Haarlemsclie Courant De slag in de N. Ardennen in hevigheid toegenomen Jasrjr.. No. 5 Buieaux Houtstraat M Posigiro 134958. B ijk an toren: Soendapieln »i IJmuiden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Ho! I and Znterdag fi Jan. 1945 Oltg. Grai Bearijvi Haar'era A oo linemen ten: per week 26 ct„ per mnd 1.1S, per kwartaal 3.42 fr. p. poat 3,73. Losse nummert cent. Hoofdredacteur- P C Dertta. K \tn Frontheivegingen tusschen Saargemeind en den Rijn. Het Duïtsche Weermachtbericht van Vrijdag luidt: De slag in de Noordelijke Ardennen is giste ren nog toegenomen. In het geconcentreerde vuur van alle wapenen iiepen de opnieuw voor een doorbraak aanvallende Amerikaansche di visies reeds na geringe aanvangssuccessen weer vast. In het gebied van Bastogne hand haven de Duitsche tankformaties hun krachti- gen druk. Amerikaansche aanvallen mislukten Het front tusschen Saargemuend en den Rijn is in beweging, ondanks de tegenaanvallen der intusschen aangevoerde Amerikaansche for maties zijn de Duitsche troepen vooral in de beneden-Vogezen verder aan het opdringen. Behaive talrijke plaatsen in Lotharingen werd de stad Weisscnburg in den Elzas door de Daüschers bevrijd 77 Amerikaansche tanks en gepantserde voortuigen werden gisteren in "t Westen buitgemaakt of vernietigd. Ook tal rijke kanonnen en oorlogstuig van allerlei aard vielen in Duitsche handen. r-i midden-Italie duren de zware afweer- g :chten voort. In het gebied ten Noord- Westen van Fae-i-a handhaafden de Duitsche troepen het terrein tegen de Britsche door braakpogingen Ten Noord-Westen van Ra venna staan zij in zware gevechten tegen op dringende Britsohe formaties. De slag in Budapest gaat voort. De Duit sche en Hongaar=ehe verdedigers hebben ook Du toestand op Wa'clieren. Een verslaggever behoorende tot de geal lieerde pers heeft een bezoek aan Walcheren gebracht en zijn indrukken gepubliceerd. Hij deelt mede, dat er duizenden Zeeuwen van Walcheren zijn gekomen, maar dat op nog vele plaatsen zich personen bevinden, die daar onder de moeilijkste omstandigheden het leven trachten te redden Vooral het water is voor hen een zware beproeving Zoo verhaalt de verslaggever, dat hij gezien heeft, hoe op een ondergeloopen hoeve een vrouw het middagmaal bereidde en daarbij tot haar middel in het ijskoude water stond. Veie boeren hebben wel gelegenheid te evacueeren, doch weigeren dit volstandig. Toen hun in tegenwoordigheid van den ver slaggever op de noodzakelijkheid van ver trek gewezen werd antwoordden zij. dat in dien God hun deze rampen toezond zij hun moeilijkheden moesten dragen en dat indien de regeering te Londen hun gebood te wijken, deze geen Christelijke regeering kon zijn. Zij onderstreepten hun betoog met vele aan het Oude Testament ontleende bijbelteksten. Amerikaansche tegenaanvallen Tusschen Maas en Moezel zijn de Amerika nen Donderdag tot sterke tegenaanvallen overgegaan. Zware gevechten werden ge leverd bij Grandmesnil om de bij Bastogne ingesloten Amerikaansche troepen te hulp te komen. Op twee plaatsen wisten de Ameri kanen twee km. in de Duitsche stellingen te dringen. Onmiddellijk werden echter Duit sche reserves in den strijd geworpen, die de bereikte penetraties der Amerikanen afgren delden, waarna deze penetraties spoedig op geheven waren. 