Haarlemsche Courant Concentratie van strijdkrachten bij Bastogne en Rochefort. 890e Jaar?., No. 1 Bureaux: Groote Hout«tr«at postgiro 134958. Bijkantoren: Soend.'ipiein *1. IJmuiden. Kennemerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 2 Jan. 1945 Ultg.: Graf. Bedrijven Damiaie. Haarlem. Abonnementen: per week 28 ct., per mnd. 1.15. per kwartaal 3,42. fr. p. post 3,71. Losse nummers 6 cent. Hoofdredacteur: F C. Derks. K 1297 Hevige strijd om Boedapest Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt: Voor den winterslag tusschen Maas en Moezel zijn van beide zijden zoo sterke strijd krachten aangevoerd, dat door het onttrek ken van deze strijdkrachten aan de overige fronten de helft van alle op het Westelijk sirijdtooneel staande divisies in dezen slag zijn gewikkeld. De zwaartepunten van den strijd liggen in het gebied van Bastogne en Rochefort. Aan de Duitsche aanvallen ten Zuid-Westen en Zuid-Oosten van Bastogne probeerden de Amerikanen door sterke tegen aanvallen op de Zuidelijke flank van de Duitsche aanvalswig het hoofd te bieden. In verbitterde gevechten werd dit plan der Amerikanen verijdeld. 34 Amerikaansche tanks werden hierbij stukgeschoten De strijd duurt voort. Het lange afstandsvuur op de Geallieerde rnviiaiileeringssleunpunten Luik en Antwer pen werd voortgezet. Aan de Ligunsche kust werd ten Zuiden van Massa een landingspoging van zwakke Geallieerde strijdkrachten uiteengeslagen De Geallieerden lieten talrijke dooden en ge vangenen achter. Aan de rest van het lront in midden-ItaliS ontstonden ook gisteren geen gevechten van beteekenis. In het Hongaarsche strijdgebied ondernamen de 3olsjewisten tusschen de Drau, het Plat- tenme er en de Zuidgrens van Slowakije na hunne de laatste weken geleden verliezen slechts onsamenhangende aanvallen, werden afgeslagen. Pogingen der Sovjets om van verscheidene zijden Boedapest binnen te dringen werden door de dappere bezetting verhinderd. In de afweergevechten ten Westen en Noorden van Boedapest verloren de Sovjets 415 tanks. Langs de Slowaaksche grens breidden de Bolsjewisten hun naar het Noorden gerichte doorbraakpogingen tot nieuwe sectoren uit. In felle berg-gevechten werden de aanvallen der Sovjets tusschen de Gran en het bron- gebied van de Sajo afgeslagen of tot staan gebracht. Na tien dagen van hevige gevechten is de derde slag in Koerland geluwd. Waar de Aartsbisschop regent van Griekenland Earn aanvaardt Scobfes voorwaarden. In Atheensche kringen wordt bevestigd, dat koning George de aartsbisschop Damaskinos heeft benoemd tot regent van Griekenland. Damaskinos zou Zondag den eed op de Grond wet afleggen in de Kathedraal van Athene. Te Athene acht men het zeker, dat de regeering Papandreu onmiddellijk na deze eedsafleg ging zal aftreden. Men zou reeds de vorming van een „neutraal kabinet" voorbereiden, dal met de leiders der Eam zou onderhandelen. Naar uit Athene wordt gemeld, zouden de leiders der Eam gelijktijdig met de benoeming van den regent ook de voorwaarden van generaal Scobie aanvaard hebben in een aan Churchill gerichte nota, die Vrijdagmiddag op de Brltsche ambassade te Athene is af gegeven. De Eam zou er mede accoord gaan dat de Elas troepen zich terugtrekken achter de door Scobie aangegeven grenzen en dat de Elas aanhangers in Athene en Piraeus hun wapens inleveren mits een Britsche ga rantie haar beschermt tegen vergeldings maatregelen der tegenstanders. De regeling der politieke vraagstukken zóu aan Churchi!" worden overgelaten Generaal PlasUras heeft Vrijdagavond ver klaard de functie van premier noch een mi- nis'ersfunctie in een of andere regeering te zullen aanvaarden Als militair meent hij het beste te kunnen helpen door een reorganisatie van de Grieksche strijdkrachten. Volgens berichten van United-Press wor den de partisanenformaties van de Elas regel matig uit het Macedonische hoofdkwartier te Skoplje van wapens en munitie voorzien De nieuwe aanvallen van de Britsche troe pen en de troepen van Papandreu hadden tegen den avond tot resultaat, dat een groot deel van de wijken van het centrum en van het Zuid-Oosten der stad van Elas troepen gezuiverd was. Vrijdag woedden verscheidene groote bran den