Haarlemsche Courant De strijd in Oost-Pruisen breidt zich uit. 290e Jaarg., No. 19 Buieaux üiuuie Houtstraat »J Postgiro 134958. Bijltan toren: Soendapleln 21. Umuiden. Kennemerlaan 154 Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 23 Jan. 1949 Gltg.: Grai. Bedrijven D annate, Haarlem. Abonnementen: per week 28 Ct., per mnd. 1.13, per kwartaal 3,42. fr. p. poat 3.23. Losse nummer» cent. Hoofdredacteur: F. C- Oerkt. Duitsche successen In hel Westen. Het Duitsche weermachtberieht van Maan dag luidt als volgt In Hongarije hebben onze aanvalsformaties tusschen het Plattenmeer en den Donau ster ke vijandelijke strijdkrachten uiteengeslagen. De landengte tusschen het meer van Velencze en den Donau werd in een snellen opmarsch van het Zuiden uit doorstooten en de opbouw van een gesloten afweerfront van den vijand verhinderd Het garnizoen van Boedapest 'leeft in het Zuid-Westelijk deel der stad en op het Mar- gareten-eiland nieuwe vijandelijke aanvallen afgeslagen. Tusschen Neusandec en Krakau duren de zware afweergevechten in het bergachtige terrein voort. In Opper-Silezlê hebben onze troepen hun front aan den Noordelijken en den Noord-Oostelijken rand van het -industrie gebied en in de streek ten Westen van Kem pen gehandhaafd. Zij behaalden tegen sterke vijandelijke aanvallen indrukwekkende af- weerresultaten. Ten Oosten van Oppeln kon de vijand na verbitterde gevechten terrein winst behalen. Ten Zuid-Westen van Litz- mannstadt, alsmede tusschen Kalisch en Thorn zijn zware gevechten aan den gang. In het Zuid-Westelijk deel van Oost-Pruisen ls: vooral in het gebied Deutsch Eylau-Allen- stein. de druk der Bolsjewisten naar het Noorden versterkt. In het Oostelijk deel van Oost-Pruisen heeft de vijand zijn aanvallen ook uitgebreid tot den sector ten Zuiden van de Rominterheide. Tusschen Fillipo en Inster- burg werden alle doorbraakpogingen van den vijand in felle gevechten verijdeld. Alleen in den sector der Oost-Pruisische 61ste divisie infanterie werden vier-en-dertlg vijandelijke tanks vernietigd. Tusschen Insterburg en het Koerische Haf wordt een verbitterde strijd geleverd met binnengedrongen strijdkrachten der Sovjets. In Koerland ondernamen de Bolsjewisten tus schen de kust en Windau. ten Zuiden van Frauenburg en ten Noord-Westen van Doblin talrijke verkenningsaanvallen, die met zware verliezen voor hen werden afgeslagen. De strijd in het Westen. In het Westen hebben onze troepen ten Zuid- Oosten van Maaseyck van 16 tot 21 Januari meer dan honderd tanks van de versterkte zevende Engelsche tankdivisie stukgeschoten en daardoor de stootkracht van de Engelsche aanvalsformaties aanmerkelijk verzwakt Aan het front ten Zuid-Oosten v«an Mal- medy en in de streek van Diekirch duren de hevige plaatselijke gevechten voort. Na een aanval aan den Orscholzgrendel hebben zich onder de uitwerking van ons artillerievuur elf officieren en driehonderddertig manschappen van een Amerikaansche gevechtsgroep over gegeven. De tegenstand der vijandelijke strijdkrach ten, die bij Reipertsweiler in de Beneden-Vo- gezen nog 6tand hielden, werd gebroken. Tot dusverre vielen meer dan vierhonderdvijftig gevangenen van de 45ste Amerikaansche di visie in onze handen. Bovendien leed di vijand zware verliezen aan dooden en ge wonden. In den Beneden-Elzas werden de Amerika' nen aan het front tusschen Rittershofen en Weyersheim uit hun stellingen geworpen. Talrijke plaatsen, waaronder Weyersheim en Sufflenheim werden bevrijd en er werden verscheidene honderden gevangenen gemaakt. Tusschen Tahn en Muhlhausen ondernam de vijand slechts vrij zwakke aanvallen. Door onze tegenaanvallen