Haarlemsche Courant Zware strijd aan het Oostelijk houdt aan. 290e Jaar;.. No. 20 Bureaux. Groote Houtstraat Postgiro IS4958. Bijkantoren: Soendapleln U. IJmulden, Kennemerlaan 1M. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen Nieuwsblad voor Noord-Holland Woensdag 24 Jan. IMS Uitg.: Graf. Bedrijven Damt* te. Haarlem. Abonnementen: per week 28 ct.. per mnd. 1.1», per kwartaal S.42, tr. p. post 2.72. Losse nummers 8 cent. Hoofdredacteur: P. C. Derka. k im Verbitterde afweergevechten aan den gang. Het Duitsche Weermachtbericht van Dins dag luidt als volgt: Zuidelijk van Budapest hebben formaties van het Duitsche leger en de Waffen SS haar aanvallen in Noordelijke richting tegen ver sterkt Sovjet-Russisch verzet voortgezet en afgesneden strijdkrachten vernietigd. Sturr welchenburg werd in een verrassenden nach telijken aanval veroverd, waarbij 800 gevange nen en een groote buit werden binnenge bracht. In Budapest bleven Bolsjewistische aanvallen over het ijs van de Donau tegen het Margareteneiland en het Westelijk deel der stad zonder resultaat. Slagvliegtuigen mengden zich met goed gevolg in de gevech ten te land. Duitsche en Hongaarsche jagers echoten 31 Sovjet-vliegtuigen omlaag. Bij nachtelijke vergeefsche doorbraakpogingen ten Westen van de monding van de Gram verloren de Bolsjewisten 17 tanks. In Opper-Silezië handhaafden de Duitschers hun stellingen aan den Oostelijken en Noord- Oostelijken rand van het indstriegebied, afge zien van enkele penetraties tegen talrijke Bolsjewistische aanvallen. In het gebied ten Oosten van Onpern en in het gebied van Namslau en Oolo werden de Bolsjewisten in krachtige door pantserwagens gesteunde aan vallen opgevangen. Bij Kalsich en ten Zuid-Westen van Litz- mannstadt leveren Duitsche formaties nog steeds verbitterde afweergevechten. Ten Noorden van de Warthe drongen Sovjet-tank voorhoeden tot in het gebied ten Oosten van Posen door. Aanvallen der Bolsjewisten in Noordelijke rich'ing werden afgeslagen. Meer ten Oosten konden de Sovjets na zware ge vechten in Deutsch-Eylau binnendringen. Ten Oosten van de Masurische meren verijdelden Duitsche troepen de doorbraakpogingen van de stormloopende Bolsjewisten. In de straten van Iessenburg en aan den Pregel zijn ver bitterde gevechten aan den gang. In het Westen zetten de Engelschen giste ren ra het aanvoeren van nieuwe strijdkrach ten hun aanvallen op de Duitsche Roer-brug genhoofden voort. Zij leden ook gisteren bij slechts geringe plaatselijke successen zware bloedige verliezen en verloren talrijke tanks In het Beigisch-Luxemburgsoh grensgebied leverden Duitsche troepen ook gisteren in den sector van St. Vith en ten Noorden van de Sauer hevige afweergevechten met de Ame rikanen, die met krachtigen steun van dt luchtmacht aanvielen. Duitsche formaties ver nielden 14 Amerikaansche tanks doch kon den ondanks verbitterd verzet niet verhinde ren. dat de Amerikanen enkele plaatsen bin nendrongen. Om het front te verkorten werd de in de richting van Loufelise vooruit springende bocht in de Duitsche stellingen gonder druk teruggetrokken. Onder den druk van Duitsche concentrische aanvallen vanuit de bruggenhoofden over de Rijn ten Noorden van Straatsburg en de Be- neden-Vogezen moeeten de Amerikanen ter rein prijs geven, evenals in het bosch van Ha- kenau. De Amerikanen trokken in de richting van den Nodar-sector terug. In een scherpe achtervolging veroverden Duitsche troepen de ten Noorden van dezen sector gelegen ves tingen in de Maglnotllnte en bevrijdden zij een omvangrijk gebied van ouden Duitschen bodem. Talrijke plaatsen, waaronder Nieder- brau. Reichshofen. Woerth en Froeschweiler werden op den tegenstander veroverd. Ook het bosch van Hakenau is voor het grootste deel in onze handen. Amerikaansche