Haarlemsche Courant Verbitterden strijd a h. Oostelijk front 29(le Jaar*., No. 24 Buir.ux liioote Houtstraat «J Postgiro 134958. Bijkan toren: Soendapleln a. IJ muiden. Kennemerlaan t54 Nieuwsblad voor Noord-Holland Maandag 29 Jan. 194S OTtg.: Graf Bedrijven Daraiate, Haarlem. Abonnementen, per week i6 ct„ per mnd- l.W. per kwartaal 3.43 fr. p. poe* 3.73. Losse nummert cent. Hoofdredacteur: F. C- Derka. K 1 m Gsaliieerde gevechtsbedrijvigheid bij Geertruidenberg. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidt In Hongarije hebben formaties van het Duilsche leger en van de Waffen-S.S. tus schen Velencemeer en den Pilissector in een nachtc-iijken aanval het Sovjet-Russische af- weerfront doorbroken en zijn verder naar het Noorden opgerukt Tegenaanvallen der Sovjets werden afgeslagen Hongaarsche aanvallende grenadiers drongen na verwijdering van taai verdedigde Bolsjewistische nesten van verzet tot den Oostelijken rand van het Vertesge bergte door Aanvallen dei Bolsjewisten op het Weste lijk deel van Boedapest werden opnieuw af geslagen. Tn den thans een maand durenden heldhaftigen strijd tegen numerike sierkere overmachtige Sovjet-Russische strijdkrachten heeft het dappere Duitsche garnizoen der stad 71 tanks. 106 kanonnen en 2fio machinegeweren vernietigd of buitgemaakt- Bovendien werden 64 Sovjet-Russische vliegtuigen omlaag ge haald In de gelederen der Duitsch-Hongaar- sche bezetting strijden 'alrijke Hongaarsche Pijlkruisers. Ten Zuiden van de Weichsel en in het Oost- S:!ezische industriegebied heeft de met sterke, infanterie- en pantserstrijdkrachten aanval lende tegenstander verscheidene vrij diepe penetraties bereikt. Tot dusver werden in het verloop van den tankslag bij Gleiwitz 30 Sov jet-Russische tanks vernietigd Aan de Oder "hebben de Bolsjewisten hun pogingen tot het verkrijgen van gevechtsbruggenhoofden tever geefs voortgezet. Eenige kleine bruggehoofden werden in tegenaanvallen uit den weg ge ruimd. Tegen den verdedigingsgordel Breslau ondernamen de Sovjets gisteren zwakke aanvallen zonder resultaat. Ten Noord-Westen van Breslau zijn aan de Oder hevige gevechten gaande. Op verschei dene plaatsen van ons gevechtsgebied werd de vijand in tegenaanvallen verdreven. Sovjet Russische formaties, die tusschen Lissa en de Netze opdringen. werden door de Duitsche stellingen aan de Obra opgevangen. Bij Posen, Schneidemuhl en ten Noord-Westen van Brom berg woedden zware gevechten Ten Oosten van de Weichsel s'oegen de Duitsche divisies den opdringenden tegen stander bij Kulm. Graudenz en Marlenwerder terug. In Marïenburg en Elbing worden ver bitterde straatgevechten geleverd Tusschen het Frisches Haf en de Masurische meren werd verloren terrein door de Duitschers her overd. Ten Noorden van Boven-Masurië ont stonden zware gevechten met de Bolsjewisten, die onder het krachtig optreden der artillerie aan den weg Nordenbure-Gerdauen en Oos telijk van Koninberg ondanks taaien tegen stand naar het Westen terrein konden winnen. Bij den strijd in Oost-Pruisen werden 69 Sov jet-tanks en 48 stukken geschut vernietigd of buitgemaakt. Aan het front in Koerland zijn de met het zwaartepunt Zuid-Oostelijk I.ibau ondernomen aanvallen der Bolsjewisten voor de Duitsche stellingen bloedig Ineen gestort. Tn Nederland sloegen Duitsche troepen Ge allieerde aanvallen op het bruggenhoofd aan de Bergsche Maas ten Oosten van Geertrui denberg, alsmede pogingen der Canadeezen de rivier ten Oosten daarvan te passeeren, af Aan de beneden-Roer werd een reeks aan vallen reeds bij den aanvang door het Duit sche artillerievuur uiteengeslagen Noord westelijk van Heinsburg gelukte het den En- gelschen een plaatselijke