Haarlemsche Courant Strijd tusschen Maas en Moesel 290e .Taar, No. 2 BuicauA uiuuie Houtstraat »3 Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendaplcln 21 I.fnmlden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Woengilae 3 .Tan. 194f Ut tg., tiiui tjcuryvcji Uamiate, Haarlem Abonnementen, per week 28 c*.. per mnd 1.15, per kwartaal f 3.42, fr. p post 3.73. Losse nummers cent. Hoofdredacteur F. C. Derks. K 1297 Oproep van den Fülirer aan het Duitsche volk. Ter gèlegenheid van de jaarwisseling heelt de Führer een oproep gericht tot het Duitsche volk. waarin o.a het volgende gezegd wordt: „Al hebben onze vijanden reed; vroeger ieder jaar onze ineenstorting voorspeld, toch hebben zij van 1944 bijzondere verwachtingen gekoesterd. Nog nooit scheen de overwinning zoo dicht bij hen te zijn als in de dagen van Augustus van het afgcloopen jaar, toen de eene catastrophe letterlijk op de andere volg de Wanneer het nu desondanks gelukt is hel lot weer, zooals zoo dikwijls, te doen kee- ren. dan komt naast de offers, het worstelen en werken van al mijn volksgenooten in het vaderland en aan het front, ook mijn eigen werk en mijn eigen optreden een aandeel toe .aan deze verdiensten De Führer herinnert voorts aan zijn in den Rijksdag op 1 September 1939 afgelegde ver klaring, dat in dezen strijd Duitschland noch door wapengeweld noch door den tijd ooit op de knieën zal worden gedwongen, dat zich ook een 9e November 1918 in het Duitsch' Rijk nooit meer zal herhalen. Ma de vele voorspellingen omtrent den af loop van den oorlog gememoreerd "te hebben, zegi de Führer: Thans verklaart men voor- zichterwijze. dat het de maand Augustus is. In Juli zal men ongetwijfeld weer spreken van den winter 1946, behalve dan dat in- tusschén de oorlog werkelijk eindigt en wel niet door de Duitsche capitulatie, want deze zal nooit komen docli door r'o Duitsche over winning Men heelt reeas we.ten aigekonaigd voor de behandeling van het Duitsche volk na den oorlog, alsof men den oorlog reeds gewon nen had. Hieruit is gebleken, dat men het Duitsche volk niet kent en dat men van een nationaal-sociaüstischen staat geen benul heeft. Dit volk en deze staat en zijn lei dende mannen zijn onwrikbaar in hun wil en onwrikbaar in hun fanatieke vastbesloten heid om den oorlog onder alle omstandig heden met succes voort te zetten Want de doelstellingen vam onze vijanden beteekenen aen ondergang van het Duitsche volk. Daar tegenover zijn wij tot alles besloten. De huidige staatsleiding zal nooit voor zorgen of leed capituleeren. Uit de puinhoopen der Duitsche steden is de Duitsche wil pas goed opnieuw riaar boven gekomen Het jaar 1944 heeft bewezen, dat de burger lijke maatschappelijke orde niet meer in staal is, de stormen van den huldigen of van den komenden tijd te trolseeren Staat na staat, die niet den weg vond naar een waarlijk sociale hervorming ging den weg op naar den chaos. Pogingen om tot een renaissance der democratie te komen, zijn totaal on vruchtbaar gebleken Voor ons is dit slechts een nieuwe verplichting, om steeds duidelij ker in te zien dat het zijn of het niet-zijn van een Duitsche toekomst afhangt van de consequente ontwikkeling van onzen volks- staat, dat alle onmenschelijke offers, welke ons volk moet brengen, alleen denkbaar zijn onder voorwaarde eener maatschappelijke orde, welke het geheele volk niet alleen tot drager van gelijke plichten maar iok van gelijke rechten maakt Deze overtuiging is door de unieke aan vaarding van het appèl, dat ik dit jaar met bijzonderen nadruk tot 't Duitsche volk moest richten, gewaarborgd. Millioenen Duitschers uit alle beroepen en standen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes tot kinderen aan toe hebben de spade en schop ge grepen. Duizenden volkssluim-bataljons zijn ontstaan en worden opgericht. Divisies na