Haarlemsche Courant Omvangrijken strijd i.d. Elzas DISTRIBUTIENIEUWS 290e Jaarg., No. 1 Bureaux; Groote Houtstraat Postgiro 134858. Bijkantoren; Soendapletn *L Mmuiden. Kennem»rlaan 1M Nieuwsblad voor Noord-Holland F" Dinsdag 9 J*#- 1^*5 ttltg.: Grax Bedrijven Damlate, Haarlem. Aoonnementen: per week M ct_. per mod. t 15. pe; kwartaal f 3.41. Cr. p. post 1.73 Losse nummers een*. Hoofdredacteur: F C- Verbitterde straatgevechten in Boedapest. Het Duitsche Weermachtberlcht van Maandag luidt: Aan de Noordelijke en Zuidwestelijke flank va„ de frontbocht tusschen Maas en Moezel handhaafden de Duitsche formaties zich in felle gevechten tegen de weer beginnende doorbraakpogingen van het met Engelsche divisies versterkte eerste Amerikaansche leger Zij vernietigden wederom talrijke Ge allieerde tanks. Oostelijk van Bastogne be haalden de Amerikanen geeneriei successen meer, doch werden door de Duitsche aanval len nog verder teruggeworpen. In den Zuidelijken sector van het Weste lijk front hebben de gevechten in den Elzas en aan den Boven-Rijn een vrij grooten om vang aangenomen. Ten Zuiden van Weissen- burg zijn Duitsche troepen in de Maginot- linie binnengedrongen Ten Zuiden van Straatsburg weiden in een verrassenden aanval- ten Westen van de- Rijn naar het Noorden de Amerikaansche verdedigingswerken opgeblazen. In vergeel- sche tegenaanvallen van snel verzamelde- strijdkrachten verloren de Amerikanen 14 tanks. Bovendien werden meer dan 100 Ge allieerde motorvoertuigen vernietigd Luik en Antwerpen liggen onder aanhou dende lange afstandsbeschietlng. In Italië ontstonden gisteren over het ge- heele front slechts afzonderlijke verken- ningsgevechten. In Hongarije hebben troepen van het Duitsche leger en van de Waffen SS ln felle aanvalsvevechten van verscheidene dagen de Sovjet-Russische stellingen doorbroken er ten Noorden van het Fertesgebergte in Oos telijke richting tot 40 kilometer terrein ge wonnen Gran werd heroverd. In het ver loop van deze. succesvolle operaties werden tot dusverre 159 tanks en 425 stukken ge schut vernietigd of buitgemaakt. Do Bolsje wisten leden zware verliezen aan dooden er. gewonden. De gevechten duren voort. De dappere Duitsch-Hongaarsche bezet ting van Budapest houdt stand tegen de van het Oosten uit stormloopende Bolsjewisten In het Zuidoostelijke stadsdeel Kis-Pest woedden verbitterde straatgevechten Dc beide laatste dagen werden in het Sovjet Russische penetratiegebied benoorden de Donau 101 tanks grootendoels door de pant servuist" vernietigd. Een pantserdivisie schoot daarvan 58 tanks met strijdmiddelen voor den korten afstand stuk. In het Zuide lijke grensgebied van Slowakije werden door Duitsche tegenaanvallen onze stellingen ver beterd. In Koerland wierpen Duitsche troepen ten Noorden van Doblen ondanks toegenomen erzet, dc Bolsjewisten verder terug. Volgens de voorloopige berichten werden bij deze ge vechten mc-c-r dan 500 gevangenen gemaakt en 58 Sovjet-Russische tanks, alsmede 128 stukken geschut van allerlei aard vernietigd 1 veroverd. Amerikaansche terreurformaties vielen gis teren overdag het Westelijke en Zuidweste lijke Rijksgebied aan. Wederom waren over wegend woonwijken het doel van haar bom bardementen. Bij twee op eikaar volgende nachtelijke aanvallen van de Brillen op de hoofdstad der beweging werd zware schade de huizen, vooral in de binnenstad van München, veroorzaakt en werden talrijke cultuurmonumenten verwoest. Strijdkrachten der Duitsche luchtverdediging schoten 27 •iermotorige bommenwerpers omlaag Het vergeldingsvuur op Londen duurt oort. De strijd in het Verre Oosten. Den 6en Januari is een vijandelijk escader de baai van Lingayen bij het Philippijnsche