Haarlemsche Courant Zware gevechten om de over gangen aan den Oder. J&arg.. No. M Bureaux: Groote Houtstraat H Postgiro 15495Ö. Bijkantoren: Soendapleln to.. IJmuiden, Kenneroerlaan 154. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 3# Jan. IMS tJitg.: Grai. Beonjve:. Haarlem. Abonnementen: per week M ct., per mnd. 1.1V, per kwartaal 3.42, tr. p. post 3,79. Losse nummers cent. Hoofdredacteur: F. C. Dcrks. K !ï9t Sterke druk op industriegebied in Opper-Silezië. Het Duitsche Weermachtbericht van Zondag hiidde: In Hongarije vielen de Bolsjewisten met sterke strijdkrachten tusschen de Donau en het Plattenmeer in Noordelijke richting en ir het gebied ten Westen van Budapest in Zui delijke en Zuidwestelijke richting aan. Zij werden in zware gevechten afgeslagen en verloren 131 tanks. Ondanks voortgezet vuur der Bolsjewisten hield het Duitsch-Hongaar- sche garnizoen van Budapest in het Westelijk deel der stad stand. Aan weerskanten van het bruggehoofd aan de Weichsel werden hevige aanvallen der Sovjets afgeslagen of opgevangen. In het Op- per-Silezische industriegebied konden de Sov jets met gebruik van sterke strijdkrachten in Kattowitz en Beuthen binnendringen en van het gebied van Gleiwltz uit in Zuidoostelijke richting terrein winnen. De Duitsche verde diging aan de Oder in welker gelederen een heden van den Volkssturm met succes strij den, verhinderden tusschen Cosel en Glogau nog steeds het vormen van grootere Bolsje wistische bruggehoofden en 6loegen de aan vallende Bolsjewisten in heen en weer gol vende aanvals. en afweergevechten op talrijke plaatsen terug. Ook Bolsjewistische aanval len op het Duitsche stellingssysteem voor Breslau met het zwaartepunt aan het Noor delijk front bleven zonder resultaat- Posen, Schneidemuhl en Thorn worden door de Duitsche garnizoenen met succes verdedigd. In Bromberg zijn de gevechten om het Noor delijk deel der stad gaande. Over de Netze en het Kanaal van Bromberg heen drongen de Bolsjewisten ondanks taai verzet naar het Noordwesten op. Aanvallen aan de beneden loop van de Weichsel mislukten. In Oost-Pruisen zetten de Bolsjewisten hun doorbraakpogingen over den Pregel voort en naderden ondanks het verzet der dapper strij dende Duitsche troepen het Oostelijk- en Noordelijk front van den verdedigingsgordel van Koningsbergen. In zware gevechten wer den 47 Sovjettanks stukgeschoten, waarvan 40 door het pantsercorps Herman Göring. Op den vijfden dag van den afweërslag in Koerland nam de kracht der aanvallen als gevolg van de zware verliezen der Sovjets af. Doorbraakpogingen bij Libau en Frauenburg bleven zonder succes, waarbij 20 Sovjettanks werden vernietigd of buitgemaakt. Sterke for maties slagvliegtuigen en jagers mengden zich Sn den winterslag en stelden 29 tanks buiten gevecht, vernietigden 576 gemotoriseerde en bespannen voertuigen, alsmede 28 stukken geschut en bracht de aanvallende infanterie bloedige verliezen toe. In het Westen ondernamen de Geallieerden tusschen Roermond en Linnich vrij zwakke aanvallen. Zij werden reeds in het voorberei dend stadium doeltreffend door de Duitsche artillerie bedwongen. Bij St. Vith sloegen de Duitsche troepen de aanvallende Amerikanen De strijd aan het Oostfront In het Zuid-Oosten van het industriegebied van Opper Silezië hebben de Sovjettroepen krachtige aanvallen op de Duitsche stellingen uitgevoerd. Nadat zij door de Duitschers wa ren teruggeslagen voerden zij krachtige re servetroepen aan, waarna het hun. gelukte een tweetal plaatsen te veroveren. De toestand is daarna gestabiliseerd. In het industriegebied van Opper Silezië is de toestand in zooverre kritiek, dat de