Haariemsche Courant Zware gevechten in het Oost- Pruisische grensgebied. J&Oe Jaar?., No. II Bureaux Groote Houtstraat Postgiro 134J6S. Bijkantoren: Soendapleln a. IJmutden. Kennemerlaao 164 Nieuwsblad voor Noord-Holland (iaa.-.'em Abonnementen: per week 26 ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal 3.4Ï. fr. p. po»t t J.7J. Loss; nummers cent. Hoofdredacteur F c Derlu. K 1W7 Samenhang van het Duitsche front in alle sectoren gehandhaafd. Het Duitsche weermachtbericht van 1 a. dag luidt In den frontsaillant tusschen Malmédy en Bastogne leverden onze troepen ook gisteren weer zware maar succesrijke afweergevechten tegen de concentrische doorbraakpogingen van den vijand. In hevige tankgevechten wer den in dit gevechtsgebied 75 vijandelijke tanks stukgeschoten Op den Oostelijke» oever van de Moezel hebben zich aan weerskanten van Rensich heftige plaatselijke gevechten ontwikkeld. Bij Hatten en Richtershofen in den Elzas stort ten de den geheelen dag voortgezette vijan delijke aanvallen bloedig ineen. Een vrij sterke gevechtsgroep van het gar nizoen van La Roebelle drong bij een moe digen uitval naar het Noord-Oosten door tot de monding van de Sèvre en wierp daarbij de in dat gebied liggende vijandelijke belege ringsstrijdkrachten uit hun stellingen In Italië kwam het ook gisteren niet tot gevechten van beteekenis In Hongarije sloegen onze troepen aan den Noordrand van het Vertesgebergte en in het Pihsgebergte vijandelijke aanvallen al De verbitterde gevechten in de straten van Boe dapest duren voort Uit het Ooselijk deel der stad hebben de verdedigers hun stellingen naar het centrum terug genomen. In het Hongaarsch-Slowaaksche grensgebied ondernamen de bolsjewisten gisteren slechts zwakkere aanvallen, die geen succes hadden. Ten Westen van Krowno zijn zware gevech ten ontbrand met de Sovjets, die ook hier tot den aanval zijn overgegaan Tusschen Kar- pathen en de Memel wierp de vijand nieuwe infanterie- en pan'serformaties in de voor naamste geveciitsgebieden van den grooten win'erslag. In de groote bocht van de Weich- sel woeden hevige gevechten tusschen de Nida en de Boven-Pilica bij Kielce en Radom en ten Zuid-Westen van Barka. In den driehoek tusschen Weichsel en Boeg en ook aan het Nare w-bruggenhoofd ter weerskanten van Ostenburg konden de met overmachtige strijdkrachten aanvallende bolsjewisten eenige nieuwe penetraties be werkstelligen. Een doorbraak werd echter Het Sovjet-offensief. Berlijn: Europa wordt thans ernstiger dan ooit bedreigd. Het offensief, dat de Sovjets thans c vrijwel het geheele Oostfront ontketend heb ben, is zonder twijfel van^ de meest vér strekkende beteekenis. Van Duitsche militaire zijde wordt ver klaard, dat het groote offensief der Sovjets geheel los staat van Eisenhowers aanvallen in het Westen. De pogingen, om deze offen sieven te doen samenvallen, zijn door de plannen van Von Rundstedt doorkruist. Het feit, dal Stalin zoo lang gewacht heeft met dit nieuwe offensief wijst er op, dat het bui tengewoon zorgvuldig is voorbereid. Ontzag lijke pantser- en andere formaties loopen thans storm op de Duitsche linies, met de bedoeling naar Silezië en Oost-Pruisen door te stooten. Het front heeft een breedte vó bijna 2000 K.M. In Berlijn wordt verklaard, dat Europa thans ernstiger dan ooit van hel Oosten uit bedreigd wordt. De arbeiders in de Duitsche tankfabrieken hebben afgezien van hun vrijen dag. om de productie te verhoogen. Ten aanzien van het thans ontbrande groote offensief in Oost