Haarlemsche Courant Amerikaansche doorbraak verhinderd Snare.. No. IS Bureaux Urouie Houisiraai n Postgiro 1349S3. Bijkantoren: Soendapleln I.imitlden. Kennemeriaan IM Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 16 Jan. IMS Uttg.. Grar Bedrijven Dumiate, lla.i riem Abonnementen, per week W et., per mnd. 1,1», per kwartaal 3.«ï, tx. p. pos» 3.73 Losse nummer* cent. Hoofdredacteur: F C. Derfc». K 1297 Britsche bruggehoofdstelling van Straatsburg verbreed. Het Duitsche weermachtberlcht van Maan dag luidt Boven het Westelijk tront ontstonden her haaldelijk verbitterde luchtgevechten waarin 23 vijandelijke vliegtuigen werden neerge schoten. In Boedapest doorstaat het Duitsch-Hon gaarsche garnizoen sedert den 24en December van het vorig jaar. blootstaande aan het sterkste gebruik van materiaal door den vij and. die zware straatgevechten ontwikkelt, proeven van de hoogste manhaftigheid. De bolsjewieken, die gisteren in het Oostelijk deel van de stad met steun van talrijke tanks en siagvliegtuigen aanvielen, konden slechts enkele huizenblokken veroveren Ten Noorden van de Donau wierpen onze troepen den vij and uit zijn penetratiegebied verder naar het WAT NU (Slot) D ln zijn radiorede van Januari heeft de Rijkscommissaris vrij lang stilgestaan bij den voedselnood. gevolg van het stilleggen van het verkeer. Hij heeft er op gewezen, dat wanneer alle deelen der bevolking zich in «pannen een rantsoen mogelijk is van 1400 gram brood, 125 gram vieesch, 100 gram olie. 50 gram kaas en zeker 3 K.G aardappelen, daarbij voegend dat er dan evenwel geregeld moet worden gedorscht. dat het vervoer geen stagnatie ondervinden en dat de zwarte han del zich een beetje matigen moet. Het kan bijna niet anders, of het meerendeel dergenen die er sinds September aan hebben medege werkt. dat er hier voedselnood is. moet over deze woorden ernstig hebben nagedacht Maar dr. Seyss Inquart heeft niet alleen over den voedselnood gesproken als aanlei ding tol de spanningen, die sindsdien tus- schcn het Nederlandsche volk en de bezetten de overheid zijn gerezen Hij heeft met weinig minder klemtoon zich gericht tot hen, die op andere wijze zich de hun toevertrouwde taak onwaardig hebben betoond en daardoor moei- lijkheden hebben geschapen. Hij heeft ge waagd van georganiseerde sabotage, van som mige rechters, die ontslagen moesten worden omdat zij weigerden, verder te werken en ten slotte van het aanleggen van geheime wapen depots en samenwerking met illegale verzets organisaties door bepaalde diensttakken var het Nederlandsche Roode Kruis De vraag: Wat nu is daarom niet alleen een uitnoodiging tot het Nedorland-sche volk. zich te bezinnen op de moeilijkheden dezer dagen naar aanleiding van de slecht gevulde etenskas en de koude kachel. Integendeel, ons volle zal aan de hand van ól zijn gedragingen, él zijn pogingen tot lijdelijk verzet en in sommige gevallen van sabotage zichzelf de vraag moeten stellen, of deze houding inder daad in overeenstemming kan worden geacht te zijn met ons nationaal zelfbewustzijn. O, dat is moeilijk. Waarom 't ontkend valsche voorstelling van zaken is er bij ons volk zoo ingehamerd door hen, die bij deze verkeerde voorlichting het een of ander be lang hadden! Wat is er op dit gebied ons al niet aangepraat! Wij waren neutraal Duitsch- land heeft ons den oorlog aangedaan De Ge allieerde legers zouden hier eenmaal komen, overwinnen en iederen vorm van welvaart terugbrengen. Wat het zoo niet En nu zullen we tóch vroeg of laat moeten erkennen, dat ons land bij het begin van het groote conflict in 1940 niet neutraal was en dat Duitsch- land ons in Mei 1040 pas bezet heeft toen de leiding der Nederlandsche