Sovjets de plaats Kattowitz zijn bintnengedrongen. Duitsche strijdkrachten, die de bolsjewisten in den rug aanvielen, brachten verlichting. Tusschen Kattowitz en Ratibor wordt hevig gevochten. Terwijl in Hindenburg de bloedige gevechten aanhielden botsten ten Noorden van deze stad Duitsche en Sovjet-troepen op elkaar. De Duitschers hebben tankaanvallen op Breslau afgeslagen. Het garnizoen van Posen liet de belegerende Sovjetstrijdkrachten geen gelegenheid, zich op te stellen, doch viel hen aan en stichtte verwarring. In de Warthe-gau zijn nog vele steden in Duitsche handen. Ten N.O. van Elbing zijn opnieuw bolsjewis tische aanvallen afgeslagen. In dezen sector hadden zware gevechten plaats met het 5de Russische pantserleger. De stormloop op Ko ningsbergen werd opnieuw afgeslagen. Aan weerszijden van den Pregel werden de Sovjet troepen gedwongen, in dekking te gaan. Ten Oosten van Libau zijn de Duitschers den Rus sen voorgekomen. Bij Frauenburg werden de bolsjewisten zes maal teruggeslagen. De strijd in het Westen. In den Elzas hebben de Amerikanen Zon dag wederom aanvallen ondernomen op Mül- hausen, die evenwel mislukten. Vele plaatsen in de Roth- en Modersector werden weder bevrijd. De bedoeling van de Fransche troepen ten Noorden en ten Zuiden van het bruggehoofd van Straatsburg wordt thans duidelijk, n.l. het indrukken van dit bruggehoofd. In dezen strijd zijn vele koloniale troepen ingezet. Aan vallen op Elsenheim en Colmar werden afge slagen. Een poging van de Geallieerden om over het kanaal van Colmar te geraken bleef in het vuur der Duitsche batterijen steken. Alleen in hel gebied van Thann konden de koloniale troepen Sennheim binnendringen. terug of brachten hen in het gevechtsgebied tot staan. Zuid-Oostelijk van Remich duren de gevechten voort. Geallieerde tankaanval len werden afgeslagen. In den Elzas hand haafde zich de vijandelijke druk ten Zuid- Oosten van Rappoitsweiler en ten Noord- Oosten van Muhlhausen. Gisteren overdag slechts activiteit van laagvliegende Geallieerde vliegtuigen. In de avonduren drongen Britsche storingsvliegtu. gen door tot de Rijkshoofdstad. Het Duitsche vergeldingsvuur op Londen duurt voort. Quisling hij den Führer. De Führer heeft den Noorschen minister president Quisling voor een hartelijke ge- dachtenwisseling ontvangen. Bij deze bespreking werd een hartelijke overeenstemming bereikt. Van de zijde van den Führer werd bevestigd hetgeen ook reeds door Rijkscommissaris Van Booven werd te kennen gegeven, dat Noorwegen na den oor log in al zijn vrijheden zal worden hersteld met inachtneming van alle uit de door Noor wegen en Duitschland gesloten overeenkom sten voortvloeiende verplichtingen. De be spreking werd o.m. bijgewoond door Rijks commissaris Van Booven en Rijksminister Von Ribbentrop Fransch-Amerikaansche besprekingen. Op de Quai d'Orsay hebben Zondag bespre kingen plaats gehad tusschen Fransche en Amerikaansche staatslieden, ten einde, zoo als het communiqué meldt, „een klein aantal misverstanden uit den weg te ruimen". Sneeuwstormen in Zuid Zweden In Zuid-Zweden heeft een sneeuwstorm ge woed. heviger dan in jaren is voorgekomen. O-schoon met de noodige sneeuwploegen en ande" materiaal is gewerkt, heeft men een volkomen desorganisatie van het verkeer niet kunnen voorkomen. Indië en Amerika. De zuster van Pandith Nehroe, een der vooraanstaande figuren der Indische nationa listische beweging is als vertegenwoordigster van 't Indisch Nationaal Congres te Washing ton aangekomen. Rubbergebrek. Uit Buenos Ayres wordt bericht, dat de Argentijnsche regeering zich door het gebrek aan rubber genoodzaakt heeft gezien, de