in de stad Vliegtuigen der R A. F. heb ben wederom in de ?evechten ingegrepen De openbare nutsbedrijven in Athene heb ben het werk neergelegd als gevolg van de gevechtshandelingen Churchill ontvangt den Griekschen koning. Vrijdag na afloop van de kabnietszittinp heeft Churchill den koning van Griekenland ontvangen, zoo meldt Reuter. Churchill weer thuis. De kabinetszitting, waarin Churchill en Eden uitvoerig rapport over hun 'bezoek aan Athene uitbrachten, heeft geruimen tijd ge duurd. aldus Reuter. Na afloop van de kabi netszitting werd van regeeringszyde een ver klaring gepubliceerd aangaande het onder houd van Churchill met den Griekschen koning. Bolsjewisten nog aanvielen bleven zij in het Duitsche afweervuur steken. Amerikaansche terreu rformaties drongen overdag tot-boven West en Zuid-West-Duitsch land en vielen behalve andere plaatsen vooral Kassei en Kaiserslautern aan. Ir. de avonduren wierpen Britsche formaties op nieuw talrijke bommen op Keulen. Na de conferentie van Athene. Churchill en Eden hebben Athene verlaten om weer naar Londen terug te keeren. Zij hebben den Griekschen koning aanbevolen terstond de instelling van een regentschaps- raad goed te keuren. De Grieksche premier Papandreu heeft zijn ontslag ingediend en de vorming van een regentschapsraad van drie personen geadviseerd. Onder de Grieksche leiders heerscht groot pessimisme. Zij zijn van oordeel, dat de voorstellen van de Elas aan de conferentie onaanvaardbaar zijn. In de Wilhelmstrasse verklaarde men heden, dat Churchill's poging om den Griekschen burgeroorlog door een conferentie te liqui deeren is mislukt. Met spanning wordt verwacht, wat Chur chill zal doen na zijn onfortuinlijke reis naar Athene Dat hij onder deze omstandigheden gelegenheid zal zoeken om zich met Stalin aan de conferentietafel te zetten moet zeer onwaarschijnlijk worden geacht. Inderdaad wordt de reis van Churchill als een volkomen mislukking gekenschetst, verwerping der Elasvoorstellen door Papan dreu heeft aan de onderhandelingen een einde gemaakt. Papandreu heeft, naar uit Athene wordt gemeld, een telegram naar den koning van Griekenland te Londen gezonden met ver zoek. hem van zijn functie als minister president te willen ontheffen Churchill moet aan het einde der confe rentie nog hebben gezegd, dat wanneer er geen overeenstemming met de Elas wordt bereikt, de kanonnen zullen blijven spreken. Het machinegeweervuur in Athene heeft Woensdag tot 1 uur namiddernacht aange houden. Men gelooft in Athene niet. dat de aarts bisschop de partijen in Griekanland opnieuw bijeen zal roepen, aangezien de voorstellen der Elas door vrijwel alle tegenpartijen on aannemelijk worden geacht. De burgeroorlog zal volgens de meening van Atheensche krin gen dan ook voortgaan, Stettlnius naar Europa? Volgens Reuters diplomatieke correspon dent wordt het uit Washington afkomstige be richt, dat de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Stettinius, naar Enge land zal komen om besprekingen te voeren met Eden en mogelijk ook met Molotof, te Londen niet tegengesproken. In politieke kringen acht men een spoedig bezoek 'schijnlijk. Een onderscheiding. De Führer heeft het Eikenloof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan den S S. Brigade-Führer Jürgen Wagner, commandeur der S.S. Vrijwilligers Pantser grenadier-Brigade Nederland. Salvador en Guatamala. Volgens een bericht van het Spaansche persbureau Efe hebben troepen van Salvador de grens van Guatamala overschreden en een strategisch belangrijke plaats 6 kilomete over de grens bezet. Nog minstens twee oorlogsjaren. Volgens Reuter heeft de plaatsvervangende Australische premier. Forde in een nieuw jaarsboodschap verklaard, dat Australië zich moet voorbereiden op nog minstens twee oorlogsjaren. Aanslag op Churchill. Scherpschutter schiet mis. Uit Athene wordt nog gemeld, dat een scherpschutter van de Elas op minister Churchill heeft geschoten. De aanslag bleef echter zonder resultaat. Gelukwensch van Hacha aan den Führer De Tsjechische president Hacha heeft bij de jaarwisseling een telegrafischen geluk wensch tot Adolf Hitler gericht. Mexico aandeel Spreekverbod opgeheven. De raad van het Zwitsersche