werd hij in talrijke sec toren weer verdreven. Een gevechtsgroep van het garnizoen van La Rochelle is, door een pantsertreln onder steund, opnieuw doorgedrongen naar de stad Maran en met groote buit weer in haar stel lingen teruggekeerd. Amerikaansche bommenwerpers hebben gis teren overdag hun terreuraanvallen op Mann- heim-Ludwigshafen voortgezet en nieuwe aanvallen ondernomen op Zuid-Westelijke Duitsche gebieden, vooral op Aschaffenburg en Pforzheim. Bovendien werden bommen op Weenen en hier en daar op eenige andere plaatsen in Zuid-Oost-Duitschland geworpen Britsche stoorvliegtuigen drongen in de avonduren het Westelijke Rijksgebied binnen Verdedigingsstrijdkrachten van luchtmacht en marine schoten vijftien vijandelijke vliegtui gen, waarvan veertien viermotorige bommen werpers, omlaag. In den strijd tegen het Anglo-Amerikaansche ravitailleeringsverkeer hebben onze duikboo- ten in den Atlantischen Oceaan uit krachtig beschermde convooien, zes schepen met in totaal 31.000 bruto-registerton en drie kor vetten in den grond geboord. Mutatie in de Fransche regeering. De Fransche minister van Buitenlandsche Zaken Bidot heeft medegedeeld, dat hij zal aftreden Londen en Lubiin. Uit Londen werd Zaterdagavond bericht, dat de Poolsche emigrantenregeenng het voor nemen heeft, contact op te nemen met Mos kou en daarbij de bemiddeling van Engeland en Amerika verzocht heeft. Uit Moskou kwam hierop Maandagavond het bericht, dat op het oogenblik dat de voor- loopige regeering te Lublin zich naar War schau heeft begeven, het Poolsche comité te Londen aan den kant is geschoven De uitgeweken Poolsche regeering te Lon den weigert de voorstellen van de door de Sovjet-Unie gevormde Poolsche tegenregee- ring te aanvaarden en aldus de Sovjet-Russi sche eischen te erkennen. De woordvoerder van de uitgeweken regeering te Londen heeft verklaard, dat de voorstellen beslist van de hand moeten worden gewezen. De processen in Frankrijk. Uit Parijs wordt gemeld, dat de reactie van het publiek op de rechtspraak in Frankrijk in processen tegen politiek vervolgden niet ten gunste van de rechtbanken is. Herhaalde lijk is het reeds voorgekomen, dat het pu bliek in de rechtzalen de zijde van de „colla borateurs" koos en de rechters uitjouwde. Anonieme biljetten waarschuwen de recht banken tegen het uitspreken van vonnissen tegen onschuldigen. O m. heeft het publiek zich dezer dagen krachtig verzet tegen de be rechting van den schijver Mauras. Finsche schepen in Zweden? Het bureau Tass oefent scherpe critiek uit op het feit, dat Finsche schepen in Zweedsche havens zouden worden vastgehouden. Finland, zoo wordt opgemerkt, kan hierdoor de wapen stilstandsvoorwaarden niet nakomen. Zweed sche bladen hebben, tegen de beweringen van Tass geprotesteerd en vastgesteld, dat er geen schepen van Finland in Zweden worden „vast gehouden". Engeland verlangt het Fransche goud. Engelsche financieele kringen geven als hun overtuiging weer, dat Frankrijk zijn goud reserve ten behoeve van de oorlogvoering moet aanspreken. Aangezien Frankrijk er niet toe genegen schijnt te zijn Engeland in goud te betalen, schijnt een compromis tusschen de beide landen op ernstige moeilijkheden te stuiten. Sneeuwstorm in Zweden. Sedert twee dagen woedt er in Zweden een geweldige sneeuwstorm, welke een onbe schrijfelijke chaos op het gebied van het ver keer heeft veroorzaakt. Een locomotief moest uit een laag sneeuw van vier meter hoog worden gegraven. Van het Westelijk front. De gevechten aan het Westelijk front zijn Zondag weer in kracht toegenomen. Aan d( Roer werden vijandelijke aanvallen afgesla gen en maakten