leve ring van banden aan particulieren te ver bieden. Hertog van Gloucester naar Australië. Uit Canberra wordt gemeld, dat de hertog en de hertogin van Gloucester met hun kin deren te Canberra zijn aangekomen. De her tog zal Dinsdag als Gouverneur-generaal wor den beëedigd. Opstand in Syrië. Uit Damascus wordt bericht, dat daar een opstand is uitgebroken, die zich snel over an dere sleden in Syrië verbreidde. Deze opstand is gericht tegen de Fransche regeering, tot wie het verwijt wördt gericht, dat zij bepaal de verplichtingen niet is nagekomen. Aanvallen op Tokio. Zaterdag hebben niet minder dan 70 „super vestingen" van de Amerikaansche luchtmacht een aanval op Tokio gedaan. Gemeld wordt, dat de Japansche afweer 22 dezer Amerikaan sche vliegtuigen heeft vernield, waarbij 12 Japansche vliegtüigen verloren gingen. Goederenvervoer in Amerika Uit Washington wordt gemeld, dat in een aantal der Oostelijke Staten een verbod van goederenvervoer zal worden afgekondigd, aan gezien goederen, voor de oorlogvoering be stemd, den voorrang moeten hebben. Sneeuwval in de V.S. Ten gevolge van den hevigen sneeuwval in de Vereenigde Staten worden de problemen, die de voedselvoorziening stelt, daar te lande voortdurend grooter. De kolennood wordt angstwekkend. Men overweegt, theaters, nacht clubs e.d. te sluiten. In Ohio vreest men, dat de kolenschaarsch- te zal leiden tot het stopzetten van fabrieken, die oorlogsmateriaal leveren. Deportaties uit Roemenië. Gemeld wordt, dat in Roemenië door de Sovjets een aanvang is gemaakt met het weg voeren naar Sovjet Rusland van alle Duit schers, die in Roemenië verblijf houden. Eischen van Lublin. De Poolsche regeering van Lublin heeft bekend gemaakt, dat zij de toekomstige grens van Polen tot aan den Oder verlegd wenscht te zien. De toestand In Rome. De bevolking van Rome lijdt vreeseüjk onder honger en koude. 2elfs voor kleine kinderen is geen melk meer voorhanden. De stemming onder de bevolking is zeer gespan- Hulpverleening aan het Westen. Commissies in Friesland en Groningen gevormd. Om de individueele hulp van de Noorder lingen in organisatorische banen te leiden een noodzaak, die ontstaan is uit de onecono mische handelingen van velen zijn in Gro ningen en Friesland twee commissies ge vormd, die in nauw contact met elkaar thans leiding geven aan het inzamelen, sorteeren en verzenden naar het Westen, meldt „Het Volk". In Groningen staat deze commissie onder voorzitterschap van prof. dr. L. D. Eerland, hoogleeraar in de heelkunde, en in Friesland onder leiding van prof. dr. C. G. Wagenaar. Nederd. Hervormd predikant te Leeuwarden. Met toestemming van de Duitsche autoritei ten zijn deze commissies reeds eenigen tiju aan het werk om hulp te verleenen aan de ziekenhuizen, sanatoria en gestichten. Voorts wordt gezorgd voor extra-voedsel voor kinde ren, voor hulp voor diverse groepen van noodlijdende personen en hulp aan centrale keukens. Het is natuurlijk ondoenlijk, op deze wijze van het Noorden uit de heele bevolking van Holland en Utrecht te fourageeren. Om tot een zoo billijk mogelijke verdeeling te geraken, hebben de Noordelijke commissies, analoog aan hun samenstelling, ook in West- Nederland in verschillende plaatsen commis sies van ontvangst en verdeeling laten vor men. die vrijwel alle tot voorzitters hebben directeuren van ziekenhuizen en chirurgen, die worden bijgestaan door eenige leden van het I.K.O. (Inter Kerkelijk Overleg). De in zameling van levensmiddelen, in het Noorden gaat via den Provincialen Commissaris, die ervoor zorgt, dat de ingezamelde goederen van de noodige geleidebiljetten. zonder welke het ten