Haariemsche Courant In het Oosten woedt de slag met de grootste verbittering voort. 290e Jaarg., No. 17 Bureaux: Groote Houtstraat M postgiro 134958. Bijkantoren: Soendapleln SI. ïjmuiden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor IS oord-Holland Zaterdag 20 Jan. 1945 enig.: Graf. Bedrijven Damiaie, Haarlem. Abonnementen: per week 26 ct„ per mnd. 1,15, per kwartaal 3.42. fr. p. post 3.71. Losss nummers cent. Hoofdredacteur: F. C. Derks. K 1297 Jn Nederland werd Zetten ten N.W. van Nijmegen heroverd. Het Duitsche weermachtbericht van Vrijdag meldt o.a.: Het garnizoen van Boedapest heeft in den afgeloopen nacht zijn stellingen op den Weste lijken oever van de Donau teruggenomen. De volgende Bolsjewisten werden op bloedige wijze afgeslagen. Ten Noorden van het Plattenmeer zijn verscheidene aanvalscolonnes door de bols jewistische linies gestooten en in Oostelijke richting opgerukt. Ook ten Noorden van den Donau rukken onze troepen, die in den aan val zijn, door de stellingen der Bolsjewisten heen. Zij behaalden een terreinwinst van ver scheidene kilometers en brachten talrijke ge vangeroen en buit binnen. In het Hongaarsch-Slowaaksche grensge bied verflauwde dc vijandelijke aanvalsactivi- teit. In Oost-Slowakije verliepen onze distan- cieeringsbewegingen volgens de plannen. Ten Noorden van Neusandec duren de hevige af- weergevechten voort. Aan het geheele front van de Noordelijke helft der Karpathen tot aan de Memel woedt de winterslag om het Duitsche Oostelijke ge bied met de grootste verbittering voort. Tus- schen Krakau, Tschenstochau, Litzmannstadt, Koetno en den Weichsel opdringende Sovjet- tankvoorhoeden werden tot den 6trijd gedwon gen. In de straten van Krakau en Litzmann stadt wordt verbitterd gevochten. In de bocht van de Midden-Pilica brachten onze heldhaftig strijdende troepen den vijand bij de afweer van zijn talrijke aanvallen groote bloedige en materieele verliezen toe. Ten Noorden van den Weichsel zijn onze formaties bij Pioenen. Mielau, Krasnosielc en Stharfenwiese in hevige afweergevechten ge bikkeld met den in Westelijke en Noordelijke richting opdringenden tegenstander. In de frontboog ten Oosten van de Masu- rische merenvlakte heerschte levendige ge vechtsactiviteit. Talrijke Sovjetaanvallen ble ven in ons vuur stekaen. Doorbraakpogingen der Bolsjewisten tusschen Rominterheide Gumbinnen mislukten. In het gebied ten Noorden van Rominterheide drongen vijande lijke tanks door tot aan den bovenloop van de Inster. Tegenaanvallen zijn aan den gang. In het gebied der groote gevechten ten Noorden van den Weichsel en in het Oost- Pruisische grensgebied werden 146 Sovjet tanks vernietigd. In het Westen veroverden onze troepen in een verrassenden aanval Zetten ten Noord- Westen van Nijmegen Vijandelijke tegenaan vallen mislukten. Bij Maaseyck konden de aanvallen der Engelschen ondanks versterking van verscheidene divisies tegen onzen hevigen tegenstand tot dusverre geen terreinwinst van grooteren omvang behalen. Nadat de aanvallen der Amerikanen in den sector Houfalise tot staan waren gebracht, valt de vijand thans met het zwaartepunt in het gebied van Malmédy en aan de Sauer onze stellingen aan. In het Noorden bleven de terreinwinsten der Amerikanen gering; ten deele werden zij hun weer ontrukt. Aan de Sauer gelukte het den tegenstander na hevige gevechten een bruggenhoofd bij Diekirch tot stand te brengen. Volksgrenadiers sloegen ten Noorden van Remich Amerikaansche bataljons, die over de Moezel gezet waren, uiteen en brachten ge vangenen en buit binnen. Ten