Haarlemsche Courant Ons sober „kunstlicht" voorheen en thans. Uer dieven ,la^bo<*k 290« Jaar?.. No. 15 Buieau.t Gruoie Houtstraat >1 Postgiro 134*39. Bijkantoren: Soendapleln 2L IJmulden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Donderöac 18 Jan.1945 Oltg.; Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct„ per rand. 1.14. per kwartaal 3.42. U. p. Post 3,73. Losse nummer» cent- Hoofdredacteur: F. C. Derks. K IJT Convooi der Geallieerden aangevallen. Duitsthe motortorpedobooten hebben in den afgeloopen nacht van het ravitailleeringsver- keer tusschen Theems en Schelde van een zeer krachtig beschermd vijandelijk convooi twee volgeladen vrachtschepen van samen 7000 bruto-registerton tot zinken gebracht. Eigen schade of verliezen ontstonden daarbij niet. Het offensief der Sovjets. De militaire medewerker van het D. N. B. schrijft, dat het Sovjet-Russische winteroffen sief zonder voorbeeld is wat de breedte, dt gelijkschakeling der talrijke aanvalspunten en het totale in den strijd brengen van alle aan wezige strijdkrachten betreft Het gaat om meer dan enkel om een doorbraak met een bepaald strategisch doel. Het gaat er om. den geheelen Duitschen afweerrauur in het Oosten met een slag omver te werpen en den Bols jewisten alle wegen naar het hart van Europa vrij te maken De Duitsche leiding put haai k- bt niet uit in een sterke frontale afweer, t* - zoekt de beslissing midden uit de be weeglijkheid. die naar gelang plaats en tijd zelf kan worden bepaald. Massatrravon in Athene ontdekt Gemeld wordt, dat in Athene het massa graf is ontdekt van (500 lijken, terwijl elders putten zijn gevonden, die 450 lijken bevatten, alle slachtoffers van de Elas Het aantal gijzelaars, dat in Elas handen gevallen is, moet reeds 30.000 bedragen. Roosevelt heeft aan Plastiras medegedeeld, dat hij verwacht, dat de thans gevormde Griekse he regeoring de Elas-partij niet ter verantwoordrocnen „Interim-raad der Vereenlgde Naties." Roosevelt heeft Dinsdag op de persconfe rentie medegedeeld, dat de kwestie van de vorming van een Interim-raad der Ver- eenigde Naties" door hem besproken zal den tiïdens de ontmoeting met Stalin en Churchill Het leven In Parijs. Af'onbladet meldt uit Parijs, dat men daar met 't oog op den catastrofalen toestand ern stig vreest voor epidemieën De sterfte onder kinderen en ouden van dagen is reeds groot Wat het voedsel betreft, zelfs op de zwarte markt is vrijwel niets meer te krijgen Communistenbenden in Savoye. Savoye wordt door benden communisten geterroriseerd. Zij trekken het land door vormen een plaag voor de bewoners. Een der benden heeft den vroegeren vertegenwoor diger van de regeering Vichy ontvoerd. Men vreest, dat hij door middel van den kogel is gedood De Britsehe verliezen. Volgens Reuter heeft Churchill in het Lager huis verklaard, dat van het begin van den oorlog tot 30 November 1944 de verliezen van Groot Brittannië bedroegen: aan Canadeezen 48 9"5 man, aan Australiërs 84.863, aan Nieuw Zeelanders 34.115, aan Zuid-Afrikanen en aan manschappen uit de koloniën 28.946 man. In totaal bedragen volgens Churchill de verliezen van het. Britsehe imperium tot 30 November 1944 1.043.544 man. De militaire groet in Roemenie. Leden van bet Roemeensehe leger moeten van heden af leden van de Sovjet-weermacht het eerst groeten. Dat beteekent, dat een Roe- meensch officier een Sovjet, soldaat het eers1 moet saluecren. aldus meldt de B. N. O. Ei heerscht over dit besluit onder de Roemeen sehe officieren groote ontevredenheid Pan-slavisch comité. Radio Belgrado meldt, dat de Soviet var Belgrado er in heeft toegestemd, zitting te i in een Pan-SIavisch comité Tijdgenooten der verlichte in het duister: Sigaretten in Amerika op de bon. Gemeld wordt,, dat binnen veertien dagen in Amerika de sigaretten zullen worden ge rantsoeneerd. Burgerlijke Stand. HAARLEM, 1# Jan. BEVALLEN12 