Haarlemsche Courant Verwoede gevechten in Elzas Lotharingen. 290e .laars:.. So. 6 6uie-..* Houtstraat *2 Pos'.giro 134SM Bijkantoren Soen da plein 21. I 'muidei», Kenrfmfr!a#n 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Maandag: 8 Jan. 194! Jit*.Graf Bedrijven UauUate, Haarlem. Abonnementen: per week 2e ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal 3.42. Ir. p. post t 3.23 Losse nummers cent. Sovaanvallen op den Balkan afgeslagen. Het Duitsche weermaehtbericht van Zater dag luidt: De zware gevechten aan de flanken van de bocht in het front tusschen Maas en Moezel duren voort. Hef eerste Amerikaan se-hc !«ger. dat met sterke strijdkrachten op hef Duitsche front aanstormt. bleef met zware ▼«r'iezejj in het afweer vuur steken Ir het k- :.ró van BastOgne ®'oegen Pui:®"he tank- fo'-ma'.ies de van het Noorden en Oosten uit aanvallend» G^a'Hcerde troepen in dc rlch- l ig van de stad terug en maakten meer dan 460 gevangenen In lotharingen evenals In den Slzas rukken de Duitsche troepen op Bij dc achtervolging van de Geal'iee-de striid- kra-.-titen werd het geheele gebied tuvehen Wefïsenburg en F-'s am den Ri:n van Am- rikanen gezuiverd TiMJke plaatsen werden bevrijd Ten Noorden van Straateburg forceerden D«;"<tche troepen in een verrassenden aanva* on verscheidene plaatsen den overgang o'-et dr" Hön Tn het Westen werd.cn gisteren G-c''leerde tanks vernietigd of buitgemaakt K"»-fcp Duitsche stoot'roepen van hei V"s- tir," garnizoen Gironde-Noord hebben den spoorweg over een breedte van 6 kilometer op- blazen en dc daar gelegen vcrdcdiging-®- s'c'hrtgen der Genl'lecrdcn vernield Tn midden-ltaüh sloegen Duitsche troenen ten Noorden van Faenza Bïitsche aanvallen af Aan den Zuidelijken oevpr van het meer van Commagio kwamen de daar aanvallende Bri'sche formaties voor een nieuw afweer- fro*»t tot sfann Oo den Balkan verloren de Sovjet-® te" Zoden van V.ikovar aan de Don?» in de ge vechten der afgeloopen dagen 850 dooden Wegvluchtend van het gevechtsterrein lieten So-' C'-s al him wapenen waaronder 76 nv- traillcurs en 2? oantser afweeri'snonnen i" Duitsche handen achter Aan Duitsche z.iidc zijn in decelftie gevechten 10 man gesneuve'd. De D'jifsch-Hongaarsche bezetting in Boe- dene^t blijft stand houden ondanks de aan vallen der Soviets, die gisteren vooral aan het Oosfelrik front werden ondernomen Aan de Zuide'i.ike grens van Slowakije houdt de druk der Sovjets tusschen de O-pr en. Gross-Sipffe!sdorff aan Het meerendee' der Bolsjewistische aanvallen -mislukte reed in het afweervu'ir voor de Duitsche stellingen Grenadier® en pantserwagens drongen on verrassende wii/.e in een dien geëcholonnem-d loopgravensysfeem der Bolsjewisten door Na 15 *anks en 29 stukken gesehut vernietigd te Moskou erkent dp Loeblin- re<reering. Church?!! was op de hoogte. Het presidium van den Oppersten Sovjet, der Sovjet-Unie heeft volgens Tass het voor stel der voorloopige Pooische regeering te Loeblin aanvaard' tot het aanknoopen van din'omatieko betrekkingen en Lebedew be noemd tot diploma'iek vertegenwoordicer der S'--ito'-Unie in Polen eerste eornmentaar in kringen der uit geweken Por>;®che regeering te Londen op het besluit van M"®kou was: Dit bemoeilijkt een overcerrstemmii" tusschen de vereenigde naties. In bevoogde Amerikaanache kringen word' er op gewezen, dat de Amerikaansche regee ring de uitgeweken Pooische regeering te Lo-den ook verder zal erkennen Tn een Reuterbericht inzake de officieel' reactie te Londen op het besluit van Moskou wordt gezcj'd dat do noljtiek d«r Bro che regeering door den maatregel op geen enkele wijze beïnvloed wordt De Britsche regeering blijft staan op een erkenning der Pooisch- uif"cweken restoring te Londen. ..Hel voormalige comité van Loeblin is thans Polen.