eiland Luzon binnengedrongen en heeft het kustgebied onder vuur genomen. Van het Westelijk front. Aan het Westelijk front duren de zware wisselvallige gevechten de laatste vier-en- twintig uur met onverminderde hevigheid voort.. Door tegenaanvallen wisten de Duit sche troepen terrein te heroveren. In den Zuidelijken sector van het BelgLsch-Luxem- burgsch gebied konden de Amerikanen on-; danks massale tankaanvallen nergens be langrijke terreinwinst behalen. Ten Noorden en ten Oosten van Bastogne won de Duitsche aanval verder terrein. Ten Zuiden van Weis- senburg werden meer dan honderd plaatsen bevrijd. De aanvallen worden voortgezet. De strijd in Athene. Omtrent de gevechten tusschen de Elas en de Britsche troepen in Griekenland wordt gemeld, dat de voornaamste gevechten zich 40 K.M. ten Noord-Westen van Athene af spelen. ln bet Grieksche kabinet zijn twee nieuwe ministers benoemd, n.l. voor landbouw voor opvoeding. De tegenwoordige minister van Landbouw is benoemd tot minister van economische zaken. De conferentie van drie. Ook De Gauiie uitgenoodigd? Naar verluidt, zouden Roosevelt, Stalin en Churchill het eens geworden zijn over plaats: en tijdstip voor een volgende ontmoeting. Ook De Gaulle zou worden uitgenoodigd. De nationale dienstplicht in Amerika. De Amerikaansche arbeidersleider William Green heeft verklaard, dat de Amerikaansche arbeiders zeer .sceptisch staan tegenover den oproep van Roosevelt inzake den nat ionalen arbeidsdienstplicht, aangezien een dergelijke wetgeving dwangmaatregelen zou kunnen Inhouden. De strijd in Boedapest. Bij Boedapest hebben de Sovjets nieuwe troepen in den strijd geworpen. De slag na dert hier z.ijn hoogtepunt. Geheele wijken van de 6tad zijn door bombardementen er geschutvuur verwoest. Stettinius contra Wheeler. Dc Amerikaansche minister van Buftenland- sche Zaken Stettinius heeft gisteren een on langs door senator Wheeler gestelden eisch om aan de Geallieerde politiek van onvoor waardelijke overgave een einde te maken, ver oordeeld. Hij verklaarde, dat deze eisch te be treuren valt. Dergelijke verklaringen zouden door Duitschland en Japan kunnen worden uit gelegd, dat de Amerikanen zwakker worden. De s!ag in Koerland. Een onverwachte plaatselijke Duitsche aan- •alsoperatie in Koerland ten Wesien van d« spoorlijn Tukonm naar Mltau heeft de Bolsje wistische stelling. waar voorbereidingen •oor een nieuw offensief werden getroffen, over een breedte van 10 kilometer omver- geloopen. Twee regimenten Sovjet-lnfantene werden gevangen genomen of op geringe overschotten na opgerold Tegen den middag werd het verzet der Bolsjewisten 6terker. Procos in Bulgarije. Naar Radio Sofia meldt, begint Dinsdag in het zoogenaamde proces tegen de oorlogsin!.;- dndigers. het verhoor tegen de regenten van prins Cyril, generaal Mischoff en generaa' Philoff De regenten, die naar de Sovjet- Unie waren overgebracht, zijn enkele dagen geleden aan de Bulgaarsche vegeertng uitge leverd, toen vaststond, dat zij ln s.aat van beschuldiging zouden worden gesteld. DE TOESTAND IN NIJMEGEN. Radio Oranje meldt: De stad Nijmegen is de Februarl-ramp nog niet te boven gekomen. Van de 21.000 huizen zij" ®r W00 geheel ver nield plus nog 900 winkelpanden. 2000 zijn zwaar beschadigd, terwij! 12.000 huizen glas- en dakschade hebben. 8000 burgers zijn inge schreven als totaal getroffenen Nog veel meer anderen, die nog iets, dikwijls slech's een kleinigheid hebben kur.r.en redden, zijn ingeschreven als gedeeltelijk getroffenen. 