Zuiden van dit gebied bevrijdden Duitsche tanks verscheidene plaatsen, waarin de vijand de vorige dagen had kunnen binnendringen. In de Beneden-Vogezen werd de ring om de ten Noorden van Reipertsweiler inges! vijandelijke gevechtsgroep verder vernauwd en onUastingsaanvallen uiteengeslagen De Amerikanen liepen opnieuw vergeefs storm op de zich in onze handen bevindende kazematten der Maginotlinie bij Rittershofen. Ten Noord-Oosten van Straatsburg werden de door den vijand taai verdedigde plaatsen Sesenheim en Herlisheim stormenderhand her overd. Hierbij werden meer dan driehonderd gevangenen gemaakt en talrijke vijandelijke tanks vernietigd. Uit Midden-Italiê wordt melding gemaakt van vrij zwakke vijandelijke aanvallen ten Oosten van de Etruskische bergen, welke zon der succes bleven. Het lange-afstandsvuur op Groot-Londen duurde onverminderd voort. Landingspoging der Engelschen. Zwakke strijdkrachten op Schouwen Woensdagochtend vroeg hebben Engelsche troepen een landingspoging op het eiland Schouwen gedaan. Ten Zuiden van Zierikzee slaagden zij er in met vrij zwakke strijd krachten aan land te komen, doch werden met uitzondering van restanten volkomen ver nietigd. Het Westelijk front Aan het Westelijk front hebben de gevech ten aan beteekenis ingeboet. In den Ardennen- driehoek zijn de Amerikaansche aanvallen aanmerkelijk zwakker geworden. De Ameri kaansche troepen, die Herlichheim waren bin nengedrongen, werden weer uit deze plaats geworpen. Spoorwegongeluk bij Dieppe. Nabij Dieppe is een ernstig spoorweg ongeluk gebeurd, doordat een trein door een stootblok reed. Er werden 120 passagiers ge dood en ruim 200 gewond. Renault staatseigendom. De Fransche Renaultfabrieken zijn tol staatseigendom verklaard, alsmede alle paten ten en uitvindingen, welke eigendom zijn var de fabriek. Amerikaansche verliezen. Uit Washington wordt gemeld, dat de veld tocht in het Westen den Amerikanen tot dus ver 75.000 dooden, gewonden en vermisten heeft gekost. Terrorisme in Frankrijk. De plaats Chambéry wordt door een roovers- bende geterroriseerd, die bij een inbraak 50.000 frs. buitmaakte en dezer dagen de stedelijke spaarkas van een bedrag van 700.000 frs. be roofde. Boedapest. Omtrent den strijd in Boedapest wordt mede- gedeeld, dat de Bolsjewisten den strijd thans met 12 divisies voeren en o.m. fosforbommen op de huizen hebben geworpen. Talrijke ge vechten van man tegen man worden nog steeds in de buitenwijken geleverd. Rede van Churchill. Het offensief der Sovjets. Na hevige gevechten hebben de Sovjet- Russen Donderdag een doorbraak tot stand gebracht in de richting Krakau. Tusschen Weichsel en Lysa Gora werden de Bolsjewis ten genoodzaakt, hun troepen te hergroepeeren en baanden de Duitschers zich een weg in de richting van den Weichsel. Ten Westen van Bielce woedt een wilde veldslag. De Duitsche tegenstand werd hier versterkt. Ten W van Radom zijn de Bolsjewisten teruggeslagen. Tusschen de Beskiden en Ter- natsjof werden 300 stukken Russisch geschut buiten gevecht gesteld. De in Noordelijke richting ver vooruitgeschoven tankstellingen bij Ternatsjof werden teruggedrongen. Ten N. van den Weichsel verhinderden de Duitschers den Bolsjewisten diepe penetraties te bereiken, vielen hen in de flanken aan en wisten hen bij Strolenka van het bruggen hoofd over de Narew te dringen. In Oost- Pruisen werden 89 tanks Donderdag buiten gevecht gesteld. In Zuid-Polen zijn de aanvallen der Sovjets iets minder sterk geworden. De bolsjewisten volgden de Duitsche troepen omzichtiger dan eerst. Als redenen daarvoor