Europa heeft de waarnemend Rijksperschef Sundermunn ver klaard: De Bolsjewisten streven belangrijke doelen na, o.m. het bolsjewiseeren van Oost- Europa. Hef doel van Stalin is. zich door het behalen van militaire successen een sterke positie op de aanstaande conferentie van drie te verschaffen. In het offensief vallen niet minder dan zwaartepunten waar te nemen. Op een daar van, n-1- bij Baranov hebben de bolsjewisten, die met 6 legers en drie pantserkorpsen den aanval over een front van 70 K.M onder namen, kans gezien, in de Duitsche linies te dringen, waartoe zij evenwel niet minder dan 6 divisies hebben moeten opofferen Overal elders zijn de Duitschers er in geslaagd hun stellingen te verdedigen. Een geweldige tankslag heeft zich ontwik keld. 136 tanks vielen Maandag den Duitschers ten offer. In totaal zijn in de laatste dagen meer dan 400 tanks der bolsjewisten verloren gegaan. Ten Noorden van Warschau woedt op twee plaatsen in Oost-Pruisen het gevecht met Koningsbergen en Dantzig als Sovjet-doelen. Bij de rivier de Narev hebben de Sovjets 21 divisies in den strijd geworpen. De Duitschers hebben hier geheele Sovjet-regimenten uit elkaar geslagen en de Bolsjewisten op hun uitgangsstellingen terug gedreven. Tusschen Evenrode en Schlossberg weer stonden de Duitschers de aanvallen van 15 Sovjet-divisies. Tusschen Evenrode en Schlossberg zijn de aanvallen der bolsjewieken Maandag op de Duitsche verdediging gestrand, waarbij 171 Russische tanks vernield werden door onverwijld ondernomen tegenaanvallen onzer reserves verijdeld. Honderd Sovjettanks werden stukgeschoten. In het Oost-Pruisische grensgebied misluk ten tallooze vijandelijke aanvallen msschfn Rommterheide en den straatweg Ebenrode- Gumbinnen. In de zware gevechten ging in weerwil van den verbitterden tegenstand on zer troepen een smalle terreinstrook met Schioszberg verloren. De samenhang van ons front werd echter in alle sectorcr, gehand haafd, waarbij 102 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. Zuid- en Zuid-Oost-Duilschland waren gis teren overdag het aanvalsdoel van Ameri kaansche terreurbommenwerpers. Bovendien vielen Engelsche vliegtuigen West-Duitsch land aan. Er werd 6chade aangericht, vo.j woonwijken van verschille Ie steden, u het bijzonder van Weenen. Aug.sbu; g en Reut- lingen. Zestien twee-motorige Britsche bommen werpers vielen een havenstad aan de Wast- kust van Noorwegen aan. Zeven vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten door twaalf Duitsche jagers en twee door luchtafweer- booten, zoodat meer dan de helft der aan vallende toestellen aan de afweer ten offer 'iel. Het lange-afstandsvuur op Londen werd steeds voortgezet. De striid aan liet Westfront. Ten Oosten van Malmédy, aldus werd Maan dagavond gemeld, hebben de Duitschers een troep Amerikanen afgesloten. Ten Noorden van Bastogne zagen de Amerikanen hun pogingen, om bij Longchamps op te rukken, verijdeld. Ook aan 't Saarfront liepen Ameri- kaansche aanvallen dood in de Duitsche ver dediging, terwijl de Amerikanen evenmin succes bij Bitseh konden boeken. Bij Richters hofen waren de verliezen, die de Amerikanen leden. hoog. De strijd in ons land. Naar de B. N. O. Maandagavond mede deelde hebben Duitsche verkenningstroepen aanval van Canadeesehe troepen ten Noorden van het dorp Kapelle afgeslagen. De verliexen der Geallieerden. Uit Washington wordt gemeld, dat de New- Yorksehe correspondent van de Daily Express er de aandacht op vestigt, dat tot dusver het verlies aan