkoold. Bijna alle kloosterbeelden uit het Icabinet-Stimmer zijn voor goed ver loren en de „Luther" van Cranach be staat niet meer. Alle werken van Schaffhauser meesters der vroegere eeuwen zijn bovendien verloren". Bij het reddingswerk in het museum is goede hulp verleend door gedetineerden uit de strafgevangenis. De stad Zürich heeft ten behoeve van de getroffen bevolking van Schaffhausen een crediet van 100.000 francs beschikbaar ge steld. Zaterdag zijn ook op het nabij Schaff hausen gelegen Hallau een aantal brisant- en brandbommen terechtgekomen. Er zijn daar in totaal 14 bomtrechters gevonden. De Zwitsersche gezant te Washington heeft Zaterdagavond een eerste onderhoud over het bombardement van Schaffhausen gehad met een vertegenwoordiger der Ame rikaansche regeering'. Deze gaf uiting aan zijn groote ontsteltenis en zijn diep leedwe zen over het bombardement, dat, zooals hij zeide, slechts door een vergissing verklaard kan worden. Het departement zou onmid dellijk een diepgaand onderzoek instellen. Cordell Huil heeft verklaard, dat de Ver- eenigde Staten zorg zullen dragen voor een „passende schadeloosstelling" voor de scha de, veroorzaakt door het bombardement van Schaffhausen. Huil gaf uiting aan het „diepe leedwezen" van alle Amerikanen over dit incident. Duitsch commentaar. De B-correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: De Wilhelmstrasse veroordeelt het optre den der Noord-Amerikanen ten scherpste en stelt vast, dat zij noch grenzen, noch cul tuurmonumenten sparen. Zwitserland heeft thans aan den lijve ondervonden wat luoht- lerreur beteekent. De Zwitsers kunnen zich thans ook eenigszins voorstellen, wat het Duitsche volk te verduren heeft. Roemeensche minister yan financiën afgetreden. De Roemeensche minister van, financiën, Neagu, is afgetreden. Professor Geron Netta, die jarenlang leider is geweest van det Roe meensche economisch-wetenschappelijke in stituut, is tot zijn opvolger benoemd. Goliath", een Duitsch wapen voor de bestrijding van pantser wagens en bunkers. Op een transportwagen wordt de „Goliath" in de nabijheid van het operatiegebied gereden en daar voor den aanval gereed gemaakt. (PK Hartmann/HH/St. P. cl Wederom zijn honderden Nederlandsche Vrijwilligers dezer dagen vanuit Den Haag naar het Oostelijk front vertrokken. De Vrijwilligers onderweg naar het station, Sn* «j «straft. KORT NIEUWS Op Paasch- zondag zal de Paus in zijn par ticuliere kapel een mis celebreeren. Hij zal echter geen radioboodschap tot de wereld rich ten. De Zweedsche regeering heeft bevolen dat de straffen voor twee Zweedsche spion nen moeten wor den verminderd van drie tot twee jaar tuchthuis. De secretaris generaal van de fascistische partij heeft leiders be noemd in de fas cistische buiten- landsche organisa tie in Frankrijk, België, Nederland, Bulgarije, Alba nië, Roemenië en Japan. De leiding der fascisten in Duitschland is reeds eenige maanden geleden opgedragen aan Vittorio Musso lini. De Ver. Sta ten zullen in April een nieuwe lucht lijn openen tus schen Australië en Britsch-Indië. De Engelsche regeering treedt zeer energiek op tegen de 20.000 stakende leerling- bankwerkers en leerling-scheep makers. Zij zijn opgeroepen voor een medisch on derzoek voor het leger of de kolen mijnen. Slechts zij dié onmiddellijk het werk hervat ten, blijven onge- Verhooging uitkeering aan familie, leden van vrijwilligers bij de Waffen SS (Wiking), SS Wacht, bataillon en Landstorm Nederland. Het SS Ersatz-Kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, deelt mede: De uitkeeringen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bovenge noemde formaties zijn belangrijk verhoogd. Aan echtgenooten van gehuwden die een in komen hebben tot een bedrag van 200.per maand, wordt voor onderhoud 80.per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar 28.per maand. Verder vergoe ding van huishuur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: echtgenoote per maand 80.— 3 kinderen a 28.— p. mnd84.— huur geschat per maand25.— (of eventueel hogoer) per maand 189.— Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen premiebedrag. De uit te keeren totale vergoeding mag ech ter niet meer bedragen dan l>/2 maal de vroe gere netto verdiensten. Vsor kinderen tot 16 jaar buitenshuis ver blijvend, wordt een vergoeding verstrekt van 42.per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is, wordt een uitkeering verstrekt van 35.— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrij. willigers extra levensmiddelen-toeslag, kolen- toeslag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhou ding grootere bedragen voor familie-onder houd uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkeering wor den toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte, enz.) Ongehuwden kunnen ontvangen (eventueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van 45.— per maand. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschikken. Zij kunnen het dus doen uitbetalen als onder stand aan hun ouders, kunnen het echter ook bijv. op een eigen bankrekening gestort krij gen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle gevallen toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het onderhoud wordt voor zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders had te voorzien, kostwinnersvergoeding uitgekeerd, en wel bij één ouder tot 70.p. m. bij beide ouders tot 115.p. m. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Buiten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwilliger zijn soldij vrije voeding, kleeding. enz. Alle verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar en aanmeldingen kunnen geschieden bij het Ersatz-Kommando Niederlande. Korte Vijver berg 5, Den Haag, en Nebenstelle Amsterdam, Dam 4; Nebenstelle Heerlen, Saroleastraat 25; Nebenstelle Groningen, Heerenstraat 46; Nebenstelle Enschedé,Hengeloschestraat 3(1 Nebenstelle Alkmaar, Langestraat 56; alwaar voor de eerstdaags te houden keurin gen eveneens gratis reisbiljetten voor de heen en terugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zjf, die 0111 bijzondere redenen in Nederland moe ten blijven, dienst kunnen nemen bij het SS- wachtbataillon Amersfoort, of bij den Land storm Nederland, waarvoor alle bovengenoem de uitkeeringen, levensmiddelen-toeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Zij, die tusschen den leeftijd van 1835 jaar zijn, en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens aan bo vengenoemde adressen persoonlijk of schrifte lijk aanmelden en worden tijdens hun verbin tenis bij bovengenoemde onderdeelen vrijge steld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-SS. kan ieder worden die na ten minste een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Schietoefeningen van de S.A. Alle Duitsche mannen worden opgeroepen, deel te nemen aan de militaire schietoefe ningen, die de S. A. in April in alle deeien van Duitschland organiseert. Het is de wil van den Führer dat de schiet- opleiding bijzonder bevorderd wordt. Iedere weerbare Duitscher koestert thans den wenschi te bewijzen, dat hij een wapen kan hanteeren. De beste schutters ontvangen van den staf chef der S. A. een oorkonde. Men verwacht een massale deelneming aan de schietoefe ningen, die een getuigenis moet zijn van het vertrouwen in de overwinning en de strijd vaardigheid van het Duitsche vo'k Imphal volkomen ingesloten. Imphal, de Britsche sleutelstelling in het dal van de Manipoer, is van alle verbindingen afgesneden. Japansche troepen hebben de plaats omsingeld en bereiden thans een alge- meenen aanval voor. Ook de weg van Imphal naar Kohima staat thans onder Japansche controle. Volgens in Rangoon ontvangen berichten hebben de Engelschen zich op grond van den dreigenden toestand aan het Indische Ooste lijk front opnieuw gedwongen gezien in groo ten omvang Indiërs te recruteeren. De recru- teeringsgolf gaat over het geheele land. Bovendien bestaat een plan om van alle universiteiten jonge Indiërs voor het lucht- wapen aan te werven. Voorts verluidt, dat de Engelschen zich ernstig inspannen om de productie van oorlogsmateriaal in Britsch- Indië zelf verder te bevorderen en aldus om- afhankelijk te maken van den invoer.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1