de Duitschers bij tegenaan vallen gevangenen. Bovendien hebben de Duitschers Zondag hier ter plaatse 77 Britsche tanks vernietigd. In de Ardennen zetten de Duitschers in het bosch ten Zuiden van Malmédy hun verken ningsaanvallen voort. Tankconcentraties van Amerikanen werden door afde'élingen van den Volkssturm uiteengeslagen Aan de Saar wonnen de Amerikanen ter- rein, zonder de Duitschers uit hun stellingen te verdringen. Ten Oosten van Saarlautern maakte de Duitsche aanval tegen de Ameri kaansche bruggenhoofden goede vorderingen. In het Duitsche penetratiegebied van de Maginotlinie slaagde een actie der Duitsche stoottroepen. Eenige plaatsen, o.a. Drusen- heim, konden bevrijd worden. Geen trek. Uit Canada wordt gemeld, dat een hoogge plaatste militaire autoriteit heeft medege deeld, dat tot dusver 6300 Canadeesehe dienst plichtigen zijn ondergedoken. Van deze deser teurs zijn er nog slechts weinig gearresteerd. Benesj en Moskou. Uit Moskou wordt gemeld, dat de Tsjechi sche commissie onder Benesj te Londen in een gedachtenwisseling met Moskou te ver staan heeft gekregen lo. dat het Moskou heeft bevreemd, dat deze commissie Benesj nog geen contact heeft gezocht met de Poolsche regeering te Lublin. Benesj heeft hier op geantwoord, dat hij geen bezwaar heeft, de regeering te Lublin (thans te Krakau) te erkennen, doch dat hij hierbij zich gaarne zou richten naar het voor beeld van Engeland en Amerika. 2o. dat men het te Moskou op prijs zou stellen, wanneer het Londensche comité als Tsjechische regeering zich zoo spoedig moge lijk naar een plaats op bevrijd gebied van Slowakije begaf. Benesj heeft medegedeeld, dat hij hiertoe bereid is, doch dat moeilijkheden van tech- nischen aard, o.m. de moeilijkheden, aan het transport verbonden, hem hiervan nog weer houden. 3o. dat verscheiden Sovjet bladen het ver langen hebben geuit, dat de Karpathen Oekraine door Sovjet Rusland zal worden ge annexeerd, een eisch die in Tsjechische krin gen in Londen groote verrassing heeft te- weg gebracht. De strijd in het Verre Oosten. Naar Domei meldt zijn de laatste 14 dagen in den strijd in het Verre Oosten 121 Ameri kaansche schepen door Japansche strijdkrach ten tot zinken gebracht en we! 9 vliegdek schepen, 21 oorlogsschepen en 91 transpc t schepen. Sovjet Rusland en het Suezkanaal. Uit Londen wordt bericht, dat aldaar in industrieele kringen groote onrust is gerezen op het bericht, dat van Russische zijde groove belangstelling aan den dag is gelegd voor den aankoop van groote hoeveelheden aandeelen Suez-Kanaalmaatschappij. Vermoedelijk zijn deze aandeelen uit Fransch bezit afkomstig. Men vreest, dat tengevolge van deze aan- koopen Sovjet Rusland thans reeds evenveel aandeelen >n de maatschappij bezit als Groot- Brittannië Aardbeving in Lima. Uit Lima wordt bericht, dat in Peru een zware aardbeving heeft gewoed, die o.m. in de hoofdstad des lands groote schade heeft sngericht. Brand in Tsjoenking. Uit New-York is bericht, dat het gezant schapsgebouw der Vereenigde Staten in Tsjoengking, dat daar eerst verleden jaar was betrokken, door brand is vernield De strijd aan het Oostfront Gemeld wordt, dat de Volkssturm op Opper. Silezië is ingezet en goed gewapend heeft deelgenomen aan boschgevechten, penetraties e.d. Vrijwilligers werken aan de v^dediging van Oost-Pruisen en 16-jarige jongens ko men zich voor vrijwilligersarbeid aanmelden, vastbesloten, den Duitschen bodem tot het uiterste te verdedigen Suikerbietenpuip kan aardappelen vervangen. Het Voorlichtingsbureau van den Voedings raad schrijft: Het is aan te raden, om suiker bieten niet uitsluitend voor de bereiding van