manschappen der Geallieerden in den strijd aan het Westfront niet in cijfers is weergegeven. Men verwacht, dat van depar tementale zijde Donderdag a.s. hieromtrent mededeelingen zullen verschijnen. Volgens den correspondent, bedraagt mo menteel het aantal dooden, gewonden, vermis ten en gevangenen aan de zijde der Geallieer den 564.351 man De toestand in België. De ontwikkeling van den toestand in België houdt politieke kringen in Londen bezig. Men oordeelt daar, dat een zwenking naar links in België niet valt te ontkennen De groote verschillen tusschen Vlaamseh en Waalsch doen zich weer gelden Het staat te bezien, hoe lang het nog zal duren aleer veranderin gen in de regeering haar beslag zullen krijgen. De toestand in Griekenland. Elas heeft 15000 gijzelaars In handen. Gemeld wordt, dat de Elas zich van nie: minder den 15000 gijzelaars heeft verzekerd Men meent, de Engelsc-hen er toe te kunnen brengen van hun eischen af te zien, daar ge neraal Scobie er prijs op zal stellen nog voor de zitting van het Britsche parlement eer. overeenkomst te hebben gesloten Reuter meldt uit Athene, dat het schijnt, alsof van de zijde der Elas een nieuwe re- gcerïng tegenover die van Piastiras zal wor den gevormd. Men acht den huldigen toestand een stilte voor den storm, daar Plastira* heeft besloten, iederen vorm van tegenstand te breken Een speciale Reuter-cor respondent deelt mede. dat van de 37 Grieksche districten er vooralsnog 21 onder controle van de Elas blijven. Richtlijnen. Generaal Bradley heeft een dagorder uit gevaardigd tot de manschappen van het le en 3e Amerikaansche leger en daarin de houdin: der Amerikaansche soldaten jegens de be woners van bezette Duitsche gebieden ter sprake gebracht. Het wordt in dezen dagorder den Amerikaanschen soldaten verboden. endschappelijke betrekkingen met de be volking te onderhouden. Zij mogen Duitsche burgers geen hand geven of een gesprek met hen beginnen en evenmin hen op straat bege leiden. Engelsche pers tegen koning Peter. De Engelsche pers heeft zich Zondag en Maandag scherp gekeerd tegen koning Peter van Joego Slavië inzake diens houding ten opzichte van Soebasitsj. De couranten bewe ren. dat 'skonings afwijzende houding tegen Tito de eenheid in Joego Slavië dreigt te verstoren. Weer Joden in het Italiaansche leger. Uit Rome wordt gemeld, dat het ministerie van oorlog in Zuidelijk Italië bekend heeft gemaakt, dat Joodsche officieren, die destijds in het leger hebben dienst gedaan, weer opge nomen kunnen worden en hun ouden rang zullen bekleeden. Voorlooplg slechts oorlogsproductie. Uit New York wordt gemeld, dat het bureau voor de oorlogsproductie de plannen voor de omschakeling der oorlogsproductie ten be hoeve van de vervaardiging van goederen voor het civiele gebruik weer heeft inge trokken. Loeblin-methodes. Uit Loeblin komt het bericht, dat na de officieele erkenning van de Poolsche Loeblin- regeering door Sovjet Rusland deze regeering onmiddellijk is begonnen met de deportatie van ..onbetrouwbare elementen" naar de Sovjet-Unie. Aldus zijn 40.000 personen uit Galieië en 21.000 uit Loeblin naar Sovjet- Rusland op transport gesteld. De Dardanellen. Uit Ankara komt het bericht, dat verwacht ag worden, dat dezer dagen de eerste sche pen der Geallieerden de Turksche wateren zullen passeeren. Uitwisseling van gewonden. Door bemiddeling van Zwitserland is een overeenkomst tot stand gekomen over de uit wisseling van 40.000 zwaargewonde Duitsche krijgsgevangenen tegen Britten en Amerika- De