Jan. A. ter Horst-GIffai d. d. M. M. van Leeuwen-Ochse Freiwald. z. H. R. van Drll-Koentleis, d. 13 Jan. J. M. Spooi-Her- kes, -/.. L. van der Gvoef-Badorrck, z J. Steen ken-Hoogkamer, z M P. van de Wakker-Atlmi- iaal. d. A. O. Quast-Kwarts, d. J. J. Hendrlks- Klemans, d T. Mulder-Warmerdam, d. 14 Jan. W. D F. Naessens-Joustra. z. J. P. Breed-Bogers d. 15 Jan. P. Bijl-Beekhof, z. C. J. Kessels-Hel- sen. z. F,. A Drogtrop-Lammers, z C. A Hilter- man-Engwerda, d 16 Jan. A Mol-Veldman, z. Ij Brückner-Beugellnk. z. OVERLEDEN: 10 Jan. M G.. 10 m.. van L. G van Buuringen. Antonieslraat. 11 Jan. C. J Lans. 61 j.. Dr. Schaepmanstraat. A. M. Kruijer. 54 Westerhoutpark. A. Huiskes, 33 j., Gast- huiavèst a. C. de Wildt, 26 J Rosehaghestraat. W, Kromhout. 71 i Kamperlaan. 12 Jail E. E. de Droog-Driessen, 43 J.. Westergracht. 13 Jan.: D Mol-Frederiks. 75 j.. Leidschevaart. F. N. A. Groos. 67 j.. Rollandstraat. B. J. Behrens 63 J.. Kinderhuisvest. M. W C.. 2 m z. van C Ver- donkschot. Saturnusstraat. 14 Jan.: J. P Visser, 70 j.. Lange Heerensiraat. E. W. Beth, 66 Jaar. Regentesselaan. J. Kappelhof-ter Smitten. 77 j.. Westergracht. W. C. Beers 24 J., Pijnboomstraat II C. Hölsken-van der Helm, 61 J., Zijlweg. J. Waalewijn. 76 j-, Duinoordstraat. 15 Jan J. Dui- neveld. 76 J.. Pres. Steïjnstraat. P. P. Schljve- naar. j Hoisteijnstraat. M. J. A. Lohman, 56 v. d. Vinnes li as t. eeuw Gedempte voetstappen afgewisseld door het geklos van klompen, melancholisch zoemende rijwicllantaarns wier lichtschijnsel nauwelijks kan worden onderscheiden, het doffe geklik van een defecte rijwielbel. schurende velgen en knerpende-, ratelende bandsurrogaten; dit alles vormt de zonderlinge geluidenreeks, die gedurende de vroege avonduren tusschen de sombere huizenrijen klinkt. Als een lichtba ken fungeert slechts het vuurpuntje van den' rookenden voorbijganger, die zich in het don ker doolhof der stad een weg baant. In tallooze woningen heeft de duisternis- misère eveneens haar intrede gedaan. Plof fende carbidlampen, walmende oliepitjes en nietige kaarsrestjes speculecren thans en soms niet zonder resultaat op de prikkel baarheid der huisgenooten, voor wien het lichtproblecm steeds lastiger wordt. Door het opraken der onmisbare grondstoffen werden er in menig gezin reeds drastische beperkende maatregelen getroffen Het parool: Vroeg naar bed! beteekent echter geenszins een op lossing. temeer daar de schemerirrg veelal om half zes invalt. Het valt niet te ontkennen, dat het spel var. vreemde schaduwen en don kere gedaanten, die zich vaak al tastend en voorzichtig door de gangen en vertrekken der woningen bewegen, van inv loed is op de hui selijke sfeer Weinigen behooren immers tot de bevoorrechten, die over een solide licht installatie beschikken, zoodat de overigen zich met gebrekkige-, meestal kostbare middelen moeten behelpen. De knutselaars en liefheb bers van lectuur, zij zullen thans gedurende de lange trieste winteravonden slechts op be scheiden wijze hun ontspanningsbezigheden kunnen beoefenen De huisvrouwen, wier energie overdag door noodzakelijke bood schappen, bonperikelen, werkzaamheden ten behoeve van de voedselvoorziening en 1001 andere zorgen en beslommeringen geheel wordt opgeëiecht, zijn eveneens de dupe der stroomlooze periode Bij het matte licht zijn de nijvere handen veelal niet in staat het dringende verstelwerk der gezinskleeding uit te voeren. Nu onder de huidige omstandigheden vrij wel iedereen het electrische licht voor onbe paalde» tijd moet ontbeeren. begint men eerst recht te beseffen, welk een ingrijpende gevol gen dit ongerief veroorzaakt. Elke stedeling was als het ware automatisch op de resulta ten van het technisch vernuft, dat ook de leetriciteit op velerlei gebied bood en waar van men slechts door het omdraaien van een knopje kon profiteeren, ingesteld. Voor onbe- paalden