Haarlemsche Courant 2fH)e Jaarp., !Co. 9 Giuote Houuiraat t) Postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapiein *1. IJmutden. Kennemeilaan 154 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Nieuwsblad voor Noord-Hollans? Donderdag 11 Jan.1945 Jug. GraJ Bedrijven Dumiate, Haarlem Abonnementen; per week 26 ct., per mnd 1,15. per kwartaal 3,42, tr p. post 13,72. Losse nummers 6 cent- Hoofdredacteur F C Derks. K 1297 De verwoestingen in Londen. 4j'2 millioen huizen beschadigd. Uit Stockholm woidt vernomen, dat de woningnood in Londen zoo groot is. dat men voor niet op te lossen problemen komt te staan. De bouw van noodwoningen is op dood spoor geraakt. Er zijn in Londen 13 millioen huizen. Daar van zijn er 4' millioen beschadigd, waarvan een half millioen zoo goed als geheel of ge heel vernield zijn. De toestand in Griekenland. Elas verliest de helft van haar Troepenmacht. Naar bericht wordt heeft de Elas in den loop van den strijd der laatste weken de helft van haar troepenmacht verloren. Oorspron kelijk had deze een sterkte van 25 a 30.000 man. Toen de Elas zich op 4 Januari uit Athene terugtrok beschikte zij nog over slechts 13.000 man. In Londen is men van meening, dat er 10 divisies noodig zullen zijn om de onlusten in Griekenland den kop in te drukken Piastiras heeft een arrestatiebevel uitge vaardigd tegen de leden van de Earn alsook tegen de leiders van de Elas in Athene. De bevolking is uitgenoodigd de regeering hier bij steun te verleenen. De vermogens van de gearresteerden zullen in beslag worden ge nomen. Ook is een zuivering aangekondigd van het ambtenarencorps en het leger. Drie hooge ambtenaren zijn reeds gearresteerd. In Duitschland is, naar bericht wordt, een Grieksch nationaal comité opgericht. Tekorten bij den Am. geneesk. dienst. De Amerikaansche geneeskundige dienst bij de troepen aan het Westfront schijnt met groote tekorten te kampen. In sommige sec toren laat men de gewonden op het slagveld aan hun lot over. Ten Oosten van Bastogne door de Duitschers gevonden Amerikaansche gewonden verklaarden: Onze eigen zieken verplegers laten ons dikwijls achter en in ons troependeel waren reeds geruimen tijd geen medicamenten. In aansluiting daarop wordt bericht, dat dezer dagen een Amerikaansch legerarts aan de Duitschers heeft gevraagd, 182 gewonde soldaten van hem over te nemen, daar het hem aan hulpmiddelen en medicamenten ont brak om hen naar behooren te verzorgen. Van Duïtsche zijde heeft men daarop de gewonde soldaten de hulp. die zij behoefden, verleend De wraak viert hoogtij. Uit Parijs wordt vernomen, dat de vroegere voorzitter van de anti-Bolsjewistische Liga in Frankrijk is terechtgesteld De strijd in Hongarije. Omschoon de communisten geen oogenblik de aanvallen op Boedapest staken, houden de Duitsch-Hongaarsche troepen in de binnen stad stand. Bijna zonder onderbreken heb ben de Sovjet-troepen de stad met tanks, vlammenwerpers en geschut aangetast Dc Zuid-Oostelijke buitenwijk der stad werd ook Dinsdag met goed gevolg verdedigd Branden, die het centrum van Boedapest teisterden konden meerendeels worden gebluscht. Tusschen het Plattenmeer en de Donau hebben de Duitschers opnieuw terrein ge wonnen. De Bolsjewisten verloren hier 102 tanks en stukken stormgeschut. Het front in den Duitschen