uitwisseling zal in Zwitserland ge schieden. Amerikaansche landhonger. Volgens een bericht uit New York maken de Ver. Staten aanspraak op de eilanden tus schen de Phlippijnen en de Ver. Staten, n.l de Karolinen. de Marianen °n de Marshall eilanden. Londen 1945. Uit Lissabon wordt het volgende gemeld Een Reuler-correspondent bericht dat Londen momenteel een onbeschrijfelijk treurigen aan blik biedt Overal neemt men de sporen van vernietiging waar Het aantal puinhoopen is ontelbaar. Men krijgt den indruk, dat een groot deel der bevolking Londen verlaten heeft, vermoedelijk ten gevolge van het feit. dat de meeste mensehen hun woning niet uit durven gaan Nog erger dan in het centrum der stad is de toestand in de buitenwijken, waar verhoudingsgewijs het verkeer nog meer te lijden heeft dan in de binnenstad Waar bliift <Ie olie? Met de overgave van een Thibet.ianschen monnik, het vertrouwen van een zuigeling en het geduld van een marmot in dc-n winter, zitten we nu al weer meer dan veertien dagen te wachten op de spijsolie, waarvan de rant soeneering in het einde van het vorig jaar is aangekondigd. Verleden jaar heette het, dat de olie, die half November werd verstrekt, tot het einde van het jaar zou moeten dienen. Aangezien het jaar op 31 December eindigt waren op dien datum alle o!ieflesschen leeg voor zoover het Kerstmaal reeds niet de schamele resten had opgeëLscht. Hoe het zij, vrijwel iedereen was op 1 Januari door zijn olie heen en verwachtte, dat omstreeks de jaarwisseling een nieuwe oliebedeeling zou plaats hebben. Het zal wel weer precies kloppen en de schuldige zal wel weer op het kerkhof liggen, maar een feit is, dat we thans 17 Januari schrijven, dat, als onze inlichtingen juist zijn, de olie al lang en breed hier ter stede is ge arriveerd, dat in een stad als Haarlem natuur lijk voldoende gelegenheid is, de olie te dis- tribueeren, maar dat niettemin de zaak nog maar altijd niet in kannen en kruiken is. Het is over het algemeen leelijk koud. er is geen sprake van boter, margarine vet of wat dan ook en er zijn hier ter stede duizenden lieden, die in het hartje van den winter en bij een gemis van alle andere soorten van vetten in veertien dagen, drie weken, geen droppel olie binnen hebben gekregen en al dien tijd volkomen vetloos hebben geleefd. Wat misschien bevorderlijk is voor de slanke lijn maar overigens de volksgezondheid nv niet bepaald ten goede komt. Voor het geval men. dan ook bij de Distri butie meent dat deze olie bestemd is om ei Juli de salade mee aan te maken, ver- oorlooven wij ons de opmerking, dat een wei nig voortvarendheid in dezen menigeen erken telijk zal stemmen Suiker, en boterbon alsnor inleveren. Er schijnen vele Haariemsche moeders te zijn, die de vorige week verzuimd hebben de bonnen R 04 (boter) en R 05 (suiker) in te leveren De Haariemsche distributledienst stelt de gelegenheid alsnog open tot en met Zaterdag 20 Januari aan de volgende adressen: J. Hofman. Wagenwee 76 (Zuid)' ..De Een dracht'. Middenweg 2 (Noord) en firma Maas. Kruisweg 41 (Centrum) Uitreiking noodkaarten. Voor het afhalen van noodkaarten zijn Donderdag van negen tot elf uur de Haar lemmers. wier namen beginnen Vit (restant V) en Wa tot en met Wen en van elf tot twee uur restant W. van Wep af. X. Y en Z aan de beurt. Na-uitreiking geschiedt op Vrijdag 19 Januari van negen tot twee uur. Te Spaarndam bestaat de gelegenheid de kaarten af te halen op Donderdag 18 en Vrij dag 19 Januari van negen tot twee uur. Meegenomen dienen te