17 tanks werden daarbij ver nield. Pogingen van de bij Bastogne ingesloten - ikanen om door te breken mislukten. Goebbels over den toestand. zijn wckelijksche artikel in Das Reich beschreef dr. Goebbels de ontwikkeling der laatste maanden, welke gunstige wending hij niet in de laatste plaats toeschreef aan de kracht en het inzicht van het Duitsche volk. He Duitsche oorlogsmoreel en de leiding van den FCihrer hebben tot wederopleving geleid. Voortgaande zegt Goebbels: Wij zijn den berg niet over, maar wij beginnen hem te bedwin gen. De vijand zal dit te voelen krijgen. De Rijksminister eindigde zijn artikel met de woorden Laten wij niet vervallen in de fouten van onze vijanden, namelijk in onder schatting van den tegenstander. Wij kennen hem, maar wij allen weten ook hoe hij moet worden bedwongen. Doelstellingen van het kabinet Piastiras. Reuter meldt, dat het nieuwe Gricksche kabinet van generaal Piastiras in aanwezig heid van aartsbisschop Damaskinos den eed op de Grondwet heeft afgelegd. Als doelstellingen van het kabinet heeft Piastiras genoemd: De ambtenaren op te roepen hun plichten te vervullen. De dringende behoeften der be volking te dekken (levensmiddelen, onder komen en verkeer). De valuta te stabiliseeren en de arbeidersklasse te steunen Druk op Zwitserland. Uit Washington wordt gemeld, dat Stetti nius heeft verklaard, dat het huidige tijdstip zich niet eigent tot een zakelijke bespreking der uitlatingen in de Britsche pers in haar critiek op de Amerikaansche regeering. Het gaat er, aldus Stettinius, om, of men de Zwit- sersche regeering moet overtuigen, dat zij den handel met Duitschland moet beperken sterke Sovjet-aanvallen aan den Oostelijken rand van de stad teruggeslagen Om enkele penetratieplekken wordt nog ver bitterd gestreden. Den tusschen de Gran en Gross-Steffelsdorff anvallenden Bolsjewisten bleven noemens waardige successen ontzegd. Een Bolsjewis tische gevechtsgroep, die de Duitsche stellin gen was binnengedrongen, werd in een tegen aanval door Duitsche tanks afgesneden of «ernietigd. Sterke formaties Duitsche slag- .•iiegers hebben ook gisteren de gevechten ,-an het leger in Hongarije ondersteund en 18 tanks buiten gevecht gesteld. 30 Sovjet- Russische vliegtuigen werden vernietigd, waarvan 26 in luchtgevechten door Duitsche jagers en slagvliegers. In Koerland mislukten ten Zuiden van Frauenburg verscheidene plaatselijke valien de- Bolsjewisten. Gisteren waren boven het Duitsche gebied dechts vrij kleine formaties Geallieerde toe tellen in scheervlucht. In de avonduren en om middernacht hebben Jïritsche gevechts vliegtuigen opnieuw de Rijkshoofdstad aan gevallen. Het vuur der Duitsche vergeldingswapenen op Londen werd versterkt. Conferentie in Tokio. In het Keizerlijk paleis is heden in tegen woordigheid van den Tenno een vergadering gehouden, waaraan de premier Koisso, de ministers en anderen deelnamen Koisso had met den Tenno een onderhoud over belang rijke aangelegenheden. Nog strijd in Athene. Britsche infanterie ondersteund door tanks heeft een aanval gedaan op de dichtbevolkte Noordelijke helft van Athene, waar de Els» sterke steunpunten bezitten. Elas-troepen ondernamen aanvallen in het Oosten der stad en beschoten het stadscentrum. Zwitserland onder druk. De uitlatingen van Stettinius aangaande de erhoudingen tusschen Zwitserland en Duitschland hebben in Zwitserland een ster ke reactie ten gevolge gehad, die o m. in de pers tot uiting komt. Zoo heeft de parle mentaire redacteur van de Baseier Nachrich- ten er op gewezen, dat Zwitserland al lam onder den druk der Geallieerden staat. To nu toe zijn er weliswaar geen diplomatieke stappen gedaan, maar het voorstel, om het eheele economische leven des lands geheel stop te zetten tast de zelfstandigheid van Zwitserland aan. Daarbij moet niet worden vergeten, dat de Zwisersche leveringen Duitschland met het oorlogspotentieel van Duitschland niets te maken