Haarlemsche Courant Frontlijn in de Ardennen gewijzigd. 29flc Jaar*:.. No. 10 Bureaux Stoute Houtstraat I. Postgiro 134958. Bijkantoren- Soendapletn Zl. IJmulden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Vrijdag 12 Jan. 1945 Oltg.. Gra: Bedrijven Damjate, Haarlem. Abonnementen. per weck 26 ct„ per mnd 1,15, per kwartaal f 3,42. tr p post f 1,73. Losse nummers cent. Hoofdredacteur r C DerXB K 1297 WAT NU D. Wat nu Met deze vraag heeft d< Rijkscommissaris Zondagavond zijn radiorede tot net Nederlandsche vo!k besloten. In deze rede heeft dr. Seyss Inquart een beschouwing geleverd over den nood, die in het maatschap pelijk leven in Nederland, voornamelijk in de Westelijke provinciën, aan den dag treedt. Hij heeft ae aanleiding tol dezen nood in het licht gesteld, de houding van Duitschland tegen over de moeilijkheden in Nederland verklaard, de belangen, die Duitschland als oorlog voerend land in het oog moet houden, uiteen gezet en den weg aangewezen, langs welken ons land de gerezen moeilijkheden zal kun Ben overwinnen Wat nu? Het is een vraag, die ons allen lederen nieuwen dag beklemt. Want er is geen gevaar voor hongersnood meer, er i s hongersnood in het Westen des lands. Vrijwel overal is men bezig, het allerlaatste wat nog restte van een zuinig bespaard voorraadje op te eten en in duizenden en duizenden gezin nen, waar men geen voorraad heeft kunnen maken is de nood reeds bitter hoog gestegen Wie van zijn rantsoen moet rondkomen lijdt honger. En binnen zeer korten tijd ra! vrij wel iedereen daaraan toe zijn. En er is in deze dagen van felle koude bijna nergens brandstol' meer, hetgeen ons dubbel in de misere zet en er is geen licht en dan zijn dit nog maar de allergrootste ongemakken, waar mede wij in deze dagen te kampen hebben De bijkomstige moeilijkheden zijn te talrijk om op te noemen. Wat nu Moet dit dus onze naaste toekomst zijn? Honger en koude lijden, in de aller grootste ontbering van den eenen dag in den anderen dag leven en iederen dag grooter offers brengen omdat Ja. waarom 7 Er scheen m September verandering op til op het strijdtooneel in het Westen van Europa, hierin bestaande, dat Nederland benoorden de groote rivieren betrokken zou worden in de oorlogshandelingen. En generaal Eisen hower deed wat voor de hand lag: hij trachtte de Duitsche weermacht in dit gedeelte des lands te bemoeilijken, waarvoor o.m. een spoorwegstaking in aanmerking kwam. Hij richtte zich daartoe tot het Nederlandsche volk, wel te verstaan niet persoonlijk, maar door een in 1940 gevluchten minister en liet dezen ons volk opwekken, het spoorwegver keer stil te leggen en het Duitsche leger in den rug aan te vallen, door het vormen van vrijkorpsen, die straks onder commando prins Bernhard zouden worden gesteld. De spoormannen hebben eensgezind aan den oproep tot staken gehoor gegeven hun supe rieuren voorop en zoo de vorming van vrijkorpsen het daglicht niet bleek te kunnen verdragen, de houding van het Nederlandsche publiek in de Septemberdagen wees er vol doende op, dat men maar al te gaarne ook dit parool had gevolgd. Dit is het kwaad, dat zich zeiven thans zoo deerlijk straft. Want het is goed het mei ronde woorden te zeggen: Nederland, de meer derheid van het Nederlandsche vo'k, heeft met deze daad woordbreuk gepleegd en een behoorlijk gesloten en nog steeds van kracht zijnde overeenkomst geschonden. Want al het water van de zee wascht niet af, dat Neder land zich in Mei 1940 verbonden had, zich jegens Duitschland te onthouden van iedere daad van openlijke of verborgen vijandschap. Déaraan dankte Nederland het, dat het als bezet, niet als overwonnen land werd behan deld. Daaraan dankte Nederland