Haarlemsche Courant Strijd i.d. Ardennen verscherpt Het vaderland rouwt om dr. Jac. P. Thijsse t9Ge Jaar*.. No. 12 Buie.iu*. Gioote Houtstraat M Postgiro 134555. Bijkantoren: Soendaplein *L IJmuiden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Maandag: 15 Jan. 1945 Ol«K Grat Beo rijven Damiate, Haarlem Aoonnementen: per week 26 ct., per mnd. 1.15, per kwartaal 3.42 tr. p. post t 3.73 Losse nummers a cent. Hoofdredacteur- V C Derka. K 1297 De verwachte aanval bij Ebenrode- Schloszberg begonnen. Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt De aanvalsslag in de Ardennen Is tot nieuwe hevigheid verscherpt. Onze formaties tanks en infanterie waren den geheelen dag in felle gevechten gewikkeld met de Amerikaansche divisies, die tegen de geheele frontboeht storm liepen. Vijandelijke aanvallen ten Zuiden van Mai med y mislukten. Ten Zuid-Wes'cn van Viel- galm weiden de pogingen van sterke vijan delijke formaties naar Houvalise door te bre ken door onze tegenaanvallen verijdeld. Ook in het gebied ten Oosten van Bastogne heeft de vijand, ondanks sterke concentratie van strijdkrachten slechts onbelangrijke terrein winst gemaakt. In het strijdgebied van Haiten en Retters- hoven in den Elzas probeerden de Amerikanen opnieuw tot acht maal toe overdag in aanval len onze troepen in de veroverde Maginot- linie te verdringen. Hun aanvallen stortten bloedig uiteen. Van Rheinau tot Erstein is het geheele gebied van den Rijn tot 111 gezuiverd Sinds den eersten Januari werden aan het Westelijk front 520 vijandelijke tanks stuk geschoten of buitgemaakt en meer dan vijf duizend gevangenen gemaakt Uit midden-Itaüë en de Balkan worden geen gevechten van beteekenis gemeld. In Hon garije bleef de gevechtsaetiviteit tusschen PlaUenmeer en Donau nog steeds gering. Po gingen der bolsjewisten onder bescherming van het nachtelijk duister van het Oosten uit tot het stadscentrum van Boedapest door te dringen, werden door onze taai vechtende bezetting verijdeld. Ten Noorden van de Donau hebben verscheidene van onze aanval- spitsen zich vereenigd en daarmee ons vijan delijk penetratiegebied verder ingekrompen. In het Hongaarsch Slowaaksch grensgebied zette de vijand tusschen Blouerstein en de Hemadrinen zijn aanvallen met talrijke divi- vies, die op de oude brandpunten waren ge concentreerd voort. Zij werden met uitzon dering van eenige betrekkelijk kleine pene traties afgeslagen, waarom nog hevig wordt gevochten. Uit het Baranov-bruggenhoofd hebben de brandpunten van den afweerslag tegen het nieuwe groote offensief de Bolsje wieken zich verplaatst van het gebied tus schen de Weichsel en Nida en de Zuidelijke uitloopers van de Lijsagora. In de diepte van het hoofdgevechtsterrein hebben sterke Duit- sche gevechtstroepen verbitterden tegenstand geboden aan den stormloop der vijandelijke infanterie en tanks. Volgens de voorloopige nog onvolledige berichten, werden op de twee eerste dagen van den slag 245 vijandelijke tanks vernietigd, waarvan 1.24 op één dag door een pantsercorps. In het Oost-Pruisisch grensgebied is de vij and in het gebied Ebenrode-Schloszberg na een zeer krachtige artillerievoorbereiding van twee uur begonnen met den verwachten grooten aanval. Geconcentreerde tegenactie van onze artillerie, gericht op opmarschgebie- den en batterijstellingen van de Bolsjewieken verlamde de vijandelijke aanvalskracht In felle gevechten hebben onze troepen de storm loop van verscheidene door talrijke tank brigades ondersteunde corpsen infanterie in het hoofdgevechtsterrein opgevangen en daar bij volgens de voorloopige berichten 56 vijan delijke tanks vernietigd. In het Noordelijk deel van het Memelbrug genhoofd heeft het garnizoen