divisies zijn opnieuw opgesteld. Volksartille- riecorpsen. granaatwerper- en stormgeschut- brigades alsmede pantserformaties worden uit den grond gestampt. Jachteskaders worden aangevuld en van nieuwe toestellen voorzien en vooral de Duitsche fabrieken hebben door de Duitsche arbeiders en arbeidsters unieke prestaties geleverd. Bij hen, dat mag ik thans zeggen, sluiten zten steeas meer die denkenae menschen van andere volken aan, die als arbeidskrachten in Duitschland het wezen van onze sociale gemeenschap begrijpen. Zoo werd. wat. onze vijanden ook vernield heb ben, met een bovenmenschelijke vlijt en een heldenmoed zonder weerga weer opgebouwd en dat zal zoolang geschieden totdat de ver nieling dopr onze vijanden op zekeren dag een einde neemt. De Duitsche geest en de Duitsche wil zullen dit afdwingen! Dat zal eenmaal in de geschiedenis als het wonder van de twintigste eeuw geboekstaafd worden! Aan het slot van zijn oproep dankt de Führer zijn volksgenooten voor alles wat zij geleden, verdragen, gedaan en gepresteerd hebben. Tenslotte verklaart hij: ,,'.k wil U ook thans opnieuw verzekeren, dat mijn geloof aan de toekomst van ons volk onwrikbaar is. Wien de Voorzienigheid zoo zware beproevingen op de schouders legt, heeft zij tot de hoogste taak uitverkoren Het is derhalve mijn eenige zorg mijn uiterste bes», te doen om het Duitsche volk door dezen tijd van nood heen te leiden en het daarmede de poort naar die toekomst te openen, waar aan wij allen gelooven. waarvoor wij strij den en werken. Op dit oogenblik wil ik der halve als woordvoerder van Groot-Duitsch- Tand jegens den Almachtige de plechtige ge lofte afleggen, dat wij trouw en onwrikbaar onze plicht ook in het nieuwe jaar zullen vervullen, in het rotsvaste geloof, dat het uur komt, waarop de overwinning diengene be schoren zal zijn die haar het waardigste is, het Groot-Duitsche Rijk 1" Duitsche aanvallen in den Elzas. Het Duitsche Weermachtbericht van Maan dag luidt: Aan het Zuidelijke front van ons penetra- tiegebied tusschen Maas en Moezel wordt fel gestreden Hernieuwde pogingen der Ameri kanen om met sterke tar.kstrijdkrachten onze stellingen ten Zuiden en ten Westen Bastogne in te drukken bleven zonder succes en kostten hun bijzonder zware verliezen aan materiaal en menschen. Onze beproefde for maties schoten in den geheelen dag door woedende gevechten 121 tanks en gepantserde verkenningswagens stuk en vernielden tal rijke vijandelijke colonnes In Eïzas-Lotharingen ondernamen de Duit sche troepen een reeks aanvallen op het thans van sterke strijdkrachten ontbloote front. Aan weerszijden van Bitsch vielen zij op een breed front de stellingen der vijandelijke ge vechtsvoorposten aan en wierpen hen op de hoofdgevechtslinie terug. Het vijandelijk ravi'silleeringsverkeer ii Noord-Frankrijk en België was den afgeloo- pen nacht blootgesteld aan doeltreffende aan vallen onzer gevechtsvliegers en jagers. Luik en Antwerpen liggen onder het voort durend vuur onzer lange afstandswapenen. Tn midden-Italië werden vijandelijke ve kenningsaanvallen in de bergen ten Zuiden van Tmola en in de Romagr.a afgeslagen Be wegingen en concentraties der Britten werden door krachtige vuursalvo's bestreden. Ondanks herhaalde aanvallen der Bolsjewis- en bleef de toestand in Hongarije aan het geheele front tusschen de Drau en aan de Slowaaksche grens benevens voor Budapest ongewijzigd. Het brandpunt van de gevechten van gisteren lag in het Slowaaksche grens gebied tusschen de Gran en den bovenloop van de Eipel. Met uitzondering van eenige intusschen afgegrendelde penetraties misluk ten de vijandelijke aanvallen reeds voor onze stellingen Aan hel geheele overige Oostelijke front tot aan de Memel verliep de dag zonder bij zondere gebeurtenissen. In Koerland hervatte de vijand alleen in het gebied ten Noord-Westen van Doblen