penetraite te be reiken. die in een teeenaanval word opge vangen. In den sector Zuid-Oostelijk daarvan bleef de tegenstander steken. Tusschen Eisen- born en de Sauer ls de druk der Amerikanen na de zware verliezen van gisteren iets ver minderd. Geallieerde aanvallen ten Noord- Westen van St. Vith o-> In den sector van Clerf zijn in het vuur van a'le wapens ineengestort. Zuid-Oostelijk van Remich duren plaatselijke gevechten voort. In den Elzas hebben de Duit sche troepen oas gewonnen stellingen in den sector van Roth en Moder versterkt Aan de Ilse ten Zuiden van Rappoltsweiler en tus schen Tann en Muhlhousen werden tegen aanvallen ondernomen Het storingsvuur der lange afstandswapenen De striid in het Westen Zware gevechten hebben gedurende Vrijda en Zaterdag in den Elzas gewoed, waar de Duitschers den Amerikanen terrein ontnamen De terreinwinst is hier reeds grooter dan 4 Amerikaansehe legers tot een gezamenlijke sterkte van een half millioen man konden verdedigen. De Duitschers hebben voorts den se Rossbach bereikt. Ten N W van Hagenau werd een bruggenhoofd aan den Moder geves tigd. Hier deden de Amerikanen achttien maal een aanval en werden achttien maal teruggeslagen. De lijken der Amerikaansehe soldaten hoopten zich hier op voor de Duit sche stellingen. Ook ten N. O. van St Vith werden Amerikaansehe aanvallen afgeslagen. Hetzelfde valt te vermelden omtrent Ameri kaansehe aanvallen bij Rappoltsweiler aan de 111 Na de ernstige verliezen, die de Amerikanen tusschen St. Vith en de Saur zijn toegebracht zijn hun aanvallen hier in kracht verminderd Ten Oosten van St. Vith hebben de Amerika nen getracht het dorp Médil in te nemen, doch werden afgeslagen. De aanval van het 2e Britsche leger bij Heinsberg is verminderd. De straten van het plaatsje zijn bedekt met de lijken van ge vallen Britten. op het Geallieerde ravitailleeringssteunpunt Antwerpen werd onverpoosd voortgezet. Van het front in midden-Italië wordt slechts melding gemaakt van wederzijdsche aanval len van verkenningstroepen bij Faenza. Anglo-Amerikaansche vliegtuigen vielen overdag vooral het land van Munster en het gebied van den boven-Rijn met bommen er boordwapens aan. De Britten ondernamen ir den avond 6toringsvluchten naar het Rijn- landsch-Westfaalsche gebied De strijd aan hel Oostfront Hevige strijd op diverse punten. Van het Oostfront werd Zaterdagavond ge meld, dat den geheelen dag de Duitsche lucht macht de Duitsche acties heeft ondersteund en aan de vernietiging van oorlogsmateriaal een belangrijk aandeel heeft genomen 271 ge motoriseerde voertuigen werden op deze wijze vernietigd en 144 beschadigd. Behalve vele kanonnen werden door de Duitsche luchtmacht bovendien 566 tanks buiten gevecht gesteld Omtrent den stand der operaties werd Za terdagavond medegedeeld, dat in Opper- Silezie geen groote veranderingen hadden plaats gehad Niettemin zijn de Sovjettroepen er in geslaagd, diepe penetraties te bereiken ten Zuiden van den Weichsel. Aan den Oder beproefde de vijand echter vergeefs, bruggen hoofden te vestigen. Hevige gevechten hadden ten Westen van Breslau plaats. Door tegenaanvallen der Duit schers werd hier den Sovjet-troepen het ver der gaan belet. In Posen hadden tusschen Bromberg er Schneidemuhl zware gevechten plaats Ir Oost-Pruisen wordt nog steeds verbitterd ge streden om Mariënburg en Elbing In laatst genoemde stad hadden zware straatgevechten plaats. Een poging, om tusschen het Frische Haff en de Masoerische moerassen door te breken werd door de Duitschers afgeslagen. Zware gevechten werden geleverd tegen bolsjewis tische troepen, die ondanks taai verzet ter rein hadden weten te winnen in de richting van