weermacht het met Engeland en Frankrijk al lang en breed eens was over eon aanval der vereenigde le gers op Duitschland en zonder meer weten we nu reeds vast en zeker, dat als de Ge allieerde legers ergens komen, zij er den oor log en de verwoesting en den honger en den dood brengen en zich om alles eerder be kreunen dan om de welvaart der landen, die zij. al bevrijdend, aan den chaos prijsgeven. Déórover, over dit alles en over nog veel meer zal ons volk zich moeten bezinnen voor dat er hier te lande weer iets zal terugkeeren van de oude orde en de oude rust En niet voordat wij den moed hebben gevonden want moet is er voor noodig te erkennen, dat wij zelf voor hot grootste deel schuldig zijn aan den onspoed dezer dagen zullen wij. wanneer ons land voor uitbreiding der oor logshandelingen mag worden gespaard, iets terugvinden van de levensomstandigheden, die ons thans zoo welaangenaam voorkomen. Neen, het is niet prettig, het oordeel de/en zoo grondig te herzien, minder dan ooit onder deze omstandigheden van tekorten èn van verdriet in zoo menig gezin Maar wan neer ernstig en beraden de vraag wordt ge steld: Wiens schuld is het. dat wij nu al we ken honger lijden en wiens schuld is het. dat onze jonge mannen ons moeten verlaten? dan zal er althans een toestand van ophelde ring en klaarheid worden geschapen, waarin de grondslag gelegd kan worden voor vee! verbetering in wat ons thans het leven moei lijk maakt En wanneer deze vraag een antwoord vindt, dat ons doet inzien, dat het toch niet de juiste weg was, dien het Nederlandsche volk tot dusver bewandelde, dan zullen wij. ook als bezet land, van de bezettende overheid de ver zorging kunnen eischen. die ons toekomt de hulp kunnen vragen, die wij noch anderen ©ns kunnen verschaffen. Moge dit antwoord worden gevonden. Het zal ons volk ten goede «trekken. In velerlei opzicht. Oosten terug. In het Hongaarsch-Slowaakscn grensgebied zijn onze formaties bij Blauen- stein, Lososz, Pelsez en ten Westen van Mar- nagysda ln zware gevechten gewikkeld met den aanvallenden vijand. Zooals verwacht hebben de Sovjets na een trommelvuur van verscheidene uren hun offensief ook van de Weichsel-bruggenhoofden bij Puiawy en Warka, van den Weichsel- Boegdriehoek ten Noorden van Warschau uit alsmede uit de Nares-bruggenhoofden aan weerskanten van Ostenburg geopend. Aan het geheele front zijn verbitterde gevechten ont brand. In het penetratiegebied van den Weich- sel in de Zuidelijke hellingen van de Lisagora duren zware gevechten met de over de Nida het Westen doorgedrongen troepen en pantserstrijdkrachten van de Bolsjewieken voort. Tusschen Ebenrode en Schlossberg en het Oosten van het grensgebied zijn nieuwe doorbraakpogingen van 6terke vijandelijke for maties op den "taaien tegenstand van onze divisies gestrand. In den grooten winterslag tusschen de Kar- pathen en den Memel werden gisteren volgens voorloopige berichten 175 vijandelijke tanks vernietigd, waarvan 82 in het Nares-brugger.- hoofd en 51 in het Oostenrijksche grensgebied Anglo-Amerikaansche terreurformaties vie len gisteren overdag het Noord-Westen en Midden-Dultschland aan In de avonduren waren \oora! het Rijnland. Westfaalsche en het Midden-Duitsche gebied wederom het aanvalsdoel van Britsche bommenwerpers. Ge lijktijdig wierpen storingsformaties bommen op de Rijkshoofdstad. Door de luchtverdedi ging werden boven het Rijksgebied 65 Anglo- Amerikaansche vliegtuigen, waarvan 46 vier motorige bommenwerpers, neergeschoten Het vergeldingsvuur op Londen duurt •oort- Vervolgingen in België. Uit Brussel schrijft men, dat de Belgische minister van Justitie heeft medegedeeld, dat er in België 70.000 politieke arrestanten