sterke aanvallen der Bolsjewieken in energieke tegenaanvallen afgeslagen. Steden aan der. Rijn en de gebieden nabij het front In het Westen werden Zaterdag door Anglo-Amerikaansche teireur-vllegers met bommen aangevallen. Des nachts vlogen de- Britten het gebied van de Pommersche Bocht binnen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie var de luchtmacht schoten 21 viermotorige vlieg tuigen omlaag. Londen 1®K dag en nacht onder vuur. Voor de Westkust van Noorwegen heeft een Duitsch convooi gevechtscontact gehad met een formatie Britsche zeestrijdkrachten, ter bescherming van het convooi aanwezige strijdmiddelen der Duitsche marine hebben hierbij een kruiser en een torpedojager in den grond gebpord. De strijd aan het Westfront. Volgens berichten van Zondagmorgen i lag in de Ardennen Zaterdag in hevigheid afgenomen. Ook in de' buurt van Bastogne woedde de strijd minder fel. Tusschen Saai Rijn werden daarentegen hevige aanvallen door de Amerikanen ondernomen De Duit- schers konden ïntusschen overal hun posities handhaven. Een tweede zwaartepunt van den strijd vormde de Maginot-linle, waarop de Amerikanen stormliepen. Ten Zuiden van Straatsburg bleven de Duit- schers in den aanval en wisten hun bruggen hoofden uit te breiden De toestand in Griekenland Pressie op generaal Scobie. De Grieksche premier generaal Piastiras, heeft, volgens Reuter, gisteravond de volgen de verklaring afgelegd: ,,De wapenstilstand tusschen generaal Scobie en dc vertegenwoor digers van de Elas legt geenszins terstond de positie van de regeering vast, wier politiek niet zal afwijken van de lijn, die in haar ver klaring over de te volgen politiek is uitge drukt. Volgens die verklaring is en zal het de voornaamste zorg zijn van de regeering om orde en rust weer in te stellen en weer wet tige toestanden in het geheele land te doen heerschen. Zeventien Grieksche generaals zijn om poli tieke redenen ontslagen, zoo meldt Reuter uit Athene. In Engeland is een oorlogsdebat in het Lagerhuis aangekondigd. De ontwikkeling zaken in Griekenland heeft er toe geleid, dat dit debat 48 uur vervroegd is. Naar verluidt wordt alle moeite in he werk gesteld om vóór dit debat in het Lager huis plaats vindt met de opstandelingen in Griekenland tot een overeenkomst te ge raken. Er werd Zaterdag van Londen uit sterke pressie op generaal Scobie uitgeoefend om met de opstandelingen in het reine te komen. Nog wordt gemeld, dat de Elas-troepen dui zenden gijzelaars uit de burgerbevolking heb ben medegevoerd, welke handelingen door den aartsbisschop scherp veroordeeld zijn ge worden. Volgens dezen is het conflict ont staan doordat kleine gewapende benden de macht in handen trachten te krijgen. Reisplannen van Roosevelt. Ui' Washington wordt vernomen, dat de secretaris van Roosevelt. Stephen Early Februari een bezoek bij Eisenhower zal af leggen. Men acht dit eec Aanwijzing, dat Roo sevelt waarschijnlijk eete bezoek aan Parijs zal brenge» Dardanellen open voor de geallieerden? De Amerikaansche berichtendienst in Euro pa beweert, dat Turkije de Dardanellen voor de Geallieerde scheepvaart opengesteld heeft. Ook „Exchange Telegraph" meldt volgens Morgon Tidningen", dat Turkije zich accoord verklaard heeft met het oorlogsmaterieel Officieele Britsche kringen zouden deze be richten hebben bevestigd, volgens „Svenska Dagblaóet". De onderhandelingen over dc-zc- aangelegenheid zijn waarschijnlijk langs mili taire kanalen gegaan. Amerkaansche landingen op Luzon Het Keizerlijke hoofdkwartier meldt: De vijand, die sinds 6 Januari de Baai van Lingayen (Luzon) is binnengedrongen, en de kust met scheepsartillerie heeft beschoten, is op 9 Januari op Lingayen geland. De