kunnen genoemr' worden de zeer hooge verliezen der Sovjets de moeilijkheden bij den aanvoer en de ster ker wordende tegenstand der Duitsche legers In Oost-Pruisen is een sterk bolwerk gebouw en reeds teekent zich de voorloopige Duitsche cpvanglfnie af. Daar achter liggen goedgebouwde verdedigingsgordels. welke ieder maandenlang tegen vijandelijke aan vallen stand kunnen houden. De Sovjets ondervinden thans ook de moei lijkheid der zeer lange verbindingswegen. De situatie blijft gespannen. Pas over enkele Öagen zal het mogelijk zijn een volledig over zicht te verkrijgen. In zijn rede in het Lagerhuis heeft Chur chill verklaard, dat de Amerikanen vrijwel den geheelen last van den grooten slag, die sedert 16 December aan het Westelijk front woedt, hebben gedragen. Tegen een Britsch legercorps stonden hier 30 of meer Amerikaan sche divisies in den strijd. De Amerikaansche •erlfezen waren 60 tot 80 maal zoo groot ais de Engelsche. Churchill vervolgde: Tegelijk met dezen slag leveren de Amerikanen een bijna even grooten slag op de Philippijnen. Wij moeten bewondering hebben voor de militaire kracht der Vereenigde Sleten, die uit hun comfortabele leven ontwaakt zijn om de grootste militaire mogendheid ter wereld te worden. Aan het slot van zijn rede sprak Churchill over het begrip „machtspolitiek". Hij ver wierp de beschuldiging, dat het Britsche Rijk en Engeland machtspolitiek voeren. Spr. is het eens met Roosevelt, dat misbruik van macht „machtspolitiek" vormt. Engeland streeft niet naar gebiedsverovering, niet naar olievelden of bases voor zijn troepen. Het vormt een eenheid, die op zijn minst in eigen woonplaatsen wonen wil. Spr. zeide groote verwachtingen te koesteren van de bijeen komst met Roosevelt en Stalin. Roosevelt vertrekt binnen zeer korten tiï.i voor deze ontmoeting. Eden en hij, Churcb-ü, zullen met hun militaire en technische raadgevers aldaar eveneens aanwezig zijn. L:5ï F^ 'p'2. Faroek heeft de eerste zitting van t r..euv;e parlement geopend. De eerste 'rlvcr las een verklaring voor waarin de vriendschap met Engeland werd gememoreerd -n waarin o.m. werd medegedeeld dat de staat van beleg en de censuur op dagbladen ver zacht zullen worden. Lubtinsch schrikbewind. Uit Lublin wordt gemeld, dat talrijke lei ders der Poolsche verzetbeweging, welke zich achter de emigerantenregeering in Londen hadden geschaard, gearresteerd zijn. De toestand in bezet Znid Nederland. Zekere mevrouw Verwey-Jonker heeft voor de Londensche radio een beschouwing gewijd aan den toestand in bezet Zuidelijk Neder land. Zij merkte op, dat de reacties, die men kan waarnemen nog belangwekkender zijn dan de stemming zelf. Na de eerste laaiende vreugde bij de komst der Geallieerden is .ooral in de steden een gevoel van teleurstel- ing gekomen, een gevoel van onmacht, ver oorzaakt door de voedselvoorziening. Dat men het zonder eenige voorlichting moet stellen werkt ontstemmend. Weliswaar is de stem ming gaandeweg iets beter geworden, doch niettemin bliift er een bepaalde geprikkeld heid te constateeren. Men ergert zich vooral oan de ambtenarij en beklaag; zich. bij voort during van het kastje naar de muur te wor den gestuurd. Overigens schept het feit. dat het burgerliik bestuur in handen der mili taire overheid is gelegd de onvermijdelijke moeilijkheden Nog zeide de spreekster, dat deze moeilijk heden in de hand worden gewerkt door het feit, dat de bevolking van het Zuiden over wegend Roomsch Katholiek is. doch dat de regeering. die er zich thans laat geiden, geen enkelen R K. minister telt. De strijd In ons