Koningsbergen. Hieraan werd Zondagmorgen het volgende toegevoegd In den Noordelijken sector van het Oostelijk front zijn de Sovjettroepen, nadat zij op hun oude stellingen waren teruggeworpen, thans hun aanval op Koningsbergen begonnen, waar bij zij er in geslaagd zijn, in de Duitsche stel lingen door te dringen. Ten Oosten van den Pregel konden ie bolsjewisten hun aanvallen stellingen betrokken. Ten Noorden van den Pregel houden de .bolsjewisten hun aanvallen in de richting van Libau niet doorzetten. Ten Zuiden vdn Frauenberg en ten Oosten van Libau bleven de Duitschers meester van het ;erreln. In den centralen sector rukten de Sovjet troepen verder op naar Breslau Pogingen, de .stad te naderen, mislukten. In het Noorden van Neder Silezië is de toestand verscherpt Aan den rand van de stad Hindenburg in Opper Silezië stortten alle Sovjet-aanvallen het vuur der Duitsche verdediging ineen. Tegen Posen wisten de bolsjewisten geen penetraties te ontwikkelen, maar rukten met tanks op. Bij de monding van den Weichsel werd een aanval ondernomen op het oude Mariënburg. Alle pogingen der bolsjewisten om zich van Elbing meester te maken bleven zonder succes. In den feilen strijd zijn hier verscheiden Sovjet-regimenten tot den laat- sten man vernietigd. Recruteering in Amerika. De chef van den Amerikaanschen generalen staf Marshall en de vlootvoogd hebben in een geheime bespreking met de ministerraad de geheele recruteering voor alle mannen van 'I tot 45 jaar geëischt. Grieksche ministers uit de Communistische partij. Uit Athene wordt gemeld, dat drie oud ministers van uiterst links uit de communis tische partij zijn getreden en verklaard heb ben, geenerlei contact met de E.A.M. te onder houden. Amerikaansehe actie op Luzon. Bij een Amerikaanschen aanval, waaraar door twee bataljons infanterie werd deelge nomen hebben de Amerikanen de plaats Baban op midden Luzon bereikt. Tegen deze strijd krachten zijn Japansche troepen in harde af- weergeveehten gewikkeld. De duikboot weer in actie. i Britsche militaire zijde is mede gedeeld, dat de Atlantische Oceaan drukker door Duitsche duikbooten wordt bevaren dan langen tijd het geval is geweest. Van Duitschen kant wordt hieraan toege voegd. dat den laatsten tijd van talrijke duik bootsuccessen melding is gemaakt Thans geldt weer het oude parool: Er op los! Als deze crisis is overwonnen zal men weer tot nieuwe daden in staat gesteld wo-den. Ieder vijandelijk schip, dat niet in een haven aan komt, beteekent winst voor de Duitsche oor logvoering. Uit Londen wordt gemeld, dat twee groote koelschepen samen metende 23.000 br r. t tot zinken zijn gebracht Gratieverzoek. Van Jood6che zijde is een gratieverzoek bij koning Faroek Ingediend ten gunste van de twee ter dood veroordeelde moordenaars van Lord Moyne. Duitsche hulp Naar wij vernemen zijn dezer dagen eenige levensmiddelentransporten per spoor naar de groote steden in het Westen gebracht. Met het oog op het dichtvriezen der scheepvaart wegen en den daardoor ontstanen noodtoe stand hebben de Duitsche spoorwegarbeiders deze transporten verricht, opdat ten minste de centrale keukens der groote steden een zekeren aanvoer krijgen. Naar aanleiding van dit bericht schrijft de Tel.: Vier weken wintersche temperatuur hebben het water van vaarten en kanalen doen be vriezen en tegelijk de rantsoenen doen weg meiten als sneeuw voor de zomerzon. Dit weekeinde heeft ons voor de harde realiteit gesteld, dat wij veertien dagen lang zullen ten leven van 1000 gram brood, dat daar wekelijks een kilogram aardappelen bij zullen komen en wellicht nog 250 gram boonen of erwten. Dat is alles voor de talloozen. die géén wegen buitenom kennen, die géén zwarte .