stroop te gebruiken. De voedende bestanddee- cn van de suikerbiet worden dan niet ten olie benut. Het meeste profijt heeft men er an. wanneer men de bieten in plaats van aardappelen in maaltijden verwerkt en het kooknat tot stroop verwerkt. Door haar zoe ten smaak zijn suikerbieten uitstekend met roode kool, roode bieten en zuurkool te ver werken; voor andere gerechten kan men ze beter verpulpen en verzuren. De bijna sma- kelooze witte pulp, die dan verkregen wordt, is als bindmiddel en vervangingsmiddel van aardappelen in alle mogelijke gerechten te ge bruiken. Uit het vocht, dat overblijft, is stroop te maken. Doch over de stroopberei- ding een volgende maal. Kool of biet met suikerbieten. 1 kg roode kool, zuurkool of roode bieten, 1 kg suikerbieten, eenige aardappelen, azijn, kruidnagelsurrogaat (laurierblad), zout. De kool fijn schaven of de bieten fijn snij den of malen, de suikerbieten van kop en zwarte plekken ontdoen, schillen en in blok ken snijdèn of fijn malen, de aardappelen schoon boenen, pitten en in vieren snijden, de groente, suikerbietenpuip en aardappelen opzetten met water (laurierblad) en zout, aan de kook brengen en gaar koken. Kooktijd 'al uur. De bestanddeelen fijn stampen en den stamppot op smaak afmaken met kruid nagelsurrogaat en azijn. Verpulpen en verzuren van suikerbieten. De bieten schillen, van kop ontdoen in een onbeschadigde geëmailieerden emmer of een inmaakvat of pot doen en met water overgie ten, totdat zij onder zijn. De bieten eenige dagen bij kamertemperatuur, liefst bij de kachel laten staan, totdat het water zuur is (plm. 3 dagen). De pot dan op een koele plaats zetten. Naar verkiezing een of meer bieten uit het vat nemen en in blokjes snijden of raspen. Wat zuur vocht uit het inmaakvat nemen, in een pan doen en daarin de fijnge maakte bieten plm. 12 uur laten staan bij kamertemperatuur. De massa, die dan zuur geworden is, aan de kook brengen en in de hooikist gaar laten worden. De blokjes verkiezing fijn malen. De massa goed laten uitlekken, zoo mogelijk in een doek uitknij pen. Het vocht tot stroop indampen. De pulp aan dunne soepen, stamppotten en andere ge rechten toevoegen. Den inmaakpot bijvullen met geschilde bie ten en water. Doorloopend kan men bieten uit den pot verwerken en er weer nieuwe toevoegen. Geregeld de schuimlaag, die op het vocht komt te staan, afscheppen. Stamppot met pulp. 1 kg witte kool, roode kool, bieten, uien. spruiten, wortelen of hoerenkool, 3/4 kg pulp (eenige aardappelen), zout. De groente schoonmaken en fijn snijden, de aardappelen schoon boenen, pitten en in stuk ken snijden. Aardappelen, groente en de pulp opzetten met weinig water en zout en gaa koken. Kooktijd 30 a 45 min De pulp, aard appelen en groente fijn stampen. Bij roode- kool- en bietenstamppot kruidnaeelsurrosaat en azijn toevoegen. Een uiensaus smaakt er goed bij. Bij wittekoolstamppot doet uien-, kerrie- of paprikasaus het goed. bij spruiten en usenstamppot een saus van ge bruinde bloem. Nassi Goreng. 3'4 kg gekookte pulp, 1'4 kg of meer uien. zout. sambal naar smaak of eenige fijn gesneden Spaansche pepers of paprikapoeder. 