hebben De strijd in Italië. In Italië lag Donderdag het zwaartepunt van den strijd ten N.W. van Ravenna, waar Amerikaansche troepen met sterke pantser eenheden opereerden en poogden het gebied tusschen de Adria en de Po af te snijden. Genoemde eenheden werden evenwel door olaatselijke Duitsche reserves opgevangen Door snelle uitvallen werden daarbij de penetraties iot eenise honderden meten teruggebracht. De kamp om Boedapest. Ofschoon de bolsjewistische aanvallen in de buitenwijken van Boedapest Donderdag heviger zijn geworden is de situatie nog de zelfde gebleven. Het cordon om de binnen stad hield stand tegen den bolsjewistischen stormloop. Nergens is een bres geslagen De schade neemt inmiddels iederen dag toe. Niet slechts zijn vele winkelstraten ver woest, maar ook vele cultuurmonumenten zijn aan den oorlog ten offer gevallen door het geweld der door de communisten ge worpen bommen. ZWITSERSCHE SALDI IN V. S- Ter bespreking van de problemen, verband houdende met de blokkeering van Zwitser- sche saldi in de Vereemgde Staten, heeft de Zwitsersche bankiersvereeniging een dele gatie naar de Ver. Staten gezonden. JUBILEUM J. J. A. VAN ROON. De heer J. J. A. v. Roon, ambtenaar bij de Controle- en andere Rijkswaarden, herdacht Maandag den dag waarop hij 25 jaar geleden bij het P.T.T.-bedrijf werkzaam was gesteld Dinsdag werd dit feit, op de feestelijk ver sierde afdeeling. herdacht en wegens ziekte van den heer Controleur spraken achtereen volgens de heeren de Groot en Dijkstra den jubilaris toe en beiden gewaagden vol lof over zijn plichtsbetrachting en nauwkeurig heid De heer W Flooren sprak woorden van waardeering en prettige samenwerking om te komen tot goede sociale verbeteringen in het bedrijf, waarna ten slotte de heer Antho- nissen het zeer accurate en vindingrijke wer ken van den jubilaris naar voren bracht. Als huldeblijk werden aangeboden bloemen en eenige geschenken, waarna een zang kwartet eenige pracht liederen ten gehoore bracht. ARREST. De recherche heeft vijf jongens aangehou den. die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal van aardappelen, kolen en brand hout en verder vier jongens, die dezer dagen levensmiddelen hebben gestolen uit een zaak aan de Nieuwe Groenmarkt. Jos de Klerk zestig jaar. Maandag a.e. wordt onze muziekcriticus, de heer Jos de Klerk, zestig jaar. een mijlpaal in een rijk leven, dat geheel gewijd is aan de muziek en de journalistiek. Reeds zeer jong legde hij een onbetwist- baren aanleg voor muziek aan den dag en op vijftien-jarigen leeftijd kwam hij op het Vlaamsch Conservatorium in Antwerpen De groole fluitist Theoph Anthoni, de baszanger Henry Fontaine, de beroemde Wagner-tenor Ernest van Dijk en de Duitsche componist Heinrich Zöller zijn zijn voornaamste ieeraren geweest. Hij speelde in orkesten, dirigeerde, componeerde en maakte ook car rière als iiederen- en oratoriumzanger. De ervaring, hierbij opgedaan, is hem later zeer te stade gekomen. Aan het begin van den eersten wereld oorlog verliet Jos de Klerk, die als zoon van een Nederlander in Mercxem bij Antwerpen geboren was, zijn geboorteland en vestigde zich in Haarlem, weaj: hij dus nu ruim dertig jaren woont.Er. het moge hier gezegd worden, dat hij op het muziekleven in onze stad een grooten invloed heeft uitgeoefend. Niet al leen heeft hij naam gemaakt als leeraar. maar ook en vooral door zijn werk aan dc krant, dat hem, om het pacdagogisch karak ter er van. steeds sterk heeft aangetrokken. Van zeer veel waarde waren zijn recensies en nog meer zijn beschouwingen vooraf van belangrijke muziekwerken, welke hier ter