het, dat zijn leger niet in krijgsgevangenschap werd ge voerd en daaraan dankte Nederland het, dal een regelmatig tempo in het maatschappelijk leven kon worden gevolgd, zoodat iedereen verzekerd was van ziin voor ieder voldoende rantsoenen Maar Nederland neen getoond gs.n „good loser" te zijn. Want het antwoord op alle goedbedoelde maatregelen van den bt vltcr was lijdelijk verzet, ondergrondsche actie, alle mogelijke tegenwerking (behalve wanneer er aan den Duitscher te verdienen viel) en aan slagen op leden van de Duitsche weermacht. Dit alles in weerwil van een plechtig gesloten verdrag, dat berustte op internationaal gel dende regelen van het oorlogsrecht En ra zal er wel geen Nederlander zijn. die iedere daad en ieder besluit der Duitsche bezetting heeft kunnen bewonderen, maar men heeft laten we zeggen vergeten, dat iedere com petentie tot correctie Nederland ontzegd war gedurende den bezettingstijd en dat. hoe smar telijk het ook mocht zijn voor ons nationaal bewustzijn ons volk gehouden was. zich te voegen naar den wil van den bezetter. Dezen wil heeft een deel van ons volk onder invloed van de ophitsing van Londen uit steeds gedwarsboomd en de gevolgen bleven niet uit: menige vrijheid werd beperkt, on: leger werd in krijgsgevangenschap wegge voerd, voor de misdaden van gewetenloo/e anonieme misdadigers zijn onschuldigen als gijzelaars gevathet heeft niet mogen baten: de woordbreuk heeft zich meer en meer bediend van lichtschuwe elementen en zich zelf het aureool gegeven van vaderlands liefdeons volk heeft helaas niet begrepen, dat het vaderland in deze jaren beter zou zijn gediend met het nakomen van gesloten overeenkomsten dan met een tegenwerkte die in het einde toch op mislukking moe uitloopen, dan met verdragschennis, die ten slotte toch haar loon zou ontvangen. Want de bom is verkeerd gebarsten: Het heeft generaal Eisenhower een bitter klein beetje geholpen, dat de Nederlandsche spoor mannen in staking zijn gegaan en dat het Nederlandsche volk in September openlijk zijn zijde heeft gekozen. Voorloopig komt geen Amerikaan of Engelschman over onze groote rivieren en dat te eeniger tijd zelfs geheel Ne derland weer ontruimd zou kunnen worden door de Geallieerden is een mogelijkheid, waarmede men in ieder geval rekening kan Plaatsen in Lotharingen en vestingwerken der Maginot- linie veroverd. Het Weermachtbericht van Donderdag luidt: Om de diepe flanken van onze frontbocht in de Ardennen beter te beschermen, werd het over de Ourthe naar het Westen vooruit springende deel, zonder door den vijand ge stoord te worden, teruggenomen en de stad St. Hubert prijsgegeven. De daar opgestelde divisies volgen onze bewegingen slechts aar zelend- Op de Noordflank van het strijdgebied ten Zuidwesten van Vielsalm vermochten de Amerikanen met hun aanvallen, welke zware erliezen opleverden, tegen onze sterke ver dediging niet door te dringen. Ook in het gebied van Baslogne is de front linie, ondanks den aanhoudenden vijandelij ken druk naar het Noorden, niet belangrijk gewijzigd In Lotharingen hebben onze troepen de sinds dagen omstreden plaats Rimling ten Noorden van Rohrbach veroverd. De bosch gevechten om de daluitgangen van de Bene- den-Vogezen duren voort. In de Rijnvlakte hebben Duitsche formaties verdere vestingwerken van de Maginotlir.ie bij Hatten stormenderhand genomen en tal rijke plaatsen in den Midden-Elzas .bevrijd Na hevige gevechten werden ten Zuiden van Erstein ingesloten vijandelijke strijdkrachten vernietigd. Driehonderd man werd in ge vangenschap weggevoerd. Ter storing van de vijandelijke aanvallen liggen Luilc en Antwerpen onder versterkt lange-afstandsvuur. In Midden-Italië duurt de