® huidige regeerfng. zoowel juri disch als feitelijk!" Dit verklaarde de Londensche vertegen woordiger van deze regeering, Stophan Wila mowski, ten overstaan van journalisten. Hij motiveerde zijn verklaring met de medede ling. dat zijn voortoopige regeering reeds door de Sovjet-republieken Litau'en Oekraïne en Wit-F.usland erkend is Daar de tezeeiing van Loeblin de grond wet van Püsoedski van 1936 niet erkent, zei hii, is de Pooische regeering te Londen on wettig geworden. Daarom wijst de regeering van Loeblin de verplichting tot terugb"tnlinr der credieten. die Engeland sinds 1940 aar Polen heeft verleend en die 130 milliocn pond bedragen, van de hand Wilamowski zeide verder, dat hij tot diplomatiek vertegenwoo. diger van Loeblin in Londen is benoemd, n: een bespreking, die Churchill ter conferentif van Moskou gehad heeft mef vertegenwoor digers yan het comité van Loeblin in October van hét vorige jaar Naar de Sovjet-nieuwsdienst uit Loeblin meldt, heeft de Pooische Sovjet aldaar het vertrouwen in dc z. g. voorloopige Poolseht regeering uitgesproken Oproep van Dorlot. Doriot heeft een oproep tot het Fran?, h, volk gericht, waarin hij zich op scherpe wijze keert tegen het bolsjewisme en tegen allen die in 1938 en 1939 hebben medgeholpen om Frankrijk in den oorlog te storten. Hij wok de bevolking op. overal cellen tegen het bols jfwisme te vormen »o nrepaganda te maker voor een verecnigd Europa. hebben, keerden zij met talrijke gevange nen en buitgemaakte wapens in de eiger. stellingen terug. De Bolsjewisten leden bij deze operatie bijzonder zware verliezen. Overdag was het West-Duitsche gebied en hti Rijn-Maingcbied doelwitten van de Ge allieerde bommenterreur. In de avonduren tiernamen de Britten twee terrcuraanval- len op het stadsgebied van Hannover. Tevens w.erpen snelle Britsche gevechtsvliegtuigen bommen neer op de Rijkshoofdstad. Door nachtjagers werden 28. door de luchtdoel- artillerie van de luchtmacht nog 21 andere Angto-Amerikaansche vliegtuigen, bijna uit sluitend vier-metorige bommenwerpers neer- gescholen. Df {opstaml in Athene. De generaals Alexander en Mac Millon zijn in A'hene aangekomen en hebben besprekin gen gevoerd met den Regent c-> met generaal 'astir as. Het Gncksche kabinet heeft medegedeeld, dat niet eerder met de Elas zal worden onder handeld. dan wanneer de wapenstilstands- oorwaarden aanvaard en nagekomen zijn De B. B C-correspondent John Nickson heeft medegedeeld, dat gisteren de geor?a";- soerde gevechten in Athene en de Piraeus geëindigd waren Bri'sche colonnes en pa trouilles zijn in Noordelijk-Athene. het laat ste gebied dat door de Elas-troepen bezet gehouden wordt, niet on tegenstand .cestui Nickson is van meening, dat de Elas-troepen ch uit de stad hebben teruggetrokken. Verwoestingen in Neurenberg. Geallieerde vliegers hebben een aanval op Neurenberg gedaan en daar weder zwate •crwoestingen aangericht, waardoor veel. dat bij vorige aanvallen getroffen werd en tot il'uurmonumcnten van den eerste» rang mochten worden gerekend, thans onherst»'- r,ar beschadigd ziin. Daartoe behooren de Burcht", het Raadhuis en het Gemeentelijk nuseum. Onder de getroffen kerken bevindt zich de Vrouwenkerk, die van 1535 dateert de stadsmuur, de schouwburg en het Opera gebouw Pierlot naar lenden. De Belgische minister-president is voor een kort bezoek te T.onden aangekomen. De conferentie van drie. Op de persoonf«»rc~'h - m e R sevelt gisteren medegedeeld, dat de ontmoo- 'in? van hem met r'hu-'-V1» en Sta'm ee- >e ?n Januari zal plaats Hoden TTö ~- •erder, dat tijd en plaats van de