12.000 menschen zijn in Nijmegen nog dak loos. Zij leven ln schuilkelders of zijn in groote gebouwen ondergebracht De uitreiking der noodkaarten. Veler aandacht is gisteren getrokken door het groote aantal personen, dat bij de Vleesch- hal te Haarlem in lange rijen stond te wach ten op de uitreiking van de noodkaarten derde serie Een en ander werd veroorzaakt door het feit, dat er ditmaal slechts zes uitreikdagen zouden zijn. Bovendien zijn honderden stad- genooten hun kaarten gaan halen, hoewel zij Jater aan de beurt zijn. Dezen zijn echter wel geholpen, doch van heden af zal alleen wor- jden uitgereikt aan die letters, die aan d« beurt zijn Aan den ijver der ambtenaren, die van 8 tot 5 uur aan één stuk hebben gewerkt, is het te danken, dat allen nog een beurt heb ben gehad. Met het oog op de groote stag natie heeft de Distributicdienst te Haarlem een andere regeling getroffen, waardoor ev meer tijd beschikbaar is om de noodkaarten te halen. uv nieuwe Indeeling is als volgt: Dinsdag van 9-11 uur restant D en E tot en met Er. Van 11-2 uur restant E, F, G tot en met Gies. Woensdag van 9-11 uur restant G en H tot en met Ham. Van 11 tot 2 uur Han tot en met Hom. Donderdag van 9-11 uur restant H, I en J tot én met Jong. Van 11 tot 2 uur restant J en K tot en met Knip. Verdere bijz.onderheden treft men in een of- ficleele mededeeling in dit blad aan. Bon It. 04 voor boter en Bon R. 05 voor suiker. In de provincies Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht is op sommige plaatsen bij winkeliers een kleine hoeveelheid boter voorradig, terwijl in andere gemeenten nog niet. Op alle aangewezen bonnen is afgeleverd. Ilet. is evenwel niet mogelijk om in alle ge vallen het surplus te vervoeren naar die plaatsen, waar achterstand is. Om bederf van boter te voorkomen wordt thans voor bovengenoemde provincies bon R. 04 aan gewezen welke recht geeft op het koopen van 125 gram boter. Voorts wordt in deze provincies voor suiker bon R. 05 aangewez.en, recht gevende op het koopen van 250 gram suiker. De bonnen R. 04 en R. 05 dienen vóór Woensdag 10 Januari bij de winkeliers te worden ingeleverd, waarop zoo mogelijk uit den winkelvoorraad moet worden geleverd. Voor zoover zulks niet mogelijk is moeten de winkeliers de bonnen onder afgifte van een ontvangstbewijs innemen. Zoodra zij op deze bonnen zijn bevoorraad zal aflevering zon der nadere aankondiging moeon geschieden. Hiermede kan echter in de gemeenten, waar achterstand in aflevering op reeds aan gewezen bonnen voor boter bestaat, wel eenige tijd gemoeid zijn. Taptemelk voor kinderen. Ten behoeve van kinderen zal op den bon D 407 van het inlegvel van 7 Januari tot en met 20 Januari 6C0 gram taptemelkpoeder of 6 liter taptemelk beschikbaar worden gesteld. De bonnen C 407 en E 407 zijn voor hetzelfde tijdvak aangewezen voor het koopen van 200 gram taptemelkpoeder of 2 liter taptemelk. Men dient deze bonnen bij zijn melkhande laar in te leveren. Aflevering zal zoo snoodie mogelijk plaats hebben. doch in elk geval in het tijdvak van 7 tot en met 20 Januari. Op deze bonnen moet ook aan personen die •ot dusverre geen vaste klant waren, wor den afgeleverd. Bon 255 voor aardappelen inleveren In Noord-, Zuid-Holland en Utrecht is voor de week van 14 tot en met 20 Januari de bon 255 geldig voor het koopen van één Kg. aard appelen. Deze bon moet indien niet van de Oen'rale keuken gebruik zal worden ge maakt. vóór Donderdag 11 Januari worden ingeleverd bij den aardappelhandelaar, des- gewenscht tegen ontvangstbewijs. Aflevering zoo spoedig mogelijk, doch uitsluitend in de •eek van 14 tot en met 20 Januari. Zuieelingenvocdsel, Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening deelt mede, da* -io verband met de huidige omstandigheden in enkele gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor kinderen, geboren na 31 December 1943, twee soorten