tijd zal men dit comfort moeten mis sen. Wanneer men tegenwoordig het traditio- neele schemeruurtje in den huiselijken kring doorbrengt, dan dwalen de gedachten onwille keurig via de dagelijksche beuzelingen en het opwindende wereldgebeuren naar het ver leden met zijn primitieve samenleving, toen het begrip natuur en mensch niet zoo'n schril contrast vormde als thans, nu de ontbindende ernietigende factoren zich schier overal doen gelden. Het is daarom wel eens interessant om juist in zoon donker hoekje bij den half gedoofden haard (welke een luxe voor dezen tijdte piekeren over het ontstaan van het eerste kunstlicht, waaromtrent destijds in het orgaan van den economischen voorlichtingsdienst de volgende wederwaardigheden werden mede gedeeld- De Titiaan Prometheus, zoo vertelt de sage, bracht den mensch, tegen den wil van Zeus, het vuur: tot straf werd hij aan een rots in den Kaukasus gekluisterd. Toen daarna de oermensch uit den vuurhaard in zijn hol een houtblok nam en het tusschen de rotsspleten klemde teneinde beter te kunnen zien, was de scheiding tusschen vuur en licht ontstaan. Het eerste kunstlicht was geboren. Zoo is de hars spaan de eerste kunstmatige lichtbron en zijn de harsspaanhouder en de reeds door Home- vermelde harsspaanlamp de eerste ver lichtingsartikelen. Oorspronkelijk kan de olielamp echter even een-. onder de lichtbronnen van het voorhis torische tijdperk worden gerangschikt De brandstof bestond uit olijfolie, terwijl de pit van hennepheede aan de oppervlakte dreef. Door de Romeinen werd bijzondere aandacht besteed aan de fraaie uitvoering dezer ver lichtingsattributen. waarbij soms van kostbare materialen zooals goud en albast, doch ook van brons, glas, leem en terra sigillata werd gebruik gemaakt Staande in lantaarns, han gende aan kettingen of rustende op zuilen kwamen de artistieke vormen dezer oude lampen uitstekend tot bun recht. Later werden ook drinkvaten, ampullen, welke met drie kettinkjes aan de plafonds aren bevestigd, voor dit doel gebezigd. Zoo de hanglamp in de middeleeuwen ontstaan. Naarmate de techniek voortgang boekte, kwamen er nieuwe verlichtingsmaterialen in gebruik. De tinnen lampen uit de zestiende eeuw. pomplampen en andere voorwerpen op dit gebied, b'eken in vervlogen tiiden goed in de gestelde eischen te beantwoorden. Omstreeks 1850 deed de raapolielamp als mi ge lichtbron in talrijke gezinnen dienst. Op de eenzame boerderijen gebruikten onze voorouders in deze periode zelfs de hars- «poan en slechts bij uitzondering, zooals fees- en werd de kaars ontstoken. De kaars als aloude lichtbron heeft zich niet alleen kunnen handhaven, doch is onder de huidige omstandigheden zelfs voor velen een uitkomst. Herinneringen aan Kerstfees ten. waar het twinkelende kaarslicht de ge zichten der kleuters deed .stralen", zijn van blijvende waarde, terwijl ook bij kerkelijke plechtigheden de kaarsen de sfeer en wijding in vele gevallen verhoogen. T!jdens het Ro- meinsche tijdperk kende men reeds verschil lende soorten zooals talk-, pek- en waskaar sen. De kandelaar, die hierbij behoort, bood zoowel in het grijze verleden als thans naar gelang van de perioden een ongekende ver scheidenheid in uitvoeringen. Door het ge bruik van krooniusters c-n gesiepen glas be reikte men ook met deze verlichting een ver rassend effect- De kaarsen-illuminatie kwarr. het treffendst tot uiting in de zoogenaamde Rococoperiode, waar vaak de schittering der sieraden, liet blinkende tafelzilver, de fraaie costuums on de weelderige omgeving domi neerden. De stearine-kaarsen dateeren sedert 1818, terwijl de parafinekaarsen in 1836 een belangrijke voorui ng in de productie be- teekenden. Het ar -cel( dat nog steeds in Gouda wordt vervaardigd, geniet een zekere vermaardheid De uitvinding der gasverlichting, welke aan het begin der achttiende eeuw plaats had. bracht een