zijn aanvallen. Onze divisies sloegen in harde ge- eehten de na felle vuurvoorbereïding onder nomen doorbraakpogingen der Bolsjewisten uiteen, die daarbij zware verliezen aan doo- den en gewonden leden In 11 zware gevechtsdagen hebben de onder het opperbevel der kolonel-generaal Schoer- ner strijdende formaties van het leger, der Waffen SS en Letlandsche Vrijwilligers schit- :erend gesteund door vliegende formaties en eenheden van het luchtwapen onder leiding ■an haar opperbevelhebber, generaal der vlie gers Pflugbeil den stormloop van 46 divisies infanterie en 22 formatie; tanks en stormge- schut afgeslagen. Dar.k zij de hooge prestaties an leiding en troep bleef het front in Koer land, afgezien van onbelangrijke terreinver- liezen, hecht in onze hand. Van 21 tot 31 December werden 515 tanks, 79 kanonnen en 267 machinegeweren buitge maakt. De bloedige verliezen van den vijand zijn ongewoon groot Felle strijd bij Bastogne. Hevige luchtactie boven Neder, lardsch en Bt^ïsch gebied. Het Duitsche Weermachtbericht van Dïns- rlag luidt: In het gebied ten Zuidwesten en ten Zui den van Bastogne nam de hevigheid der ge vechten nog toe Het met sterke strijdkrach ten aanvallende derde Amerikaansche leger leed zware verliezen aan menschen en ma teriaal zonder de beoogde doorbraak in de richting Houffalize te verkrijgen. Het ver loor opnieuw 45 tanks. Het totaal aantal vijandelijke tanks, dat sedert 16 December in den slag tusschen Maas en Moezel werd stukgeschoten of buitgemaakt is hierdoor tot ruim 1000 gestegen. Ons bruggenhoofd ten Noordwesten van Forbach werd uitgebreid en de sector ten Noordoosten van Saarge- münd werd overschreden. In het gebied ten Noorden van Forbach en in de beneden Vo gezen werd de vijand in verscheidene sec foren uit zijn stellingen geworpen. In een •oortgezetten aanval veroverden onze divi- ie* verscheidene plaatsen. Sterke formaties Duitsche gevechts-. slag en jachtvliegtuigen brachten op Nieuwjaars morgen bij aanvallen op vliegvelden in Bel gisch en Nederlandsch gebied verrassende slagen toe. Volgens de tot dusverre beschik bare rapporten werden door de groote aan- allen 400 vliegtuigen op den grond vernield n 100 zwaar beschadigd. Daarenboven wer den de vliegvelden zelf en hun installaties zwaar getroffen. Tijdens de felle luchtgevech ten werden nog 79 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Daardoor verloor de vijand in het Veesten minstens 579 vliegtuigen, waar schijn fijk meer. Het lange afstandsvuur op Luik en- Ant werpen werd voortgezet. In de meeste frontsectoren in midden-Itaüë duurde de gevechtspauze voort. Ten Noorden van Faenza herleefde de geyechtsactiviteït. In het Hongaarsche gevechtsgebied sloegen onze troepen vrij sterke Sovjetaanvallen af in den sector ten Westen van Felsugala. Overi gens ontstonden tusschen de Drau en de Slo waaksche grens geen groote gevechten. Het garnizoen van Boedapest sloeg aan de Oostelijke en Westelijke grens der stad hevige door slagvliegtuigen ondersteunde aanvallen der Bolsjewisten of en ruimden enkele pene- 'raties in een tegenaanval op. In het grensgebied van Slowakije zjjn ten Dr. G»bbeis over het afgeloopen jaar. Rijksminister dr Göbbels heeft ter ge legenheid van de jaarswisseling het Duitsche volk door de radio toegesproken. Hij zeide o.a dat 1944 het Duitsche volk op de zwaar ste proeven heeft gesteld, doch het is als een rots in de branding blijven staan en geen crisis was machtig genoeg om het in zijn levenszenuw te treffen. „Het nieuwe jaar, aldus dr. Göbbels, zal ons paraat vinden. Thans staat Duitschland op het Westelijk front weer in den aanval. Het parool voor het nieuwe jaar luidt: „Afweer of aanval, wij zullen als Duitschers strijden." Voorts sprak Rijksminister Speer, die de arbeiders en hun leiders hulde bracht voor hun werk, dat de voorwaarde schiep, waar door den tegenstander aan de grenzen van Duitschland een halt kon worden toegeroe pen. Noorden van de Eipel hevige gevechten aan den gang met de naar het Noorden opdringen de Sovjets. Bij een verrassenden aanval in het gebied van de Sajo maakten bergjagers 350 gevangenen en een groot aantal wapens buil. Aan het geheele overige Oostelijke front werden ?