land. Ten Zuid-Oosten van Maaseyck hebben de Geallieerden met drie divisies en een pantser corps een aanval ondernomen, ten gevolge waarvan de plaats Susteren in hun handen viel Overal elders slaagden de Duitschers er :n de aanvallen af te slaan, totdat des mid dags tot tegenaanvallen kon worden over gegaan, waarbij de plaats Heide heroverd ;werd. Ter dood veroordeeld. De katholieke aartsbisschop van Belgrado is door een volkstribunaal ter dood veroor deeld. Jeugd van Nederland! Jou roept de Europeesche jeugd tot mede werking voor een nieuw Europa, Strijdt mede als Luchtmachthelper(ster), tegen de drei gende bolsjewiseering, ook van jouw vader land, met den daarmede gepaard gaanden on dergang van je- eigen volk. Je krijgt: Goede voeding, goede huisvesting, goede kleedij, goede soldij. Je bent: In alles gelijkgesteld met je Duit sche kameraden, ook wat verlof betreft. Je leert: Europa, zijn talen en cultuur kennen. Je blijft: met kameraden van je eigen volk en van je geboorteplaats tezamen. Je treedt: n de gemeenschap dor Europeesche jeugd. Je kunt: een gelukkige en onbezorgde toekomst tegemoet zien. Want die wordt je op grond an je prestaties verzekerd. Meld je zoo snel mogelijk (Leeftijd 15 tot II jaar). Treuzel niet. Afwachten is verraad aan de oekomst van je volk en van jezelf. De Führer Adolf Hitler roept ook jou. Toon je zijn vertrouwen waardig. Wanneer je uit blinkt krijg je het getuigschrift voor oorlogs- verdiensten der Europeesche jeugd, dat In •ier klassen verleend wordt. Iedere klas ver leent je bijzondere gunsten. Aanmeldingsbureau: Kenaupark 15 Haar lem. j Ongeraffineerde spijsolie. Het Voorlichtingsbureau van den Voedings raad schrijft: In verschillende steden wordt ongeraffineerde olie gedistribueerd. Deze olie ziet er donkerder uit dan de eerder gedistri bueerde olie. Bovendien heeft zij een sterk uitkomende reuk en smaak, door verschillende stoffen, die uit de geraffineerde olie verwij derd zijn. Toch is zij goed in de maaltijden te verwerken, zonder dat bovengenoemde eigen schappen hinderlijk zijn. Voegt men aan zijn warmen maaltijd het dagrantsoen ongeraffi neerde olie toe, dan zal men slechts een lich ten bijsmaak bespeuren, veroorzaakt door deze stoffen. Gerechten, welke 5n deze olie gebakken worden, hebben, mits warm gebruikt, bijna geen bijsmaak. Ook aan een saus, gemaakt van in heete olie gebrande bloem en water (één lepel olie. twee lepels bloem, 1/4 liter water, zout), proeft men niet dat de olie ongeraffineerd is. Wie desondanks de olie eenigszins wil raffineeren en er de brandstof voor heeft, kan als volgt te werk gaan: twee deelen olie met één deel water aan de kook brengen. Vervolgens de vloeistof flink laten koken totdat al het water ver dampt is. De olie blijft achter. Zij heeft vrij wel geen bijsmaak meer. GEPOOGD IN TE BREKEN. De Haariemsche politie heeft den chauffeur F. W. D. aangehouden, die gepoogd heeft in te breken in een bakkerij aan de Bakenesser- gracht. LINNENGOED WERD PER HANDWAGEN VERVOERD. Een officier bij de Staatspolitie in Haarlem heeft den vijf en veertigjarigen J. P. en den drie en dertigjarigen G. G. aangehouden, die een handwagen met linnengoed, van een in braak afkomstig, vervoerden. ELECTRISCKE KLOK VAN HAARLEM S BLOEI GESTOLEN De reizigers, die vroeger het Haariemsche station verlieten als zij in de richting van het viaduct aan den Kruisweg liepen, keken vaak op de electrische klok, welke achter een ruit van het verkeershuisje van Haarlem's Bloei hing. Weliswaar werkt dc klok op het oog en- blik niet, maar iemand, die eerst