Japansche bezettingstroepen voeren ver bitterde afweergevechten tegen de gelande vijandelijke strijdmacht, terwijl de Japansche luchtmacht felle operaties onderneemt tegen de vijandelijke viootstrijdkrachten De mcord op Lord Moyne. Uit Cairo wordt gemeld, dat in het proces tegen de moordenaars van Lord Movne de openbare aanklager de doodstraf tegen de daders heeft gevorderd. Frankrijk en Italië. De regeering De Gaulle heeft besloten, even- tueele eischen. die Italië aan Frankrijk zou willen stellen, onvoorwaardelijk van de hand *.e wijzen Teraardebestelling in de duinen van BloemendaaPs begraafplaats. Op de plaats, waar nu de begraafplaats van Bloemendaal is gelegen, over welker rug dr. Jac. P. Thijsse ruim veertig jaar geleden reeds zijn tochten begon, om de duinen in te trek ken, avonturen te beleven, ondernemingen te doen en planten en dieren te bestudeeren, was Zaterdag een graf gedolven voor den grooten natuurliefhebber, die door woord en geschrift in de laatste halve eeuw zxtoveel gedaan heeft, om het natuurschoon in ons land te behouden. Voor de plechtigheid bestond groote belang- telling, doch beperkte zich uiteraard tot deze omgeving. Enkelen waren uit Amsterdam overgekomen en prof. Th. Stomps had de reis te voet naar Bloemendaal gemaakt. In de aula waren vereenigd mr. P. G. van Tien hoven, voorzitter, J. Drijver (tevens secretaris van de Vogelbescherming) en jhr. A. van de Poll, bestuursleden van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Neder land. tallooze natuurvrienden, o.a. de heeren A Meilink en Jan P. Strijbos, curatoren, be stuursleden en leeraren van het Kennemer Lyceum en velen, die met den overledene in aanraking zijn geweest. De zoon. prof. i r. J. T h ij s s e, had ge legenheid een sobere levensschets te geven, waarin hij zijn vader eerst een goed mensch noemde, die nooit kwaad zag en deed en vervolgens de tweede eigenschap besprak, n.l. de liefde. Daarbij liet spr. uitkomen de liefde -oor het ouderlijk huis, die ook enkele zijner geschriften getuigen, de liefde voor zijn vrouw, met wie hij een halve eeuw ver eenigd is geweest, de liefde voor zijn kinde ren en kleinkinderen en tenslotte de liefde het prachtig schoone Nederland. Werd natuurschoon bedreigd door de aanwas der bevolking, dan vocht hij voor het behoud der ideale waarde Het duinlandschap trok hem aan, Tessel heeft hij als het ware ont dekt en verder lagen alle landschappen hem na aan het hart. Spr. hracht in herinnering, hetgeen zijn vader beteekend heeft voor het onderwijs, voor de jeugd, met wie hij zijn heele leven heeft opgetrokken en voor de na tuurbescherming. Een teleurstelling voor hem beteckcnde den laatsten tijd de ontbossching. doch hij kon die teleurstelling dragen, getuige zijn opmerking ..als de menschen sterven van de kou is het erger". Zijn lange leven is een voldoening voor hem geweest en daarbij heeft hij veel waardeering ondervond' waarop hij kinderlijk trotsch was. In het bijzonder was hij gelukkig met de aanbieding van het eere-doctoraat door de Amsterdamsehe Universiteit. Nu is het einde gekomen en de teraardebestelling is een sym bool van eenvoud. De bloemen, welke zijn graf zullen dekken, symboliseeren zijn leven Er zijn knoppen, welke een belofte inhouden voor de toekomst, er zijn bloemen, welke den bloei weergeven, dan bewijzen bessen den ouderdom en tenslotte toonen achtergebleven kardinaalshoedjes aan, dat het werk afgeloö- pen Ls Namens het Departement van Opvoeding en Cultuur en in het bijzonder uit naam dei- velen. die in de natuurbescherming contact met dr Thiisse hebben gehad, bracht de heer A. van der Most van Spijk een laat sten groet. In de toekomst zullen velen stoken zijn