stede werden uitgevoerd. Zijn Zaterdagsche rubriek „Muziekleven"' in de Oprechte Haar- lemsche Courant kan worden beschouwd als- de muziekgeschiedennïs van Haarlem der laatste tientallen jaren. Die artikelen wa nooit vluchtig en oppervlakkig geschreven stukken, er ging wel degelijk documentee- ring en voorstudie aan vooraf. En het crlti- sche werk heeft Jos de Klerk tot op den hul digen dag voortgezet. Tusschen al deze dingen door heeft Jos de Klerk tijd gevonden voor eigen werk com- poneeren. Speciaal de volksmuziek heeft zijn groote belangstelling en groote zang- en muziektournooien, waarop een gezonde volks kunst door duizenden tot tienduizenden ;preekt. zijn altijd zijn ideaal geweest Dat zooiets ook in Noord-Nederland mogelijk is heeft hij in 1936 bewezen door de uitvoering de Rubenscantate van Peter Benoit en de Groote Markt te Haarlem, in 1937 en 1938 gevolgd door de uitvoeringen van de cantate Zoo zong de Gouden Eeuw", een werk. dat Jos de Klerk had samengesteld uit Nederland- sche Renaissanceliederen, d.w.z. het was eigen muziek, uitgebouwd uit oude wijzen, Èen groot aantal volksliederen vloeiden uit zijn pen alsmede talrijke werken van groote ren opzet. In 1913 ontstond o a het omvang rijke werk ,,De Goddelijke Verlosser" een mysteriespel-oratorium voor soli, koor en orkest dat in 1914 met succes werd uitgevoerd Zeer bekend is ook zijn volksopera „Baas Ganzendonck". Het zal ongetwijfeld bij zijn zestigsten ver- aardag blijken, hoezeer men Jos de Klerk een warm hart toedraagt, niet alleen om zijn werk, maar ook om zijn beminnelijke, joviale persoonlijkheid. „LA VITA NUOVA". De Haarlemsche Orkest Vereeniging en het H.O.V.-Koor zullen op Zondag 7 Januari ln de Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem het Oratorium „La Vita Nuova'" van E. Wolf- Fe-rrari, tekst van Dante-Alleghieri, uitvoeren. Dit werk is geschreven voor bariton- en sopraan-solo, koor, orkest, orgel en piano. De solisten zijn Hélène Ludolph. sopraan; I,u- eien Louman, bariton; Ans Bouter, piano en Bets Nederkoorn, orgel. Verder werkt nog mede het Knapenkoor uit de St. Liduinakerk te Haarlem. In den afgeloopen zomer heeft Henk Badings zijn tweede sonatine voor piano voltooid. Het nieuwe werk. waarin de componist vooral instructieve doeleinden heeft nagestreefd, is dezer dagen door Paul Niessing in Boymans te Rotterdam ten doop gehouden PREDIKBEURTEN. Ncd. Hcrv. Gemeente van Schoten (Haar lem-Noord), kerk aan de Kloosterstraat 10 u. dr. E. Emmen; Immanuelkerk 10 u. dr M. van der Voet, 3 u. ds. R H. Oldeman van Santpoort, dienst voor geëvacueerden Vrije Evangelische Gemeente 10 en 3.30 u ds D J. D. du Fossé. 10 u. kinderkerk. NED. HERV. GEMEENTE VAN HAARLEM. Gedurende het jaar 1945 zal als preases m den kerkeraad der Ned Hervormde Ge meente van Haarlem optreden ds I. P. van der Waal en als scriba ds. P. J. Mackaay. Burgerlijke Stand. HAARLEM 4 Januari 1945 BEVALLEN2 Jan., R. P Ouwerkerk—va Limpt. d.; 3 Jan., C. M. van Zuthem—Fortgen! z.: J. de Graaf—van Seijst. z.: M. G. Overklift VaupelkleynDuijn, d.: J. Levering—Bruning 7..; T. M. A. LetschertDommershuijsen. d T J. Dekkervan der W;lk„ d 4 Jan., A. Borstel de Munnik. d.; M. C. van Horlckvan der Lin den. z.: D R. Wassenaar— Onvlee. z. OVERLEDEN: 31 Dec.. M„ 15 d.. d van B Jar.- ..»n. Brakenburghstraat: S. Sikkens Hl Haze- paterslaan; 1 Jan.. A. Broekema. 84 Schouw tjeslaan: J. van Brugge. 80 j.. Const. Huvgen- traat; 2 Jan.. J. M.. 2 m z. van J. Bakker. Kin erstraat: J. Pannekoek. 78 j„ Gasthutssingel3 Jan., P. M. Graauwelma.n. 47 j.. Hazepatersiaan; B W. Ferguson. 