worden de bonnen 268 of R 09, de tweede distributie-stamkaart en 'net inlegveL De slroomlooze periods in Haarlem. Geen vaste bedragen voor gas en electriciteit. We vernemen, dat bet de be doeling van de gemeente Haar lem is, om gedurende den tyd, dat in verband met de bijzon dere omstandigheden de leve ring van gas en electrisehen stroom is stopgezet, van de verbruikers geen vergoeding te vragen voor de vaste bedra gen. welke iedere maand be taald moesten worden voor vastrecht, meterhuur enz. Dit standpunt is billijk, doch in andere gemeenten, o n. in Zaandam is het gemeentebe stuur van meening, dat het publiek in de algcmeene kos ten van de bedrijven moet bij dragen. Daar is bepaald, dat de meterhuur voor gas van f o 25 per maand doorbetaald zal worden, dat vaste bedra gen tot ongeveer de helft wot- den verlaagd en aan de munt-^ gasverbruikers wordt ee "er- goeding van f 0.25 in rekening gebracht Ook voor het e'.ec- triclteitsbedrijf zijn dergelijk* beDaüneen gemaakt Laat de aardappelen niet bevriezen. Beschikbaarstellen voor de armen is beter. Een aantal bewoners uit Haarlem en omgeving er in geslaagd te beschikken over een voldoende voorraad aard appelen. doch de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ze op een zoodanige plaats op zol ders en in schuren liggen, dat bevriezen in deze maand niet uitgesloten is. Het beste is dan, dat de be voorrechte stadgenooten aan anderen denken en hun een gedeelte afstaan. Het is toch beter arme menschen Ie hel pen, dan de aardappelen te laten bevriezen. Ned. Herv. Gemeenten in Haarlem en omgeving. Aan de mededeelingen van de Ned. Herv. Gemeenten in de classis Haarlem is het vol gende ontleend. Ds. Oldeniun rechtzinnig. R H. Oldeman, predi kant te Santpoort, deelt mede, bespreking te hebben ge had met het bestuur der Evan gelisatie en hij heeft den wensch te kennen gegeven de samenwerking voort te zetten. Het bestuur wilde een duide lijke uitspraak of de predikant eigenlijk vrijzinnig of rechtzin nig was. In het laatste geval sprak het, dat de diensten in de kapel stopgezet zouden wor den. Ds. Oldeman heeft toen gezegd, dat hij weliswaar als vrijzinnig predikant in Sant poort is gekomen, maar geen stelde op dat etiket, daar graag boven de partijen Ide staan. Vraagt men hem Her wat hij is, dan ant- - 'lij niet vrijzinnig, maar ■in" zooals de ge meente, die ter kerke komt, ook wol weet llall weg. i Januari is het consu lentschap van de Gemeente Halfweg overgenomen door ds. Lagerwey. Deze hoopt zoo veel mogelijk de morgendien sten te vervullen. In de verga dering van het kiescollege zijn dc aftredende leden van den kerkeraad, de heeren L. de P.ianw (ouderling) en G. C. de Mo) (diaken) herkozen. Spaarndam. Als kerkei aadsleden zijn her kozen de ouderlingen, de hee ren J Lucas en D. Magré In de vacature van diaken is ge kozen de heer W. Baelde. Al« norabel is gekozen de heer H. J van I.eeuwen UIT DE GEVANGENIS ONTSNAPT. De vorige week is de Haar lemmer L. M.. die een gevan genisstraf voor eenige diefstal len moet ondergaan, uit d« Strafgevangenis aan den Har menjansweg ontsnapt. ACHTTIENJARIGE LOOPJONGEN STAL IN ZIJP OMGEVING. Zondag is ingebroken in pakhuis van een koopman aai het Klein Heiligland te Haar lem en gestolen werden hoe veelheden van 50 en 27 ki stroop en 3 hl brandstof Het m de recherche kort daarop ge lukt een achttienjarigen jongen aan te houden, die in de om geving woont Het gestolen® k bij hem in beslag genomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1