van zijn oordeel en raad. welke bijzondere waarde hadden door de theoreti sche kennis en de praktijk-ervaring van vele jaren. !n zijn geest kunnen we voortwerken cn gelukkig zijn er jonge menschen. die daar- oe bereid zijn op de wijze, zooals dr. Thijsse die verlangt. De burgemeester van Bloemendaal. de heer J. W. Z i e g e 1 e r, zeide, dat het heengaan niet alleen betreurd wordt in de omgeving, maar ook in het geheele land, omdat dr Thijsse veel gedaan heeft als paedagoog leeraar en natuurbeschermer. Voorts dankte spr. voor de vele adviezen, welke de over ledene hem verstrekt heeft. Woorden van dank en waardeering sprak de heer A. F. Went, secretaris van het Ken- nemer Lyceum, voor hetgeen de overledene beteekend heeft als leeraar en daarna als curator der school. Als vertegenwoordiger van de Amsterdam- sche Universiteit en als medebestuurslid van de Heijmanssttchting, vertolkte prof. Th Stomps, die in 1922 de promotor was, de waardeering voor het werk door den over ledene ten bate van het Nederlandsche volk verricht. Vijftig jaar geleden heeft dr. Thijsse met Jaspers en E. Heijmans de oogen geopend voor de schoonheid van het land. Dank zij zijn kennis, zijn geestdrift en zijn observatie vermogen in de natuur, is hij er in geslaagd leiding te geven aan het volk, op een wijze, die een ander land niet bereikt heeft. Zijn artikelen en bijdragen, speciaal in „De Le vende Natuur", in zijn serie boekjes over de natuur van Nederland, zijn schoolflora, zijn vogelboek, de Heemschut-serie en de albums van Verkade, heeft hij velen bereikt. Nu is het volbracht en met een gevoel, dat we armer geworden zijn, gaan wc verder. Na woorden van troost gericht te hebben tot de nabestaanden, besloot prof. Stomps met te zeggen „Het vaderland rouwt met U". Dan hebben nog de verdiensten van Thijsse in het licht gesteld mr. P. G. "'enhoven, als voorzitter van de Ver- ïiging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, waarbij herinnerd werd aan de wijze, waarop de overledene duizenden landgenooten erkentelijkheid heeft bezorgd en nog zal bezorgen, de heer J. W. Wichers die als voorzitter van Thijsse's Hof zeidc, dat het publiek, dat hij liefdhad en vergaf, hem veel verschuldigd is en de verzekering gaf, een plan voor de toekomst in zijn geest uitgewerkt zal worden, de heer C. S 1 p k die dank bracht namens het hoofdbestuur en het bestuur der afdeeling Haarlem en om streken van de Nederlandsche Natuurhistori sche vereeniging, de heer R K u i t e r t, rec tor van het Kennemer Lyceum, mede op ver zoek van den directeur en leerlingen v Gemeentel, kweekschool voor onderwijzers te Amsterdam en tenslotte de heer J a a p S namens jonge vrienden, die dankte namens de Nederlandsche jeugd, voor wie dr. Thijsse de oogen geopend heeft de natuur te zien. Hierna werd de baar grafwaarts gedragen, waar de zoon dank zegde voor de blijken van deelneming. Communisten en Socialisten in Frankrijk. Uit Parijs wordt vernomen, dat de com munistische partij in Frankrijk, die thans op een na de grootste partij in het land vormt, ernstige pogingen blijft doen om tot overeen stemming te geraken met de Socialistische Partij, die ais dc- grootste partij mag gelden Ook tracht de communistische partij kleine verzetpartijen voor zich te winnen. De groei van het "communisme in Frankrijk wordt weerspiegeld in het opïaagciifer van het communistische orgaan Humanité". dat thans reeds de 300.000 heeft bereikt. Koning Michael onder bewaking Naar nationaal-Roemeensche kringen Boekarest vernemen, wordt koning Michael 1 op bijzonder bevel van Wysjinski thans door een afdee'.ing der Sovjet-politie bewaakt, waarbij den koning een zoogenaamde poging tot vluchten in