strengste verboden is levensmiddelen te vervoeren, worden toorzien. Hiertoe ook wordt zoo organisatorisch mogelijke actie ge voerd en wordt tevens het wilde en het onge breidelde inzamelen door particuliere instel lingen tegengegaan De halveering van het broodrantsoen. Zooals reeds bekend is gemaakt, zijn de vooi brood aangewezen bonnen voor veertien da gen in plaats van voor zeven dagen geldig verklaard. Op dezen maatregel is de volgen de toelichting gegeven: De bevolking van het Westen van het land is, sedert de beperkte voorraden zijn uitgeput, voor de voedselvoorziening vrijwel aangewe- zen op den aanvoer van levensmiddelen uit het Noord-Oosten van het land. Men weet, dat deze aanvoer met groote moeilijkheden te kampen gehad heeft en nog steeds heeft, hoe wel met de stichting van de Centrale Reederij Voedselvoorziening de organisatie van het vervoer kon worden verbeterd. Den laatsten tijd evenwel heeft de vorst een stagnatie in den aanvoer veroorzaakt die, nu de tempera tuur laag blijft, de voedselpositie nog ernsti ger maakt. Zoo liggen b v. 1200 ton graan bij Stavoren ingevroren. De aanvoer per schip in de week van 15 tot 21 Jan. was weliswaar hoo- ger dan die in de week van 8-14 Januari, doch dit was toe te schrijven aan het vrijkomen van eenige slepen, die in het ijs vastzaten In de week welke op 22 Januari aanving, kwam het westen echter niets aan uit het Noord- Oosten van het land. Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd heeft zich dan ook genoodzaakt gezien mede te deelen, dat het toch al drastisch verlaagde broodrant soen moest worden gehalveerd. Aardappelen Ter toelichting van dezen noodmaatregel kan nog dienen dat bij de bestaande dorsch- capaciteit in het Westen des lands slechts de helft wordt verkregen van hetgeen noodig is r het huidige broodrantsoen, zoodat, nu aanvoer per schip uit het Noord-Oosten van het land gestagneerd is, tot halveering moet worden overgegaan, hoe moeilijk het ook mo ge zijn onder den tegenwoordigen noodtoe stand tot dezen stap te besluiten. Men be grijpt wel, dat de stagnatie ook voor den aan- r van aardappelen geldt. Als eenige com pensatie is voor een aantal plaatsen in het Westen des lands per persoon 250 gram peul vruchten beschikbaar gesteld. Mevrouw A. baronesse Röell f Met leedwezen zullen de Haarlemmers ver nemen, dat in Den Haag in den ouderdom van 69 jaar is overleden mevrouw A. baronesse Röellbaronesse De Vos van Steenwijk. echtgenoote van wijlen mr. dr. A. Röell, tot 1940 commissaris van de provincie Noord- Holland. Mex-rouw Röell, die 31 Augustus 1875 te Zwolle geboren is, toonde tijdens haar ver blijf in Haarlem van Januari 1914, toen haar echtgenoot het ambt van commissaris aan vaardde, tot 1941 steeds veel belangstelling voor hetgeen zich in deze gemeente op ver schillend gebied voordeed, vooral op dat van ontwikkeling en kunst. Bij tentoonstellingen in het Frans Hals Museum en verder ook in de provincie gaf zij steeds van haar belangstel ling blijk. Dan trad zij vaak op als bescherm vrouwe of eere-voorzitster van comités of organisaties met een liefdadig doel. J. BRAAKENBURG OVERLEDEN. In den ouderdom van 78 jaar is plotseling overleden de heer J. Braaker.burg. De over ledene. gepensioneerd seinhuiswachter le klas der Ned. Spoorwegen, was in 1901 oprichter en voorzitter van de Coöp. Bouwvereeniging „Het vliegend wiel" en bleef die functie ver vullen tot de woningen eigendom waren ge worden. Ook vervulde de heer Braakenburg nog het voorzitterschap van het woningcom plex aan de Zomerstraat. De begrafenis zal plaats hebben Woensdag 31 Jan. te I uur op de Noorderbegraafplaats aan den