78 j.. Schotersingel: P. M.. 20 d.. d. van T. Lemstra. Brouwei-slraat: M. W. Hermus. 40 j.. Preangerstraat. ONDERTROUWD: 4 Jan.. A. IJssennagger J. P. Leijh. GETROUWD 4 Jan.. P. Stam en J. Verhaar: A. Snel en M. Hoos; J. C. Westdoip en G. Noor- land. Uitreiking noodkaarten derde serie. In de Vleeschhal op de Groote Markt te Haarlem be gint Maandag de uitreiking •an de noodkaarten der derde erie. Van 9 tot 10.30 uur 2ijn aan de beurt de letters A. tot Brak, van 10.30 tot 12 uur Bram tot en met Co en '.2 tot 14 uur Cra tot en met Du Dinsdag zijn van 9 tot 10.30 uur Dij tot en met Gics aan de beurt, van 10-30 tot 12 uur Gif tot en met Hars en van 12 tot 14 uur Hart tot en met Hom. Men moet meebrengen tweede distributiestam kaart en het thans in gebruik zijnde inlegvel Bovendien moet bon 268 of R 09 van de tweede noodknart worden In geleverd Ook zij, die tijdelijk in de gemeente Haarlem vertoeven, kunnen de nieuwe noodkaarten de Vler-chha! afhalen. Deze kaarten zijn echter uitsluitend de gemeente Haarlem gel dig. KRONIEK DEK INBRAKEN. Wederom vermeldt het po litierapport een uitgebreide reeks diefstallen. Leden van het dievengilde brachter een bezoek aan een percee! aan Caeciliasteeg, waar 30 pond tarwe. 20 pond bruine boonen, vet, groene erwten, z.eep en kaarsen worden ver mist. Onbekenden hebben voorts blijkbaar ter aanvulling van hun brandstoffenrantsoen het hek der openbare badin richting aan de Houtvaart af gebroken en medegenomen. Ook uit een school aan de Kamperstraat werden tv-and- sloffen gestolen. De meelfabrikant H deed aangifte van diefstal van 5 balen tarwemeel, die tijdens inbraak in een percee! aan de Maerten van Heemskerk straat door de daders werden medegenomen. Voorts werd de vitrine van den winkel der firma L aan de Amsterdamstraat vernield, rbij een hoeveelheid work- kleeding als buit werd toe geëigend. houthandel der firma P. bleek eveneens het doelwit der dieven te zijn. Zij wisten ie opslagolaats aan de Schalkwijkerslraat twee ton geheratorhouthlokjes te be machtigen, Een inbraak in het perceel Rijksstraatweg 296 had tot resultaat, dat de daders met 30 stuks bahyzeep, 50 pond waschpoeder. 60 slagersmessen 2 theedoeken, alsmede creme en tandpasta wisten te ont komen. Uit een schuur bij de Mar- ixstraat verdween een hou ten koffer waarin zich onder anderen 6 Indische wit Ie en bruine pakken. 24 stuks hee- renondergoed. 12 witte koks- jassen, 8 blauwe koksbroeken en een aantal mutsen en sloven bevonden. Nadat dieven zich toegang hadden verschaft tot een pak huis aan de Maritzstraat heb ben z.ij 7 balen groene erwten medegenomen BEJAARD ECHTPAAR BENADEELD. De politie heeft den 39-jarigen 2. S. aangehouden, verdacht ran verduistering Deze had op brutale wijze misbruik ge maakt van het vertrouwen. hem door een bejaard echtpaar was geschonken Hij gebruikte het voorwendsel levensmiddelen te gaan halen zich diverse goederen, welke als zoogenaamd ruil materiaal zou worden gebe zigd. toe te eigenen. Later errien deze artikelen weer tegen een behoorlijken prijs verhandeld. Zoo berekende hij onder anderen voor een heerencostuum 325.voor een ring 80.en voor een pantalon 20. BUIT BESTOND UIT KLKK- DINGSTUKKEN EN LINNEN GOED. Ingebroke71 is in een woning aan de Hofdijkstraat. waar de buit bestond uit dames- en heerenkleeding en een groot aantal stuks linnengoed der bewoners INBRAAK IN DE GROOTE HOUTSTRAAT. Dezer dagen is ingebroken in een woning aan de Groote Houtstraat. Nadat de kasten waren doorzocht, heeft men een stalen brandkistie. inhou dend 250 aan zilvergeld, munten en sieraden gestole»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1