•oorraden meer hebben en géén tijd of ge legenheid hebben, er opuit te trekken om in dagenlange fietstochten of sneeuwwandelmar- schen in momenteel meer bevoorrechte stre ken hun leeftocht aan te vullen. Dat is de werkelijkheid van den hongersnood. Het is reeds meermalen gezegd, dat onder dergelijke omstandigheden de stemmen der politieke verdeeldheid en der politieke mee- ningsverschillen moeten zwijgen. Wanneer thans wordt medegedeeld, dar Duitsche spoor- vegmannen. buiten hun gewone, toch al zware verkzaamheden hun krachten inspannen om ilthans de Centrale Keukens in de groote steden aan den gang te kunnen houden, dan nast den Nederlander naast een gevoel van erkentelijkheid een oogenblik van diepe bezin ning. op den huidigen toestand. Wij kunnen nauwelijks aannemen, dat er nog stadgenoo- ten zijn. die dit niet zullen doen en die, nu alle andere overwegingen wegvallen niet een noodkreet voelen opwellen uit het diepst van hun hart, een noodkreet tot Nederlandsche spoorwegmannen, die ons kunnen helpen, als slechts willen, die. wanneer ze hun gewo- dus niet eens extra arbeid verrich ten. ons de aardappelen en het graan kunnen helpen bezorgen, die in het Noorden van ons land thans in overvloed gereed liggen. Die ons weer een draaglijk rantsoen kunnen verschaffen, die het werk van ingevroren chippers kunnen overnemen. Zal deze noodkreet weerklank vinden De strijd in ons land Duitschers bevrijden St. Qdiliënberg. Duitsche troepen hebben in het gebied der groote rivieren een poging der Britsche troe pen om ten Oosten van Geertruidenburg over te steken, afgeslagen. Eveneens is een poging, door Canadéesche troepen elders ondernomen, verijdeld. Na langdurige gevechten hebben de Cana deezen Zaterdag een aanval gedaan op 't Duit sche bruggehoofd aan de Oude Maas bij Ka- pelle De eerste aanval bleef, in weerwil van de pogingen der Canadeezen om de Duit sche troepen door nevel te misleiden, in het geconcentreerde vuur der Duitschers steken. Een tweede aanval werd door vlammenwer pers en tanks ondersteund, doch eveneen geslagen. Na eenige uren had een derde val plaats, die evenwel veel minder energiek werd uitgevoerd. Na Duitsche tegenaanvallen werden de Canadeezen op hun stellingen te ruggeworpen, waarbij 34 gevangenen door de Duitschers werden gemaakt. In Limburg slaagden de Duitschers er in, de plaats St. Odiliënberg te bevrijden. Ten W. van de Roer en ten O. van de Maas wer den hier vijandelijke aanvallen uiteengeslagen evenals in de overige sectoren van het brug genhoofd aan de Roer Na een zware voorbereiding door de artil lerie en zeven nachtelijke bombardementen ziin de Amerikanen Vrijdagochtend overge gaan tot krachtige concentrische aanvallen op Heinsberg, gelegen in den driehoek Maaseyck. Geilenkirchen en Roermond. Reeds langer dan een week woeden hier tijdens de koudste da gen en nachten gevechten van een ongeloof lijke felheid. Montgomery heeft met het beste keurkorps, waarover de Engelsche weermacht beschikt slechts een terreinwinst van 15 tot 18 kilometer kunnen behalen. In het gebied van Oirschot houden bij Linnich de gevechten met alle felheid aan. De Duitsche aanvallen in de Noordelijke Elzas gaan krachtig voort. In de voorsteden van Muhlhausen woeden hevige tankgevechten. Winter In Londen. Londen maakt zijn moeilijksten winter in zijn geschiedenis mede. Behalve de oorlogs schade i6 het de kolenschaarschte, die de be volking doet lijden. Geheel Zuidelijk en Oostelijk Engelend zijn Zaterdag voor den tweeden keer in de afge- loopen week van electrischen stroom ver stoken geweest. Britsche afgevaardigden vermist Eden heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat twee