tegen aanvallen mislukten. Tn het gebied van Muhi- hausen wisselden Duitsche en Amerikaansche aanvallen elkaar af. Van het front ln Midden-Italië worden geen noemenswaardige gevechten gemeld In Kroa- De strijd ln het Westen. De gevechten waren in het Westen, volgens de berichten van Maandag, begrensd. In het Noorden en Midden-Westen hebben de Ge allieerden het verloren terrein niet kunnen herwinnen Alleen in het gebied van den Elzas hebben zich vrij groote gevechten voorgedaan. De Geallieerden werden teruggeslagen. Hage- nau werd door de Duitschers bevrijd. Tn het kader van hun aanvalsoperaties ln 'de beneden Vogezen zijn Duitsche troepen Maandag in Hagenau binnengedrongen. De toestand in Parijs. Zwitsersche correspondenten melden uit de Fransche hoofdstad, dat in den toestand van de levensmiddelenvoorziening geen enkel tee- ken van verbetering is op te merken. Reeds sinds geruimen tijd zijn er geen brandstoffen beschikbaar. BelVan-plannen. Volgens een Engelsch blad is het de bedoe ling van de Sovjets een bond van Sovjet republieken op den Balkan te vormen. De troebelen in Griekenland. Volgens United-Press heeft de Grieksche minister van Buitenlandsche Zaken verklaard, dat op 25 Januari vredesonderhandelingen zullen worden geopend tusschen de regeerïng en de Elas, die zich bereid hebben verklaard cp elk tijdstip vertegenwoordigers te zenden. Reuter meldt uit Athene, dat de Britsche troepen de stad Khalcya op het eiland Euboen hebben bezet. tië zijn succesvolle operaties gaande tegen sterke bendengroepen. Het gebied van Trav- nik werd gezuiverd. Geallieerde bommenwerpers vielen over dag en des nachts het Rijnland-Westfaa'.sche gebied alsmede dicht bij het front in het Wes ten gelegen gebieden aan Er ontstond 6chade in woonwijken, vooral in Kaldenkirchen. Zes tien vliegtuigen, bijna uitsluitend 4-motorige, werden neergeschoten. Het vergeldingsvuur op het gebied van Groot-Londen duurt voort. Uit Joego.Slavië. Naar Radio Londen meldt, heeft de hard nekkige weigering van Koning Peter het accoord tusschen Tito en Sjoebasjitsj te kennen, Maandag geleid tot het aftreden van de regeering Sjoebasjitsj. Reuter verklaart vernomen te hebben, dat Koning Peter Krol! den leider der Servische partij zal belasten met de vorming eener nieuwe regeering. Griekenland en de Daily Worker. Het Engelsche communistische blad Daily Worker heeft zich in een opmerkelijk artikel solidair verklaard met de Grieksche com munisten en de Elas-formaties. Men moet bloemen op de graven van de Elas-strijders planten, zoo schrijft het blad. De strijd in het Oosten. In het Oosten worden nog steeds buitenge- one gevechten geleverd. Aan beide zijden worden alle beschikbare krachten in den strijd geworpen in het gebied tusschen de Karpathen en den Memel. De slag gaat zijn hoogtepunt tegemoet Bij den slag om het Duitsche Oostgebied in Silezië en Oost- Pruisen komt tot uiting, zoo wordt gemeld, dat het Duitsche front en vaderland een zijn geworden. Gezamenlijk wordt alles beproefd om den stormloop te weerstaan. Dit heeft tot een verhoogde aanvalsactiviteit van den tegenstander geleid. In Hongarije hebben de Duitsche troepen opnieuw terreinwinst geboekt. In en om Boe dapest wordt verbitterd gestreden Bij de voortzetitng van het offensief tus schen het Plattenmeer en de Donau hebben de Duitsche troepen in Hongarije de stad Stuhl-Weissenburg heroverd. De strijd in het Verre Oosten. Op Luzon in de Philippijnen is aldus Domei, een hevige strijd ontbrand tusschen het gros der Japansche strijdkrachten, die zich nog steeds gereed houden voor den beslissenden strijd, en de Amerikaansche troepen. Den Amerikanen werden reeds zware verliezen toegebracht. In Noord-China is de gevechtsactlviteit her leefd door een Japansch offensief bij de