gevechtspauze nog voort. Ondanks zware sneeuwjachten in Honga rije werden talrijke vijandelijke aanvallen ten Zuiden en Noordoosten van het Vertesge bergte afgeslagen, waarbij zestien Sovjet- Russische pantserwagens werden stukgescho ten. Aan het Oostelijk front van Boedapest heeft de vijand pas in den namiddag zijn aanvallen hervat. Zij mislukten alle. ondanks het ge bruik van vlammenwerpers, die op tanks ge monteerd waren, dank zij het taaie verzet van het garnizoen. In een aanval, die goede deringen maakt, hebben onze formaties de vijandelijke penetraties ten Noorden van den Donau ingekrompen. Bij het afslaan van ijandelijke tegenaanvallen werden zeventien bolsjewistische tanks vernietigd. Aan het bruggehoofd van Memel zijn Duit sche grenadiers en tanks over een front breedte van vier kilometer bij verrassing de vijandelijke stellingen binnengedrongen. Zij hebben de Sovjets gevoelige verliezen toege bracht, terwijl zij zelf weinig schade leden. In de overige deelen van het Oostelijk front bleef de gevechtsactiviteit gering De Amerikaansche terreurbommenwerpers deden gisteren aanvallen op gebieden nabij het front in het. Westen en op plaatsen aan den Rijn. Vroeg in den avond wierpen snelle Britsche gevechtsvliegtuigen bommen op Hannover. Het gebied van Groot-Londen ligt onver poosd onder Duitsch vergeldingsvuur. Van het Westelijk front. Bij Bastogne hebben Woensdag de Ameri kanen felle aanvallen ondernomen, die door nelle tegenaanvallen verhinderd konden wor den Andere Amerikaansche troepen werden door Duitsche batterijen in hun opmarsch verhinderd Op den Zuidelijken flank hadden Duitsche plaatselijke aanvallen succes. Hier werden de Amerikanen verdreven. In het Luxemburgsch gebied vielen de Amerikanen met 30 tanks aan Na aanvankelijke successen werden zij opge- angen en teruggedreven, waarbij ongeveer de helft der tanks verloren ging. Ten Z.W. van Bitsch traden de Duitsche berg jagers op. veroverden eenige heuvels en maakten gevangenen. In de Maginotlinie werrl het piaatsie For'sfeld bevrijd. De Duitschers drongen hier verder de Maginotlinie binnen. Bij Straatsburg wisten de Duitschers nieu we terreinwinst 'e behalen. Het bevel van Montgomery. Uit Parijs wordt gemeld, dat de Ameri kaansche generaal Bradley heeft verklaard, dat het nieuwe commando van generaal Montgomery slechts van tijdelljken aard zal zijn. Labour Party bij Churchill. De Labour Party zal een afvaardiging naar Churchill zenden ten einde met dezen van gedachten te wisselen over de Britsche po' tiek in Griekenland. Daarbij zal deze afvaar diging als de zienswijze van de Labour Par ty naar voren brengen, dat in de nieuwe Grieksche regeering leden van de Earn die nen Ie worden opgenomen. Voor het Amerikaansche leger. Patterson, de Amerikaansche plaatsver vangende minister van Oorlog, heeft volgens Radio Londen, med§gedeeld, dat de eerste zes maanden minstens 600.000 personen voor den militairen dienst moeten worden opge roepen. Uit Griekenland. Reuter meldt, dat de Vereer.iging van Volks democraten uit de Earn is gelreden, zoodat deze thans vrijwel uitsluitend uit communis ten bestaat. De afgezanten der Earn, die het hoofdkwar tier van generaal Scobie bezoeken, hebben alleen opdracht de voorwaarden aan te hoo-. ren en geen voorstellen te aanvaarden. In Athene verwacht men dan ook geen duurzame resultaten. De stad Athene en Piraeus zijn met prik keldraad omgeven. Er zijn strenge maat regelen genomen ter handhaving van orde en rust. Badogiio ziek. Het Zwitsersche telegraafagentschap meldt, dat Badogiio ziek is. Hij is lijdende aan een hartaandoening. Badogiio is 73 jaar oud Uit de „bevrijde" gebieden. Uit Brussel wordt bericht, dat het Belgisch