sector heeft een breedte van 20 K.M. bereikt Peter en Tito. Tusschen koning Peter en Tito is een con flict uitgebroken. Koning Peter heeft te ken nen gegeven, dat hij een nieuwe regeering wenscht en een memorandum gericht tot Churchill en Roosevelt, waarin hij er teg: protesteert, dat in Joego Slavië alleen de communistische partij een wettig karakter schijnt to zullen krijgen en dat het door eer zoogenaamde anti-fascistische liga te vor men verkiezingsapparaat uitsluitend ui communisten zal bestaan. Vliegtuigramp. Uit New-York wordt gemeld, dat een Clip pervliegtuig op weg naar Leopoldville in dc- Belgische Congo Maandagavond bij Port of Spain is neergestort. Van de 29 personen aan boord worden er 14 vermist en werden er 8 gedood. Ontevredenheid in Amerika. Uit Londen wordt gemeld, dat in arbeiders kringen in Amerika gro->- verontwaardiging heerscht over de boodsuap van Roosevelt aan het Congres en over het plan. om in 1945 over te gaan tot een algemeene mobilisatie. Moskou en Loeblin. Opnieuw heeft de zender Moskou gefulmi neerd tegen de Poolsche regeering te Londen. Aan deze regeering werd o.m. verweten, dat zij inzake de gruwelen van Katyn geen an dere houding heeft aangenomen De regeering van Loeblin heeft, aldus de zender Moskou, het recht, zich de wettige regeering van Polen te noemen. Naar Reuter meldt heeft de ambassadeur der uitgeweken Poolsche regeering gisteren aan den Amerikaanschen minister van Bui- tenlandsche Zaken Stettinius, een nota over handigd. Beiden weigerden den inhoud dezer nota bekend te maken. Teruggang in de kolenproductie. De Amerikaansche kolenproductie heeft in het afgeloopen jaar 21 millioen ton kolen minder opgeleverd dan de officieele raming bedroeg. Dr. 3. P. Thijsse overleden. Maandag overleed vrij onverwacht in zijn tijdelijke woning aan den Miiitairenweg te Oveiveen :n den ouderdom van 79 jaar dr. Jac. P. Thysse, de Nederlandsche natuur vriend, wiens arbeid in den loop der jaren door een ieder bewonderd en gewaardeerd is. Hij is het toch geweest, die er voor gezorgd heeft, dat de belangstelling voor de natuur steeds is gaan groeien, evenals voor de wilde plant en het in de vrijheid levende dier. Dr Thysse was behalve verwekker van liefde en belangstelling voor de natuur, een strijder voor het behoud van het natuurschoon. Dat begon met het Naardermeer, waarvoor hij destijds een krachtige propagande voerde en dat heeft hij in den loop der jaren krachtig oortgezet. Daarvoor zijn vele plekjes in ons land aan te wijzen. In deze omgeving, waar hij sedert 1921 woont, heeft hij veel gedaan en dan denken we in de eerste plaats aan het bekende Thysse's hof in het Bloeraendaal- sche bosch. In dit onvolprezen stukje natuur schoon, waar de ongestoorde rust heerscht; vertoeven velen, waar zij rustig de duinflora kunnen bestudeeren. Ondanks de moeilijke jaren, waarin 't hof verkeert, zal dit natuur monument een blijvende waardeering genie ten, zoowel om de waarde van het bezit als om den naam die er aan verbonden is. Dr Jac. P. Thysse werd op 25 Juli 1865 te Maastricht geboren en zou dus dezen zomer zijn tachtigsten verjaardag vieren. Na zijn opleiding voor het onderwijs, werd hij in 1890 benoemd tot onderwijzer te Amsterdam. Na korten tijd als hoofd eener school in Texel werkzaam te zijn geweest, keerde hij naar de hoofdstad terug, eerst a'is hoofd van een lagere school en daarna van 1902 tot 1921 als leeraar aan dc Gemeentelijke Kweekschool. 