spoor lijn Kanton-Hongkong, dat nog niet in Japan sche handen was. Volgens United-Press heb ben de Japanners aanzienlijke vorderingen gemaakt. Mutatie In regeering der V.S. Uit Washington wordt bericht, dat Presi dent Roosevelt Jones heeft verzocht als mi nister van handel af te treden. De aanvaring tusschen de Lemmerbooten. De Jan Nieveen, die Maandag een week ge leden de noodlottige aanvaring met de Gro ningen IV had, is enkele dagen geleden te Amsterdam binnengeloopen. De boot had ook nu weer een zeer moeilijke reis, daar men op een niet gelicht wrak liep en de overtocht ■olie 24 uur duurde. De schade was gelukkig niet zoo ernstig en wordt thans te Amsterdam hersteld. Dinsdag is de boot, de eenige die thans rest voor den dienst op de Lemmer, weer uitgevaren. Betreffende de aanvaring deelde kapitein H. Bouman mede, dat de Groningen IV een defecte dynamo voor de verlichting had en nu voer met groene en roode petroleumlich ten, aldus „Het Volk". Het groene licht schijnt op het kritieke moment uit geweest te zijn. althans niemand op de Jan Nieveen heeft het gezien toen de Groningen IV, om de Nieveen te ontwijken, over bakboord ging en toen dus het roode afgeschermde licht uit het gezicht verdween en men normalerwijze alleen het groene nog had moeten zien. De Nieveen is toen in dat volledige duister heel scherp over stuurboord gegaan en trof de Groningen bijna loodrecht aan den steven. Hierbij werd de hut •oorin ingedrukt en stroomde het water bin ten in deze ruimte, waarin volgens een inzit tende, die na afloop van de ramp alles nauw keurig in teekening kon brengen, twintig men- schen zaten. Die het laatst over kon stappen op de Nieveen wist, dat hij nummer acht was. Men neemt dus aan. dat er geen 25 a 30 doo- den waren, zooals het eerste bericht was, maar twaalf. Het zinken duurde ongeveer een 'nalf uur, zoodat de Nieveen. die direct bijge draaid was en met volle lichten op langszij lag om de opvarenden te redden, alle passa giers van de achterkajuiten gemakkelijk over kon nemen. Zelfs heeft zij de Groningen nog een stuk naar ondieper water kunnen slepen In plaats van op vijf ligt de boot nu op vier meter, maar wegens gebrek aan een bok kon het schip totnogtoe niet gelicht worden, zoo dat volledige zekerheid niet bestaat. Was het voorstuk niet ingedrukt geworden, dan zouden gemakkelijk alle opvarenden gered kunnen zij o. Inflatie in Brazilië. In Brazilië neemt het inflatiegevaar steeds grootere vormen aan. De bankbiljetten-circu latie is voortdurend toegenomen. De prijzen van de levensmiddelen zon steeds meer ge stegen. Suikerbietenpuip kan aardappelen vervangen. Het Voorlichtingsbureau van den Voedings raad schrijft: Het is aan te raden, om suiker bieten niet uitsluitend voor de bereiding van stroop te gebruiken. De voedende besïanddee- len van de suikerbiet worden dan niet ten volle benut. Hel meeste profijt heeft men er van. wanneer men de bieten in plaats aardappelen in maaltijden verwerkt en het kooknat tot stroop verwerkt. Door haar zoe ten smaak zijn suikerbieten uitstekend met roode kool. roode bieten en zuurkool te ver werken; voor andere gerechten kan men ze beter verpulpen en verzuren. De bijna sma- kelooze witte pulp. die dan verkregen wordt, is als bindmiddel en vervangingsmiddel van aardappelen in alle mogelijke gerechten te ge bruiken. Uit het vocht, dat overblijft, ii stroop te maken. Doch over de stroopberei- ding een volgende maal. Kool of biet met suikerbieten. 