weers omstandigheden zullen afhangen. Duitsche successen In de lucht. Van Duitsche zijde wordt gemeld, dat in de afgeloopen drie maanden alleen boven het Rijksgebied en het Westelijk front 3025 bom menwerpers en jagers der Geallieerden zijn vernield. De laatste maand toont een stijging dor neergeschoten toestellen van 80 pet. aan. Onder deze vernielde Geallieerde vliegtuigen bevonden zich vele z.g. vliegende forten. Gerekend kan worden dat hiermede 20.000 man vliegerpersoneel buiten gevecht is ge steld. Frankrijk on Polen. Zal De Gaulle Moskou volgen bij de er kenning van de Pooische regeering in Loe blin? Deze vraag stelt men zich te Londen. Men neemt aan, dat De Gaulle Inderdaad tot dez.cn stap zal overgaan, waarmede dan een tegenstelling Londen-Washington versus Moskou-Parijs geschapen zou zijn. Rooseyeli over den oorlog. Roosevelt heeft een boodschap aan het Congres doen toekomen, waarin hij ook van den oorlog gewaagt en constateert, dat in deze dagen alles op het spel dient te worden gezet Er zijn grooto verliezen geleden, aldus betoogt de president en or zijn nog zware verliezen te wachten Wij hebben een jaar achter den rug. dat eindigde met een neder- ";tag. Nooit meer zullen wij in de fout ver- •allen, te denken, dat wij den vijsnd reeds erslagen hebben. Honger-betooqingen. In de stad Montpelller in Frankrijk zijn relletjes uitgebroken wegens de voedsel- schaarschte. Een aantal vrouwen heeft een betooging gehouden Terreuraanvallen op Duitschland. Vrijdag en Zaterdag hebben Geallieerde vliegers wederom terreuraanva'.len op Duitsch 'and ondernomen. Met bommenwerpers werd het gebied van Rijn en Main aangevallen Ook de steden Berlijn en Hannover hadden te lijden 49 vliegtuigen, bijna uitsluitend 4- motorige bommenwerpers werden door de Ouitschers neergeschoten. De oorlog in het verre Oosten. Domei meldt, dat 3 Japarvsehe vliegtuigen Donderdag een aanval hebben gedaan op Amerikaansche zeestrijdkrachten, die een poging deden, op Mindoro tot een landing te komen Drie transportschepen werden daar bij getroffen. Ook ten Westen van Luzon heeft een treffen plaats gehad, waarbij Ja- pansche vliegtuigen tegen Amerikaansche vlootcenheden opereerden. Daarbij gingen verloren een kruiser, een slagschip en twee torpedojagers Er zijn teekenen, dat deze suc- De strijd om Boedapest. Omtrent den strijd om Boedapest wordt ernomen. dat Zaterdag de stad door bols jewistische bommenwerpers is aangevallen die aldus zich meester trachtten te maken an de binnenstad. De Duitsch-Hongaarsche troepen wisten evenwel ook thans weer stand te houden er. de binnenstad te beveiligen Alleen Zuidwesten kon de vijand tot nabij de bin nenstad voortd ringen. Het geallieerde commando op het t^estfront. Het opperbevel van het Geallieerde hoofd kwartier heeft rol eens Reuter medegedeeld. Door de Duitsche doorbraak in de Ardennen :::n twee fronten ontstaan, waarvan het eer naar het Zuiden en het ander-- naar het Noorden is gericht. Het Zuidelijk front is thans geo'.aatst onder het opperbevel var: Maarschalk Montgomery en he» naar het Noorden gerichte deel onder dat van gene raal Bradly la YHa Nuova vat Welf Ferrari. Uitvoering van het H.O.V.