departement voor Voedselvoorziening heeft medegedeeld, dat het vleeschrantsoen van 15 Januari af wordt teruggebracht tot 20 gram per dag. Voor het platteland wordt in het ge heel niets ter beschikking gesteld. Het zoet gefluit. Uit Rome wordt bericht, dat de communis ten in Italië het plan hebben opgevat een nieuwe eenheidspartij der arbeiders op te richten, die zoowel socialisten als communis ten omvatten zal. houdenHoe het zij, is het niet begrijpelijk. dat met de ervaring van September 1944 Duitschland de houding van het Nederland sche volk met wantrouwen gadeslaat en wei nig aanleiding zal kunnen vinden ons volk in deze dagen van nood en lijden de behulp zame hand toe te steken, aleer uit dit volk de erkenning wordt vernomen, dat het zijn vertrouwen misplaatst heeft Hierover in een volgend artikel. DOOR DE DUISTERNIS MISLEID. Dinsdagavond omstreeks half twaalf hoorden twee surveil lerende agenten in de omge ving van de Haven te Heem stede hulpgeroep, waarna zij zich onmiddellijk naar de rich ting van het geluid begaven. Door de duisternis konden zij niets ontdekken. Ook omwo nenden, die door het geroep aren gewekt, stelden een on derzoek in. doch eveneens zonder resultaat Toen het Woensdagmorgen licht werd ging de politie opnieuw op on derzoek en vond in het ka naal achter de Haven een drij vende heerenhoed. Dadelijk werd met het dreggen m het twee meter diepe water be gonnen. In den loop van den morgen slaagde zij er in het slachtoffer, dat vermoedelijk was verdwaald, op het droge te krijgen. Het stoffelijk over schot van den drenkeling den 33-jarigen M. D. uit Hillegom, werd naar de Algemcene Be graafplaats overgebracht. De dienst van Openbare Wer ken had in het centrum der stad drie stutpalen van onge veer twaalf meter lang opge borgen, welke bij eventueele catastrofen dienst moesten doen. De palen zijn dezer da gen door omwonenden gesto len. doch het is de recherche gelukt de daders, een 31-ja- rigen kleermaker en een 58-jarigen kraandrijver aan te houden Uit Hongarije. Woensdag hebben de communisten in Hon garije getracht, het initiatief weer te herne men Zij deden krachtige aanvallen, doch deze stortten ineen in het vuur der Duitsch- Hongaarsche troepen NIEUWE WEEKBONNEN Koffiesurrogaat, eenhcidszecp en vervangingsmiddelen beschikbaar gesteld Voor de week van 14 Januari tot en met 20 Januari zijn voor Haarlem en omgeving de volgende bonnen geldig verklaard van de noodkaart tweede serie Brood: 253, 254, ieder vier rantsoenen brood; 261 twee rantsoenen brood of bloem. Aardappelen: 255 één kilogram aardappelen (bon moet reeds ingeleverd zijn). Voor de Haarlemmers, die nog in het bezit zijn van de navolgende bonnen, bestaat gelegenheid ze tot uiterlijk Zaterdag 13 Januari u.s. bij hun handelaar in te leveren: 284, 285, R. 27. R. 28, 271, 275, R. 14, R. 17, 240. 244 en 248. Nadat de handel hierop bevoorraad zal zijn, zal af levering geschieden. Vleèsch: 250 1 Vk rantsoen vleesch (op dezen bon mag eerst na Maandag worden afge leverd) Koffiesurrogaat: 257 62Vs gram koffie surrogaat. Vervangingsmiddelen: 258 één rantsoen ver vangingsmiddelen. Eenheidszeep, wasehmiddelen, enz.: 259 twee rantsoenen eenheids-toiletzeep, zeepvervan- gende wasehmiddelen of waschpoeder; R. 07 en C. 412 (inlegvel) één rantsoen zeepver- ingende wasehmiddelen of waschpoeder Kindermeel: R. 06 250 gram kindermeel of eortmout of voedingssuiker. Verlengde bon: Nog zijn geldig verklaard: 206, R 26 ieder 150 gram versnaperingen of hagelslag: 221 250 gram jam of stroop of 125 gram suiker, 222 2V-Z rantsoen vleeschwaren226 één rant- >en zeepvervangende wasehmiddelen of ..aschpoeder227 één rantsoen éénheidstoilet zeep: 241 1 Vi