1 kg roode kool, zuurkool of roode bieten 1 kg suikerbieten, eenige aardappelen, azijn, kruidnagelsurrogaat (laurierblad), zout. De kool fijn schaven of de bieten fijn snij den of malen, de suikerbieten van kop en zwarte plekken ontdoen, schillen en in blok ken snijden of fijn malen, de aardappelen schoon boenen, pitten en in vieren snijden, de groente, suikerbietenpuip en aardappelen opzetten met water (laurierblad) en zout, aan de kook brengen en gaar koken. Kooktijd 3/4 a 1 uur. De bestanddeelen fijn stampen en den stamppot op smaak afmaken met kruid nagelsurrogaat en azijn. Verpulpen en verzuren van suikerbieten. De bieten schillen, van kop ontdoen in een onbeschadigde geëmailleerden emmer of een 'nmaakvat of pot doen en met water overgie ten, totdat zij onder zijn. De bieten eenige dagen bij kamertemperatuur, liefst bij de kachel laten staan, totdat het water (plm. 3 dagen). De pot dan op een koele plaats zetten. Naar verkiezing een of meer bieten uit het vat nemen en in blokjes snijden of raspen. Wat zuur vocht uit het irunaakvat nemen, in een pan doen en daarin de fijnge maakte bieten plm. 12 uur laten staan bij kamertemperatuur. De massa, die dan zuur geworden is. aan de kook brengen en in de hooilast gaar laten worden. De blokjes naar verkiezing fijn malen. De massa goed laten uitlekken, zoo mogelijk in een doek uitknii pen. Het vocht tot stroop indampen. De pulp ian dunne soepen, stamppotten en andere ge- echten toevoegen. Den lnmaakpot bijvullen met geschilde bie- en en water. Doorloopend kan men bieten uil den pot verwerken en er weer nieuwe aan toevoegen. Geregeld de schuimlaag, die op het vocht komt te staan, afscheppen. Stamppot met pulp. 1 kg witte kool, roode kool. bicten. uien. spruiten, wortelen of boerenkool, 3/4 kg pulp (eenige aardappelen), zout. De groente schoonmaken en fijn snijden, de aardappelen schoon boenen, pitten en in stuk ken snijden. Aardappelen, groente en de pulp opzetten met weinig water en zout en gaar koken. Kooktijd 30 a 45 min. De pulp, aard appelen en groente fijn stampen. Bij roode- kool- en bietenstamppot kruidnagelsurrogaat en azijn toevoegen. Een uiensaus smaakt er goed bij. Bij wittekoolstamppot doet een uien-, kerrie- of paprikasaus het goed, bij spruiten en uienstamppot een saus van ge bruinde bloem. Nassi Gorensr. 3/4 kg gekookte pulp, 1/4 kg of meer uien, zout: sambal naar smaak of eenige fijn gesneden Spaansche pepers of paprikapoeder, 1 lepel olie. In de koekepan de goed uitgelekte bietenpulp en de fijn gesneden uien doen en met de olie onder nu en dan roeren licht bruin laten bakken. Naar smaak zout en sambal of eeni<?e fiii gesneden Spaansche pepers of paprikapoeder toevoegen. Drie in de pan. 400 gram zure pulp, 50 gram bloem, zout. De pulp met de bloem cn een snufje zout vermengen en kneden tot een stevige massa. Hiervan koekjes vormen en deze met een weinig heete olie in de koekenpan bruin en kaar laten worden. Deze koekjes smaken koud het beste. Burgerlijke Stand. HAARLEM 22 Januari 1945 BEVALLEN: 17 Jan.. A. H van der Lubbe— Prins, z.; A. HeemskerkMeiessen, d.: 18 Jan T. F. SteenhuisEikerhout. z.\ H. J RietGeels, z.; 19 Jan.. A. J. van OossanenBakker, d G. Bout—de Groot, d.; M. H. J. van der PolSuij- ker, z.: 20 Jan.. E. Schornagelvan Duijn. z.\ E. de Boerde Boorder, d.; J. Overtoom—Schipper, z.; G. Kruijffde Jong, z.\ L. van de Pollde Laat. z.; H. H. J. van Geldorp—Blom. z M. II. der VeldtSmit. z.; J. DiebenKuiper, d.: 21 Jan.. A. P. van Haren—Rietdijk, d R. A. M. Hofland—van der Lecq. d.; A. >11 rsDoorgeest, 22 .Tan., A. de DroogSchoffelmeer, d. OVERLEDEN: 16 Jan.. W. van der Zon. 49 J.. Spaamdammerweg: E. L. HulscherWeigel, 63 Kamperlaan; 17 Jan.. A. M. C., 14 d.. d. van P. Overkllft Vaupelkleijn. Raaks: 18 Jan.. A. J. BaartseBoschma. 35 j.. Amsterdamstraat; L W. Bijkerkde Bruin. 73 j. Raamsingel: T. Itler 75 J„ Leidsehevaart; 19 Jan.. J. A. 7.T.. 1 m d. van J. C. de Leeuw, van 't Hoffstraat; C. L. Dcg- geiler, 35 Kleverparkweg; Hoevens, 59 i Leidschestraat; P. C. Rooijers—de Laat. 85 G rebbestraat: W. Stol te. 58 j Saenredamstxaa'.: E. J. van Petegem. 