kanton Waadt heeft het spreekverbod van den communïsti- schen leider Nikolle uit Genève. die dezer dagen is gekozen tot voorzitter van de „Partij van den Arbeid" opgeheven. Misdragingen van de Elas. De Geallieerde opperbevelhebber, generaal Scobie heeft zich bij het Internationale Roo- de Kruis beklaagd over slechte behandeling en mishandeling der Britsche soldaten, die in handen der Elas zijn gevallen. Mexico's aandeel. Reuter meldt, dat de Senaat van Mexico den president heeft gemachtigd troepen voor den strijd overzee te gebruiken. Toespraken van den Fiihrer en Dr. Goebbels. Ter gelegenheid van de jaarwisseling heb ben de Führer en minister dr Gebbels radio toespraken tot het Duitsche volk gehouden. In ons nummer van morgen komen wij hierop terug. Sir Henry Maitiand Wilson. Naar Reuter meldt, is generaal Sir Henry Maitland-Wdson bevorderd tot veldmaar schalk GHAKDI ZIEK. Ghandi is op het oogenblik te Wardha lij dende aan een met koorts gepaard gaande verkoudheid. LUCHTACnVITEIT BOVEN ZUID ENGELAND. Reuter meldt: In de afgeloopen 24 uur was de Duitsche luehtactiviteit gericht tegen Zuid-Engeland. Er werd schade aangericht. ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN V. S. EN EQUADOR. Volgens Reuter hebben de Vereenigde Sta ten zich gewend tot Equador, teneinde onder handelingen te voeren over de steunpunten op de Galapagos- en Stralinas eilanden. CONFERENTIE TE MEXICO....? Te Washington verwacht men. dat Mexico een conferentie van de Amerikaansche minis ters van Buitenlandsche Zaken zal bijeen roepen. zonder vertegenwoordiging van Ar gentinië, ter bespreking van de naoorlogsche problemen en onder meer ter oplossing van de problemen van Argentinië. H. Lindeman ter aarde besteld. Wegens onvoorziene transportmoeilijkheden is het stoffelijk overschot van den heer H Lindeman, die in de voormalige arbeiders beweging een vooraanstaande plaats heeft ingenomen. Zondagmorgen op de begraaf- olaats aan de Kleverlaan ter aarde besteld in plaats van Zaterdagmiddag, zooals aan- ankelijk was bepaald. Vele vrienden en belangstellenden waren in het mausoleum bijeengekomen, waar de heer F, S. Noordhof, uit naam van de oud collega's van het vroegere N. V. V. de vele ■erdiensten van den overledene schetste. Namens de vrienden uit de Grafische bedrii- ■én sprak de heer J. J. van Abs woorden van erkentelijkheid. Deze spreker memoreer de. dat met den heer Lindeman opnieuw een belangrijke figuur uit de grafische wereld is heengegaan, wiens nagedachtenis talloozen dankbaar zullen blijven herdenken. De heer Lam herdacht den heer Lindeman als mensch en vriend- De heer A Mars voerde uit naam van de oud-bestuurders van voormalige Haarlemsche Bestuurders Bond het woord. Vervolgens herinnerde de heer S P. Doek aan Lindeman's arbeid in den vroe- geren gemeenteraad, waarna de heer P. van Gessel namens de Coöperatie „Vooruitgang" te Haarlem het werk van den ontslapene op dit terrein in herinnering bracht. Nadat het orgel toepasselijke muziek ten gehoorc had gebracht, werd de met bloemen bedekte kist door oud-collega's uit het fische bedrijf naar de groeve gedragen. Toen de kist gedaald was, dankte de jongste zoon voor de belangstelling. DE HEER W. OOSTWALD Sr. OVERLEDEN. Te dezer stede is in den ouderdam van 83 jaar overleden de heer W. Oostwald Sr., die vele jaren in de Kleine Houtstraat, hoek Gast- huisvest. een meubelzaak heeft geleid. In mid- denstar.dskrineen was de overledene een ge ziene figuur Hij maalde deel ui» van enkele besturen, o.a. van de Kleine Houtstraatver- eeniging en van het Centrum-comité, dat vroeger volksfeesten organiseerde Woensdag zal zijn stoffelijk overschot ter aarde worden besteld. nooltïemore^aar^An Centrale K«wken. Verkoop van kaarten zal in de Vleeschhal geschieden. Met ingang van Donderdag a.s. zal de ver koop van deelnemerskaarten van de Centrale Keuken te Haarlem niet meer geschieden de uitreiklokalen. maar in de Vleeschhal aan de Groote Markt, waar in een verwarmd gebouw een groot aantal ambtenaren aanwe zig zal zijn, om het publiek op vlotte wijze te helpen. Tn de wijze van afhalen komt geen wijziging. UITREIKING VAN NOODKAARTEN. Het ligt in het voornemen van den