rantsoen vleesch; 247 1 rant soen vleesch of kaas: 294 90 gram of 1 d.L. spijsolie: R 29 één rantsoen zeepvervangende wasehmiddelen of waschpoeder: C. 402 (inleg- el) één rantsoen zeepvervangende waseh middelen of waschpoeder Scheerzeep. Voor het tijdvak tot en met 12 Mei Is bon 45 an de tabakskaart geldig verklaard voor het koopen van 45 gram scheerzeep Burgerlijke Stand. HAARLEM 10 Januari 504S BEVALLEN'31 Dec M. L van Ypercn—Span je r. <1.: 9 Jan.. H. Peetoom—Wagner, z.; J. M. S. Sussenbaeh—Gótte. z.: C. A dc Geus—Snul. vt van Vel zenMulder, d - M. Van Baaien—Hoepermans, z. OVERLEDEN: 6 Jan.. 3. Libers. :<7 j Wester- houtpark; 7 Jan. G. Rozcboom. 73 J., Delftlaan; I. von Santen—Meinesz. 72 Koninginneweg K. van der Plank. 57 Bosch en Vaartstraat J. H H. Schröeder. Tfi jWesterhoutp.-.rk; 8 Jan.. j. H. Kliek. 77 J.. Berkenstraat: J .v. Pigman. 23 j JunoplantsoerW. J. J Wüleman, 75 J.. Saen- redamstraat; C M. T. de Jongh, 77 Klevei- parkweg; 9 Jan.. H C. J. Westerman, 69 J.. Kloos terstraat: M. J, Delemarre. 64 J Gen Bolha- straat. M. van VuurenVerduf». 67 Meidoorn plein. ONDERTROUWD: 10 Jan.. F. C. W. van Domme en L C. Duijndam; J. J. van der Fange en W. J van der Meij: J. M. M van der Wouw en A M A. Hommes: T. P Terstal er. A. K. Kornellssen: a. H. Rosekrans cn A H. van Tiggelen: H. J. Bertram en C. M. Riekwel. P. Stokman en S. Dijkstra; R Giifüoen en G. de Graaf; H Kloot wijk en A. E. de Smit. GEHUWD: 10 Jan., L. G Bijster en P. Las- schuit; M. Quakkelaar en M. Tromp; W. M. Brinkerink en M. Versteeg; A. C. Dlemoct en J. M. F. Poelstra. Een Haarlemmer betrapte op heeterdaad den twintigja- igen B die op de Raam vest een fiets wilde stelen, de jongeman is aan een opper wachtmeester overgegeven, die hem naar het bureau van politic overbracht. Een tuinder aan de Hout vaart heeft bij de politie aan gifte gedaan van diefstal van tien konijnen uit een schuur; enkele dieren waren in de ooren gemerkt met cijfers van 4428 tot en met 4433 KIPPEN VERWISSELDEN VAN EIGENAAR. Van een erf op den Zomer- weg zijn ten nadeele van een melkhandelaar tien kippen en een haan gestolen. HAARLEMSCHE RECHTBANK. Suikerdieven staan terecht. De 27-jarige timmerman P. T., de 33-jarige grondwerker en de 33-jarige glazen- wasscher A. d. J allen te Amsterdam waren in October overeengekomen om in Haar lem een hoeveelheid levens middelen te stelen.. In den nacht van 31 October op 1 November werd dit plan ver wezenlijkt en uit den kelder an een gebouw in de binnen stad werden niet minder dan 20.000 kilogram suiker ont vreemd en tijdelijk naar een speciaal voor dit doel gehuurd pakhuis gebracht. De 32-jarige W. J S. te Haarlem en de 30-jarige J. P. C W. te Am sterdam. beiden wachtmees ters der Staatspolitie, verleen den hierbij als zoogenaamde uitkijkposten hun medewer king Donderdag hadden deze vijf verdachten zich voor de Haarlemsche Rechtbank te verantwoorden. De Officier achtte de feiten zeer ernstig en eiaehte tegen T een ge vangenisstraf van 1 jaBr. De eischen voor d. J. en B. luid den elk tien maanden met af trek en voor de medeplichti gen W. en S. 6 maanden Slechte mentaliteit. De 31-jarige Haarlemmer J. A. V. had zich in December schuldig gemaakt aan diefstal an diverse goederen zooals parfums, haarwater, boter en pijsolic. Zijn daad kon wor- ten opgehelderd cn zoo ver schoon hij Donderdag voor de rechtbank. Daar uit het on derzoek bleek. dat hij zich voor dit misdrijf de medewer king had verschaft van een 14-jarigen knaap, laakte de Officier een dergelijke treurige mentaliteit. De eisch luidde rraanden gevangenisstraf met toepassing der gratieclau» suie. Uitspraak 23 Januari.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1