Britsche afgevaardigden, die een bezoek aan de Britsche strijdkrachten Italië hadden gebracht, vermist worden. Het vliegtuig, waarmede zij naar Brindlsi gestart zijn, werd door een ervaren piloot bestuurd. Telefoonstaking in New York. De telefonisten van New York zijn weder in staking gegaan. De beweegreden der «ta king werd niet opgegeven. Melk voor pasgeboren kinderen. De distributiediensten tn de provincies Noord-, Zuid-Hol land en Utrecht zullen in ver band met de per 2! Januari van kracht geworden verlaging van de hoeveelheid gestandaardi seerde melk. verkrijgbaar op noodrantsoenbonnen ten be hoeve van pasgeboren kinderen voor het tijdvak liggende tus schen de geboorte en de uitrei king van het Inlegvel, in plaat* van drie noodrantsoenbonnen ..Melk I" zeven van deze bonnen per week verstrekken; dus per dag één bon. Hiermede wordt bereikt, dat pasgeboren kinderen de volle hoeveelheid van 5 1/4 liter gestandaardi seerde melk per week blijven ontvangen. Opsporing verzocht De Commissaris der Recher che te Haarlem verzoekt op sporing van Johanna Knierina van de Velde, geboren 13 Juli 1932 te Lambersart (Frankrijk) die op 27 December van huis is weggeloopen en sindsdien spoorloos verdwenen is Signalement: lang 1.40 meter, slank postuur, bleek gezicht, donkerblond haar. bruine oogen, gekleed In bruine trai ningsbroek, blauw wolien vestje, groen windjack, beige mantel, blauwe muts. hooge bruine schoenen, twee paar wanten, één paar blauw met grijs en één paar groene. Zij is in het bezit van een fiets met houten klossen aan de pedalen. Help de vogels! Men schrijft ons Het is winter, een zeer moei lijke winter voor ons Neder landers in het westen van het land. Te weinig voedsel en te weinig brandstof. Het is koud en sneeuw bedekt den grond. Door onze eigen groote zorgen zien wij minder dan anders den nood van onze gevleugelde vrienden, van de vogels Op koude dagen, vooral als de grond bevroren en besnéeuwd is. onthoudt de natuur aan de vogels het noodige eten en drinken. Wie oog voor onze kleine vrienden heeft ziet z.e rusteloos heen en weder vlie gen, zich tusschen de men sehen en het verkeer in wa gend, angstig rondziende naar eenig voedsel. Ook voor hen zijn de dagen kort. de nachten lang en koud. Veel kunnen wij menschen in dezen tijd niet missen, maar eenige kruimels eten, desnoods wat geraspte wortelen, wat ge raspte suikerbieten of wat versehe aardappelschillen zijn voor de vogels zeer veel waard en redden menig klein leven tje. Geef hen ook wat drink water. sneeuw oppikken is niet goed voor hen. Men moet oppassen, dat de rumoerige meeuwen niet alles opeten Help de vogels in den kou den wintertijd, zij zullen u straks beloonen door hun vroo- lijk gezang en zacht getjilp en door het wegvangen van scha delijke insecten Drijfriemen gestolen De politie heeft aangehouden den 28-jarigen B. B. en den 30-jarigen R. W. H.. beiden te Haarlem, die uit de machine kamer van een drijvende bok. welke in het Spaarne bi) de fabriek van Figee lag. drijfrie men hadden ontvreemd. MEVR. RöELL OVERLEDEN. Op 69-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden mevr. A A. RöellDe Vos van Steen- wijk. de echtgenoote van wijlen baron Röell, destijds com missaris van de provincie Noord-Holland. GEVONDEN VOORWERPEN. De staking in Zweden. In vervolg op het in ons vorig nummer vermelde bericht om trent een dreigende staking in Zweden wordt thans gemeld, dat de arbeiders in de Zweed- sche ijzer- en gietijzerindustrie besloten hebben, in verband met het niet inwilligen hunner looneisehen, op 5 Februari a*. in staking te gaan. Deze sta king zer 115.000 man omvattea.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1