Haar- lemschen distributiedienst met ingang van Maandag a.s. tot de uitreiking van de nood- kaarten der derde serie over te gaan in de Vleeschhal. Daar dit gebouw Donderdag en Vrijdag gebruikt moet worden voor den koop van kaarten voor deelnemers aa Centrale keuken, zal de uitreiking uitsluitend geschieden op Maandag. Dinsdag en Woens dag. Opdat een ieder op 20 Januari a-s. ir. het bezit zal zijn der kaarten, zal de uitrei king thans in zes dagen moeten plaats vinden Vleeschbon 241 verlengd. De op 24 December j.i. geldig verklaarde vleeschbon 241 voor den aankoop van 11/4 rantsoen vleesch, is verlengd tot en met 6 Januari 1945. De heer J. C. Slagter overleden. In den ouderdom van 53 jaar is te Haarlem plotseling over leden de bekende architect J. C. Slagter. onder wiens leiding de Nieuwe Kerk en de Bakenesserkerk zijn gerestau reerd. Sinds de oprichting van Middelbaar Technische School te Haarlem, thans ruim vijfentwintig jaar geleden, was de heer Slagter als leeraar bouwkunde aan deze school verbonden. De begrafenis zal morgen, Woensdag, om twaalf uur op de algemeene begraafplaats aan de Kleverlaan geschieden. 'N HUISZOEKING LEVERDE ARRESTATIES OP. Bij een huiszoeking in de woning van V., trof de Haar lemsche recherche goederen aan, welke van diefstal afkom stig waren, n.l. zeven konijnen, vier hl. aardappelen, twee melkbussen, een zak zout. wat geitenvleesch en een geiten huid. De man werd aangehou den, verdacht van heling, welk feit hij bekende. Het bleek, dat de dieven waren de Gebr. van wie L. van E. is aangehouden; de andere wordt gezocht. Zij hadden verschil lende inbraken gepleegd, o.a. in een pakhuis aan den Burg wal, waar zij een geit, een hl. aardappelen en een konijn had den gestolen. Ook hadden zij een bezoek gebracht aan een pakhuis aan de Anthoniestraat, waar zij drie hl. meegenomen hebben. INBRAAK IN EEN TIJDELIJK ONBEWOOND HUIS. Dezer dagen is ingebroken i een tijdelijk onbewoond huis aan de Zuider-Tuindorplaan in Haarlem, waarbij gestolen zijn een ledikant, gereedschappen ?n twee accu's. SPIJSOLIE-DISTRIBUTIE. Er moet geen bon worden ingeleverd. De aangewezen bonnen 278 en R 02 voor den aankoop van 360 gr. of 4 dl. spijsolie zijn geen vöór-inlevoringsbounen. Eerst bij aflevering van de spijsolie mogen deze bonnen den winkelier worden af gegeven. Ongeoorloofde voor inlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven, aangezien tot op heden nog niet bekend is, welke winkeliets in Haar lem voor den aankoop van spijsolie zullen worden aange wezen. MELKRANTSOKN VERLAAGD. De bonnen van gestandaar diseerde melk, welke in de provincie Noord-Holland zijn uitgegeven tegen inneming van de bonnen E 413 van de in legvellen, waren oorspronke lijk bestemd voor het gebruik in het tijdvak van 10 Decem ber 1944 tot en met 6 Januari 1945. Met ingang van 1 Januari 1945 wordt het rantsoen terug gebracht tot 1 3/4 liter per week. In verband hiermede worden voor het tijdvak van 6 tot en met 20 Januari geen nieuwe melkbonnen uitgereikt, doch moeten de drie bonnen, oorspronkelijk bestemd voor de week van 31 December tot en met 6 Januari a.s., dienst doen voor het tijdvak van 31 December tot en met 20 Janua ri a.s. Een uitzondering wordt hier bij gemaakt voor kinderen ge boren in 1944. Voor dezen wordt het rantsoen van 5 1/4 liter gehandhaafd. Tegen aan- teekening van het getal 501 in het vakje CE op de stam kaart dezer kinderen en inne ming van een ontvangstbewijs zullen de distributiediensten voor elk dezer kinderen zes noodrantsoenbonnen ..melk 1" uitreiken voor het tiidvak van tot en met 20 Januari as. Plaats en tijd dezer uitreiking zullen door de plaatselijke distributiediensten worden be kend gemaakt In verband met het bovenstaande is de geldig heid der riMitsoenhonnen „melk 1 waarop het kringnummer den u'trelkenden distribu tiedienst als oodmk voorkomt, erlengd tot 20 Januari 1945. Uitreiking te Haarlem. Woensdag a.s. zal de uitrei king van de rantsoenbonnen geschieden in het gebouw van de Vleeschhal aan de Groote Markt ten behoeve der kinde ren. die in 1944 geboren zijn. 7.ie voor bijzonderheden de of- ficieele mededecling ln dit blad

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1