groote omwenteling. De practische toepassing werd omstreeks 1891 gestimuleerd door de uitvinding der gloeikous. Dit proces voltrok zich echter langzaam. Er kan hierbij worden opgemerkt, dat ook de petroleumlamp in die dagen reeds een geduchte concurrent der gasverlichting was. Tof voor luttele maanden triomfeerde de gloeilamp nog vrijwel overal over het duister. Zc werd in 1854 on:worpen en is onafschei delijk verbonden aan den naam van den be roemden uitvinder Edison. Ontelbare millioe- nen lampen werden in de achterliggende periode voor vele doeleinden gebezigd en' zoowel het matte schijnsel der „spaarlamp" bjj een ziekbed, als de brecde machtige flit sende lichtvakken der vuurtorens onzer don kere kusten: zij vertegenwoordigen de gloei lamp in al haar verscheidenheid. Voorloopig behoort dit alles tot het ver leden, de heerschappij der gloeilamp is onder broken. Als dolende tijdgenooten der ver lichte eeuw kunnen we slechts met de kleu ters in deze Egyptische duisternis de ver zuchting slaken: Als eens weer alle lichtjes branden. Piano.recital Theo van der Pas. Toen ik het programma van dit recital in handen kreeg, en ik daarop Bach, Beethoven, Ravel en Chopin met typeerende werken ver tegenwoordigd zag, was mijn eerste opwelling een mooi evenwichtig programma: doch achter af ben ik mij gaan afvragen of we met der gelijke programma's niet al te eenzijdig voor gelicht worden op het gebied der klavier1 literatuur Hooren wij bijv. niet te weinig Scarlatti, Schumann, Brahms. Fauré en mo dernen? Om nog niet te gewagen van tal klavier-componisten, die onverdiend zoo goed als totaal vergeten zijn. En als of Van der Pas ongevraagd aan deze opwelling wilde tegemoet komen, verving hij dezen Woensdag-namiddag Beethoven's Appas- sionata door de Walsenreeks op. 39 van Brahms. Dit mag dan wel geen van de mar kantste werken van dezen klassieken roman ticus zijn, het geeft in ieder geval een typee rend aspect van zijn kunst, dat het dankt aan de sfeer van zijn Weensche omgeving. Het Italiaansche Concert van Bach werd door den concertgever klaar en strak gerea liseerd. Met tamelijk veel reserve peilde hij de diepere accenten van het mysterieuse Andante. Brahms' Walsen reiden zich in bonte beel den, gevoelig en pétillant aan elkaar en de Sonatine van Ravel werd onder den fijnzln- nigen toets van Van der Pas andermaal een wonder van jeugdige poëzie, met exquise klankcharme gerealiseerd. Ten slotte Chopin; gelukkig nu eens niet de meest afgespeelde werken van den grooten klaviercomponist. Eerst een delicate vertol king van de Nocturne in F. gr. t., dan twee Mazurka's in f kl. t. en tot besluit de zeer karakteristieke Polonaise in fis kl. t. (op. 44). dit laatste werk wist Theo van der Pas te epateeren in de passages die in dit opus zeer kenmerkend zijn, n.l. daar waar het rhythme oppermachtig regeert, waar dus het karakter van dezen Poolsch nationale» dans het sterkst spreekt. Maar het opgetogen publiek wilde meer, wetend hoe gul de gevierde concert- gever met toegiften kan wezen: en het kreeg dan ook voldoening en wel met niets minder dan de Ballade in g kl t. van Chopin. -TOS. DE KI FFK ACHTDUIZEND AMSTERDAMMERS GEDUPEERD Te Amsterdam zijn uit een pakhuis in de Groote Witteburgerstraat niet minder dan achttien vaten spijsolie, in totaal 3600 liter ge- itolen Door deze diefstal zijn achtduizend Amsterdammers gedupeerd, aangezien de olie moest dienen ter bevoorrading der winke liers. De Amsterdamsche politie heeft de me dewerking der burgerij ingeroepen, om de dieven op te sporen. J. J. DE ROODE OVERLEDEN Te Amsterdam is op 78-jarigen leeftijd over leden de heer J. J. de Roode Hij is hoofdre dacteur van „Het Volk" geweest, voorts par- lementsredacteur, hoofd van de aföeeling ar- beidsverzekering van bet Internationale Ar beidsbureau te Genève en redacteur buiten land. GEVONDEN VOORWERPEN