1 September 1921 volgde zijn benoeming tot leeraar aan het Kennemer Lyceum te Over- veen. Slechts tot 1930 heeft hij het ambt ver vuld, doch in dien korten tijd had hij zich verdienstelijk gemaakt. 26 September 1925 werd Thysse's hof officieel geopend, bij welke gelegenheid hij benoemd werd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. In Mei 1922 besloot de Senaat van de Am- sterdamsche Universiteit aan den heer Jac. P. Thysse het eere-doctoraat in de natuur wetenschappen te verleenen. Maandag 18 Sep tember d.o.v. ter gelegenheid van de over dracht van het rectoraat, geschiedde de pro motie honoris causa Deze onderscheiding aan den bekwamen en sympathieken natuurhis- toricus werd allerwege met voldoening be groet, niet in he* rr>ir>«t on hof Kennemer Lyceum. Andere erkenningen van zijn verdiensten bestonden o.a. in zijn eere-lidmaatschap van de Ned. Natuurhistorische Vereeniging, van de Vereeniging tot behoud van natuurmonu menten, waarvan hij een groot aantal jaren het secretariaat heeft waargenomen, zijn bin- nenlandsch lidmaatschap der Maatschappij van Nederlandsche letteren en zijn lidmaat schap van het Prov. Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in de sectie atuur- en geneeskundige wetenschappen. Dat dr. Thysse de oogen van het Neder landsche volk geopend heeft voor de schoon heid der natuur, kwam vooral door zijn pu blicaties, niet alleen voor het Nederlandsch publiek, maar ook voor de schooljeugd. Toen hij als jong hoofd der school op Texel ver toefde, legde hij reeds met E. Heimans den grondslag voor een langdurige propaganda voor natuurstudie en observatie. Het tijd schrift ..De Levende natuur" vormde het be gin en daarna volgde de serie boekjes „In sloot, en plas", „Hoi en dennen". „Door het rietland". ,,Tn het bosch", „Het vogeljaar", ,Het intieme leven der vogels en „Omgang met planten". Het „Vogelboekje" en het Wandelboekje" zijn zeer bekend geworden De laatste jaren verscheen in de Heemschut serie van zijn hand .Thysse's hof" en „Onzè duinen", boekjes, welke met groote belang stelling celezen werden. Aan het werkzame lever •- een einde ge komen, doch zijn arbeid zal worden voort gezet. om de prachtige resultaten, welke dr. Thysse in den loop der jaren heeft bereikt, niet verloren 1e laten gaan. De teraardebestelling is bepaald op Zater dagmiddag om drie uur op de Algemeene Be graafplaats aan den Bergweg te Bloemen- daal. Toen do gloeilamp zegevierde.... Sombere herdenkingsda*um inzake de Hectriciteitsvoorzicning der Haarlemmermeer. Evenals elders hebben ook de bewoners der Haarlemmermeer te kampen met de talrijke problemen, welke de stroomlooze periode met zich brengt. Kandelaars, stormlampen en andere ouderwetsehe verlichtingsattributen, zijn weer uit de vergeten, verborgen rommel- hoekjes te voorschijn gehaald, waardoor velen, althans voorloopig, op gebrekkige wijze hun lichtvoorziening ten deele kunnen hand- haven. Als een grillige speling der kalenderdag werd echter juist thans onder zulke trieste omstandigheden herdacht, dat m 1919 het fundament van de eleetrici'.eitsvoorziening der Haarlemmermeer werd gelegd. Zondag 24 December was het