32 j.. Linsehotenstraat; M. H. Korstjens—Nelis, 83 Barteljortsstraat; P D. Buijze. 49 j.. Lange Heerenstraat20 Jan.. C. Ver- woert, 79 j., Oosterstraat; J. Kortekaas. 63 J.. Le liestraat; A. W. de Roo. 48 j.. Tw#ï>d«.slaan: N. A. Kuenen. 54 j.. Hendrik Roozenlaan; 21 Jan., J. M. Switser, 7t J„ BorskistraaL Ook taptemelkpoeder op ncodziekenbonnen. Het Rijksbureau voor d« Voedselvoorziening in Oorlogs tijd maakt bekend, dat in de provincies Noord-Holland. Zuid Holland en Utrecht de levering van gestandaardiseerde melk voor kinderen, die geboren zijn in 1944 of 1945, voorrang moet hebben boven elke andere levering. De moeilijke melkpositie in deze provincies maakt het noodzakelijk, de hoeveelheid gestandaardiseerde melk. welke aan zieken, aanstaande en jonge moeders en aan zieken huizen en soortgelijke instel lingen wordt verstrekt, voor een belangrijk gedeelte te ver vangen door taptemeikpoeder. Met ingang van 21 Jan. a.e. geven de noodziekenrantsoenen daarom recht op 3''4 liter ge standaardiseerde melk cn 100 gram taptemeikpoeder, terwijl de toewijzingen voor zieken huizen en soortgelijke Instel lingen op overeenkomst iga wijze zullen worden behandeld. Overval op distributie kantoor. In Amsterdam-Zuid zijn zes gewapende mannen een uitrei* singslokaal der distributie bin nengedrongen. Zij hielden het personeel met revolvers m be dwang en verdwenen met me deneming van een aantal nood- kaarten. Wat inbrekers buit maakten. Eenige personen, die blijkbaar niet langer konden wachten tot de zoo lang verbeide spijsolie gedistribueerd wordt, hebber» vier vaten, elk met tweehon derd kilogram olie gestolen ten nadeele van de grossiersfirma te Haarlem. Ook namen zij driehonderdvijftig pakken luci fers mee. Ingebroken is voorts in een schoenenmagazijn in de Am sterdamstraat. De dader is binnengekomen door de ruit van de voordeur te vernielen en heeft een aantal paren da- en heerenschoenen mee genomen. Uit het kantoor van een film fabriek aan den Koudenhorn is een geldkistje met ƒ4000 ver dwenen. De heer H. F. Oets overleden. In den leeftijd van 59 jaar Ls plotseling overleden de heer H. F Oets, onderwijzer aan de Fuhropschool in Haarlem-Nrd. De heer Oets, die op 10 October 1885 in Hoogeveen geboren werd, was eerst onderwijzer in Westerbork en Hellendoorn. Op 1 Februari 1910 werd hij benoemd aan de Fuhrhopschool de Overtonstraat in Schoten. Na de annexatie van deze ge meente kwam hij in dienst der gemeente Haarlem en bleef hij onderwijzer aan de Fuhrop school. die later verplaatst werd naar de Planetenlaan. Bij de jeugd was de beer Oets voorts zeer bekend, door dat hij als ,,Oom Henk" het wekelijksche vragenuurtje van de V.A.R.A. verzorgde. Hij was o a. hoofdbestuurslid van deze omroepvereeniging en voorzit ter van de Haarlemsche a'dee- ling. GEITEN EN KONIJNEN GESTOLEN De eigenaar van een pak huis in de Koolsteeg bemerk te dezer dagen, dat zich in de nabijheid drie personen op verdachte wijze ophielden. Hij stuurde zijn hond op de man nen af, die daarop het terrein verlieten. Een hunner loste daarbij echter een schot op den hond. die niet getroffen werd. Later zijn de mannen echter blijkbaar teruggekomen en hebben uit het pakhuis twee geiten en vier konijnen gesto len. AANGEREDEN. In de Raadhuisstraat wilde een negenjarige jongen bij het politiebureau den rijweg over steken. Hij viel en raakte onder een juist passeerende auto, waardoor hij vrij ernstig letsel zijn linkerheup opliep Na door een juist ter plaatse zijn- den dokter uit Haarlem te zijn verbonden is de jongen naar de ouderlijke woning overge bracht. AARDAPPELEN GESTOLEN. Uit een kuil achter een huis aan de Balistraat zijn tien hectoliter aardappelen gestoUin»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1