het ruit ver nield heeft en daarna de klok meegenomen heeft dacht aan de toekomst, als ze weer ge bruikt kan worden. Twintig sigaren als buit Breeroo heeft terecht eens opgemerkt, dat het kan verkee- ren Degenen, die hun hart aan het stimulcerende nico- tinekruid hebben verpand, kunnen er maar al te goed van medespreken. De vraag r.aar tabak is op het oogenblik ge weldig groot cn de mogelijk heden om hieraan te voldoen zijn even gering. Nog slccda wachten de Haarlemmers op de sigaretten, snag, pruim- of rooktabak, welke in het laatst van het vorige jaar in het vooruitzicht zijn gesteld en waaraan de herinnering leven dig wordt gehouden door het besef, dat men er indertijd een bon voor heeft ingeleverd. Ge lukkig zijn degenen, die ever een hoeveelheid zclfge'cclde tabak beschikken! Wanneer er voor een be paald artikel veel koop:ust wordt getoond, kan men er van op aan, dat degenen, die het met de eerlijkheid al spoe dig op een accoordje we'.en te gooien, er begeerig hun lange vingers naar uitstrekken. En zoo hebben dus momenteel ook de sigarenzaken hun aandacht, al wordt hun belangstelling be perkt door de wetenschap, dat er weinig is weg te halen we gens uitputting of 6teri;e ver mindering van de voorraden. Dc-zer dagen is te Haarlem echter gebleken, dat de dieven zeifs nu spoedig tevreden kun nen zijn. Er werd ingebroken in een sigarenzaak aan de Hoogewoerdstraat en daarbij slaagde de dader, die veel moeite en risico voor zijn buit overhad, er ln20 sigaren te ontvreemden. Hij was vermoe delijk voldoende beloond. In derdaad. het kan wonderlijk verkeeren"... PAS OP DE SLEUTELS. Het is de laatste weken eenige malen voorgekomen, dat Haar lemmers hun sleutels verlie zen en kort daarop onge- wenscht bezoek krijgen. Dat is Donderdag gebeurd bii een winkelier aan de Keizerstraat, bij wien 120 pond tarwemeel en 100 pond peulvruchten zijn ge stolen. WINKELIERS MOETEN GOEDEREN MISSEN. Leden van het inbrekersgilde hebben Donderdag weer bezoe ken gebracht aan winkels, waar de buit bestond uit levensmid delen. In een zaak aan de Tuchthuisstraat werden gesto len 50 kg Goudsche kaas. 250 pakjes pudding, 5 kg rog,ge- vlokken. 25 stuks kleizeep en wat peper en nootmuskaat. In de Pleiadenstraat wor den uit een kruidenierswinkel vermist: acht brooden en tien pakjes kindermeel. Dan waven de inbrekers voornemens 150 pakjes pudding mee te nemen. Of zij gestoord zijn of geen. prijs stelden op deze artikelen blijft onbekend; in ieder "°-al neeit ae eigenaar ze voor zon winkel op het trottoir terugge vonden. Een melkhandelaar ver mist uit zijn zaak aan de Kam pervest een snelweger en twin tig liter surrogaat-limonrde. Dan zijn weggenomen huishou delijke goederen, een thee- en eetservies, verpakt in bonte handdoeken, welke aan een ander behoorden. MOTOROLIE UIT EEN SCHUUR GESTOLEN. Een Haarlemmer heeft bij de politie aanpifte gedaan van diefstal van 200 liter motorolie, twee zagen en klompen uit zijn schuur, staande aan den Wagenweg. DIEFSTAL VAN BRANDSTOF. Uit een pakhuis aan dc Beek- rteeg zijn veertig doozen gc-ne- ratoranthraciet gestolen en uit een fabriek aan het Spaarne acht hl anthraciet. PREDIKBEURTEN. HAARLEM. Ver. Doopreex. Gcm-: 10 u. Ds. J. G. Fre-.chs. Baptisten-Gemeente: 10 u. Ds. T. Jansma. Evangelische Sa menkomsten. Zuiderkapei. 10 u. de heer H. van den Brink, Blocmcndaal. AERPENHOUT. Religieuze Kring. 1030 u., Ds. A. R. de Jong uit Haeriem. HEEMSTEDE. Neder!. Pro testantenbond, afd. Heeir-tede Bennebroek, 10.30 u. ds. 2V Jansma. *4».

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1