namelijk een kwart eeuw geleden, da' de gemeenteraad deze aangelcgcnhe-'d behande'de. Wel duurde het nog geruimen ?"d eer ee.n en ander kon worden verwezenlijkt, doch de grondslag was er. B. en W. zetten destijds hun voorste! uitvoerige brochure uiteen en wezen daarbij op de ..hoogst gewichtige" belangen, die de welvarende landbouwende gemeente op net spel stonden. Het praeadvies bevatte eentge bijzonderhe den omtrent vorige onderhandelingen inzake de oplossing van het verlichtingsvraagstuk, velke reeds van 19091919 (dus over een pe- -iode van bijna tien jaar) plaats hadden. Bij het door B. en W ingediende voorste! werd voorts opgemerkt- Het thans aange boden plan bedoelt, dat het provinciaal elec- .riciteitsbedrijf voor eigen rekening zal bou wen door de geheele gemeente over een breedte van nrm 100 kilometer een hoog spanningsnet van 10.000 Volt. zoo zwaar, da', alle landbouwers zonder onderscheid in de gelegenheid zullen worden gesteld om hun boerderijen daarbij aan te sluiten en tevens verzekerd kunnen wezen, dat er op elk van den dag voldoende stroom beschikbaar zal zijn om hun landbouwwerktuigen elec- trisch te drijven. De gemeente zal dan op haar kosten moe ten bouwen een laagspanningsnet over een lengte van bijna 200 kilometer (een afstand grooter dan van Den Helder over Amsterdam en Utrecht naar Arnhem) met 70 transfor matorenzuilen en onder de ingezetenen den stroom distribueeren. welke zij van "net hoog spanningsnet van het provinciaal bedrijf tegen een vast tarief zal afnemen. De ligging van deze uitgestrekte gemeente (24.400 zie len over een oppervlakte van 18.000 ha gronds) is voor een dergelijk bedrijf zóó uitermate on- voordeelïg en de bouw van de voedingsliinen (het hoogspanningsnet) brengt in dezen tijd (1919) zulke buitengewone kosten met zich. het provinciaal bedrijf niet anders bereid is deze installatie tot stand te brengen en daarbij een redelijk tarief, gelijk voor andere gemeente ook geldt, voor haar stroomleve- ring in rekening te brengen, wanneer de ge meente niet, hetzij alleen, hetzij in combinatie met anderen, in de kosten van den bouw van dit hoogspanningsnet bijdraagt met een sub sidie van ƒ125.000.De gemeente Haarlem mermeer zal dus behalve deze bijdrage in de kosten van de voedingslijnen nog voor de installatie van haar eigen net hebben te zorgen, van welk laatstgenoemde net de totale kosten worden geraamd op ƒ1.200.000. En nadat vervolgens de financieele zijde an het vraagstuk van alle kanten was be licht, resumeerden B. en W. tenslotte: „We ge- looven, dat dit plan ten uitvoer moet worden gelegd, ook al is de aanleg peperduur en slechts bij een samenwerking van gunstige factoren dc rentabiliteit verzekerd te achten". Voor de ingezetenen der Haarlemmermeer hebben dus de „donkere dagen van Kerstmis" een dubbele beteekenis gehad. De ironie van Mars beheerschte de tragische sombere her denkingsdatum van 24 December en langs de wegen, in de boerderijen en tusschen de ma chines verspreidde geen gloeilamp na zons ondergang haar warm licht over de nijvere werkers. Bij de walmende kaars wordt veelal de avondmaaltijd genuttigd, waarna velen zich reeds spoedig naar bed begeven, teneinde zich uit de grauwe duisternis terug te trekken in het droomenland. Te zijner tijd zal echter met meer waardeering de glorie der electrici- 'eit in al haar veelzijdigheid kunnen worden .beleefd" burgerlijke Stand, HAARLEM, 8 Januari 1944. BEVALLEN: 2 Jan., A. Bodegom—van Dijk, z.; 4 Jan., J. Kaart—Sehreuder, d.; 5 Jan.. M. J. van Maren—Rootlleb, d.; R. A. WolffDuiker, z.; J. Gerritsen—Galjard, x.