-koor Er was vanwege den dirigent Marinus Adam i zijn H.O.V-koor heel wat moed. ze'fver- trouwen en onverstoorbaarheid noodig. om :n dezen narden, naargeestigen en angstigen tijd een werk in studie te nemen als La Vi'.a Nuova" van Wolf-Ferrari. En zulk? waar achtig niet alleen om de bezwaren die de koor- en de orkestbezetting meebrengen, maar tevens om den subtielen geest dezer kunst te kunnen benaderen, die er ons als een verre echo uit vrediger en gelukkiger tijd uit tegemeot klinkt. En toch hebben zij er goed aan gedaan ons deze echo niet te ont houden en er zich zelf a! studec-rende en uit voerende aan te sterken. Te sterken ja: want al bezit deze compositie geen uiterlijke kracht, de zielespanningen erin zijn des te grooter cn zrhevener. Sterken kan zij ons dan ook naar binnen: haar warme en edele bezieling kan ons ont- mkken aan de miseries van allen dag, en zij leert ons dat. er naast haat en wraakzucht, die de wereld thans beroeren, een grooter macht die met draden van schoonheid en rein heid aarde en hemel verbindt: de liefde, de goddelijke caritas. Tn deze teere en tevens hartstochtelijke idylle van Dante lost immer? menschel ijk heid, alle onvolkomenheid het aardsche zich op in een bovenaardseh ien: het ideale voorwerp van zijn liefd- wordt hem een leidster, een goede genius, di- ijn leven en zijn werk zal richten en hem de dagen van het noodlot, de hardheid en d' wreedheid van het bestaan in een wereld vol onrecht zal vermogen te doen tarten. Dit i® ook voor ons de les van de Vita Nuova En wie, bij gemis aan een vertaling van den Haliaanschen tekst (waarvoor de heer Vrugt bestuurslid van het koor vóór dc uitvoering kwam vragen) het geheel onvoldoende heeft kunnen volgen, zal toch uit de reine sfeer der muziek, die meestal een zoo ont roerend mooie, voor ieder begrijpelijke taal spreekt, de synthese hebben gevat. Zeker, wij moesten enkele consideraties voor lief nemen; Adam moest zich bijv. zon der harpen, zonder een heu®ch orgel, zonder het noodige aantal pauken b,vVnen. Maar als we tegenwoordig roeien met de riemen die wij hebben en we bereiken dan toch nog een be vredigend resultaat, laat ons dan blij wezen dat dit in dezen tijd van beperkingen aller hande aldus nog tot .stand kon komen De geest was over den dirigent en over de uit- -oerenden vaardig, en dat maakte alles goed. jUCien Louman vertolkte de omvangrijke ba ritonpartij zeer delicaat en op warme lyrische wijze, zonder maar een oogenblilc in het thea trale te vervallen. Zijn goede smaak en zijn soepele manier van zingen diende de compo sitie uitstekend Ook Hélène Ludolph hield haar partij in den gewenschten etherisehen toon. En het koor deed heel mooie dingen. Vooral de proloog en de Ballade, waarmee het eer®'e deel aanvangt, waren van een exquise k!a-' -—king Ook het moeilijke o'o"" l-ed all De Canzone no. 13 (het zwakste gedeelte an het werk) stond minder stevig Het jongenskoort uit de St. Liduinakerk ■an Haarlem-N, vervulde zeer goed ziin taak en klonk stralend hoven het ensemble uit. Over de realisatie van de lang niet mak- kejüke orkestpartij is ook goeds re zoggen Gij.® Beth® soeelde zijn reeitativo-roli met cel begrip en zuivere expressie: An? Bou- cr maakte van de klawe-nartij iets bijzon der prachtig? en Bet? NedTkoor bespeelde he' p«eudo-nr«ei met veel tak'. Fen har'etv',: compliment verdient Marinus Adam als in«'iatiefncmer. leider en bezieler 'ezer uitvoering. Zijn succes wa.® groot en welverdiend. ffwens yrooien bijval is van deze executie -■en 'v eede uitvoering geprojecteerd en vc' op 28 dezer JOS DE KLERK Uitreiking noodkaarten derde serie Voor de uitreiking van nieuwe noodkaar- 'en (der-^e serie) is het morgen Dinsdag var. 9 tot 10.30 uur de beur! aan Dii tot en me: Gies, van 10 30 tot 52 uur aan Gif lot en met Hars en van 12 tot 14 uur aan Har! tot en met Hom. Woensdag zijn van 9 tot 10 30 uur aan de beurt Hon tot en mot Jong. van 10 30 !o! 12 u ■Tonk 'ot en met Knib en van 12 tot 14 uur Knie tot en met Liet. Tweede di.