°en gevechten van grooten om vang gemeld. Du:tsche slagvliegtuigen vielen in het gebied van Boedapest overdag en des nachts het vijandelijk ravitailleeringsverkecr I an, In December verloren de Bolsjewisten door onze jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht 588 vliegtuigen. Anglo-Amerikaansche terréurbommenwer- pers vlogen op Nieuwjaarsmorgen naar het Westelijk, en Noordwestelijk Rijksgebied. Door het uitwerpen van talrijke brisant- en brandbommen ontstond voora! in de woon wijken van Kassei belangrijke schade aan ge bouwen. Het gebied ten Westen van den Rijn stond bloot aan in kracht toegenomen aanval len van snelle laagvliegende toestellen, die lukraak bommen op kleine plaatsen wierpen en de burgerbevolking met de boordwapens beschoten. Nachtelijke aanvallen der Britten waren vooral gericht tegen het Rijnlandscb- Westfaalsche gebied. Luchtverdedigingsstrijd- krachten schoten boven het Rijksgebied 25 vijandelijke vliegtuigen, bijna uitsluitend vi*i- motorige bommenwerpers, neer. Groot Londen wordt nog steeds beschoten Amerikaansche verliezen. Van Amerikaansche zijde is verklaard, dat het verlies, dat het le Amerikaansche leger tijdens het Duitsche offensief heeft geleden zoo groot is, dat men mag aannemen, dat dit leger bijna geheel opnieuw zal moeten den uitgerust. De Amerikaansche commissie voor de Oorlogsproductie heeft verklaard, dat er een einde komt aan de fabricage van munitie voor particulieren en dat er ten minste 350.000 arbeiders voor de oorlogsproductie alsnog te werk zullen moeten gesteld. De Elas bereid tot besprekingen. Uit Athene wordt gemeld, dat de Elas den Aartsbisschop heeft doen weten, dat de Elas bereid is, het vuren onmiddellijk te doen staken voor het voeren van een besj en dat de vijandelijkheden zullen worden opgeheven zoodra de politieke vraag stukken uit de wereld zijn Londen ert Loeblin. Het feit, dat de z g. Poolsche reegering te Loeblin zichzelf tot regeerïng van Polen heeft uitgeroepen, is voor het Poolsche emi grantencomité te Londen aanleiding geweest, hiertegen op de meest nadrukkelijke wijze te proiesteeren. Het comité noemt de Loe- blinsche regeering aanmatigend en onwettig en beweert, dat alle partijen in Polen de rechten van het Loeblinsche comité een stemmig afwijzen. De Poolsche arbeiders partij, waaruit een Loeblinsche regeering is voortgekomen, is. naar Londen beweert, nim mer een partij geweest die een rol van be- teekenis in Polen heeft gespeeld en kan ook slechts als een instrument van Moskou be schouwd worden. Aanval op Oslo. Britsche bommenwerpers hebben Zondag :n aanval ondernomen op Oslo. Er is groote schade aan gebouwen van cultureelc belee- kenis aangericht. Voorts zijn er vele doodén en gewonden De slag in Koerland. Het blijkt, dat de bolsjewiki in den derden slag in Koerland ontzettende verliezen heb ben geleden Hun aanvallen zijn, op enkele kleine penetraties na voortdurend afgesla gen Daarbij zijn minstens 17 divisies voor- loopig uitgeschakeld. In de drie afweerslagen hebben de communisten tot dusver 1378 ge vechtswagens verloren Dagorder van den Führer. Ter gelegenheid van de jaarwisseling heeft de Führer een dagorder tot het leger ge richt, waarin hij heeft gewezen op het moeite volle jaar dat achter den rug ligt er. opwekte tot nieuwe krachtsinspanning, opdat er nooit weer een 9 November 1918 zijn herhaling moge vinden. De Führer deelt voorts in dezen dagorder mede, dat hij sinds 20 Juli 1944 er slechts voor gewerkt heeft om uit het defen sief weer over te gaan tot het offensief. Ook wijst hij er op, dat overal waar de vijand in onze dagen gebied bezet. anarchie en chaos ontstaat. 