moe ten terechtstaan. Van de tot dusverre 8000 behandelde gevallen is bijna een derde ge deelte met vrijspraak geëindigd. Tankschip uitgebrand. Volgens berichten uit Brazilië is bij het eiland Makanque-Paqueno in de omgeving van Ri© de Janeiro een tankschip geheel uit gebrand, Het vuur sloeg over op andere schepen, die zware schade opliepen. Maatregelen in Japan. De Japansche regeering heeft een program ma van vijf punten bekend gemaakt, dat de beginselen van de totale mobilisatie der na tionale hulpbronnen opnieuw vastlegt. Dit programma behelst onder meer: Verbetering der luchtverdediging, vergrooting der pro ductie van wapenen en levensmiddelen, ver wezenlijking der autarkie en verdere concen tratie der werkkrachten. Men acht het waar schijnlijk, dat de premier over de te nemen maatregelen verdere verklaringen zal afleg gen, als het parlement op 31 Januari bijeen komt. Slagschip tot zinken gebracht. Een Japansche duikboot heeft ten Westen van Luzon een Geallieerd slagschip tot zinken gebracht. Luchtactiviteit boven Groot Londen. In het gebied van Groot Londen werd in de afgeloopen 24 uur schade aangericht door de Duitsche luchtactiviteit. Er ontstonden verliezen. Stakingen in Engeland. Tengevolge van stakingen zijn er gedurende 1944 in Engeland ongeveer drie millioen ar beidsdagen verloren gegaan. Dit aantal om vat 1627 stakingen, waarvan een belangrijk gedeelte der mijnbedrijven. Op een mijn geloopen. Het stoomschip Leopoldsville is op een mijn geloopen en voor de Belgische kust gezonken Het schip had troepen aan boord. De strijd in het Westen. De gevechten in de Ardennen hebben zich ontwikkeld tot slagen van groot formaat. Zes Amerikaansche infanterie-divisies stuitten op ♦aaien tegenstand der Duitsche troepen Het selukte den Amerikaen slechts enkele kilo meters terrein te winnen De vijand leed zwa^ de verliezen. Er wei-den op één dag 56 Ameri kaansche tanks stukgeschoten of buitgemaakt. Het Sovjet-offensief. Het Sovjet offensief, dat door vijf infanterie divisies en verscheidene tankcorpsen in Oos1- Pruisen is ontbrand, woedt met hevigheid tusschen Ebenrode en Schloszberg Ten koste van zware verliezen bereikten de Bolsjewisti sche formaties den Zuidelijken rand var Schloszberg. Sneeuwval in Spanje. Door den zwaren sneeuwval is het spoor wegverkeer in Spanje ernstig gestagneerd. Op enkele plaatsen bereikte de sneeuwlaag een dikte van zes meter. Niet fietsen op autowegen! Het verkeer op de autowegen en ook op de verkeerswegen wordt sedert kort in toe nemende mate door fietsers in gevaar ge bracht Het rijden van fietsers op autowegen rerboden, op andere wegen waarlangs spe ciale rijwielpaden zijn aangelegd, moeten deze gebruikt worden (Art. 23 van het Verkeers reglement 193 '41). Daar ondanks herhaalde waarschuwingen dit voorschrift steeds weer overtreden wordt, be paal ik. ten einde de openbare veiligheid en orde te handhaven, op grond van Art 8 van de Verordening 15 44 inzake den Uitzonde- ngstoestand. dat de organen van politie en weermacht, belast met de controle op het egverkeer, de bij een overtreding van ge noemden aard gebruikte rijwielen in beslag kunnen nemen. Der höhere S.S— und Polizeiführer „Nordwest Der Generalkommissar für das Sicherheitwesen. (w.g) RAUTER. S.S.