zuigelingenvoedsel beschikbaar zui len worden gesteld, welke, na op tempera tuur te zijn gebracht, voor direct gebruik gereed zijn. Men zal tegen inlevering van melk- en kindermeelbonnen dagelijks inplaats van ge- stndaardiseerde melk één liter van een der hieronder te noemen soorten zuigelingen voedsel van zijn melkleverancier kunnen be trekken. Zuigelingenvoedsel M is samenge steld uit 2/3 deel gestandaardiseerde melk en 1/3 deel water, waaraan ruim 33 gram suiker 13 gram tarwebloem is toegevoegd. De prijs is vastgesteld op 26 cent per liter. Zuigelingenvoedsel K bestaat uit karnemelk, waaraan 30 gram voedingssuiker en 20 gram tarwebloem is toegevoegd. De prijs hiervan ls vastgesteld op 30 cent per liter. Het zuigelingenvoedsel zal dagelijks bij den eigen melkleverancier verkrijgbaar zijn met uitzondering van den Zondag. Voor dezen dag zal men het op den voorafgaanden Zaterdag dienen te betrekken De datum van ingang zal per distributiekring worden bekend ge maakt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de gebruiksaanwijzing, welke op de fles- schen vermeld staat, nauwkeurig dient te worden opgevolgd. In een gedeelte van Zuid-Holland is men Maandag met de uitreiking begonnen. Extra zeep voor vuilcn arbeid. Personen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, die z.g vuile ar beid verrichten, komen voor de 13e periode 1944 en de eerste periode 1945 (20 November 1944 tot en met 20 Januari 1945) wederom voor de gebruikelijke rantsoenen eenheids- zeep en waschpoeder in aanmerking. Aanvra gen kunnen per formulier MD 223'75 bij den distributiedienst worden ingediend. De toe- slagbewijzen dienen ditmaal niet te worden overgelegd, wel de distributiestamkaarten der belanghebbenden. De distributiediensten zullen de lijden van uitreiking der rantsoen bonnen plaatselijk bekend maken. Op de dis tributiekaarten wordt bij de uitreiking der rantsoenbonnen het vakje 413e rechtstandig afgekruist. Extra zeep voor kappers, enz. Kappers, medische studenten, werkzaam de anatomnie, vroedvrouw», verloskundigen, gediplomeerde bakers, enz wijkverpleegsters, personen werkzaam in de genees- en ver bandmiddelen-industrie, practiseerende art- tandartsen, tandheelkundigen en vee artsen, komen voor de eerste, tweede en der de periode 1945 (24 Dec. 1944 tot en met 17 Maart 1945) voor de gebruikelijke extra rant soenen scheerzeep toiletzeep, eenheid szeep en waspoeder ip. aanmerking. Zij dienen daar toe een aanvraagformulier bij den distributie- dienst af te h:-den en dit zoo spoedig mogelijk wederom in te leveren. De distributiedien- sten zullen plaatselijk bekend maken w de rantsoenbonnen zullen worden uitgereikt. De distributiestamkaarten der bovengenoem de personen worden bij de uitreiking door de distributiediensten in de rechterhelft van het akje 501 d voorzien van een diagonaal kruis. Deze afkruising geldt niet voor kappers. Bon honden- en kattenbrood Van 1 tot en met 31 Januari 1945 worden op bon no 11 van de distributiekaart voor hou- denbrood dezelfde hoeveelheden hor.denbrood beschikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 11 van de distributiekaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor Januari l'.'j kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Januari is bon no. 11 van beide dis tributiekaarten ongeldig. Deelnemerskaarten «Ier Centrale Keuken, Aangezien de Vleeschhal Donderdag en Vrij dag van deze week en van de volgende week gebruikt zou worden voor de uitreiking der noodkaarten derde serie, zullen de deelne merskaarten van de Centrale Keuken weer worden verkocht in de uitreiklokalen. heer F. T- Popma overleden. In den ouderdom van 76 jaar ls te dezer stede overleden de heer F. T. Popma, oud-hoofd der U L O.