-'ribtuie-stamkaart met inlegvel meebrengen. Tevens moet bon 268 of R 09 van Je tweede noodkaart worden ingele%-erd. Dc uitreiking geschiedt in de Vleeschha! op de Groote Markt te Haarlem. Twee soorten voedsel voor zuigelingen. Binnenkort wordt tot distributie overgegaan. Binnenkort zal worden over gegaan tot het beschikbaar stellen van twee soorten zui- :e!ingen voedsel voor kinderen gebaren na 31 December 1943 in plaats van gestandaardiseer de melk. Men zal tegen inle vering van mei):- en kmder- me- ibonnen dagelijks van een melkleverancier een liter dus in totaal 7 liter per week kun- i betrekken Het eene soort samengesteld uit 2'3 deel gestandaardiseerde melk en een derde deel water, waaraan ruim 33 gram suiker en 13 gr. 'arwebloem is toerevoegd. De prijs is 26 cent per liter Het andere voedsel bestaat uit kar nemelk. waarvan 30 gram voe- dingssuiker en 20 gram tarwe bloem is toegevoegd. De prijs bed-aagt 30 cent per liter. Hel oedsel moet op temperatuur vorden gebracht en is direct voor gebruik gereed. Extra xeep. Personen die zoogenaamde» vuilen arbeid verrichten en in aanmerking komen voor de dertiende periode en de eerste periode 1945 (26 Nov. j tot en met 20 Januari) kur.nen ederom voor het verkrijgen van de gebruikelijke rantsoe nen eenheidszeep en waschpoe- der aanvragen bij den Dist-ibu- tiedienst indienen. Dc toeslag- bewijzen dienen ditmaal niet worden overgelegd, echter wel de distributie-stamkaarten der belanghebbenden RECHTSBIJSTAND IN HET ARRONDISS. HAARLEM. In het verslag van het Bu reau van Consultatie bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem over het jaar 1944 wordt meegedeeld, dat zich op de 52 zittingen 659 (vorig 'aar 826) bezoekers(sters) meldden, terwijl buiten de zittingen nog 72 (98) rechtzoekenden zich tot het bureau wendden. In 517 gevallen (678), waarvan 462 (615) in zitting en 55 (63) buiten zitting werd voldaan aan het verzoek tot toevoeging van een advocaat voor geheel kosteloo- zen bijstand, Deze 517 gevallen betroffen echtscheidingszaken 310 (350), verweer tegen echt- -cheiriing e.d. 69 (98), alimenta tie-zaken 51 (83) en andere za ten 87. Toevoeging voor rechts bijstand tegen halftarief we gens minvermogen geschiedde in 23 gevallen (23). waarvan 18 in zitting en 6 buiten zitting. Bij den raad van bijstand in strafzaken vervoegden zich 16 (47) bezoekors(sters). terwijl builen de zittingen nog één (10) verdachte zich tot den raad wendde. In vijf gevallen word voldaan aan het verzoek tot toevoeging van een raadsman. Zoowel het bureau als de raad was als volgt samenge steld: mrs L V. Hoog. voor zitter, J. Deenik, C. Blanke voort. F van der Goot. F. J. D. Theyse, A. F. H Schreurs, T. A. P. C ten Bokkel en H. E. Prinsen Geerligs, secretaris. INBRAKEN IN SERIE Door verbreking van een hangslot verschafte men zich toegang tot een pakhuis aan de Heimbrekerssteeg Er wordt een handwagen vermist. Een pakhu's aan de Corne- ;®teeg werd eveneens door zocht en hier bleek de buit te bestaan uit een hoeveelheid meubelen en niet minder dan zeven nieuwe rijwielen zonder banden. Aangifte is gedaan, dat in brekers een woning aan de Bloemertsteeg waren binnen gedrongen cn onopgem"rkt met 2 mud aardappelen en 139 pond tarwe w'sien te ontkonu—. Het pakhuis van den Haar lemmer H aan de Helmbre- kersteeg bleek verder he' doel wit van het inbrekersrilde te ziin. Do bult be?tond uit sni- serbloten. brandhout en gereed schap Ook vier autohanden werden terloops medegenomen. Een bezoek aan een perceel de de Spijkc-mans,. leverde wei nig moeil'tkheden voor de die ven op. daar zij van een vai- schc sleutel gehruik konden maken. De gedupeerde k«m la ter slechte constateeren. da! de onbekende daders met een be drag van 1100. hetwelk in eet» kast wa.® gepisrvet, waren ver» d wenen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1