1 lepel olie. In de koekepan de goed uitgelekte bietenpulp en de fijn gesneden uien doen en met de olie onder nu en dan roeren licht bruin laten bakken. Naar smaak zout en sambal of eenige fijn gesnerp" fnnaosche pepers of paprikapoeder toevoegen Drie in de pan. 400 gram zure pulp, 50 gram bloem. zout. De pulp met de bloem en een snufje zout vermengen en kneden tot een stevige massa. Hiervan koekjes vormen en deze met een weinig heete olie in de koekenpan bruin en kaar laten woidetB Deze koekjes 6maken 1 koud het bests. De heer H. F. Oets overleden. In den leeftijd van 59 jaar is plotseling overleden de heer H. F. Oets, onderwijzer aan de Fuhropschool in Haarlem-Nrd. De heer Oets, die op 10 October 1885 in Hoogeveen geboren werd, was eerst onderwijzer in Westerbork en Hellendoorn. Op 1 Februari 1910 werd hij benoemd aan de Fuhrhopschool in de Overtonstraat in Schoten. Na de annexatie van deze ge meente kwam hij in dienst der gemeente Haarlem en bleef hij onderwijzer aan de Fuhrop- school, die later verplaatst werd naar de Planetenlaan. Bij de jeugd was de heer Oets voorts zeer bekend, door dat hij ais „Oom Henk" het wekelijksche vragenuurtje van de V.A.R.A. verzorgde. Hij was o.a. hoofdbestuurslid van deze omroepvc-reeniging en voorzit ter van de Haarlemsche afdee- llng. Kroniek der inbraken. Tijdens het weekeinde heb ben inbrekers een bezoek ge bracht aan een slagerij op het Plein en vijfenveertig kilogram rundvleesch. alsmede een per soonsbewijs gestolen. Een kruidenierswinkel op den Wagenweg kreeg eveneens on- gewenscht bezoek. Vermist worden 29 kazen, 100 pakjes Rona kinderdrank, 49 pakjes kindermeel, 50 pond roggevlok- ken, 60 pond groene erwten, 50 pond zout, 30 pakken kaar sen, 600 stukjes luchtgevulde zeep, 190 pond basterdsuiker een bedrag van ƒ800,aan geld. Bij een kruidenier aan de Nieuwe Groenmarkt werden bij een inbraak ontvreemd pakken custard, havermout, puddingpoeder, maizena, wasch poeder, meel. zout en eenige kazen. Uit een winkel in de Nachte gaalstraat werd vijfenzeventig liter volle melk gestolen. Een bewoonster van de Botermarkt mist uit haar woning een be drag van duizend gulden en uit de Montessorischool aan de Bakkerstraat haalden de die ven een theeservies en uit den tuin van de school eenige hoo rnen weg. De bewoonster van een huis aan de Jansstraat, die 's nachts afwezig was geweest, ontdekte bij haar thuiskomst, dat al het linnengoed, het tafel zilver alsmede een groote hoe veelheid levensmiddelen en 'n partij gereedschap verdwenen waren. De inbreker was op een balcon geklommen en had zoo in de woning weten te komen. Overval in de Zaanen- straat. Drie personen, waarvan er een gewapend was, hebben Za terdagavond omstreeks kwart voor zeven een overval ge pleegd op den monteur C., wo nende in de Zaanenstraat. Zij gaven voor, van de recherche en den C.C.D. te komen en huiszoeking te moeten doen. In de schuur ontstond een vecht partij tusschen den bewoner en den gewapenden indringer. De monteur ontrukte hem daarbij den revolver en wilde op hem schieten, doch het vuurwapen weigerde Daarop gaf de mon teur zijn tegenstander "met de kolf van den revolver eenige slagen op het hoofd, waarna deze. evenals de beide andere mannen, het hazenpad koos. Des nachts omstreeks twee uur werd er bij den monteur op de voordeur gebonsd, terwijl in de straat geschoten werd. De monteur zag twee in Duit sche uniformen gekleede per sonen voor de deur staan, waarvan er een een karabijn had. De monteur verliet aan de achterzijde zijn woning en waarschuwde de politie. Toen deze ter plaatse verscheen, werd er op haar geschoten De daders wisten echter te ontko men. Zij waren intusschen blijkbaar in de woning geweest, waarvan eenige ruiten vernield bleken te zijn. De monteur vermist een paar pond kaas, een hoeveelheid shag en een partij sigarettenvloeitjes. GEVONDEN VOORWERPEN. Hoed, Maat, Brakenburgstraat 37; mantel. Wijkhuizen. Welte vredenstraat 32; pantoffel, v. d. Pol. Groenendaalsteeg 19; por- temonnaie. Sanders, Hyacln- thenlaar. 45; portemonnaie, Springveld, Gen. Cronjéstr. 70.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1