Bril, Captijn. Graafschapstraat 31; maandka- lender. Schieudei-s, Zocherstraa: 28: portemon- naie, de Konik. Floraplein 5; portemonnaie. Ja cobs, Dunklerstraat 22: portefeuille. Walda. Rijks straatweg 57: sleutels. Kloet, Bakenesse: gracht 49; sokken, Rutten. Molijnstraat 36: geld. Waag- meester. v. Egmondstraat 52 rd.t hondje. Rozen krans, Spaarne 98; handschoen. Scholz. Padang- straat 6; portemonnale, Hage, Kopsstraat 22; por- temonnale. Dirksen, Orionweg 121: wanten, de Vries. Mr. Comelisstraat 28; want. Prinsen. Oost- Indiësfnaat I; zaag, P. Bon, Rolland slaan 10. De Haarlcmsche onderwereld heeft weer een nieuwe, zwarte bladzijde aan haar dagboek toegevoegd. En zij zal de laat ste niet zijn. Uit het levensmiddeier.be- drijf va» „Arevo" in de Van Nesstraat hebben langvingers 30 kazen, 12 kg erwten. 10 kg zout, 5 kg boter, vet pudding poeder en 20 kaasbonnen on.- vreemd Ook de winkel van de „Unie" aan het Teylerplein heeft ongewenscht bezoek ge had. Hier bedroeg de buit 75 kg bruine suiker. 12 kazen en 20 pakjes koffiesurrogaat. Uit een pakhuis in de Pa- tientiestraat verdwenen een motorrijwiel, een aantal ge reedschappen. zes bussen pen- boorolie, alsmede een hoevee.- heid generatoranthraciet. Dieven zijn doorgedrongen :n de wasscherij van de S Joannes de Deo. waar zij 30 kussensloopen, 30 bonte en witte handdoeken, twee dok- tersjassen, twee broedersjas- sen, pyjamabroeken en vier zakken met wasehpoeder heb ben weggehaald. Ten nadeele van een bak ker aan de Oude Groenmarkt zijn twee balen meel ont vreemd. Onbevoegden verschaften zich via een dakraam toegang tot een werkplaats aan <ie Slagerspoortsteeg. Zij stalen zeven drijfriemen, een wasch- ketel met kolen en eenige ban den, schoenklompen en een aantal gereedschappen. Des nachts werd ce eta lageruit van een zuivelwinko! in de Gierstraat vernield. Doo- het gat. dat was ontstaan, heb ben onbekenden eenige kazen ontvreemd. Leden van het dievengilde, die in de kiosk in de Tempt- icrsstrna: opereerden, namen bij afwezigheid van levensmid delen met geestelijk voedsel -- 20 boeken genoegen. Zij w: - in het bezit van de sletif' der kiosk. De eigenaar ba deze namelijk eenige dagen «eleden verloren. De stroomlooze periode in Haarlem. Geen vaste bedrag-en voor gas en eleetriclteit. We vernemen, dat het de be doeling van de gemeente Haar lem is, om gedurende den ttfd, dat in verband met de bijzon dere omstandigheden de leve ring van gas en electrischen droom is stopgezet, van de verbruikers geen vergoeding agen voor de vaste bedra gen, welke Iedere maand be taald moesten worden voor vastrecht, meterhuur enz. Dit standpunt is billijk, doch in andere gemeenten, o.a. in Zaandam, is het gemeentebe stuur van meening, dat het publiek in de algemeene kos ten van de bedrijven moet bij dragen. Daar is bepaald, dat de meterhuur voor gas van f 0 25 per maand doorbetaald zal worden, dat vaste bedra gen tot ongeveer de helft wor den verlaagd en aan de munt- gasverbruikers wordt een ver goeding van f 0.25 in rekening gebracht. Ook voor het elec- triciteitsbedrijf zijn dergelijke bepalingen gemaakt. AANTAL SCHEIDTNGS- ZAKEN VOOR DE RECHTBANK. Gedurende de oorlogsjaren zijn de verzoeken, om echt scheiding bij de Haarlemsche rechtbank toegenomen en in het afgeloopen jaar is het aan tal gestegen tot 575, zoodat de rechters veel werk hadden te erzetten Ter vergeliiking deelrn we de cijfers mee van e voorgaande jaren: 1913 538 erzoeken1942 562; 1941 440; 1940 369: 1939 397: 1938 473. Zij die in de komende week enschen deel te nemen aan de maaltiden der Centraie Keuken moeten bon 300 (aard appelen) en de bovenste helft van de groentenbon 2e periode 1945 inleveren. De Haarlemmers, die hun noodkaart nog niet hebben af gehaald. worden daartoe Vrij dag nog in de gelegenheid ge- 'steid in de VleeschhaL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1