\ S. Blauw—Burger, d.; C. B. Schirrmann— Barn'norn, ei.; M. S. R. van de Linde—Weimert, z.; M, Linthout—Schmid, cl P. W. Jansen—van Duijl, z.; A. Leine—Declemij. d-: 6 Jan., G. J. de Nijs—de Vries, x.; G. M. van der PoorteBernard, d.; S. SchoutenScheffer, d.; Schouten—Scheffer, x.\ C. Rasmussens—Vrij. M. C. van der HorstKoning, z.: B. Klein- hout—Troost. C. J. Maaskant—Burgersdijk. z.; M. G. van dei Ploeg—Reus, z.; J. M. Prenende Kruijff. d. en z.; 7 Jans., M. Jongepier—Broers, z A. Beishulzen—Katsma, E. M. Weber—De Baene. <1.; J. Glas—Jansen, d.; 3 Jan., T. Kloot wijkBuijs, d.; J. M. RagetheRuiteman. d.- B. BoeréeInjnuzaat. z O VERLED RN31 Dec., P N". Huizing, 41 j,. Thomsonlaan: 3 Jan.. F. J. Waning, 70 j-, Cecilta- steeg; H de Jonge. 71 J.. J. Luyckenstraat; 4 Jan.. J. M. Ittêr—van der Toorren. 74 j., Leldschevaart; E. A. van Renselaar Bowler—Princen, 67 j.. Bur gemeester Rampstraat; J. F. BrinkmanBrens. 67 j.. Kamperlaan: G.. 13 m.. z. van G. Polak. Harmenjansstraat; A. van Reozendaal—Davelaar, 49 J.. Hazepaterslaan; L. J. Wiarda. 80 j.. Wagen weg: J., 15 d.. van J. Sandske, Junoplanlsoen; 5 Jan., A. M., d. van R. C. Peelers, Berkenstraat: Koelemeiier—Lampe. 75 j., Brouwers- t; J. van. Eek, 77 j., Schotei singel; C. Hout- 81 j.. Romoienstraat: H J Stultlens. in 'vdsmaerstraat H. J. Dam. IS t. Kamperiaan; N Kerkvliet, 75 j., Hageslraari 6 Jan.. C„ 18 d.. van G. T. M. W. H Dammers. Barendsestraat; van koningsbruggen—Kockelkoren. 72 J.. v. sten de Brm'nstraat; D. P.. 5 J„ d. van D. A Hofland, van 't Hoffstraat: H. G. H.. 23 d d. van F. H. Pijnakker, Duinoordssraai; A. C. Wallckers, 83 j. Maerlen van Heemskerkstraat; 7 Jan. J. S. Konijn. 17 i.. Rijksstraatweg; W. Landcweord. 67 Maerten van Heemskerkstraat: F 9 d.. r. van J. J. Snoor. Jan van Zurenstraat. GEHUWD: 23 Dec.. H. F. van Halem en L. P. Visser; 8 Jan.. H J. van dei' Schaaf en G. F. J. Reijsen: J- A. Elchhorn en M. C. I- Krom. HAARLEM 9 Januari 1945 BEVALLEN6 Jan.. A. R. van DeventerBorst. Jan., A. R van Deventer—Borst, z.: E der Wal—Verbaten, d.. W. C. Cramer—Boeree. t 7 Jan.. B, L. WagnerHartman, z.: M. Kin derman—Bak, z.: A. Hoekstra—Aarts. 7. P. Wii- nandsSmid!. S Jan.. 7 W Stamer—van Loos. 7..: Y. van PolenBols. d M W. de V deBonman, d.: J. M. Vintges—Wesseiine. z J. W. van VesscmDirkse. d - 9 Jan.. L. Briedê -Ronge. d.; M. A J. Nel:s»en—van der Eisen J. Blom—Hobo, z. OVERLEDEN: 5 Jan.. A. C. Peperkoorn—Bur ger. 40 Hazepaterslaan: 6 Jan.. H. J. Kolk— Winkel. 78 j.. Jansstraat: 7 Jan J Brommer. 11 j.. Gasthuisvest. ONDERTROUWD: S Jan., W. T. C. Lodder J. B. PhiUppo. DEELNEMERSKAARTEN CENTRALE KEUKEN- In de komende week kunnen alleen zij, die op het oogenbhk gebruik maken van de Centrale Keuken, deelnemen aan de maaltijden. Daarvoor dienen zij bon 255 (aardappelen) in te le veren en den rechterboven hoek van de maaltijdenkaart van deze week. Jhr. G. Ch. Quarles van (Jfford 80 jaar. Zondag, 14 Januari, hoopt Jhr. G. Ch. Quarles van Uf- ford, oud-xeeofficier, die z:ch op verschillend gebied