-school aan de Ja- cobstraat, die 43 jaar het on derwijs gediend heeft. Na zijn opleiding aan de Rijkskweek school te Groningen, begon hij op 19-jarigen leeftijd, n.l 9 Augustus 1387 zijn loopbaan als onderwijzer in een Friesch dorpje Met ingang van 1 Jan. 1905 werd hij benoemd tot hoofd eener school in Enschede en oo 1 Juni 1907 kwam hij nr.rrr Ha&rlc-m. om op te treden als hoofd van de school aan de Tuchthuisstraat, welke was omgezet in eer. negenklas^ ge, waarvan zes voor het lager en de drie hoogste voor het meer uitgebreid onderwijs. To«n ir* IS'9 het Haarlemsche onderwijs gereorganiseerd werd. waarbij het besluit genomen was. dat de drie bestaande MULO-scbo- i negen klassen werden gewijzigd in drie lagere en twee scholen voor MULO. wel ke laatste aan de Jacobstraat werden gevestigd, benoemde de gemeenteraad den heer Popma tot hoofd van een dezer Na de pensioneering van den heer Brouwer, die de leiding had van de andere school, w rd de heer Popma hoofd der be de scholen. Tevens werd de naam MULO verenderd in ULO Op ziin verzoek is den heer Pop ma op 1 Maart 1030 eervol ont slag verleend. Tijdens zijn werkzaamheid heeft hij zich doen kennen als 'n hoogstaand eenvoudig man, die zonder zich zelf te zoeken, zijn leven gaf ten dienste van het onderwijs. Zonder uiterlijk vertoon werk te hij aan de opvoeding van de leerlingen. Ook is de heer Pop ma cenige jaren verbonden ge weest aan de Normaallessen cn langen Mid was hij examinator in het Nederlandsch bij de examens voor onderwijze-. De teraardebestelling ls be paald op Woensdagmiddag om drie uur op de A'gemeenc be graafplaats te Heemstede. DE POLITIE BOEKT SUCCESSEN.. Door de politie zijn de 42- jarlge J. K. en de 43-jarlge J. P, P. gearresteerd. Deze Haar lemmers worden er van ver dacht twee balen meel te heb ben ontvreemd. De 49-jarige H. J werd op heeterdaad betrapt tlldens het stelen van een rijwiel. Degenen, die de verscherpte maatregelen inzake de hout diefstallen riskeeren, stellen zich aan behoorlijke straffen bloot. De 24-jarige G. v. N„ de 25-jarige S. B. N. en de 30- jarlge N. P., die van het ge meenteterrein aan den Har- menjansweg negen boomen badden weggenomen, werden eveneens door de politie inge sloten. Ook de 44-jarige G. H. J. C., die de verleiding niet kon weerstaan om een hoeveelheid brood weg te nemen, werd In gerekend. Terzake verduistering van 'n rijwiel en oen bedrag van 1000, alsmede nog een bedrag groot 340 werd de 45-1arlge J. E. in verzekerde bewa ring gesteld. De 56-jarlge werkster G M. en de 63-jarige opperman J. P. Jdie zich een aantal manu- facturen en oen paar schoenen hadden toegeëigend, werden aangehouden. VOOR DEN POLITIE RECHTER De Heemstedenaren P. T N. i G P. L. hadden zich voor den politierechter te verant woorden terzane diefstal van hout. Hoewcbeide verdachten beweerden ui. nood gehandeld te hebben, kon de officier hier in geenszins een aanleiding vinden om een dergelijk optre den te rechtvaardigen. Con form den eisch word het 'wee tal veroordeeld tot 'wee weken gevangenisstraf met toepassing der gratie-clausule. Het feit, dat de 46-jarige Haarlemmer B. M. d. V. op 29 October 's morgens om half vijf een iepenboom aan de Mecster- Cornelisstraat omkapte had tot resultaat, dat de officier op merkte: „Wat zou er van het stadsbeeld overblijven als ie dereen die met de brandstof- moeilijkheden te kampen heeft, ging boomen kappen". De door de V. aangevoerde argumenten ter verontschuldiging beletten den politierechter niet om ter zake diefstal een gevangenis straf van twee weken met toe passing der gratie-clausule op te leggen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1