de schoenen wordt geschoven De Sovjet-politie heeft derhalve bevel gekre gen, om iedere beweging van den koning gade te slaan en op het oogenblik. waarop zijn voornemen om Roemenië te verlaten, vast gesteld wordt, den koning te arrestecrcn. Kaarsenbonnen niet meer geldig. Aiic thans in omloop zijn de toewijzingen en rantsoen bonnen voor kaarsen in de provincies Noord-Holland, Zd Holland en Utrecht zijn niet neer geldig voor het koopen •an kaatsen. Handelaren die- ien de thans in hun bezit zijnde toewijzingen en rant soenen voor dit artikel tot nader order- te bewaren Uitreiking noodkaarten Voor het afhalen van nood kaarten derde serie op Dins dag van negen tot elf uur restant R van Rut en Sa tot en met Schik en van elf tot twee uur Schil tot en met Spr. Op Woensdag van negen tot elf uur is het de beurt aan het restant van S. van Spru en Ta met Truf en van elf tot twee uur restant van T van Trug, U en Va tot en met Vis. Meegenomen dienen te worden de tweede distributie-stam kaart. het thans in gebruik ijnde inlegvel en tevens bon 288 of R 09 van de tweede noodkaart Als huisvuil niet wordt weggehaald. Medewerking van het publiek onmisbaar. In de tweede helft van Oc tober moest de Haarlemsche gemeente-reiniging besluiten de wijze van het halen van huisvuil anders te regelen De stadgenooten werden in de ge legenheid gesteld het vuil naar den kant van het Spaarne of enkele singels te bezorgen en ook konden zij naar eenige parken gaan. Daar waren op bepaalde uren leden van het personeel der reiniging aanwe zig. om het vuil in ontvangst te nemen. Er is echter een wijzi ging gekomen, waardoor het huisvuil weer werd afgehaald, waarbij de schillenophaler» hun medewerking verleenden. Het zou dus niet meer noodig zijn bij de singels en parken maatregelen te treffen, doch een deel van het publiek k: er riet van op de hoogte, dat al daar neergeworpen huisvuil niet wordt weggehaald n' nor boot wordt vervoerd Het minder gelukkige i r- achijnsel doet zich voor, dat op verscheidene plaatsen in de stad huisvuil wordt gestort, dat zich steeds ophoopt. Bijzonder hygiënisch is deze toestand niet. vooral niet als het war- wordt. Muizen en ratten zullen zich naar de plaatsen begeven en zich dan in de hui zen der omwonenden verber gen. Ziekte dm niet uitge sloten Te hopen is het daarom dat de reiniging spoedig het huis vuil verwijdert en dat het pu blick op die plaatsen geen huisvuil meer bez.orgt. Er kan atuurlijk wel een bordje ge plaatst worden ..Verboden huisvuil te storten", maar dat zou ontsierend zijn voor het 'adssehoon LF VENSM1ODELF GESTOLEN. Door vernieling van een eta lageruit heeft men zich toe gang verschaft tot een winkel in de Spaanschevaart.straat. Gestolen is een aantal Edam mer kazen Inbrekers nebben i'i de nachtelijke uren hun slag ge slagen in een filiaal van Simon de Wit aan de Kleine Hout straat. Uit den winkel zijn on der meer ontvreemd 144 pakjes pudding. 180 pakjes kinder- drankpoeder. 180 pakjes aard appelmeel. 320 pakjes tarwe meel. 160 stukken luchtzcep en tien kg zout. Uit het daarach ter gelegen pakhuis 150 doos jes schoensmeer, 70 pakjes lucifers. 72 stukjes scheerzeep, nakies pudding. 40 pakjes boter. 144 pakjes koffie-rnrro- gaat. 150 pakjes waschpoedcr, ?n baal witte suiker, een haal an 35 kg tarwebloem. 35 kg avermout. 20 kg roggcvlokken n 30 kg groene erwten Tijdens afwezigheid der bewoners heeft men uit een Derceel aan de Floresstraat dekens en levensmiddelen ge stolen. Dieven hebben een be/oek gebracht aan het kantoor van een expeditiebedrijf aan den Harmenjansweg en namen daar een schrijfmachine en een vijf tal pakken levensmiddelen ra«

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1