verdien stelijk heeft gemaakt, zijn tach tigsten verjaardag te vieren. De a.s. jarige, die te Ketandan geboren is, bezocht van 1874 tot 1879 het college Gaillard le Lausanne en studeerde later aan het Instituut voor de Ma rine te Den Helder. In 1885 ertrok hij naar Indië als adel borst eerste klasse en einde verliet hij den militairen dienst. Hij werd benoemd tot chef van den buitendienst van de Holl. Stoomboot Maatschap pij en een jaar later tot chef van het cargadoorskantoor van deze maatschappij. In 1901 volg de zijn benoeming tot directeur der N.V. Zeehaven en Kolen station, welke functie hij tot 1921 vervulde. In den loop der jaren was jhr. Quarlc. van Ufford commissaris ver schillende maatschap.-. van 1913 tot 1919 lid van de Provin ciale Staten, van 1918 geduren de velen jaren lid van den raad van toezicht op de provinciale bedrijven, voorzitter van den raad van bijstand van het Bu reau van Handelsinlichtingen, an 1932 tot 1940 lid van den gemeenteraad van Bloemendaal en van 1926 af voorzitter van de Kennemer Golfclub. Jhr. Quarles van Ufford is officier der Orde van Oranje Nassau en bij de viering van zijn vijf en zeven'igsten verjaardag in 1940 werd hij benoemd tot Rid der in de Orde van den Neder landsehen Leeuw Dr. T. Popma overleden. In den ouderdom van 59 jaar is overleden dr. T. Popma. oud- hoofd der MULO te Bloemen daal en mede-leider van het Avond Lyceum te Amsterdam. De overledene, die 23 Septem ber 1885 in Bergum geboren is, ontving zijn opleiding tot on derwijzer aan de Rijkskweek school te Maastricht en is werkzaam geweckt bij het on derwijs in Enschedé en Bloe mendaal. Van de oprichting af was hij verbonden aan de school voor MULO aan den Vijverweg te Bloemendaal en daarna als hoofd. Na het sla gen v. de acte MOA Engelsch in 1919 maakte hij gebruik van de gelegenheid te studeeren aan de Universiteit. In 1925 slaagde de heer Popma voor het eandidaatsexamen In de Germaansche Taal en Letter kunde, met als hoofdvak En gelsch en op 10 Juni 1928 pro moveerde hij tot doctor op proefschrift, getiteld- „Byron en het Byronisme in de Neder landsche letterkunde". De teraardebestelling zal ge schieden op Zaterdag as. om een uur op de Algemeene Be graafplaats te Bloemendaal. KRONIEK DER INBRAKEN. Wederom heeft het inbre kersgilde een aantal operaties •errieht, waarbij ook de kiosk op het Stationsplein niet werd vergeten Hier worden slechts een aantal doozen postpapier en prentbriefkaarten vermist. Uit een .school aan de Her- zogstraat werd lOflO kilogram cokes medegenomen De winkelier A deed de on- aangennme ontdekking, dat de dieven zijn zaak aan den Over- tonweg tot doelwit hadden ge kozen. De buit bestond uit bloem, roggevlokken, Rona. toiletzeep, biscuits, kruiden en babyzeep F.en inbraak in een perceel aan de Nieuwe Groenmarkt verschafte de daders eveneens een collectie levensmiddelen, zooals maizena. gort en haver mout. jam. suiker, meel. witte boonen. bruine hnonen »n 11 belegen kazen Vijf mud cokes en een hoe veelheid hout verdwenen uit een schuurtje achter een per ceel aan de Reigerstraat GEVONDEN VOORWERPEN. Hoed. J. P. Steet, Vergierde- weg 132: kous. Schouten. Seher- merstraat 21rd.. portem. m. i.. Schaapman. Hooimark'. 10; riem, Leeflang, Zaanenlaan L

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1