-Ogruf und Gen d. Waffen-S.S. und Pol. Suikerbleten op den bon. Bon 301 bij den groentehandelaar inleveren. In Noord-Holland en Zuid-Holland zal op de bonnen 301 van de derde noodkaart 3 KG suikerbieten (3 rantsoenen) ter beschikking gesteld worden. Deze bonnen moeten vóór Donderdag 18 Ja nuari as. bij den groentehandelaar worden ingeleverd, desgewenscht tegen ontvangstbe wijs. Degenen, die op 17 Januari a s nog niet het bezit zijn van de derde noodkaart, kun nen hun bonnen alsnog uiterlijk 24 Januari bij den handelaar inleveren Nadat de hande laren op de bonnen bevoorraad zijn, zal zon der nadere aankondiging tot aflevering wor den overgegaan. Bon 300 inleveren voor aardappelen In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn voor de week van 21 tot en met 27 Januari a s. de bonnen 300 van de derde noodkaart geldig verklaard voor het koopen van 1 K G. aard appelen per bon. Deze aardappelbonnen moe ten voor zoover niet van de Centrale keuken of dieetkeuken gebruik zal worden gemaakt tot en met Vrijdag 19 Januari worden inge leverd bij den aardappelhandelaar, desge wenscht tegen ontvangstbewijs Degenen, die- op 18 Januari as. nog niet in het bezit zijn de derde noodkaart, kunnen hun bonnen alsnog uiterlijk 24 Januari bij den handelaar inleveren Nadat de handelaren hierop zijn bevoorraad zal zonder nadere aankondiging tot aflevering worden overgegaan, doch uit sluitend in de week van 21 tot en met 27 Jan H.O.Y. Zondagmlddagconcerr. Zij waren stellig een ideale inleiding tot de eerste Brahms-symphonle, deze werken van Mozart, en de hoorders konden zich gelukkig prijzen, dat de uitvoering zoo zeer dit ideaal benaderde. Het is eigenaardig, maar Mozart „ligt" ons H. O. V.-orkest goed. het is altijd zoo geweest, en met de ouverture „Figaro's Hochzeit" bewees Marinus Adam, dat er ook iets van dien goeden geest in hem is gevaren. Toen betrad de solist, zijn prachtige Guar- ïri met zich voerend als onfeilbaar zege- teeken, het podium. Jan Bresser's markante muzikantenfiguur hief den staf, en zegevierde over alle linies. Hij zegevierde zóó zeer, dat zelfs het nog in de muziek weinig ervaren kind de macht zijner sterke vioolkunst onder ging. Dit kan alleen de kunst die rechtstreeks van binnen komt, en die daarbij door niets, door geen technische moeilijkheden vooral, geremd wordt. En ook wij die dit prachtige concert in A. zoo vele malen hoorden dat het werk als een oase in de muziek der laat ste eeuw, wij waren weer voor een wijle, stellig voor langen tijd, opgeheven boven de zorgelijkheden dezer dagen. Het was schoon te zien hoe de krachtige echt-mannelijke fi guur van Jan Bresser dadelijk het contact wist tusschen hem en de zaal: het was alles Intiem, zeer innig, en de groote spanning het eerste moment raakte niet meer zoek En met zijn prachtig gecomponeerde en ver rukkelijk gespeelde cadensen voerde hij zoo mogelijk onze bewondering nog hooger op De dirigent zorgde met groote piëteit voor een keurige orkest-entourage, zoodat wij dankbaar waren, Mozart's ongerepte kunst zoo recht streeks te mogen ondergaan En wie minder diep zag, vond in de wijze waarop Jan Bres ser zijn schoone Guarnerius deed zingen, kla gen, juichen en bruisen, een schoone com pensatie, die hem alleszins hoogeüik verheug de. Ik zeide niet te veel. h-; '"cvierde over alle linies. Noemden we Mozart een ideale inleiding tol Brahms, dan ziet dit hoofdzakelijk op Mozart's heerlijke vormen-concentratie. die welisw na hem geen ander componist ooit bereikt", maar die ook aan Brahms voorzweefde als ideaal. Mozart nu kneedt ons als met één slag om tot den muziek-ontvankelijken luister aar: dat mist nooit Maar zonder deze ont vankelijkheid blijft er veel van wat ir. Brahms ligt, voor ons verborgen, tenzij wij ons alle moeite geven, den waren Brahms-zin te ontdekken. Wel verre dus van "n vergelijking te willen maken tusschen Mozart en Brahms, acht ik Mozart's absolute kunst ideaal als in leiding tot Brahms. Den dieperen zin bij Brahms hebben ook de spelers der obligaat- oartijen naar voren helpen brengen, en het blazers-ensemble in het «slotdeel verdient