1945 zal van het Duitsche volk het uHerste vragen aan moed en zelfopoffe ring. ffcsar ook den ommekeer brengen. Aardappelbon 248 inleveren. In Noord-Holland, Zuid-Hol land en Utrecht zijn voor de week van 7 tot en met 13 Jan. de bonnen 248 van de tweede noodkaart geldig verklaard voor 't koopen van 1 kg. aard appelen per bon. Deze bonnen moeten, voor zoover niet van de Centrale Keuken gebruik kan worden gemaakt, voor Donderdag 4 Jan. worden ingeleverd bii den aardappelhandelaar, desge- wenscht tegen ontvangstbewijs. Nadat de handelaren hierop zijn bevoorraad zal zonder nadere aankondiging tot afle vering worden overgegaan, doch uitsluitend in de wee«t van 7 t/m 13 Jan. Inbraken en diefstallen te Haarlem Uit de Haas azijnfabriek aan de Spaarnwouderstraat zijn een DKW motor, vijf ac- gclijkrichters, een hoe veelheid industriekolen en brandhout gestolen. Op den Rijksstraatweg is een ruit gehaald uit een win kel van een bakkerij, waarna 200 pakjes tarwemeel en acht tien groote brooden zijn mee- iomen - Een schipper, die :n de Leidschevaari nabij de Raaks een ijzeren boot van dertien ton had gemeerd, heeft hij de politie aangifte gedaan van diefstal van het vaarluis', dat een waarde heeft van f 1200. Bij een inbraak in een kruidenierswinkel aan de Nagt- zaamstraat zijn gestolen vier balen van 50 kg roggevlokken, zeventig flesschen tomatensap i een hoeveelheid anthracieL Zaterdag had een expedi teur op de Gedempte Faam- gracht een verhuiswagen met meubels, bestemd voor N'.ime- ?en neergezet Toen hii 'ater terugkeerde was de wagen erdwenen Van omwonenden ernam hij. dat er eeniw per sonen met een paard gekomen waren, die het dier voorge spannen hebben °n we<?r"M-oden zijn. Uit een fabriek in Haar lem-Noord zijn acht bussen eük "houdend dertien kilo strooo, 30 kg. zuivere honig. twaalf öoozen taai en vijftig kleine :akies anthraeïet gestolen Een loodgieter aan de Twijndersiaa.n heeft ervaren. bakfiets met 'wee goede banden gestolen is Zondag is ingebroken in de fabriek van Hin's tcousen- fabriek. waarbij acht dozijn ousen «nstoton zjin. JEUGDIGE DIEVEN AAN GEHOUDEN. De Haariemsche recherche heeft vier jongens van 21. 18 en 17 jaar aangehouden, die een inbraak hebben gepleegd in 'n schuur aan de Zaanenstraat, waar zij een motor en een rij wiel hebben gestolen. De moe deren zijn opgespoord. Drie hen hebben zich ook schul dig gemaakt aan een poging tot inbraak in de Weltevrcdenstr. Hun doel was een motor te stelen, doch zij werden ge stoord en 7bn oo de vlucht ge slagen GEVONDEN VOORWERPEN. Armband Steenhuis. Jacob- Catslaan 2" ceintuur, Hengst- nt angers, Bisschop Ca'üerstr. 26: handschoen. Hos. Dr. I.eyds straat 19: mantel, R Baas, Sla.chthuisstraat 9Grd: sleutel, Blankendaal. Wilgenstraat 56; want Schann, Firiusstrant 21. DIEFSTALLEN Ten nadeele van een bedien de werden uit een carrier en kele jassen eestolen. Verder 5ebben onbekenden ui', een schuur aan den Oriiqulu^wog 6 hl cokes ontvreemd De politie ■te't een onderzoek in EXTRA RANTSOENEN. Geregeld geven de lieden, die op ongeoorloofde wijze extra rantsoenen trachten te be machtigen. blijk van hun acti viteit F.r werden bijvoorbeeld in de achterliggende week niet minder dan zeven geiten uit schuurtjes achter woningen ontvreemd. Bovendien werden talrijke konijnendiefstallen ge meld. Hoewel het zeer moei lijk is, al deze feiten op te hel deren, is het risico voor de da ders toch steeds aanwezig. De Heemstedenaren P A. v K. en G. H. J-, die een geit en drie konijnen hadden gestolen, wer den tijdens het slachten van hun buit op heeterdaad betrapt Het vleesch kon aan den eige naar worden teruggegeven. f

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1