Vergierdeweg. Inbrekers in arrest- Het aantal inbraken is do laatste dagen verminderd. Daartegenover 6taat dat eenigo Haarlemmers, die geprobeerd hebben hun slag te slaan gedu rende het weekeinde, zijn inge rekend. Bij diefstal van twee gei ten en een poging tot braak in de omgeving van den Zijlweg. waaraan zes personen deelna men. ver-scheen de Duitsche politie en hield er drie staande. Twee anderen werden spoedig daarop aangehouden en L M., die wilde vluchten, werd neer geschoten. Aan de Haarlemsche politie zijn overgeleverd de 36-jarige L. T.. de 28-jarige A. A. T.. de 24-jarige A. S de 44-jarige J. F V. en de 28-ja- rige J. S. Verdacht van eenige in braken heeft de recherche H. J. B.. 25 jaar, den vader en zoon L. H. V.. resp. 58 en 31 jaar. en J. O. B., 30 jaar. aan gehouden. Tijdens een surveillance zagen leden van den orde dienst eenige jongemannen in de buurt van een kruideniers winkel aan den Wagenweg. Het bleek, dat zij hadden ingebro ken en een zak met bruine suiker hadden gestolen, welke in beslag is genomen en aan den eigenaar is ter hand ge steld. De jongemannen waren de gebr. G. H. er. W. H.. F. J. v. S J. H. S. en B. J. S., wier leeftijden varieeren tusschen zeventien en een en twintig Des nachts bespeurde de eigenaresse van een kolenpak- huis aan de Essenstraat onraad en waarschuwde de politie. Het bleek, dat zeven personen, n.l. T. S.. 51 jaar, W. H„ 55 jaar. P. V., 44 jaar. T. C. L., 34 jaar, P. v. d. K.. 28 jaar. T. D.. 25 jaar en F. van D., 17 jaar. bezig waren, brandstoffen te stelen. Zij zijn naar het bureau van politie overgebracht. Ten nadeele van een café houdster aan de Botermarkt zijn uit haar slaapkamer een bedrag van ƒ1100 gestolen en uit een schuur vier konijnen. Als verdacht van deze diefstal zijn E. E. V. en V. van B. aan gehouden. Zij hebben een be kentenis afgelegd. Vrijdagavond ontmoette een opperwachtmeester van politie twee personen in Haarlcm-Nrd die vluchtten en een handwa gen met eenige zakken meel, custard en eenige levensmidde len lieten staan. Later kwam bij de recherche het bericht binnen, dat er was ingebroken in een kruidenierswinkel aan de Marnixstraat en het bleek, dat de goederen welke de op perwachtmeester in den hand wagen gevonden had, uit deze zaak afkomstig waren. Het ge- stolene is aan den aangever teruggegeven. Toen een slager Zaterdag morgen in zijn winkel in Haar lem-Oost verscheen, bleek hem, dat er ongewenscht bezoek was geweest en dat gestolen waren 82 kg vleesch, 100 kg worst, een snelweger, een vleeschmachine drie hakmessen en vier messen. Verder is de kas opengebroken waaruit een bedrag van ƒ243 is gestolen. In den ouderdom van 69 jaar is te dezer stede overleden de heer J. J. van der Steeg, die meer dan vijftig jaar zijn krachten gegeven heeft aan de Haarlemsche Orkest Vereeni- ging. 1 Mei 1893 verbond hij zich als clarinettist bij het Mu ziekcorps van de toenmalige schutterijwaaruit eerst Haarlem's Muziekcorps en later de H. O. V. is ontstaan. Be halve clarinet bespeelde de heer Van der Steeg sedert zijn 18e jaar ook de viool en tai- looze jaren nam hij een plaata in onder de tweede violisten. Trouw en met groote toewij ding vervulde hij steeds zijn plicht en nooit ontbrak hij op het appèl. Dat het werk van dezen nauwgezetten medewer ker in het orkest zeer gewaar deerd is, bleek op 1 Mei 1943, toen hij onder vele blijken van belangstelling zijn gouden jubi leum vierde. Zijn collega's mis sen een geziene figuur. Maandagmiddag is zijn stof felijk overschot op de alge- meene begraafplaats aan Kleveriaan ter aarde besteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1945 | | pagina 1