zeker allen lof Adam leidde met vaste en zekere hand. zoodat ook de uitvoerenden zich aan deze echte muzikantenmuziek laafden. Een uitvoering, die klonk als een klok. O J KALT. Inbraken van het weekeinde. Het aantal inbraken is in het afgeloopen weekeinde weer groot geweest. Enkele kruidenierswinkels hebben on- gewenscht bezoek gehad en verscheidene pakhuizen zijn onderzocht, waardoor Haar lemmers een voorraad brand stoffen of goederen moeten missen en anderen hebben zich errijkt ten koste van anderen. Uit een winkel aan de Nagtzaamstraat zijn gestolen twee snelwegers 240 pakj» koffie, 125 pakjes kinderdrank- poeder. 40 pakjes meel. 120 pakjes custard. 340 pakje* pud ding. 35 pakjes maizena 40 pond kaas. 144 stukjes lucht- zeep, 40 kg suiker. 23 pakje« kunsthoning, 50 kg tarwemeel en nog andere levensmiddelen. In den nacht van Zater- iag op Zondag werd opnieuw een inbraak gepleegd in een winkel aan de Botermarkt, waar vermist worden een snel weger. 30 pakjes koffie en een halve liter aroma. Een groote hoeveelheid cokes, n.l 45 hl werd gestolen uit een pakhuis aan de Berke- rodesteeg. In deze steeg werd ook een bezoek gebracht aan een pakhuis van een poelier, die nu twee wielen van een motorrijtuig met banden en binnen- en buitenbanden moet mussen. Aan de achterzijde van een woning aan de Schouwburg- straat heeft men zich toeeang verschaft tot een kelder en daaruit twee mud anthraciet 'i riiwielbuitenband ge- tolen. Een koopman, die op het Klein Heiligland een pakhuis heeft, moet een varken missen :n een broodbakker uit de Vosmaerstraat een kistje pasta, ?en bus stroop, een doos bak poeder en twee stoffers Uit een garage aan de Joh. de Breukstraat zijn een accu. ^en reserveband met wiel. zes 1 generator-anthraciet en een eit eestoien. Twee moltondekens, 'wee witte wollen dekens en een roud-gele donzen deken rijn gestolen uit een woning san •het Prinsen Bolwerk en tijdens ie afwezigheid der bewoners •an een perceel aan den Orion- *-ee een Perzisch divankleed, acht heerencostuums, een pels en overhemden en een regenjas i melkhandelaar aan de Populierstraat mist een mand met 200 eieren en een collega van hem aan de Klever'oan een bus met volle melk. Een buffetbediende die een oude koopmansbeurs met een bedrag van ƒ1500 in een kiosk heeft laten liggen, is tot de ontdekking gekomen, dat de beurs met het geld gestolen is uit een ongesloten kast. Uit een bedrijf aan de Houtmarkt zijn 200 kg bruine boonen, 2 hl tarwe. 50 en 100 kg groene erwten, benévens enkele zakles gemalen tarwe van klanten ontvreemd. Het gebouw van den Auto- bevrachtingsdlenst aan de Ha- zepaterslaan is betreden met een valschen sleutel en gesto len zijn een bus met 10 kg olie, een bus met 6 kg vaseline en een bus olie. bestemd voor een particulier Een koopman, die een pakhuis heeft aan de Nobel- straat heeft aangifte gedaan van diefstal van vijf volwassen koniinen. een handwagen, een partij glas- en aardewerk en porselein. PREDIKBEURT. De diensten door Dr. Ruys geleid, die tot dusver gehouden werden aan de Nieuwe Gracht, 'orden a s Donderdag 18 Ja nuari te 3 30 uur voor 't eerst gehouden Fr Halsstr 4 fPhier. Te Heemstede is in de ouder dom van 83 Jaar overleden de heer H. J. Zuurendonk. «ud- hoofdinspecteur van Openbare Werken te Haarlem. De over ledene. die op 24 Februar: 1861 is geboren, trad op 3 Maart 1899 in gemeentedienst a'.s op zichter bij Openbare We-ken. 1 Juli 1905 werd hij opzichter e klasse. 1 Januari 1919 inspec teur en 1 Januari 1920 hoofd inspecteur. Op 1 Maart 1924 s-erd hij gepensionneerd. De teraardebestelling is bepaald op Woensdag as. om 12 uur t* Heemstede.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1